Архива за ознаку ‘Борис Тадић

Поверенику за заштиту злоупотребе података о личности   Leave a comment

http://wp.me/p3pD8b-fi

.

erde-007

logo-pov-cir

erde-007

Повереник за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности

Булевар краља Александра 15 11000 Београд Србија Емаил: office@poverenik.rs Телефон: +381 11 3408 900 Факс:       +381 11 3343 37 03.12.2008. Ваш допис бр: 07-00-01329/2015-05 од 15.априла 2015

поруку послао:
Виктор Кос
Руже Шулман 49/16 23000 Зрењанин

Поштована госпођо Жикић, поштовани господине Ристановићу,

Предмет:

Забрана важности, давања и продужавања државних и службених тајности у земљи и иностранству, насталих противправним прикупљањем и обрадом података и информација о браку и породици очевих родитеља (Фердинанда и Барбаре Кос рођене Краус). Посебно се забрањује свака препозната злоупотреба личних података, информација и чињеница у конструкцији и примени лажних привидних прикривених идентитета заштићених агената тајних служби под посебним законским и осталим оперативним мерама заштите њихове употребе, укључујући и посебне мере заштите противправне злоупотребе података у конструисању лажних привидних идентитета, поред осталог у сталном вршењу кривичних дела под трајном институционалном заштитом у иностранству и земљи. Утужују се трајне  последица из трајне институционалне заштите злоупотребе података, конструкције лажних привидних идентитета из злоупотребе личних и породичних података породице, давање и продужавање тајности на операције и заштиту противправних и криминалних активности под институционалном заштитом у земљи и иностранству из услова посебног институционалног третмана и заштите у специјалним прикривеним операцијама заштићених агената провокатора под овим препознатим условима.

.       .       .

Општа правна основа забарне – (недавање пристанка за обраду):

Трајна повреда примене и манипулације података, информација, чињеница, стварних породичних односа и манипулације и узимање утицаја на начин организације уређења језгра приватног и социјалног живота, супротно члану 8 став 1 Римског уговора, односно Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода, као и Универзалне декларације о људским правима A/RES/217, 10. децембра 1948. (међународно правна необавезујућа), са допунама два уговора од 1966 г који су међународно правно обавезујући и за конкретни случај:

.       .       .

Уопштена напомена о трајној повреди чланова 1 – 14, даље чланова 17-19 Универзалне декларације о људским правима и одговорајућих чланова европске конвенције о заштити људских права и основних слобода, која налазе своје уставно-правно дејство у уставно-правно загарантованим правима на основу ратификованих међународних споразума, конвенција и осталих обаезујућих правних аката. Мени су та права трајно укинута или битно оштећена из услова противправне злоупотребе иначе заштићених личних и породичних података кроз методе и начин институционалне заштите строго тајне операције и лица са измењеним привидним идентитетом, а у вези противправне употребе личних и породичних података.

ICCPR и ICESCR уговори, Евр. конв. о ољудским правима и осн. слобод. се у конкретном случају примењује на основу ратификације и примене чланова 16 и 18 устава Р. Србије, члана 19 став 4 Основног закона СРН (право на употребу делујућих правних средстава и гаранције правног пута свакоме ко је кроз одлуке и деловање органа власти и управе непосредно повређен у својим загарантованим и признатим основним правима). Члан 59 став 2 и члан 25 Основног закона СРН (кључ примене међународног права) као саставног дела унутрашњег права СРН.

Обзиром на постојање трајне размене на међународном нивоу под тајношћу означених података и информација са манипулисаним садржајима од носиоца органа власти деценијама уназад у иностранству и земљи (укључујући и СФРЈ и њене наследнице), (примена одредби закона о тајности података Р. Србије – страни тајни подаци), као и примене члана 7а г-10 закона СРН. у конкретном случају, утужује се даље ова трајна пракса као трајни повратни услов ограничења или изузећа основних права у материјалном бићу свог значења, искључиво из услова заштите противправне трајне злоупотребе основних података, информација и чињеница о личном и породичном животу.

Одредбе ICESCR уговора су такође трајно повређене, а повреде подупрете, брањене и заштићене од органа власти применом и дејством формално правне основе абсолутне заштите утврђене тајне операције и признате манипулације заштићеним подацима о личности. У општој напомени у конкретном случају примена одреби, значи укидање права на рад и противправног задржавања или онемогућавања уживања плодова и права из рада супротно одредбама ICESCR, поред осталог кроз непосредно и посредно дејство заштите препознате тајне конструкције и агента провокатора са измењеним прикривеним делимичним идентитетом.

Постоје три основне групе отворених  правна питања – из комплекса трајне повреде загарантованих права из основне повреде права противправног прикупљања, употребе и противправне трајне институционалне заштите забране противзаконске примене података, информација, чињеница о стварном породичном животу у трајању:

erde-007

.        .       .

 • Скупљање, вредновање и примена података о породици противно усатвним и законским основама ограничења њихове примене. – Стални процес.
 • Давање и продужавање тајности на размене манипулисаних података и садржаја из противправне примене личних и подродичних података, информација и осталих релевантних чињеница. – Стални процес
 • Трајна дискриминација као последица повреде или укидање загарантованих основних права из услова трајног дејства забране употребе одговорајућих правних средстава и вредновања доказа, општа забрана правног пута утуживања препознате основе трајне дискриминације из злоупотребе – противправне примене заштићених података и информација о личном и породичном животу и стварним односима.
 • Као стални пратећи елемент мера и метода са циљем очувања заблуда и заштите конкретне тајне операције, трајно подвргавање посебним мерама карактеристичним за рад тајних политичких служби.

Подсећање о правима грађана – увод са сајта Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности:

.       .       .

Право на давање/недавање пристанка за обраду – свако физичко лице има право да руковаоцу да/неда пристанак за обраду података о себи, ако руковалац не врши обраду на основу законског овлашћења. Физичко лице може да да пуноважан пристанак и преко пуномоћника, а може пристанак и да опозове. Да би лице дало пристанак, руковалац је дужан да га претходно упозна о свом идентитету и свим осталим питањима из члана 15. Закона.

http://www.poverenik.rs/sr/s-prava.html

.       .       .

Основа правног спора са органима власти (руковаоцима података у конкретном случају) у Р. Србији од 2007, повратно од 1975/76  године и у СРН од 1989/90 јесте дејство на све битне одлуке управних и судских органа власти, ограничења или укидања загарантованих права из акта органа власти под строгом тајности и забране провере и утуживања противправне злоупотребе података и информација у конструисању лажног привидног идентитета и операције под строгом тајности конкретног случаја агента провокатора“Лација“. (Законска и права основа противправности ове целе конструкције је образложена више пута):
.       .       .

erde-007

 • Трајна повреда права из повреде услова ограничења  између осталог дефинисаних чланом 42 устава републике Србије у вези члана 3 закона о тајности податала Р. Србије. (забарана давања тајности ради прикривања кривичних дела и других злоупотреба из услова службене одлуке органа власти.)
 • Супротно уставним начелима и законским одредбама о ограничењима прикупљања и употребе података (члан 42 устава Р.С.) забрањује се давање информација о употреби података, забрањује се прихватање и вредновање доказа о постојању противравне злоупотребе података, забрањује се судски пут кроз давање тајности и размену маниулисаних података кроз дејство забране сваког доказног поступка, судског пута или употребе ваљаних, дејствујућих правних средстава против трајног стања и деловања препознате злоупотребе.
 • Потпуни губитак права на законску заштиту, губитак права утуживања или одбране пред судом из услова примене метода заштите конкретне тајне операције са агентом-провокатором са измењеним делимичним прикривеним идентитетом и из разлога мера и метода заштите целе операције.
 • Трајни губитак права грађанске једнакости пред правдом и законом. Повреда члана 21 став 1 устава Р.С. Трајно постојање дискриминације противно члану 21 став 2 устава Р.С. из разлога злоупотребе чињеница о породици у стварању рационалне конструкције и маске о непостојећим односима и садржајима у вези агента провокатора, његове намене и заштите, а посебно у вези манипулације са као основно право заштићеним подацима и информацијама.
 • Супротно одредбама члана 21 став 4 усрава Р.С. из услова и разлога заштите конструкције конкретне злоупотребе података и чињеница постоји трајно укидање грађанских права и тиме реална стална најтежа дискриминација у непрекинутом трајању из предуслова који су определили целу тајну конструкцију злоупотребом информација и података о породици, односно њихове манипулације и начина вредновања, као и кроз забрану утуживања препознатих метода и последица из истих.
 • Члан 22 устава Р.С. је повређен кроз забарну судског пута дејством преузетих обавеза под тајношћи из трајног деловања члана 13 Г-10 закона СРН (забрана правног пута) и члана 7а Г-10 (размена тајних података, метода и мера супротно обавезама националног и међународног права у конкретном случају).
 • Трајна повреда члана 23 устава Р.С. из услова мера и метода заштите злоупотребе личних и породичних података и информација, трајна дискриминација и трајна обструкција слободног развоја кроз сталне интервенције и улазак у заштићене сфере приватне организације језгра живота.

erde-007

.       .       .

Трајна повреда принципа истинитости

Повреда члана 8 у целини закона о општем управном поступку, повреда принципа истинитости и повреда принципа правилног утврђивања свих релевантних, битних и одлучујућих чињеница за доношење одлуке или решења укључујући и одлуке и решења на продужавање – давање тајности на конкретну противправну употребу података у строго тајној конструкцији и примени агента провокатора са измењеним, делимичним, привидним идентитетом. Поред овог, повређени су сви принципи из обавеза придржавања закона о општем управном поступку у процесима одлучивања о правима и обавезама у вези конкретог повратног дејства метода и заштите откривене тајности:

начело законитости, начело заштите права грађанина и начело заштите јавног интереса, начело ефикасности, начело саслушања странке, начело оцене доказа, начело самосталности у решењу.

Ради се о вишедеценијском начину истог или сличног третмана уз све разлике у појединим фазама заштите тајне операције од почетка седамдесетих година у земљи СФРЈ до данас и иностранству, независно од знања, делимичног знања или незнања о позадини носилаца критичних одлука у битним поступцима одлучивања.

Као другостепени независни контролни орган Повереник, као и Заштитник грађана, али и надлежне контролне парламентарне инстанце, подлежу ограничењима из члана 19 закона о основама уређења служби безбедности Р.С. и обавезама из члана 38 закона о тајности података, практично забрани провере садржаја који се управо утужују. – Молио бих Вас да обратите посебну пажњу на овај формално правни законски услов који практично ускључује могућност провере утужених повреда права у посебним случајевима на абсолутну трајну штету жртве, што реално обезбеђује трајну повреду или укидање загарантованих грађанских права, без права на правни пут и ваљано правно средство утуживања у једном правичном поступку.

Даље, државни органи и институције укључујући државно јавно тужилаштво,  Повереника и Заштитника, сви подлежу обавези испуњвања одлуке секретара бироа за коодринацију савета за националну безбедност Р.С., односно одлуци савета за националну безбедност, (чланови 12 и 13 закона о основама уређења служби безбедности Р.С.), које је утврђено као централно место одлучивања у конкретном случају од 2009 године, односно давања првих информација од 2007 године. – До 2007 године не постоји формално – правна основа за примену посебних метода ради спровођења одлука кроз принуду свих контролних органа, како првостепених тако и другостепених укључујући и парламент и судове.

Оно што се утужује и што се уставним, законским и одребама међународног права брани као неповредива вредност, истовремено се деценијама уназад до скорашње законске регулативе од 2007 и процеса указивања и утуживања конкретних садржаја брани из посебних непроверљевих наводних интереса, безбедности, економских интереса, посебних заштићених националних интереса. Међутим, ни ово није тачно, шта више цео систем и механизам у вези откривене конструкције је супротан свим овим интерсима кроз све време трајања, без обзира на све промене, идеолошке, политичке, уставно-правне и државно-територијалне. Независно од ових сложених питања спајање принуде дискриминације из разлога одбране злоупотребе података и информација у строго тајној конструкцији агента провокатора са прикривеним привидним идентитетом, трајне последице по лични и породични живот кроз губитак низа основних права и слобода није никакав услов примене посебних непроверених услова заштите посебних националних интереса. Једно са другим не да нема никакве везе, већ се објективном анализом имајућу у виду све предуслове који су од педесетих и шездесетих година кроз све време определили ову конструкцију, постављају ултимативно питање начина угрожавања управо тих посебних државних, националних или јавних општих интереса. Напомињем да је решење овог случаја и питање од битног недељивог интереса било којег националног система правде и правне основе фонкционисања сваке уније, а посебно у погледу обавезе поштовања основних грађанских права и слобода и поштовања општег и недељивог заједничког националног интереса или међународне заједнице или унија у целини.

Заштитник грађана,

је обавештен, али користи своје дискреционо право абсолутне ћутње и тиме прећутног негирања постојања конкретног случаја и прихватања даљњих информација и доказа (Стандарди за практично поступање омудсмана 1.3):

Питање неутралности омбудсмана у односу на конкретни предмет утуживања, а обзиром на препознату структуру мреже заштите тајне операције и употребе агента провокатора у вези главе 2 – Неутралност и непристрасност омбудсмана, не мења суштину питања трајне повреде права и трајне дискриминације из услова начина заштите и употребе целе операције кроз противправну употребу података о личности и породици.

http://wp.me/P3pD8b-cs без икакве реакције заштитника грађана
https://viktorkoss.wordpress.com/434-2/ са даљњом законско-правном основом
.       .       .

