О теми   2 comments

    BND CIA Mi6 BIA CIA GCHQ NSA Gladio - false trups NSA1 DGSE CIA - 1

erde-007

 erde-007

erde-007

 

.

Државне тајне –

строга тајна интернационална сарадња и

институционално заштићени криминал

erde-007

За разумевање теме су неопходне кључне информације у вези откривеног, институционално вишестрано заштићеног, контраобавештајно прикривеног, делимичног идентитета, условно речено агента провокатора „Лација“. Посебан правни положај и заштита „Лација“ је постојала од шездесетих година прошлог века и постоји још увек у С.Р. Немачкој, бившој С.Ф.Р. Југославији, републикама наследницама односно Републици Србији. Специфичност целе тајне операције у вези употребе, циљева и заштите „Лација“ јесте њено трајање и сврха, јер се ради о периоду посебног заштићеног институционалног положаја од бар почетка шездесетих година у СРН, односно повратне обостране заштите од седамдесетих година у тадашњој Југославији. Постојање овако двоструко заштићеног положаја у времену још увек великих идеолошких подела чини целу операцију посебно интересантном

Посебан положај и намена употребе „Лација“ је откривена од 1989/90 године у СРН, да би се тек у дугом периоду трајања потврдила посебност заштићеног правног статуса у иностранству и земљи, али и утврдио и разоркрио лажни – привидни контраобавештајни део идентитета овог агнета, искључиво као рационални систем у стварању хаоса и заблуда укључујући и значајне делове локалних и виших власти у третману „Лација“, реалном вршењу кривичних дела под институционалном реалном заштитом.

Моје име је Виктор Кос, рођен 1957 у Зењанину, родитељи Стана Кос рођена Зорић, отац Андрија Кос. Андријини родитљи су Фердинанд Кос и Барбара Кос рођена Краус.

Између „агента провакатора „Лација“ и моје породице, њеног језгра не постоји никаква, нити родбинска, нити било која друга веза. Рођена мајка „Лација“ извесна госпођа Шефер није имала абсолутно никакву везу са Барбаром, очевом мајком. Свака веза ове врсте и све заблуде из ње су искључиво сложена институционална, строго тајна контраобавештајна обострана манипулација иначе неотуђивим и сваком доступним садржајима реалног живота и егзистенције. Како ће мени ова строго тајна операција односно конструкција привидног идентитета „Лација“ постати правни и реални услов повратног укидања правне личности и реалног укидања приближно разумљивог грађанског статуса и права деценијама уназад, како ће ова злоупотреба бити откривена, и која је била сврха целе ове строго тајне операције је тема овог блога.

Свака информација заснована на чињеницама је зато добродошла, посебно ако би својим садржајима допринела разумевању сложеног тоталитета промена од општег, било чијег недељивог јавног и појдиначног интереса.

У Зрењанину

  1. аугуста 2014

Виктор Кос

 

Kafka dreier 1

Што се мени догодило, је само један појединачни случај и као такав не много важан, пошто ми не пада тако тешко, али ово је један знак једног поступка, који се против многих спроводи. За њих устајем, не себе ради.“
 
Franz Kafka – Prozess – Josef K.

 

___________________________

 

viktorkoss@outlook.comviktorkoss@outlook.com


 

Агент са прикривеним идентитетом – делимичним прикривеним идентитетом -опис, дефиниција

Агент са легендом се представља са унапред одређеним темељним основама, мотивима, исказима или објашњењењима, који су веродостојни и одговарају животним чињеницама, јер се граде на чињеничним и проверљивим околностима и основама.

Код конструкције једне легенде нарочита се пажња пoклања:

– интерсима циљне особе
– способности контроле личних исправа
– свеобухватно коришћење чињеничних околности
– конкретност
– развој и могућност надоградње

Израда легенде треба да укључи

 

– циљеве које треба остварити
– интересе, склоности, навике и постављење циљне особе
– једну основну идеју, која олакшава флексибилност и упознавање.

У жаргону су познате:

жаргонска легенда, путујућа легенда, иследничка легенда, резервна легенда или легенда при повлачењу из задатка.

Давалац легенде,

је особа чији се животни и биографски подаци користе за израду легенде – привидног идентитета агента са одређеним задатком и циљевима.

При употреби агента са легендом тајних и обавештајних служби често се узима један давалац легенде. Ради се често о једној реално егзистентној особи, чији се подаци, легитимациони документи, под околностима остали предмети личне имовине примењују да би се конструисала и израдила легенда за конкретног агента, са постављеним циљевима и наменом. Често се ово дешава без знања особе чија се егзистенција и подаци користе за конструкцију легенде. У појединим случајевима се користе особе које живе или су живеле саме без рођака и без да су власти или околина добили сазнање о смрти. У време хладног рата су коришћени подаци на пр. у С.Р. Немачкој, чији је реални власник живео у источној Немачкој, а које је државна сигурносна служба ДДРа користила за убацивање агената са прикривеним идентитетом у западну Немачку. Многобројни такви случајеви су познати и откривени су у акцији „пријављивање“, након што су многи агнети живели и радили годинама непознато у западној Немачлој. Код минстарства за државну сигурност ДДРа су то били официри за посебну службу, који су употребљавани у земљи и иностранству.

 

erde-007


 

Запис од 05.03.