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

На основу члана 1 став 3 ЗЗЛП вршења послова заштите података о личности од стране повереника, а у вези права лица чији се подаци обрађују из члана 1 став 2 и члана 2 истог закона, обевшетавам се о трајној, противправној обради и примени података о личности, укључујући преминуле чланове породице, а у вези стварања, примене и заштите строго тајне конструкције и операције са агентом – провокатором „Лацијем“ и њему датог лажног привидног прикривеног идентитета, као заштићеном посебном сараднику у прикривеним строго заштићеним тајним операцијама са посебним изузећем у погледу заштите на вршење противправних и кривичних дела, а на основу члана 3б Г-10 зкона СРН и члана 38 додатног уговора о положају НАТО-трупа у СРН од 1951 – 59-61 године.

Посебна пажња На сонову поменутог члана 38 став 1 додатног уговора о положају НАТО-трупа у СРН од 1951 – 59-61 године, забрањује се употреба у посебним, строго прикривеним операцијама оних мера, метода и  и последица из истих, које би повредиле основна права неког лица загрантованих уставом у процесима посебних тајних операција за које постоји потпуна забрана давања исказа и забрана иследних радњи. И на основу примене посебних закона постоји тешка, трајна повреда низа загарантованих уставних права из услова начина конструкције и заштите целе тајне операције и агента провокатора са измњеним делимичним прикривеним идентитетом.

Обрада, размена, примена, давање тајности, продужавање тајности није дозвољена.

Члан 8 ЗЗПЛ не дозвољава обарду података и тиме давања тајности на исту недозвољену обраду података о личности у 8 тачака. Не постоји, и никада није постојао пристанак на недозвољну обраду података, никаква предпоставка о таквој могућности уопште. Али, и када би постојао пристанак, обрада података је строго противуставна и противазконита у сваком националном систему и супротна је јавним интерсима заштићеним уставом и законима сваке земље и по међународном праву, посебно имајући у виду да је сврха употребе агента провокатора посебне врсте, под посебном заштитом о којима информације нису биле доступне ни пссебним високим местима одлучивања. Лично сам ову операцију платио потпуно уништеном егзистенцијом, да би тек кроз дуго време и низ искустава у поређењу са познатим и доступним садржајима утврдио поздину која је и позната од 2008 и призната од априка 2009 од самог агента – провокатора.

Члан 23 ЗЗПЛ ограничење права

Примене одредаба под тачкама 5 и 6, посебни интереси, национални, безбедоносни, сигурносни, економски, политички итд. за земљу не постоје. Посебно не постоје обзиром на трајање и све последице по општи било чији јавни интерес, укључујући и питања безбедности, сигурности и остале економске интересе било које државе. Све ове посебне предпоставке, када би и постојао пристанак оштећених, не мењају право заштите очувања својих укинутих права и последица из услова противправне употребе – обарде, примене, размене неотуђивих података и чињеница, односно доказима подкрепљене сталне манипуалције са истим.

Тачка 7 – одавање тајности уз повреду интереса или наступање тешких последица по било коју земљу су у обрнутој сразмери са интерсима било које земље и посебно последицама по исте земље, као и општи недељиви минимум јавног интереса из одржавања или продубљавања праксе у примени конкретне или сличних операција. И при овом аспекту вредновања целине случаја, подсећам изричито на забрану употребе података о личности и стварне породичне пуне истине и живота супротно закону и уставним начелима, а као основе повратног укидања или оштећења права из једностране трајне институционалне повреде истих. Све ово ради заштите посебних непроверених интереса под тајношћу у трајању од више деценија без обзира на ствано лично чињење или нечињење оштећених.

Поставља се питање обзиром на све промене и све последице из предуслова стварања строге тајне операције и конструкције агента – провокатора са измењеним прикривеним идентитетом, као и псоледица из истих од краја педсетих, почетка шездесетих, који се интереси стварно бране под тајношћу. Ова анлиза је битна не само из оствривања личних права из последица укидања неотуђивих права, већ ништа мање било чијег минимума општег јавног интереса.

Указивање на суштину доктринарних процеса из сада већ историјске перспективе хладноратовског и идеолошког сукоба је делом дата као крајњи спољњи оквир, како у посебном законском дејству, тако и конкретне употребе „Лација“ као пунктуелна фиксирана тачка у целом систему. линк НСЦ10/2

Давање нових или продужвање препознатих тајности и садржаја поред осталог на обраду података супротно члану 42 устава Р.С. повлачи и кривичну одговорност на основу члана 146 кривичног законика Р.С. Чланом 146 кривичног законика Р.С. је одређено кривично дело,  прикупљања, саопштавања, предаје и употребе података супротно закону и уставу. Ставом 3 члана 146 кривичног законика Р.С. је предвиђена казна до 3 године затвора за службено лице – лица која изврше наведено кривично дело противправне злоупотребе података. Ово је једно од  пријављених кривичних дела у трајању.

Кривични законик Р.С. одређује кривично дело одавања државне и службене тајне, али и одређује оне тајне које су усмерене на повреду основних грађанских загарантованих права као незаконите. Ово је такав случај у трајању и из разлога омогућавања укидања трајног стања дискриминације кроз забрану употребе правног пута против препознате конструкције и повратног трајног укидања или оштећења битних основних грађанских права су садржаји објављени:

Кривични законик Р. Србије члан 316 одавање државне тајне тачка 6 у вези тачке 5  јасно одређује забрану и престанак тајности које су усмерене на повреде загарантованих основних грађанских права, прикривање кривичних дела или на оне документе и процесе у трајању које су штетне по  интересе Р. Србије и угрожавање уставног поредка. Поред доказиве тешке трајне повреде загарантованих основних права, прикривање вршења кривичних дела, постоји и угрожавање посебних интерса и угрожавање уставног уређења и поредка не само Р. Србије, већ у рефлексији и континуитету трајања целе строго тајне операције истих тих вредности било чијег посебног општег интереса, било ког уставног поретка са приближном владавином правом, принципом уважавања поделе власти и стварним поштовањем доњег нивоа заштите основних грађанских права и слобода. У истом смислу се позивам на члан 369 тачка 5 кривичног законика Р.С., одавање службене тајности, поново изричито усмеравајући пажњу на минимум, општег и недељивог јавног интерса сваког уставно-правног система односно државе и интересе унија или међународне заједнице у целини. Службене тајне усмерене на повреду бића основних грађанских права и слобода дефинисаних уставима и међународним правом су неважеће, а управо су оне основа правног спора у непрекидном трајању, као и последице из њеног дејства без обзира на знање, делимично знање и вољу носилаца одлука кроз све време трајања мера и метода заштите откривене строго тајне конструкције деценијама  у прошлости.

Пристанак за обарду података – повлачење пристанка.

ЗЗЛП спомиње 17 пута правни појам пристанка за обарду, односно повлачења пристанка. У оба случаја се ради о слободно израженој вољи под одређеним законским условима и међусбно условљеном односу између руковаоца подацима и лица чији се подаци обрађују, размењују, примењују итд. Не постоји пристанак нити мој лични, нити и после више година испитивања сваке могуће позадине ове конструкције било ког другог лица из оштећеног породичног круга. Цитирање свих места у ЗЗПЛ у вези пристанка, и недавања пристанка није потребно у овом обраћању, јер пристанак не постоји. Постоји забрана даљњег дејства из препознате конструкције изречена више пута усмено и писмено надлежним контролним телима органа власти. Са друге стране постоји абсолутна ћутња. 10.05.2011 године је обавештен Биро за координацију Савета за националну безбедност и одговорајући носиоци функција о забрани препознате конструкције противправне употребе података. Не постоји никаква реакција на ову слободно изражену вољу:

Допис председнику републике од 10.маја 2011 – Објављивање и забрана држ. и служ тајности из разлога противуставности и противзаконитости у трајању – линк

http://wp.me/P3pD8b-6i

Посебна пажња! Утужује се и забрањује акт органа власти у које спадају и делови посебних одељења за тајне прикривене операције деценијама уназад у погледу противправне употребе и размене података, чињеница, информација без знања и без воље (пристанка) оштећених као инструмент манипулације и стварања различитих заблуда у процесима под генералном доктрином НСЦ10/2 и у њој употребе агента провокатора са измењеним прикривеним делимичним идентитетом. Било каква веза са мном и оштећеном породицом без обзира на све циљеве и последице, њихово вредновање у периоду од више деценија не постоји. Или, ја сам платио највишу могућу цену ове игре деценијама уназад кроз реално уништен живот и егзистенцију из повратних услова начина заштите целе операције. Напомене ради, језгро ове породице са наследним правом по грађанском закону је скоро потпуно ишчезло, а обзиром на моје пуно знање и доказе о суштини егзистенције и начина односа према укупном недељивом социјалном окружењу и грађанској лојалности, али и високом искреном етичком интегритету преминулих, свака веза, предпоставке и заблуде које се одржавају постојећим трајњим стањем је недопсутива и предмет правног спора.

Како пристанак и знање о овој операцији и легенди агента провокатора нису постојали, односно не постоји и даље пристанак, није могуће нити повлачење пристанка. Последице из примене и начина заштите операције су предмет правног спора који се применом низа тајности и забране употребе правног пута и правних ефективних средстава заштите права, све време у сваком критичном процесу одлучивања спречава.

.       .       .

Утуживање препознате позадине укидања права

Сталном применом члана 13 Г-10 закона СРН се до саопштавања примене мера посебног третмана забрањује утуживање истих. Разменом података, информација, метода, применом посебних мера и метода трајне контроле (обавезе из закона о тајности података) врши се и трајно оштећење или укидање загрантованих грађанских права са последицом забране утуживања непосредних и посредних штетних последица по објекте оваквог третмана, искључиво из разлога противправне употребе података, информација, чињеница о стварном животу и односима примењених у операцији са агентом провокатором кроз његов прикривени, измењени делимични идентитет.

Разменом података и информација под ознаком тајности различитих врста и једностраном применом мера члана 13 Г-10 закона СРН, а у вези даљњих одредби о посебном статусу и заштити операције и агента провокатора, настаје потпуни абсурд у трајању, дејство сталне кривице жртве за дела и противапрвну штету која настаје према истој, мени и породици, искључиво из услова заштите целе операције и конкретних лица, различитих  сарадника, кроз све време трајања ове операције деценијама у прошлости, да би она тако и била откривена и дешифрована кроз забрану давања правног исказа пред управним и судским органима и њиховог ваљаног вредновања сходно одредбама о процесном праву, односно закона о управним поступцима. Све ово не умањује обавезу заштите и укидања даљње противправне злоупотребе података, јер се посебни интереси налазе и стварају независно од поштовања критеријума забране посредне и непосредне дискриминације и забране противправне употребе података. Једини основ и покретач посебних интереса као стални метод и мере иза трајног дејства тајности деценијама уназад може бити моћ која почива на праву потпуне измене битних садржаја за процесе одлучивања у трајању. Нарвно, без икакве контроле садржаја кроз постојање реалних или формално – правних услова забране демократске контроле из наводних непроверљивих виших интереса под строгом тајности у земљи и иностарнству у вишедеценијском трајању.

Утуживање пред управним судовима било које земље је зато унапред осуђено на неуспех из разлога дејства забране утуживања препознате поздине, тиме је и употреба свих правних средстава и правног пута објективно забрањена, што је у супротности са уставним правима сваке средине (члан 19 став 4 Основног закона СРН, члан 22 устава Р.С. члан 6 евр. конв. о људс. правима и слоб. итд) и по признатим међународним правним актима. Ради се о трајном стању, објективно анализирајући предуслове од пре 1941, значи пре противправне употребе података и информација о стварној судбини породице, постоји континуитет укинутих права и посебно неравноправног третмана из разлога заштите целе операције и конкретног агента – провокатора. До оваквог третмана долази из начина функционисања система и метода одлучивања независно од системских предуслова, степена владавине права, оствареног нивоа поделе власти и начина поштовања уставно-правних предпоставки у погледу одбране или кршења загарантованих права.

Агент провокатор је умро 25.02.2015

Чување докумената, доказа, протокола, примењених посебних метода и мера за њено одржавање обавезно. Обзиром да се ради о институционално посебно заштићеној прекограничној операцији деценијама у прошлости, као и давању и применама тајности кроз сталне измене битних садржаја, даљњим конструкцијама истих на штету жртве без права на правни лек, скренуо бих пажњу на очување расположивих и за даљње процесе одлучивања меродавних докумената и архивских извора, јер се они по правилу уништавају, што је и лично искуство у третману обзиром на начин институционалне манипулација чињеницама без права на правни лек. Умрли агнет провокатор је уживао вишеструку заштиту у погледу извршених кривичних дела, прања новца поред осталог што би требало бити предмет истраге сходно члану 7а Г-10 закона итд. под законским условима институционалне заштите кроз реалну обструкцију истраге у више земаља.

Повереник члан 44 ЗЗПЛ

Повереник чланом 44 ЗЗПЛ је надлежан за овај случај и мене је изненадила делимично реакција у обради мог обраћања од маја – аугуста – децембра 2012 године. Уколико се у архиви – регистру повереника не налази случај, биће накнадно послат и објављен на отвореним интеренет страницама. Молио бих Вас да се укључите у надзор изношења и уношења података из земље и у земљу (тачка 4 члана 44 у вези тачке 1 надзора заштите података – у конкретном случају манипулација подацима и информацијама) са овим случајем у целини (размена тајних података и информација) јер се ради о наставку вишедеценијских манипулација подацима који се проглашавају тајним и имају посредно и непосредно дејство трајне тешке дискриминације, без права било какве провере и контроле, укључујући и повређена права оштећених.

Молио бих Вас да сходно Вашим овлашћењима успоставите регистар манипулисаних података кроз различите облике употреба агената са измењеним привидним идентитетом или сходно Вашим овлашћењима упутите надлежне законодавне органе о потребу контроле овог целог поља (тачка 3 у вези тачке 9 члана 44 ЗЗЛП).

Тачка 14 предвиђа сарадњу са надлежним органима за заштиту података у другим земљама. Мере тајности и начин њиховог дејства у погледу изузећа права су стални пратиоц ове коснтрукције, да би она тако била откривена, потврђена и установљена даљња институционална воља одржавања препознатог стања заштите злоупотребе података. Жртве су прве које сносе најтеже егзистенцијалне последице и последње које никада не добијају право заштите, пред комплексом заштите права у системима вршења противправних до криминалних радњи, све под реалном институционалном заштитом. Ово посебно у вези давања мишљења о специфичним ризицима за права и слободе грађана чија се права укидају из услова заштите строго тајне операције и злоупотребе – противправне примене њихових неотуђивих личних података и информација о стварном животу и животу под трајним утицајем мера и метода заштите операције противправне употребе података и информација о практично већ уништеној породици, као морализирајуће маске за непосредно и посредно управљање процесима са реално истим и сличним последицама, како у конкретном индивидуалном случају, тако и по недељиви било чији заједнички јавни интерес (тачка 12 члана 44 ЗЗПЛ).

Обавеза чувања тајности члан 46 ЗЗПЛ

Тајност је са целог овог случаја према познатим подацима и доказима о постојању целе конструкције и агента провокатора скинута. Одржавање тајности је према члану 3 закона о тајности података Р.С., члану 146 кривичног законика Р.С. кривично дело, односно дело супротно закону. Исто важи у погледу одавања државних и службених тајности члан 316 тачка 6 и члан 369 тачка 5 кривичног законика Р.С. Одржавање тајности је супотно и на основу устава и закона СРН, али и на основу посебне рестриктивне правне основе за конретан случај.

Политичка позадина, која ми је саопштена, а коју сам сам по непровереним критеријумима разумевања појма политички уочио, не постоји. Ово није политички предмет, већ системско питање од недељивог било чијег заједничког минимума јавних интереса и очувања принципа демократских начела и вредносних садржаја истих, кроз поштовање принципа владавине права, поделе власти на независну легилсативу, егзекутиву и јудикативу, и поштовање уставних начела и принципа и начела и принципа као и вредности међународног права. Не може се из политичких непроверених, посебно опортуних противправних разлога ствар једноставно давањем или продужавањем тајности учинити непостојећом, јер се тиме на посебно проблематичан начин цео процес приближава методама времена и односа који су кроз манипулацију и употребу стварних података и инфорамција о животу породице, определили ову целу конструкцију без знања и без воље оштећених.

Уставна жалба члан 170 устава Р.С.

Употребљавам сва расположива правна средства пре подизања уставне жалбе из уставних услова за подизање исте. У овоме смислу можете прихватити и обраћање Вама као контролном органу Р.С. Обзиром на трајно постојање институционалне ћутње, а на изнету формално – правну основу у погледу одржања противправног трајног стања дискриминације у вишедеценијском трајању, скрећем пажњу уз захвалност на Ваша упутства из претходног одговора, да су ми правне и законске основе познате. Чињење целе позадине на коју сам и у овом обраћању упутио, уз напомену постојања даљњих довољних доказа, непостојећом кроз абсолтну ћутњу из услова дејства тајности и поштовања одлука на основу чланова 12 и 13 закона о основама уређења система безбедности Р.С., требало би да укаже на непостојање било какве повреде права. Испуњавање услова уставне жалбе уз све разлике и сличности у СРН и у Р.С. тражи исцрпљивање свих раположивих правних средстава пре подизања исте, као и документовање повреде права. Забрана давања, односно неприхватање исказа са правним значењем, одбијање кроз институционалну ћутњу прихватања постојања конкретних отворених правних питања у вези предуслова уставне жалбе је један од услова за исту.

Трајна забрана давања исказа пред судом, реално онемогућавање одбране је такође један од довољних услова за уставну жалбу, јер је одбијање или игнорисање правних исказа у конкретном предмету, повреда једног као основно право вреднованог основног процесног права –  Audiatur et altera pars. Показало се трајно изузеће права на правни исказ у управним и судским процесима, што је једнако повреди материјалног права, права на коришћење правних средстава и на правни пут у остваривању својих права.

Постоји трајно, тиме и тренутно непосредно огарничење односно повреда или изузеће основних загарантованих права кроз акт давања и продужавања тајности у иностранству и земљи из разлога заштите једностране институционалне противправне употребе података о личности, без знања и воље исте. Из услова начина конструкције, примене и заштите противправне злоупотребе података, постоји даљњи низ одлука упарвних и судских власти које свака сама за себе представљају при тренутном трајном третману непосредну повреду загарантованих основних права и слобода, без обзира на све заблуде као последица примене у заштите строго прикривене операције кротз манипулације и конструкције непроверљивих, а прихваћених очигледних чињеница у правном значењу. „Прихваћених очигледних чињеница“, јер са реалним односима немају абсолутно ничег заједничког и које су и указале на постојање посебне прикривене операције и постојање злоупотребе података. Све су ово елементи за ваљану жалбу уставном суду на трајну, непосредну повреду или укидање низа иначе загарантованих основних права.

Обзиром на забрану утуживања тренутног трајног стања повреде основних грађанских права и трајне дискриминације из препознатих услова, а пред исцрпљивање даљњих правних корака под мени познатим условима, молим Вас да региструјете случај и из недељивог општег јавног интереса ради других случајева сличне позадине.

.       .       .

erde-007

Пример третмана довољног за уставну жалбу у СРН, али и Р. Србији под условом строго тајне сарадње пре и након овакве одлуке уз размену строго тајних конструкција и манипулација. 23.06.2009 службени суд у Новом Улму доноси одлуку о битном ограничењу и укидању низа загарантованих грађанских права и слобода из разлога потребе наводног старатељства, психијатријског лечења до затварања у психијатријску затворену установу:

.       .       .

erde-007

 • Одређивање мера контроле задржавања и одређивање смештаја.
 • одређивање мера о имовинском располагању.
 • Одређивање мера о здрваственом третману.
 • Одређивање мера за нервно-лекарско збрињавање.
 • Заступање пред органима управе, осигуравајућим друштвима, пензионим и социјалним захтевима и правима
 • Пријем, отварање и задржавање поште и одлука о телефноским и електронским комуникацијама.
 •  Мере ступају одмах на снагу. – прилог 2

Све на основу непостојећег вештачења и извештаја Др. Дитмана и непостојећег исказа пред судом од 12.01.2009 г. – прилог 3

.       .       .

erde-007

Одмах након пријема ове одлуке улажем притужбу, са образложењем о формално-правној и тиме материјално правној неодрживости одлуке. Није постојало никакво вештачење са Др. Дитманом, уопште никакво вештачање на основу и онако веома ограничених права по закону особа које се нађу у оваквом ланцу третмана. Није постојало никакво саслушање нити дозвољавање исказа пред судом, не само у погледу конкретне изнуде наводне потребе збрињавања, већ и у свим претходним процесима одлучивања.

Одговор – решење на моју притужбу нисам добио, а обзиром на реалну опасност губитка слободе и права које је наступило, припремам се за напуштање земље.

У критичном периоду крај децембра – крај маја 2009) ја се налазим у Зрењанину, где након телефенског разговора са агентом провакатором „Лацијем“ и његовим превођењем и признањем постојања манипулације стварних односа подносим кривичну пријаву Одељењу криминалистичке полиције Д.П- У Зрењанину о лажном представљању и давању лажних изјава са овом преваром у вези. Постојање тајне сарадње на овом случају сам приметио раније, од 2006/2007 године. Обзиром на начин обраде и односа према основном питање манипулације и злоупотребе подацима, позадине употребе, времена употребе и циљева употребе агента провокатора са измењеним, прикривеним делимичним идентитетом, повратног утицаја на мој третман са тим у вези бар од 1975/76 године уз све промене до данас (материјално-правни докази расположиви), поставља се питање правне основаности таквог укупног третмана, јер се ради о низу одлука и мешања у поље приватне  организације језгра живота у трајању, без обзира на све промене и разлике деценијама уназад.

.       .       .

erde-007

Посебна напомена

Лично не постоје и никада нису постојале никакве везе са било каквим обликом мог ангажмана у било каквом виду или односу са мрежама било чијих и било каквих тајних политичких полиција. У овоме смислу постоји низ веома битних догађања од историјског значаја, као и личног односа, одлука, чињења и нечињења, као и оштећене породице у погледу предуслова скупљања, вредновања и манипулације подацима у погледу касније конструкције тајне операције од шездесетих година до данас у иностранству, који тек јасно указују на неке циљеве и намере у погледу веза и њихове изградње, као и метода у погледу функционалне употребе ове целе операције и агента – провокатора. Изузевши противправну употребу података и информација у овоме смислу, свака друга веза са оштећеном породицом је недопустива, управо из предуслова објективног вредновања њене стварне судбине, чињења и нечињења и укупног односа према заједничком, недељивом минимуму општег интереса и тиме поштовања интегритета и слободе, права било ког другог појединца или групе.

Размена података и информација члан 7а Г-10 закона СРН – линк Молио бих Вас да се као другостепени контролни орган из домена Ваше контролне функције добро упознате са садржајем права, како у формално-правном значењу, посебно у материјално – правном смислу права која се бране као основна и интереса било ког државног – уставно-правног идентитета и интегритета, као и општег недљивог минимума заједничког интереса на основу међународно-правне основе. Члан 7а Г-10 закона СРН у погледу усановљене строго тајне сарадње, уствари све време трајања овог процеса од више дценија је повређен.

(1) 1Der Bundesnachrichtendienst darf durch Beschränkungen nach § 5 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2, 3 und 7 erhobene personenbezogene Daten an die mit nachrichtendienstlichen Aufgaben betrauten ausländischen öffentlichen Stellen übermitteln, soweit

1.
die Übermittlung zur Wahrung außen- oder sicherheitspolitischer Belange der Bundesrepublik Deutschland oder erheblicher Sicherheitsinteressen des ausländischen Staates erforderlich ist,
2.
überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen, insbesondere in dem ausländischen Staat ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist sowie davon auszugehen ist, dass die Verwendung der Daten durch den Empfänger in Einklang mit grundlegenden rechtsstaatlichen Prinzipien erfolgt, und
3.
das Prinzip der Gegenseitigkeit gewahrt ist.

2 Die Übermittlung bedarf der Zustimmung des Bundeskanzleramtes.https://viktorkossnachrichtendienste.wordpress.com/2015/01/26/g-10-gesetz-zur-beschrankung-des-brief-post-und-fernmeldegeheimnisses/

Укратко у преводу,

Размена података са страним службама, државама, организацијама од стране СРН подлеже проценама и предпоставкама о опасностима које ничим нису испуњене, осим у ставу 2 члана 7а Г-10 закона обавезе примене метода и мера ради очувања тајности операције по горе цитираном додатном уговору о положају НАТО – трупа и њихових припадника, односно лица у том својству.

Предпоставке размене података, примене мера и метода подлежу заштити достојанствених интереса (основна грађанска права) особе чији се подаци размењују.

Овде се понавља више пута уочено затварање кругова применом строгог правног формализма без дозвољавања провере стварних односа који су на основу изјава, чињења и нечињења, стварних односа и положаја и открили агента – провокатора, као и злоупотребу података која се као заблуда провлачи све време мог третмана и кроз све битне одлуке и реални правни положај у трајању. Заштита података, владавина права нису постојале у време трајања ове целе операције нити у СФРЈ, нити до данашњег дана ни у једној од сукцесивних наследница бивше СФРЈ укључујући и Р. Србију. Или је ова операција са уништеним животом и егзистенцијом кроз губитак права из услова злоупотребе неотуђивих права, једини светли пример поштовања права у свом трајању предуслова као основе строго тајне операције деценијама уназад. Из пиетитета према жртвама у сложености времена предуслова и услова, стварне судбине породице, њеног чињења и нечињења, као и трајног дејство губитка низа основних права, свако даљње поређење је крајње неумесно при приближном поштовању тежине позадине.

.       .       .

erde-007

Ово су били разлози да сам 10.05.2011 године недвосмислено према тада препознатим условима моје повратне дискриминације у рефлексији низа догађаја и начина процеса одлучивања, активности мрежа тајних служби итд, дописом бироу за координацију и савету за нац. без. Р.С. забранио даљњу примену ове тешке злоупотребе кроз препознату поздину – линк:

ttp://wp.me/P3pD8b-6i
Изричито упућујем на забрану препознатих одлука и давања тајности, односно продужавања тајности на потврђену противправну манипулацију подацима и информацијама у тајној опрацији и конструкцији и примени заштићеног агента – провокатора. Утужујем препознате повреде права и позадину под тајношћу као трајни услов моје трајне повратне дискриминације.
Овај правни проблем је нешто сасвим друго од питања контроле рада институција или носилаца функције чија се контрола изузима из надлежности контролних институција и органа, укључујући и поверника и заштитника грађана, као и парламента. Молио бих Вас да ове ствари разлучите јер се иза отвореног правног питања налазе више од 40 година противправног третмана са последицом реалне уништене егзистенције из начина функционисања заштите целе тајне операције и конкретног агнета – провокатора, да би тако и операција и лажни прикривени идентитет, али посебан заштићени положај у вршењу кривичних радњи посебно према извору злоупотребе података и информација био откривен.
.       .       .

је обавештење јавности из разлога његове формално-правне неправилности и посебно садржаја који је утужен – давање продужавање тајности на препознату противправну употребу података и информација као предусловом за правично, а изостало утврђивање чињеница у погледу трајног оштећења мојих грађанских загарантованих основних права и слобода. У принципу је ово и обавезно поље заштите права повереника и заштитника грађана. Абсолутна ћутња и понављање циркуларних токова одлучивања на основу поштовања или принуде спровођења одлука на основу чланова 12 и 13 закона о основама уређења служби безбедности и обраћања надлежним контролним телима су покушај испуњавања правне форме пре подизања уставне притужбе. На жалост, без продора у средства јавног информисања, ни једна се ствар не може померити у смислу уставних и правних обавеза заштите вредности, начела и принципа које су иначе у надлежности контролних тела.

Правна и законска позадина рада државног тужиоца ми је позната, али такође и законска основа и много више пракса претежног до абсолутног непровереног политичког одлучивања у оваквим случајевима. Тежина проблематике ми је позната, али се управо ради о основном демократском начелу контроле у посебним случајевима као овај, који се изградњом додатних законских препрека циљно и вољно претварају у могућност укидања основних грађанских права и слобода, дискриминације из услова непроверених интереса супротних општим принципима и начелима загарантованих уставом и наведеним основама међународног права.


Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података,

је такође обавештена и упућена на своју законску обавезу провере изнетих садржаја у погледу целе тајне конструкције, времена, начина и функције заштите и примене агента – провокатора. Даље обавезе провере датих чињеница у срадњи и размени тајних података (§§ 93-96 закона о тајности података Р.С.), а у вези трајне тешке повреде основних права и повратне трајне дискриминације канцеларије, произилазе из члана 24 закона о тајности података, а на основу више законских основа из истог закона почевши од члана 3, члана 16 став 1 тачке 2 и 5 и става 2 и 3, истог закона.

Чланом 25 Закона о тајности података Повереник на основу жалбе у случају одбијања канцеларије или одређеног руковаоца, опозива тајност и омугућава остваривање права тужиоцу на основу закона о слободном приступу информацијама и ЗЗЛП. Надлежни органи следом абсолутног приоритета поштовања тајности, без дозвољавања прихватања доказа о њеној строгој противзаконитости и трајном, тешком дискриминаторском, повратном дејству одбијају опозив, а ради омогућавања правичног поступка. Повратно делују обавезе из размене података са страним организацијама, државама итд. а, циркуларни ток под формално-правним обавезама забране сваког доказног поступка и прихватања чињеница је објашњен у горњем тексту. Ради се о сталном третману, без обзира на чињење или нечињење и остале релевантне доказе и чињенице за било који процес одлучивања до сталне измене битних садржаја без права на ваљани правни лек.

Član 25

Ovlašćeno lice organa javne vlasti opoziva tajnost podatka, odnosno dokumenta koji sadrži tajni podatak i omogućava ostvarivanje prava tražiocu, odnosno podnosiocu zahteva na osnovu rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u postupku po žalbi, odnosno na osnovu odluke nadležnog suda u postupku po tužbi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Овим није исцрпљена правна основа контроле противзаконитости одржавања, продужавања, давања  тајности на основу обавеза канцеларије савета за националну безбедност. Министраство за правосуђе је надлежно на основу члана 97 за надзор и примену и промену законске основе у вези заштите и примене одредаба за тајне податке. Како су истражни органи тужилаштва подређени деловањем тајности, и овим путем настаје под условом тајности утицај на јавно ружилаштво у погледу забране истражних радњи и у најтежим случајевима повреде права и закона, без права на правни лек, или потребно је доживети шиканирање од неколико деценија, бити стављен више пута пред свршен чин потпуног губитка права, открити позадину и опет остати ускраћен за иначе саморазумљива и гарантована права и по обичајном и по уставно законском основу и гарантованим правима на основу међународне правне основе.

Обзиром на тежину материје, сложену законску основу, време трајања, а ограниченост простора и сврхе употребе електронске поште, прихватите и ову информацију као увод у проблематику и даљње кораке испуњавања предуслова за ваљану уставну жалбу. Указујем на бизарност потребе укидања тајности, а ради обезбеђивања предуслова за правични поступак, управних или судских власти из искључивог разлога противправне заштићене употребе личних и породичних података.

Један детаљ из претходних процеса одлучивања

Поред сталног пратиоца процеса одлучивања кроз уочену обавезу поштовања упутстава и директива надређених у хјерархији одређеног органа, уклањања докумената из архива или њиховог накнадног преправљања, постоји од 2007 године продор у шире социјално окружење, а ради препознате одбране тајности. Овим се ништа не мења у погледу ранијих поступака одлучивања и критичних одлука од 1975/76 до данас. Један такав пример је изјава зрењанинском одељењу криминалистичке полиције сина лица против којег је подигнута и обнављана два пута иста кривична пријава од априла 2009, а која се генерално обрађивала институционалном ћутњом – уклањањем предмета из обарде и из архива МУПа. Након обнављања 19.07.2010 (низ догађаја од априла 2009 као на пример судска одлука о посебним мерама од 23.06.2009, а у вези међународне превентивне срадње), кривична пријава добија ознаку тајности и давање нечијег имунитета на цео случај (09.11.2010), нестаје из обраде и архива МУПа Р.С. и након овог сазнања бива поново поднешена да би дошла у Зрењанин на одлучивање и истрагу. Лице против којег је подента кривична пријава не даје формално – правно никакав исказ, али то у Зрењанину чини син који даје изјаву 28.01.2011 – прилог 5.

Након тражења увида у документа основног јавног тужилаштва у Зрењанину и установљавања већ познате праксе уклањања докумената и доказа, налазим ову изјаву. Изјава са реалним односима нема никакве додирне тачке из простог разлога временских и просторних неусаглашености – немогућности. Али, спомиње се један за позадину случаја битан детаљ, негирање посета седамдесетих за време истражних радњи у Зрењанину Станета Доланца, тадашњег Бр. 1 тајне политичке и партијске полиције Бауковима у Зрењанину. Прилог 6 је подсећање у вези ове изјаве на стварни ток догађаја укључујући и на овом случају препознату високу сарадњу преко деценија, где је игром случаја судбина породице манипулацијом и заштитом манипулација стварних односа, постала повратним условом потпуног укидања мојих права и правне личности без права на правни лек. Даљњи докази су расположиви, како у погледу одбране личног интергритета, тако и интегритета породице и преминулих чалнова породице, која абсолутно са овом целом заплетеном мрежом хаоса нема никакве везе. Разлози изналажења подлоге у злоупотреби података биће документовани у наставку правног процеса и указаће на суштине од општег недељивог интереса у погледу обавезе доњег минимума демократске и контроле управних и судских власти у погледу обезбеђивања иначе саморазумљивих, загарантованих основних права.

Са уважавањем

Викрор Кос

Руже Шулман 49/16
23000 Зрењанин

У Зрењанину

дана 28. априла 2015г.

 


From: snezana.zikic@poverenik.rs
To: maliperica_91@live.com
Subject: odgovor u predmetu br. 07-00-01329/2015-05
Date: Wed, 15 Apr 2015 10:20:26 +0200

Поштовани, поводом Ваше представке поднете Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, у прилогу Вам достављамо одговор.

 

С поштовањем,

Снежана Жикић, овлашћено лице

Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Београд, Булевар краља Александра 15

тел. 011/ 3408-910, лок 339,

факс 011/ 3343-379

www.poverenik.rs

Информација о кривичној пријави утуживања противправног – противуставног – противзаконског давања продужавања држ. и служ. тајности – део 1   Leave a comment

 


From: maliperica_91@live.com
To: pocasni.predsednik@ds.org.rs
Subject: Информација о кривичној пријави утуживања противправног – противуставног – противзаконског давања продужавања држ. и служ. тајности – део 1
Date: Wed, 5 Feb 2014 21:33:14 +0100

 .

 .

 .

Борис Тадић – бивши председник Републике Србије

 .

 .

Електронску поруку послао:
Виктор Кос
Руже Шучман 49/16
23000 Зрењанин

 .

 .

Грађанину Тадић Борису

 .

 (У међувремену својом вољом бившем члану Демократске странке и њеном бившем председнику и почасном председнику)

 .

 Садржај се односи у погледу отворених правних питања једнако на бившеg шефа бироа председника републике гдин. Миодрага Ракића као секретара СНБ Р. Србије и координатора рада служби безбедности, бившу министицу правде гђу Снежану . Маловић, бившег министра одбране гдин. Драгана  Шутановца, бившег председника владе гдин. Мирка Цветковића, садашњег министра и министра у критичном периоду МУПа Р. Србије, као и све остале функционере и службена лица која су упозната са постојањем конкретнигх држ. и служ. тајности у конкретном случају.

 .
Дозволите ми да Вам још једном упутим основну информацију у вези поступка утврђивања по уставу, закону и обавезујућим међународним правним актима и повељама обавезних чињеница у погледу злоупотребе личног и породичног идентитета, кроз довољним доказима подкрепљено постојање, строге тајне заштите у иностранству и земљи привидног идентитета – легенде хаос-агента „Лација“ у строго тајно институционално заштићеним манипулацијама стварних односа, који задиру поред осталих отворених правних питања у основни трајни проблем забране посредне и непосредне дискриминације у трајању, из разлога начина заштите ове пљачке и криминалне злоупотребе стварне егзистенције језгра приватне и социјалне организације живота. 
.
Конкретно се ради о информацији о отвореном правном питању – подизању кривичне пријаве у вези противзаконитог дела носиоца службене одлуке о одржавању, продужавању или давању нових тајности на тајну операцију и у њој злоупотребу личног и породичног идентитета у образовању контраобавештајне легенде хаос-агента „Лација“, као и прикривању и заштити вршења кривичних дела у иностранству и земљи под посебним, институционално правним, заштићеним положајем. Правна основа такве заштите је дата у кривичној пријави (ниже у тексту и прилогу 23, као и правној поздини – привидни идентитет у основним цртама – прилог бр. 13).
.
Прву информацију са основном правном позадином неодрживости постојећег правног стања под препознатим строгим државним и службеним тајностима у иностранству и земљи (СФРЈ до данас), као поред осталог заштите лица сарадника више тајних политичких полиција, без икакве реалне правне контроле (парламентарне, извршних и судских власти) у иностранству и земљи, упутио сам дана 10.05.2011 године препорученом поштом Председнику републике, односно његовом кабинету у својству председавајућег Савета за националну безбедност по уставној и законској функцији обавезе контроле, провере давања тајности или продужавања држ. и служ. тајности као строго противазконитог акта.(Прилози 1.,2. и3., у одт форамту, односно 20.,21., и 22 у пдф формату) Законска регулатива која дотиче питања правне контроле, а у вези забране постојеће трајне посредне и непосредне дискриминације поред осталог, а у вези са питањима давања и одржавања тајности као правне основе укидања или оштећења основних грађанских права донешена је у Републици Србији од 2007 године, како је назначено у писменом захтеву за обуставу дејства свих препознатих држ. – и служ. тајности. 
.
У општем опису, постојање целе ове строго тајне конструкције је евидентирано кроз анализу могуће правне основе трајне дискриминације, сталним методама измена и манипулација стварних односа, њихових садржаја и догађаја , као и њиховим рационалним креирањем или изменама кроз употребу мрежа тајне политичке полиције од бар седамдесетих година у земљи (СФРЈ до данас), регистрованих као трајни облик уплитања и измена односа и стварних за било коју одлуку битних садржаја или  догађаја у СРН од 1989/90 године не прекинуто до данас. Цео овај процес тече без воље и без знања оштећених уз предпоставку начина конструкције целе тајне операције, односно применом крајње рестриктивне посебне законске регулације (Г-10 закон и НАТО-уговор и додтани споразуми у СРН – назначено у тексту и прилозима), тако да се она не може открити односно утужити, или да ће у случају било каквог откривања бити извршена институционална употреба спречавања њеног правног процесуирања. (Реално се ради са довољним доказима подупрето о институционално заштићеном криминалу и радњама које се иначе третирају по основама кривичних закона сваког припадајућег система правде.) `
.
Период скупљања, вредновања и из таквих података злоупотребе стварних чињеница придавањем непроверених, кроз  измишљене конструкције и рационалне промене стварних односа и непроменљивих атрибута истих, начин манипулације чињеницама, чињењем и нечињењем супротних стварној егзистенцији из разлога интереса и циљева тајних специјалних операција је знатно старијег датума, и реално представља континуитет различитих рефлексије негативних искустава и примењених мера из опште познатих историјских услова на конкретан брак и породицу очевих родитеља и касније брака мојих родитеља, као примењени метод психолошких метода узимања утицаја кроз мреже тајних политичких полиција у земљи и иностранству. Цео овај процес скупљања, вредновања садржаја, њихове измене као основе конструкције привидног лажног идентитета „Лација“, тече потпуно независно у иностранству бар од педесетих година, а имплементација у лажни привидни идентитет од бар шездесетих година, односно повратна тајна заштита од првог шефа тајне политичке полиције Стенета Доланца од седамдесетих година прошлог века. Један потпуно велом конспиративне тајности, тајних делова политичких полиција на међународном нивоу прекривени садржај, који се од 1989/90, посебно искустава 1992, 1998 до данас појавио и уочио као посебан правни положај у иностранству „заштићеног хаос-агента „Лација“, да би се у међувремену разјаснио са правном позадином посебног положаја у задњих 15 година и у земљи (СФРЈ до данас) кроз посебно заштићени положај сарадника свих служби под посебном заштитом од бар седамдесетих година.
.
У истом смислу анализе узимања утицаја од седамдесетих година методама органзације или продора у социјалну средину и посебни креационизам кроз употребу мрежа тајне политичке полиције, јесте са моје стране уочен и регистровани од седамдсетих година и доводи се у везу управо са основном конструкцијом тајне операције у иностранству и активностима са тим  у вези у земљи (СФРЈ до данас), са непрекинутим основним циљем манипулације стварних односа са сврхом одржавања заблуда у иностранству и тајном заштитом исте у земљи (СФРЈ до данас) у вези конкретне тајне операције.  
Правно питање које се поставља јесте обавеза укидања постојећег правног стања из услова противправног и стварним и неотуђивим егзистенцијалним реалностима противправног дискриминаторског дејства у трајању на основну егзистенцију, насталим кроз одржавање, продуживање и са тим у вези давање нових тајности као правне основе наставка трајне вишедеценијске најтеже дискриминације, настале из последица чувања и узимања утицаја на лични живот, приватно и социјално окружење, измене садржаја основне егзистенције и односа из разлога чувања тајности постојања, циљњва, метода, последица и разлога целе ове строго тајне операције – установљеног привидног идентитета контра – хаос агента „Лација“. Укидање тајности у иностранству и земљи је предуслов за бар један правичан поступак обзиром да је конструкцијом и мерама очувања и дејства тајности извршена најтежа повреда неотуђивих егзистенцијалних права и даље укидање или повреда низа гарантованих основних грађанских права и слобода у вишедеценијском трајању.
.
Изричито под условом изјаве под заклетвом понављам, не постоје лично било какви контакти, активности било какве врсте са сличном позадином. Не постоје уопште никакве везе и активности осим потпуно отвореног начина живота и односа све време мог живота и исто важи за оштећене чланове породице из чије је стварне егзистенције злоупотребом исте, без знања и воље исте настала цела ова операција.
.
Информација коју добијате је у вези обраде кривичне пријаве, уједно информација о петицији – немачком Бундестагу (Прилог 15 Петитион ДБ) са принципијелно истим садржајем, противправног одржавања и давања противправних, противуставних и противзаконских  нових државних и службених тајности у земљи (СФРЈ од данас) и иностранству укључујући и С.Р. Немачку у вези и последица из конструкције тајне операције привидног идентитета Радислава Баукова „Лација“ као злоупотребљене личне и породичне егзистенције и маске у искључиво контраобаветајним опеарцијама без икакве правне контроле, без демократске контроле у погледу забране провере оштећења уставима загарнтованих основних грађанских права, односно без контроле парламентарних, извршних и судских власти повреде истих из правног услова заштите конкретног лица у иностранству и даље заштите целе тајне операције са тим у вези.
 .
Постојање ове строго заштићене тајне конструкције је повратни услов укидања или битног оштећења мојих загарантованих грађанских права по уставно-законским обавезама забране повреде или укидања истих у сваком уставно-правном систему правде по националном праву припадајуће државе, али такође и по обавезујућим међународним правним актима и повељама. (Ово је важна напомена, како у формално правном, а посебно материјално-правном значењу, посебно имајући у виду рационалне употребе конкурентског права са циљем прикривања целе тајне операције и последицом наставка дискриминације супротно уставним и законским обавезама и супротно обавезујућим одредбама међународних уговора и повеља). У принципу исти смисао правног спора постоји не само по материјално-правним и даље формално-правним начином очувања тајности и последицама по укидње низа загарантованих права, већ и по обичајном праву и вишедеценијском крајње негативном повратном дејству по елементарно предпостављени реални грађански и правни положај, кроз оштећење језгра приватне и социјалне организације живота начином узимања утицаја поред осталог директним упливом тајних политичких полиција деценијама уназад до данас, а обзиром и искључиво из заблуда и обавеза проистеклих из манипулација стварних чињеница и даље чувања проистеклог стања повреде основних грађанских права из трајне обавезе тајности.
 .
Изричито скрећем пажњу, са извором злоупотребе већ реално тешко оштећеног приватног и социјалног језгра организације живота и целокупне егзистенције уже породице, цела откривена тајна конструкција осим крајње негативног, чак шта више нихилистичког повратног дејства кроз реално укидање битних грађанских права и правне способности, сталним нападима и отимачинама елментране својине као последице реалног наставка уграђених исустава у тајну операцију и строго заштићени тајни привидни идентитет, нема ничег заједничког. Посебно се ово односи на мене лично који сам игром развоја животних околности открио постојање, употребу, начин функционисања, циљеве, везе итд. иза целе конструкције, а тек након што сам у низу одлука без реалне правне или противправне основе (дискриминација у трајању) почео тражити услов укључујући и правну позадину таквог укупног односа.
 .
Међународна тајно заштићена сарадња, нема нити реалну основу у стварним чињеницама или потребама наводне превенције, посебно не кроз низ конструисаних и подметнутих сумњи о наводним намерама, самим тим не постоји обавезујућа правна основа, посебно не у смислу потребе било какве превенције или било каквог откривања било каквих радњи, веза или намера назначених као вредности којима је дата правна основа за такав вид тајне сарадње и превенције.(Изричито скрећем пажњу да се ради искључиво о конструкцијама и оценама које никада нису биле предмет провере њиховог садржаја и немају никакве везе са реалним животом, односима, догађајима). Ово је веома битно правно питање, али и ништа мање разрешење постојећег трајног стања укидања основних грађанских права и продора у приватну и социјалну заштићену средину, односно језгра приватне и социјалне сфере организације живота посебно примењеним и у иностранству и земљи од 2007 године.
.
.
.
(Ово је и обавеза коју изричито одређује и Г-10 закон СРН и остала даље у правној позадини цитирана законска основа и СРН и Р.С., али и међународна обавезујућа правна основа, ради се о трајној повреди ових права из начина конструкције, заштите под држ. и служ. тајности деловања појединих лица, посебно Радислава Баукова „Лација“ искључиво из личне грамзивоти, похлепе и стицања богатства кроз иначе криминалне радње и дела, под условом институционалне тајности, као употребљени хаос-агент у специјалним операцијама. Свака веза са тим са мном и са оштећеном породицом је забрањена, јер објективно није уопште постојала.) 
.
.
.
Рационалне замене теза иза услова тајности, измишљање и конструисање наводног чињења и нечињења, предпостављање или конструисање – инсинуације различитих особина која задиру у вредносне категорије идеолошког, политичког, криминалног, заштићеног криминалног – противправног деловања, наводне личне мржње или шовинистичких ставова према било ком групном колективитету итд., су последица злоупотребе идентитета и ставрне судбине у легенди и тајној операцији конкретног хаос – агента, а не личног чињења било каквих кривичних дела, или стварног односа који се налази чврсто у границама принципа и категорија једног слободног хуманистичког друштва и односа заснованим на вредностима које и бране уставно-правни поредци и међународне повеље и акти који се требају применити у материјално-правном и формално правном значењу и на овај случај у целини. Чак шта више, тек ће се анализом стварног чињења и нечињења уз највиши ризик и најтежим условима показати рационални мизантропски нихилизам у начину стварања, примене и одбране пљачке стварне судбине кроз строго тајну имплементацију у строго заштићеном привидном идентитету хаос-агента „Лација“. 
 .
Зато су све мере иза тајности, активности и из њих даљње конструкције искључиво одбрана учињених противзаконских одлука и начина третмана кроз потпуну забарну реалне правне личности и забрану било ког доказног поступка у процесима од виталног значаја за основну егзистенцију, били они судски или управни, укључујући и континуитет напада на основну егзистенцију и имовину, основна права из разлога њихове злоупотребе под институционалном тајношћу, укључујући и методе резличитих покушаја социјалног ограничења или стварање услова социјалног изграничења кроз монтиране процесе покушаја проглашавањем душевним неизлечивим болесником и затварањем у затворени психијатријски санаторијум на пример.
.
(И ови покушаји су текли за време међународне сарадње кроз измене садржаја и дешавања као на пример 2009 године када је контрао-хаос агент и признао постојање легенде кроз замену стварних односа и након подизања прве кривичне пријаве.)  

 .

Посебно са тим у вези скрећем пажњу на члан 7а Г-10 закона СРН. Цитираћу га у целини, а назначићу само кључно кршење одредби овог члана који дозвољава предавање, узајамну размену одређених садржаја на државне институције страних земаља, у конкретном случају службено одређених институција СРН Републици Србији или земљама односно њиховим одговарајућим институцијама потписницама НАТО-уговора и додатних споразума из којих је и настао Г-10 закон 1968 године:

 .
 .
 .

§ 7a Übermittlungen durch den Bundesnachrichtendienst an ausländische öffentliche Stellen

(1) Der Bundesnachrichtendienst darf durch Beschränkungen nach § 5 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2, 3 und 7 erhobene personenbezogene Daten an die mit nachrichtendienstlichen Aufgaben betrauten ausländischen öffentlichen Stellen übermitteln, soweit
1.
die Übermittlung zur Wahrung außen- oder sicherheitspolitischer Belange der Bundesrepublik Deutschland oder erheblicher Sicherheitsinteressen des ausländischen Staates erforderlich ist,
2.
überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen*, insbesondere in dem ausländischen Staat ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist sowie davon auszugehen ist, dass die Verwendung der Daten durch den Empfänger in Einklang mit grundlegenden rechtsstaatlichen Prinzipien erfolgt, und
3.
das Prinzip der Gegenseitigkeit gewahrt ist.

Die Übermittlung bedarf der Zustimmung des Bundeskanzleramtes.

(2) Der Bundesnachrichtendienst darf unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 durch Beschränkungen nach § 5 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2, 3 und 7 erhobene personenbezogene Daten ferner im Rahmen von Artikel 3 des Zusatzabkommens zu dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen vom 3. August 1959 (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218) an Dienststellen der Stationierungsstreitkräfte übermitteln, soweit dies zur Erfüllung der in deren Zuständigkeit liegenden Aufgaben erforderlich ist.
(3) Über die Übermittlung entscheidet ein Bediensteter des Bundesnachrichtendienstes, der die Befähigung zum Richteramt hat. Die Übermittlung ist zu protokollieren. Der Bundesnachrichtendienst führt einen Nachweis über den Zweck, die Veranlassung, die Aktenfundstelle und die Empfänger der Übermittlungen nach Absatz 1 und 2. Die Nachweise sind gesondert aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten.
(4) Der Empfänger ist zu verpflichten,

1.
die übermittelten Daten nur zu dem Zweck zu verwenden, zu dem sie ihm übermittelt wurden,
2.
eine angebrachte Kennzeichnung beizubehalten und
3.
dem Bundesnachrichtendienst auf Ersuchen Auskunft über die Verwendung zu erteilen.
(5) Das zuständige Bundesministerium unterrichtet monatlich die G10-Kommission über Übermittlungen nach Absatz 1 und 2.
(6) Das Parlamentarische Kontrollgremium ist in Abständen von höchstens sechs Monaten über die vorgenommenen Übermittlungen nach Absatz 1 und 2 zu unterrichten.
Крај цитата
 .
 .
 .
У ставу 1 последња реченица члана 7а Г-10 закона, прослеђивање, размене података сакупљених из услова посебних мера праћења, прислушкивања и осталих активности посебне контроле кроз тајне политичке полиције СРН., а све са одређеном сврхом превенције ради спречавања предпостављене опасности наведеним у ставу 1 истог члана 7а, одобрава надлежна служба канцелара СРН.
Са тим у вези скрећем посебно пажњу да све време од подношења захтева по чалну 116 Основног закона СРН, преко низа процеса одлучивања (управних и судских) је уочен и доказима подупрет велики раскорак између релевантних, доказивих чињеница у односу на одлуке односно начин одлучивања који су генерално, повратном анлизом и указали на абсолутно избегавање поштовања једног правичног поступка кроз реалну забарну доказног поступка. Одговор (правна позадина забарне доказног поступка) на ово питање је дат ниже у тексту и у кривичној пријави, али је релевантно да ни служба канцелара, ни Савезно министратсво унутрашњих послова, као ни припадајући остали орагани и службе укључујући и тајне службе и тајне политичке полиције СРН. нису располагали са истинитим, већ манипулисаним подацима насталим кроз конструкцију и начин заштите лажниог – привидног идентитета „Лација“, односно његове функционалне употребе у смислу везе кроз активности заштићеног хаос-агента по члану 3б истог Г-10 закона, односно даље у тексту цитиране правне основе заштите као посебно заштићеног лица са рангом и правном посебном заштитом по НАТО-уговору и додатним споразумима и анексима. 
 .
Правна основа за тајну међународну сарадњу и размену података са циљем превенције у погледу предпостављених намера (значи не постоји ни један лични акт, на страну стварно чињење и нечињење у погледу поштовања уставно-правног поредка и међународно-правних обавеза) је дефинисана такође Г-10 Законом чалном 7а. Страним државама, институцијама, службама се предају подаци са циљем заштите или превенције:
.
1. Спољне заштите спољно-политичких интереса СРН или подаци за посебну заштиту сигурносних интереса неке друге земље.
2. Подаци се предају ако не постоје интереси лица чији се подаци предају, а који се налазе у домену заштите достојанствених интереса (заштићена основна грађанска и људска права и слободе) истих лица. Подаци – информације се предају под условом да је у земљи којој се прослеђују обезбеђен довољни ниво заштите података и да се примена података одвија под признатим принципима владавине права и да је обезбеђена:
3. Двострана сарадња у размени података.
.
Потреба превенција која је предпостављена рационалном конструкцијом и подметањем – измишљањем свих наведених противзаконских  дела најтежих криминалних радњи не постоји. Постоје предпоставке из вишедеценијских конструкција насталих на основу најтеже злоупотребе стварне егзистенције у конструкцији привидног идентитета хаос-агента „Лација“.
.
Очување достојанства односно интереси лица (загарнтована основна грађанска права)  чији се подаци и наводна контрола кроз превентивно праћење захтева, а које дефинише  члан 7а цитираног Г-10 закона СРН (überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen*) је уставна обавеза сваког државно-правног ентитета и обавеза из међународних повеља. Прекршене су основе забране повреде интереса лица у смислу достојанства и заштите основних грађанских права деценијама уназад у континуитету и управо из разлога абсолутне заштите хаос-агента са лажним идентитетом у вези са лицем које се без иједног доказног поступка, без усвајања доказа о непостајању никаквих основа оваквог третмана, посебно кроз низ конструкција и подметања различитих кривица, дискриминише из разлога заблуда и дејства заштите контра-хаос агента „Лација“, искључиво из услова крађе и пљачке идентитета и података у настајању строго тајне операције без знања и без воље оштећених.
 .
Посредна трајна последица целе операције конструкције и употребе тајног хаос-агента са измењеним привидним идентитетом је све време деценијама уназад рационално играње – злоупотреба већ повређеног и уништеног достојанства језгра приватне и социјалне организације живота, уништене саме егзистенције и трајног укидања низа грађанских права које су и послужиле за конструкцију строго тајне рационалне измене у легенди – привидном идентитету заштићеног хаос-агента у трајању. Од 2007 године се од посебних активности у приватном окружењу и моје писмене правно засноване молбе Савезном министарству унутрашњих послова СРН. приметно прешло на шире поље окружења кроз уплив на социјалну средину, да би и у Р. Србији били регистровани, у међувремену доказани поступци и методе уласка у приватно и социјално окружење са циљем даљње изолације и наставка процеса институционалне реалне тираније, између осталог кроз институционално потпуно ћутање у погледу строго противзаконите злоупотребе и последица из целокупне строго тајне операције пљачке идентитета. Овај процес сам прећутно пратио, писменом петицијом од 10.05.2011. и објављивањем јавности отворио. Ради се о кривичном делу злоупотребе идентитета, злоупотребе стварних чињеница и кроз услове тајности повратне тоталитарне дискриминације у трајању, уз уважавање свих фаза и разлика током овог процеса, али управо из ових чињеница њене тоталитарне свеобухватности у смислу институционално организоване принуде, супротно основној забрани дискриминације из управо разлога који су целу тајну операцију мотивисале и одредиле.
.
Гнерално,
.
Не постоји ни формално – правна, на страну материјално правна основа за све преузете мере и мешање у приватни живот осим саме злоупотребе тог истог приватног живота у сврху одбране препознате тајне операције и конкретне злоупотребе идентитета, а која се из разлога обавезе тајности (правна позадина дата даље у тексту и прилозима као и кривичној пријави) преноси циљно институционалном вољом носилаца одлуке и новим давањем тајности и мешањем у приватно и социјално поље, уништавањем имовине и злоупотребом права, на извор целе тајне операције као објект у трајању институционалналне примене насиља већ више од седам деценија. Поред ове чињенице давањем или продужавањем тајности из било ког основа, врши се реално прикривање вршења кривичних дела заштићених тајношћу, између осталог низ кривичних неутуживих дела против мене, јер је и тако између осталог препознат и посебан правни статус и на крају лажни привидни идентитет заштићеноg хаос – агнета „Лација“.
 .
Ово је предмет правног спора јер је крајњи резултат, континуитет укинутих права у бићу свог уставно – правног значења, а чија је повреда забрањена управо уставом и међународним актима.
 .
Парламентарна контрола је обзиром на степен, трајност и последице тешке злоупотребе обавеза сваког носиоца институционалне одлуке настале из трајности, институционалних обавеза из механизама чувања, заштите и примене тајности и манипулације садржаја обавезна, јер међународна сарадња на основу измењених чињеница и конструкција препознатих кроз посебан положај у СРН. је противазконита, супротна је међунаридним актима и повељама и посебно је супротна забрани злоупотребе права без обзира на знање или незнање носилаца одлука при поновљеном указивању на суштину проблема и противзаконитост, на страну било каква морална основа целе тајне операције.
 .
Политичка позадина односно било каква даљња злоупотреба је са моје стране искључена. Поред осталог  методи, начин остваривања циљева целе конструкције, даље њено трајање и последице, садрже рационално манипулисање потпуно супротстављених садржаја и форми институционалних различитих система у тоталитету комплексних односа преко више деценија, а обзиром на налажење погодне подлоге за манипулацију односа из стварне судбине ужег јегра породице као реалног објекта повратног утицаја посредне и непосредне дискриминације, ради се искључиво о престанку и утврђивању нанешене, реално непоправљиве штете. Генерална питања злоупотребе права у трајању, злоупотребе иначе и по обичајном праву сваке средине, а посебно под условом забарне повреде истих као основних уставних вредности и наношење непоправљиве штете иначе интересима који спадају у заштиту достојанства и заштићених основних људских права остају отворена, и разлог ове поште јесте покретање парламентарних странака на контролу и испитивање тежине повреде истих. При даљњој абсолутној институционалној ћутњи је пут ка уставним судовима отворен.
 .
Информација у вези конкретне кривичне пријаве се односи,
 .
на носиоца службене одлуке или службене дужности, функционере, чланове владе, минстре који су на било који начин били, или су посебно на основу тајних контаката укључени у мере и активности које су са моје стране регистроване из цитиране законске позадине, а налазе се искључиво у превентивним мерама за које не постоје абсолутно никакви поводи и разлози, осим чињенице канструкције, употребе, последица и трајања абсолутно заштићеног правног статуса контра-хаос агента „Лација“ са привидним идентитетом из потпуно стране злоупотребе личног и породичног живота и строге заштите ове поздине и даље целе операције. Не постоји нити један услов из законских предпоставки Г-10 закона СРН., а посебно не ни један услов из стварног чињења и нечињења, намера, стварних вредносних принципа и категорија личног живота и живота злоупотребљене породице у овој целој специјалној тајној операцији, која је тек након низа предузетих мера и низа кривичних дела и начина стварања односа уз тајну институционалну заштиту конкретног лица хаос-агента са пивидним идентитетом препозната. а да би имали и формално-правну законску основу примене посредних и непосредних мера, посебно имајући у виду реално укидање или повреду загрантованих права у цикличним круговима понављања истих шематских метода из разлога заштите препознате тајне операције и злоупотребе личног и пордичног идентитета и стварне слике, без обзира на време, место и све услове који су пратиле овај цели вишедеценијски процес.
 .
На основу цитираног закона Г-10 СРН. и реалног преношења дејства без правне основе или противно обавезујућим одредбама самог Г-10 закона и осталим цитираним правним основама, а противно принципу истинитости и стварним односима, имајући у виду правни третман и реални положај у СРН и повратно мере са тим у вези у СФРЈ од бар седамдесетих година, биће обавештени у члану 1, члану 7 и члану 7а надлеже контролне институције СРН., о противправности свих мера као и последица у погледу забране било ког доказног поступка у погледу последица из постојања привидног идентитет,а како је то и назначено у основним материјално-правним и формално-правним основама. У истом смислу ће бити обавештене земље потписнице НАТО-уговора, јер је цела конструкција повратни услов са тешким последицама искључиво из разлога злоупотребе и начина заштите целе тајне конструкције, односно правног положаја са тим у вези „Лација“ који је са вољом и знањем из такве правне позиције давао лажне исказе, или таквe које воде у заблуду, вршећи под реалном институционалном заштитом више пљачки, противправног стицања добити противно уговорима и законским обавезама, више пута покушавајући да доведе у животну опасност чланове породице и реално je угрозиo или трајно оштетио елементарну животну егзистенцију више лица и породица. Посебно са овим у вези биће обавештени, контролна парламентарна комисија немачког Бундестага ПКГ (>Parlamentarisches Kontrollgremium< чије су ндалежности и положај у везу контроле примене Г-10 закона и одобравања метода одређене самим Г-10 законом СРН у члану 1. став 2. истог закона.)  У принципу исто важи за Г- 10 комисију чије су обавезе и задаци такође одређени Г-10 законом истим чланом 1. став 2. истог Г-10 закона:
 .
 .

Стварна позадина одржавања и давања нових строгих држ. и служ. тајности

.

лежи у строго тајним још увек заштићеним односима на много вишем нивоу у погледу пројекција дугорочних циљева као и унутар истог система пројекција и заштите сепаратних интереса, до интереса заштићених сардника на самом дну хјерархије као хаос-агента „Лација“.

Стварна поздина која се штити лежи у двоструким везама и њиховим операционализацијама кроз начин управљања системом безбедности, чије је познато транспарентно историјско лице Стане Доланц, заштитник „Лација“ од седамдесетих.

.

(Са овим у вези подсећам на „давање имунитета“ на тајност моје кривичне пријаве дате априла 2009 и поновљене 19.07.2010. и наводне потребе било какве превенције на основу тајне међународне сарадње, што је као питање постављено и понављано без одговора од 19.07.2010. Посебно скрећем пажњу да не постоји изјава пријављеног Радислава Баукова – „Лација“ у истражном поступку под условом тајности, већ његовог сина од 28.01.2011. Син потврђује чак познавање његовог оца Лација“ са Стентом Доланцем, али оповргава кућне посете седамдесетих њиховој породичној кући и заборавља предуслове у погледу истражних радњи тадашњег МУПа против Радислава Баукова за сумњу вршења кривичних дела у СРН. Мени је сећање управо на ова два детаља, задржавање и испитивање и касније вест да је Доланц посетио њихову породичну кућу након низа забрана доказног поступка и низа напада на својину и различите врсте провокација и праћења у СРН. постала  важан детаљ у вези повезивања заштићеног положаја „Лација“ са заштитом од Станета Доланца, утицај на иследне органе тада седамдесетих у СФРЈ, али и очигледну забрану сваког доказног поступка у СРН и лажне оптужбе и нападе на мене са тим у вези.)

.

Стварна позадина одржавања и давања нових строгих држ. и служ. тајности је много комлекснија, има више заинтересованих високих инстутицоналних чинилаца, који немају интереса да се упркос свој препознатој позадини злоупотребе личне и породичне егзистенције у стварању строго тајне заштићене операције, она у регуларном поступку разреши. Без обзира на материјално-правну основу и формално правне услове примењује си искључиво систем тајности и употреба тајних политичких полиција против жртве из чије је стварне егзистенције, злоупотребом података, манипулацијама и стварањем тајне операције и конкретне легенде, цела идеја створена. Ове замене теза. замена жртве и починиоца у улози добитника игре под строгом институционалном заштитом, рационална употреба психолошких метода стварања конфликта савести ради остваривања правно проблематичног до противправног успехуа или циља иза паравана тајне заштите, један широки спектар не само цинизма из метода разрађеног нихилизма као инструмента контроле, није случајност све ово време деценијама уназад, већ је последица тајне конструкције и заштите конкретног хаос-агента у иностранству и у земљи.

(заштићене сфере приватног и социјалног организовања живота су објект уласка и узимања утицаја до потпуног рационалног, намерног мењања садржаја од стране воље носиоца институционалне одлуке из услова и под дејством тајности. – Стална повреда забране повреде истих вредности и достијанства оштећених заинтересованих лица §§3а и 5а Г-10 закона, члана 3 у вези члана 2и1 Основног закона СРН. и повреде уставом Републике Србије загарантованих основних грађанских права и слобода датим у петицији у пошти Председнику Р. Србије од 10.05.2011г.)

Једна перспектива укупних односа кроз феноменологију духа времена из анализе Волфганга Крауса „Нихилизам данас – стрпљење светске историје“ из 1983 године било је интересантно штиво двехиаљадитих за време откривања позадине примене нихилизма у личном грађанском третману, иза како ће се показати тајне реалне институционалне заштите и како ће се успоставити тајне заштите пљачке и злоупотребе сопствене егзистенције у генијалном институционално подржаном нихилизму иза паравана држ. и служ. тајности у операцији и улози заштићеног хаос-агента „Лација“, а које нису за јавност, чак шта више ни за утврђивање чињеница кроз искључење јавности у приближно правичном поступку одлучивања. Систем без парламентарне, судске и егзекутивне контроле иза услова строге тајности који је пратио и прати откривање позадине тајне заштите је у ширем смислу обзиром на повратну строго тајну заштиту Стента Доланца на другој страни, препознат у специјалним операцијама посебних услова, узрока и последица десног и левог тероризма под страном заставом управо у време шездесетих, седамдесетих и осамдесетих година, показао се као разјашњење поздине овакве употребе права кроз забрану сваког доказног поступка. Ради се о фактима – историјским чињеницама, где позадина овог случаја упућује на шире методе управљања процесима из првобитних основних идеолошких или других геостартешких интереса свог времена. Би-Би-Си 1992 производи документарни филм о ужем систему без парламентарне, судске и егзекутивне контроле, о систему – системима унутар реалног институционалног система са посебним тајним заштитама:

 NATO terrorists – Operation Gladio: 1948-1990 – State Sponsored Terrorism in Europe – [BBC Timewatch, 1992]
from Antifa Eifel 8 months ago Not Yet Rated Operation Gladio [BBC Timewatch, 1992] – State Sponsored Terrorism in Europe

Operation Gladio is undisputed historical fact. Gladio was part of a post-World War II program set up by the CIA and NATO supposedly to thwart future Soviet/communist invasions or influence in Italy and Western Europe. In fact, it became a state-sponsored right-wing terrorist network, involved in false flag operations and the subversion of democracy.

The existence of Gladio was confirmed and admitted by the Italian government in 1990, after a judge, Felice Casson, discovered the network in the course of his investigations into right-wing terrorism. Italian prime minister Giulio Andreotti admitted Gladio’s existence but tried to minimize its significance…

This BBC series is about  a secret army operated by the CIA and MI6 through  NATO, which killed hundreds of innocent Europeans  and attempted to blame the deaths on Baader Meinhof,  Red Brigades and others.

.

.

.

.

Принуда

.

Реална повратна последица конкретне строго тајне операције и заштићеног привидног иднетитета „Лација“ без правне и демократске контроле, судске, извршне власти и парламента јесте институционални систем изнуда кроз подршку контролисаног хаоса, заштићен кроз формално-правну употребу посебне законске осонове, која из наводних или стварних виших интереса кроз континуитет институционалне организације принуде са често сасвим рационално супротстављеним конструкцијама, иначе манипулацијом саморазумљивих права и чињеницама – кроз процесе одлучивања из обавеза тајности, врши реалну, трајну, институционално заштићену дискриминацију, без обзира на све разлике и промене у времену и простору које су пратиле или прате овај цео процес повратног утицаја. Оваква врста тајности и третмана објеката злоупотребе (грађанина са реално укинутим правима) јесте позната у ткзв. диктатурама, посебно тоталитарног карактера. Објект примене се налази у таквим реалним условима. препознаје постојање посебних мера и континуитет као и трајање уз сазнање губитка правне личности, не вољом или знањем појединих носилаца одлуке, већ скупом мера у начину дејства институционалне принуде из услова примене обавеза из институционалне тајности. Тако је тајност и препозната, а овакав начин строгог правно-децезионистичког начина стварања односа је дотакнут у настваку објашњења датим Основном јавном тужилаштву у Зрењанину након препознавања изуезћа доказног поступка, изузећа прихватања доказа, изузећа истражних радњи и временске коодринације одлука са циљем очувања и под условом обевза из тајности са иностранством.

(Биће предочено у наставку давања информације о разлозима утуживања противуставног и противправног давања тајности, са подсећањем да је исти начин одлучивања већ пвише пута примењен у различитим процесима одлучивања у прошлости у СРН, али бившој СФРЈ, што је повратно анализом и упутило на димензије позадине и псоледице по личну егзистенцију у трајању).

Идеја, конструкција, употреба и заштита злоупотребљене стварне личне и породичне егзистенције настаје скупљањем и вредновањем информација и података после рата 1945/46, а у вези осталих чињеница дужег периода односа у језгру породичне сфере организације живота очевих родитеља пре рата и чак пре формирања брака 1927 године, и наставља се педесетих година и све време до данас, тако да уз све уважавајуће разлике долази до парадоксалног стања кривице, искључиво из разлога континуитета најтеже диксриминације и искустава које познаје човечанство као имплементирану основу заштите достојанства и основних грађанских права у бићу свог материјално правног значења, познатих као основа припадајућих уставно-правних начела и вредносних принципа и међународно-правних правних основа и повеља из грађанских права и слобода. Настаје у изолованом сегменту заштићене сфере приватне организације живота у соцјалном, приватном и интимном подручју његовог језгра, употребом строгог правно-политичког децезионизма у низу процеса одлучивања на основу правног дејства држ. и служ. тајности укидање или оштећење права грађанина као затвореног објекта тајности. Из иностранства по основама посебне заштите као припадника посебног правног положаја по Г-10 закону и осталим правним основама припадника трупе или лица у својству припадника трупе, преноси се заштита „Лација“ стварањем осталих контаката и заштитом од Станета Доланца у условима система објективне диктатуре седамдесетих све до данас. Стварају се услови заштите тајне операције и заштите посебног правног положаја „Лација“ са привидним идентитетом и даље креирање повратног посебног утицаја у условно речено „игри“ са остатком породице, успоставља се услов за континуитет укидања права, из разлога заштите тајне операције настале злоупотребом те исте приватне – породичне егзистенције кроз укидање права на правни лек. Та „игра“, институционално заштићена, добија свој замах од почетка девдесетих деловањем самога „Лација“ и даље његовом заштитом, препознавањем са моје стране посебног правног заштићеног положаја, иначе по законској основи реално заштићеном вршењу дела начином намерне повреде одговарајућих обавезујућих законских услова, откривањем исте посебности кроз заштићени положај у иностранству као хаос-агента у правном положају штићеника као псоебног припадника НАТО-трупа у правном својству заштите, али и заштићеног сарадника УДБЕ са лажним идентитетом управо кроз манипулацију већ изгубљених права, живота целокупне егзистенције језгра породичне сфере живота у трајању до данас, а на основу представљене формално-законске и формално-правне основе и позадине. Подсећам са тим у вези на забарну посредне и непосредне институционалне дискриминације на коју у сваком битнијем процесу одлучивања изричито скрећем пажњу. Изричито подсећам на обавезу поштовања принципа истинитости и правичног вођења поступка, јер се ради о реалном трајном процесу укидања или оштећења права из услова злоупотребе стварне личне егзистенције из разлога доказане повреде истих тих основа егзистенције.

Какве везе имам ја лично са овом позадином, каква веза постоји или је постојала између језгра породице и егзистенције са целом овом конструкцијом, строго тајном операцијом и строго заштићеним лицем – „Лацијем“са привидним идентитетом?

Абсолутно никакве, осим чињенице да је откривени привидни идентитет и правни положај правна основа вишедеценијског повратног дејства укидања или оштећења основних права до циљног напада на егзистенцију и живот у целини. Зато је тајност, њено давање одржавање или продужавање утужено као противзаконски акт у целини.

Како је неко да свој имунитет (сазнање од 09.11.2010) на кривичну пријаву злоупотребе идентитета у конкретном случају „Лаци“, а сва отворена правна питања су под условом дејства тајности и конструисаних садржаја насталих поред осталог кроз заштиту забране било ког доказног поступка, молио бих Вас лично да као функционер са највишим уставним контролним местом у времену доношења закона из ове области заштите и давања тајности, а у вези изнешених садржаја дате потпуни исказ надлежном телу којем је УКП – МУПа Р.С. предала предмет на даљњу истрагу и олдучивање. (Прилози 1. 2. и 3 у одт. формату односно 20.21. у 22. у пдф форамту). Дозвољавам себи да на основу свих познатих чињеница, на етичком и правном основу смисла егзистенције по свим уставно-правним и обичајним правилима живота сваке припадајуће средине, изразим личну забрану свакоме, укључујући и носиоцима одлука у управним и судским процесима одлучивања без икакве контроле (забрана долазног поступка из услова тајности), даљње злоупотребе ове конструкције кроз стварање реалног поља принуде и изнуде из услова тајности, која се утужује као основа трајне личне дискриминације кроз укидање низа загарантованих основних грађанских права и слобода.

Политика и психологија – одлуке које нису за јавност

.

.

.

.

У „глупом писанију“ у којем наводно „постоји“ непостојећа претња у конструсаној оптужници датој у прилозима, постоји веза између тајни „царa Трајана“, козјих ушију, психологије и политике. Како навдене претње из приложене оптужнице не постоје, а спомиње се као доказни материјал наводно писмо из аугуста 2004, било би још увек сасвим једноставно тај доказ најзад предочити обзиром да је и овај цео процес пратила потпуна забрана доказног поступка и очигледни циљ наставка плана изолације и ликвидације, кроз налажење психолошко-психијстријског повода, а ради скривања стварне препознате позадине институционалне дискриминације из наведених стварних разлога и заблуда, поред осталог начином заштите у фуникционисању хаос-агента „Лација“. Напомене ради да како цитирани навод из приложене оптужнице (прекршајни поступак) не постоји у „глупом писанију“, не постоји нити претња и тиме је прекршајна кривична пријава морала бити одбачена. Чак шта више није смела бити подигнута, посебно када се има у виду да је подигнута пар дана након мог упућивања жалбе на рад Јавног тужиоца у вези измене садржаја сопствених изјава друге сведокиње под једноставним заменама теза, да сам је ја наговорио да учини и изјави оно што је сама учинила и изјавила, наравно кроз опет позанту забрану доказног поступка и прихватања доказа о неистинитости било каквог наговарања.

(Никада у животу нисам никога наговарао на било шта, како рекох ја сам глуп, нисам луд и имам само једну жењу да будем још глупљи.)

Исто важи са ништа мање материјално-правним расположивим доказима за све наводе друге тачке оптужнице, а како се одмах прешло са доказног поступка на испитивање моје менталне урачунљивости, а обзиром на све што се и како се догодило и одвијало пре 2004/2005 и после 2005 до данас, радикализовало се питање позадине таквог третмана и стварних узрока као и правне основе објашњене више пута, која ће и довести до разрешења стварног третмана, правне основе, али и начина креирања и одржавања заблуда са тим у вези деценијама уназад. Психологија и политика, поред скривања од јавности (у цара Трајана козје уши) су се поставиле као питање од општег и посебног значаја у ширему систему начина креирања у функционисања правде, али и веза у погледу питања уставности начина регулисања питања од виталне важности у погледу заштите основних грађанских права, односно начина њиховог изузећа из виших интереса, као у овом случају доказано, ради реалне заштите пљачке и злоупотребе сопственог идентитета објективизираног грађанина са укинутим грађанским правима, без обзира на знање или незнање носилаца судске или одлуке извршних власти у конкретном случају.

(Иначе се у „глупом писанију“ који се наводи у приложеној оптужници спомиње предање о цару Трајану и козјим ушима.)

Чланови 92 и 97 Основног закона СРН су са моје стране овом изјавом испоштовани. Битно је да осим вербалних оптужби описа неког наводног морално и етстески неприхватљивог понашања у смислу претњи, не постоји абсолутно никакав други облик стварне употребе било какве силе против било кога, да не постоји наношење никакве штете лицима која су у контактима или ангажманом као сарадници тајних политичких полиција износили тврдње које су довеле до потпуног губитка грађанских права, процеса јачања социјалне изолације, крађа, утаја, противзаконитог одузимања или пљачки соновне својине, уништавања егзистенције и све ширим круговима организације напада, мешањем тајне политичке полиције у елементарно заштићену сферу живота.

Обзиром на предвиђену финасијску кризу њене узроке и генераторе делом дате и у „глупом писанију“ са осталим системским приказом метода се везама ка психологији, као  и начину организације, уређивања и управљања различитим системима, само се у том глупом писанију назива „пишологиазиција“. Иза вела услова тајности, „пишологизација“, и њеног рефлетивно – повратног утицаја на реални живота и игре животима са последицама познатих трагичних процеса, одређују се битно неке личне, неприметне судбине, које су опет под условом различитих старих и нових тајности под сталним посредним и непосредним изнудама и прунудама ван сваке парламентарне, судске, и контроле извршних – управних власти и различитих делова тајних политичких полиција. Деценијама уназад, већ као неприкосновено наследно право уз све разлике и све промене тече овај процес „одбране цивилизацијских вредности“:

Was Montagu Norman a Nazi sympathiser?
Until last month, a small portrait of Sir Montagu Norman hung in the Governor’s private meeting room beside his office at the Bank of England.

http://www.telegraph.co.uk/finance/bank-of-england/10214541/Was-Montagu-Norman-a-Nazi-sympathiser.html

The Federal Reserve: Bankers for the New World Order

http://www.thenewamerican.com/economy/item/17312-the-federal-reserve-bankers-for-the-new-world-order

British Financial Warfare: 1929; 1931-33; How The City Of London Created The Great Depression

http://tarpley.net/online-books/against-oligarchy/british-financial-warfare/

Јануара 1939 директор БофЕ Норман види у Хитлеру одбрану европских, цивилизицијских и културних вредности. Много су интересантнија друга питања у начину функционисања одређених трансфера и организације система рефинасирања уз државне гаранције из на пр. система МЕФО, који је створио пријатеља Нормана, Хјалмар Шахт. И ови делови специјално прилагођени у „глупом писанију“ само указују на шароликост у времену и простору заступања ставова са потпуно различитим категоријама и принципима који се позивају на вредносне и цивилизацијске категорије. Нису никакав цинизам нити било какав антевропски став, мој лично у сваком случају не, напротив, управо из искуства и свим њеним могућим перспективама сагледавања сложених процеса подсећање на важност поштовања духа закона „De L’esprit des Loix“ Монетскјеа (Baron de Montesquieu)  који се провалачи као наш заједнички и посебни дух  кроз основу сдаржаја „глупог писанија“.

Разлог глупом писанију на које се позвало тужилаштво (2005 – прилози), кроз превод који не постоји у тексту, лежи у догађају непосредно пре почетка писања, а ради се о противправној и противзаконској заплени имовине, докумената, личних докумената и ствари, али и јасно уоченом елктронском праћењу и осталим мерама просматрања карактеристичним за тајне политичке полиције. Ретроактивно анализирајући кључне процесе одлучивања, постојала је у међувремену (2004) доказана сумња да од 1992 односно од 1989/90године постоји некаква веза између „Лација“ , посебно након утаје и неисплате примања и осталих обавеза по уговору и закону и покушају изнуде рада на црно и начину реакције надлежних органа на ову пријаву  (1992/93), као и читав след осталих дешавања на процесе одлучивања извршних и судских власти. Позадина таквог начина одлучивања (абсолутна забрана доказног поступка) са „највећим преварантм југословенског порекла у СРН.“ је у међувремену је доказана и предмет је правног спора у погледу правности давања и одржавања држ. и служ. тајности у иностранству и земљи.

Постоје ли тајности у раду које су важне за државу и народ, а да се садржај никада не сазна?

Овај случај не може и неће остати такав пример тајности гажења већ уништене егзистенције ради неупитних виших интереса. Јавност има право, чак је обавеза власти придржавањем закона и обавезе принципа истине (Зокон о управнон поступку) да да пуну информацију пре свега оштећеним, као што оштећени имају право на правни лек и правични поступак без изнуда и принуда из услова тајности до циљног угрожавања целе егзистенције из разлога искључиве недодирљиве тајности из непроверених виших интереса објективизације човека – грађанина, кроз укидање права из разлога злоупотребе те исте те егзистенције у строго тајним операцијама деценијама уназад.

Принуда је психолошки феномен (obsessive–compulsive disorder), којег је проучавао иначе у „глупом писанију“ цитирани Карл Јасперс. У својој дисертацији 1913 Јасперс се бави рефлективним психолошким појавама, принудним сметњама које настају у начину обраде реалности, без обзира на свеукупну непрегледност, непрозорност, свеобухватност реалности као окружење у наизменичном односу у којем се налзи човек као појединац и социјално биће,  са својим начином мишљења, чињењем и нечињењем у сложеном, наизменичном односу према према тој сложеној, свеобухватној, непрозирној реалности – целокупном окружењу. Када механизми обарде уградње рефлексија која настају кроз непосредност живота, више не одговарају свом природном, нама до душе потпуно у дешавањима непрозирном току дешавања и догађаја, који упркос све Рефлективности, постојеће саморазумљивости, хармоночности, безупитности нашег живота стварају принуду у начину њене обраде код појдинца, настаје психолошки феномен принуде.

“wenn die Mechanismen der Verwirklichung und des Einbaus der Reflexion in die Unmittelbarkeit nicht ihren natürlichen, uns in ihrem Geschehen zwar völlig undurchsichtigen Ablauf haben, der die gegenüber aller Reflektiertheit bleibende Selbstverständlichkeit, Harmlosigkeit, Fraglosigkeit unseres Lebens ist.”

Јасперс даје даље процес у којем појединац пролази кроз процес односа према реалности, увлачећи је у себе, постајући свестан себе и даље у следећој фази се уздише и почиње да мења стварност, да утиче на самог себе мењајући реалности кроз процес мишљења и својом вољом. У процесу настаје конфликт реалности према мишљењу и вољи појединца. Настаје потрес који доводи до душевних процеса, до покушаја разумевања (вођења – управљања) све дијалектике, свих садржаја и свих супротности који даље развија непосредност живота. Када међутим непосредност живот престане, и само вољом и мишљењем се појединац односи према свим садржајима рефлексија реалности, настаје принуда у којој се рађа и нови поремећај.

Правно чињенично стање те 2004 године се јасно доказало да се сва непосредност живота налази под битним утицајем и мешањем од стране тајне институционалне контроле и вођења – конструисања или одбране правно или кривично релевантних садржаја противно уставним забранама повреде истих, а који припадају искључиво заштити основних грађанских права, заштити организације језгра приватне и социјалне сфере живота на начин који је у већ низу случајева указао на строгу противзаконитост – противуставност поступака и одлучивања, док се позадина није предпоставила и доказала у посебном правном положају, да би од 2008 и потврде априла 2009 од стране истог била утврђена и манипулација идентитета и тиме се затворио основни круг тј. разјааснила се и употреба, позадина, циљеви и правна основа укидања мојих основних грађанских права, са тиме у вези различите конструкције које са реалним током дешавања и односа немају ничег заједничког.

„Човеком се постаје кроз чин рођења, французом кроз случај“ –  (Montesquieu).

У 18 веку дата изјава једног великог визионара и теоретичара државног и грађанског права који је поставио темеље стварним вредностима европског културног и политичко хуманистичког и либерално-грађанског развоја од универзалног значаја, је једна од основних вредности и правних поставки међународно важећих повеља и закона који су искључиво меродавни за наставак разрешења питања личне и трајне дискриминације кроз систем држ. и служ. тајности у земљи и иностранству насталим кроз злоупотребу личне и породичне егзистенције без знања и воље исте.

Ово јесте правни предмет отворених питања насталих кроз подизање кривичне пријаве и упућивање петиције немачком бундестагу.

Идеја Монтескјеа о униветзалности човека у погледу општијег, ширег значења од свих уважавајућих осталих припадности посебеним групама, које не морају бити народног – националног карактера, солцијалног садржаја, садржаја припадања класи или сталежу, полу, старосној групи итд. јесте једна од универзалних вредности која је под условом давања тајности и позадине откривене целе операције доведена у питање, јер је њена идеља водиља створена у анализи стварних искустава вишеструких изнуда насталих у опште познатим историјским процесима. Истовремено је чињење и нечињење исте те ћелије – брака као основа уже породице остало недодирљиво у погледу поштовања универзалности Монтескјеове идеје из навденог цитата. (докази расположиви). Са друге стране иза плашта држ. и служ. тајности, методи примене на исту ту основну јединицу злоупотребе одговарају радикалнијем систему Макијавелија и не подлежу никаквој контроли коју у сваком аспекту демократског грађанског устава и законодавства предвиђа обавезујући правични третман под условом грађанске равноправности. Давањем или продужавањем тајности на конкретни случај и отворена питања, извршен је иза плашта наставак примене метода изнуда без икакве контроле који у методолошком смислу одговарају искуствима породице који су у сложеном рационалном систему имплементирани у тајну операцију и легенду „Лација“. У тоталитету свих дешавања и веза све време трајања и злоупотребе овог случаја у једном од централних места креационизма се налази идеја романа Мориса Жолија ( Maurice Joly) – „Разговор у паклу“ између два теоретичара државног права. По уставу и закону, по међународним обавезама једино место одлуке је требало бити у складу са истином у правичном судском, односно правичним поступцима извршне – управне власти. Постојање држ. и служ. тајности је довело у вези конкретне операције до абсурда, укидања права из разлога већ укинутих права по методолошком принципу већ једном укинутих права у сасвим рационалној конструкцији идеје и заштите привидног идентитета „Лација“. Ово је у потпуној супротности са укупним хабитусом целокупног живота породице из чије је основе опљачкана основа ове тајне конструкције. Ово је битно правно питање у свим рефлкексијама свеукупне реалности које су пратиле животе, чињење и нечињење, као и стварни вредносни систем уже породице.

Човек, његова слободна воља и законитост и уставност чињења – морални покретач делања

Цитат (Карк Јасперс – „Човек“) _Link

 

Ukoliko se volja božja, koju je pojedinac saznao, izigra objektivnim instancama, onda se to zastranjivanje do samovolje može izbeći poređenjem s onim što je opšte i društveno. Ako se, naprotiv, objektivna instanca izigra voljom božjom, koju je pojedinac saznao, onda se to zastranjivanje može izbeći smelošću da se bude pokoran bogu uprkos objektivnim instancama, slušajući glas volje božje i same stvarnosti.

Ima neke bespomoćnosti u tome kad tražimo oslonac u zakonima dostojnim poverenja i naređenjima nekog autoriteta. Postoji, nasuprot tome, neka snaga odgovornosti pojedinca, koja diže u visine kad sluša glas celokupne stvarnosti.

Rang ljudskog bića nalazi se na onoj dubini sa koje ono ovim slušanjem stiče svoje vođstvo. Biti čovek, znači postajati čovekom.

Крај цитата

У горњем тексту већ цитирани Карл Јасперс који се спомиње у „глупом писанију“ из 2004 године у којем не постоји претња конструисана поред осталог у кривичној пријави,, која је поред осталог предмет међународне сарадње у погледу наводне потребе било какве превенције, написао је један веома интересантан и важан оглед у човеку, слободи његове воље, спознаји бога или етичког закона бога, инстанцама којима о томе одлучују и праву човека да брани своје право на доживљај божјег – етичког принципа и закона својим чињењем и нечињењем.

Пренешено на конкретни проблем створен различитим државним и службеним тајностима у иностранству и земљи, злоупотребом породичног идентитета, слободне воље у чињењу и нечињењу исте и односа инстанци у погледу свих последица и узрока оваквог третмана под строгом тајношћу деценијама уназад, носилац институционалног права одлуке давања тајности улагањем свог имунитета је постао изнад бога сила мењања прошлости, сила и моћ изнад свих за процес одлучивања релевантних чињеница, враћајући целу реалност у погледу утицаја на реални живот на медтодлошки ниво диксриминације који одговара у свом начину почетку услова репресије и уништавања који карактерише и сво ово време покушаја утврђивања обавезујућих материјално-правних чињеница, које се забрањују рационално, мењају тајним институционалним узимањем утицаја или једноставним измошљатинама, заштићеним забраном сваког доказног поступка. Овим још увек скрећем пажњу да је слободна воља носилаца одлука условљена конструисаним садржајима који вређају управо право жртве да се одбрани од тезе да је сама крива за своје уништење, правом носиоца различитих институционалних одлука из искључивог права одређивања реалности супротно њиховом стварном ма каквом било току изврше реални утицај супротан и обичајном праву и законским ограничењима и све без икакве контроле. Ово право утврђивања обаветзјуће истине у погледу уставности и законитости институционалног третмана и последица из строго тајних услова узимања утицаја, стоји једино независном суду у једном правичном поступку, а обзиром на препознато прикривање извршених кривичних дела кроз давање тајности или под условом знања заштите вршења кривичних дела под посебном заштитом, носилац одлуке и поред упозорења чини сам тешко кривично дело.
Посебна тежина кривичног дела давања тајности на прикривање више институционално заштићених кривичних дела у трајању се односи на начин, дужину и последице злоупотребе личних и породичних података, измену садржаја и начин примене кроз строго заштићену тајну операцију и у њој заштићени привидни идентитет „Лација“ као хаос-агента деценијама уназад.
Ова информација, а сходно датој законско-правној основи и осталим доказима који ће бити употребљени у наставку процеса утврђивања обавезујућих чињеница се односи подједнако на све носиоце одлука у вези давања и прикривања постојања тајности на утврђене садржаје, а који су сви у континуитету трајања строго противуставни и противзаконити у сваком систему правде и по међународним обавезама и правној међународној основи.

.

.

.

Виктор Кос

.

у Зрењанину 05. феб. 2014

.

.

.

U krajnjoj liniji, doduše, mogućna je jedna istinska koincidencija između pokornosti prema objektivnim instancama u svetu i pokornosti prema izvorno saznatoj volji božjoj. Ali za tu koincidenciju treba se boriti.

.

(КарлЈасперс у огледу о човеку – LINK)

.

.

.

abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

AnoNews Vienna

“In lulz we trust.”

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Machtelite

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: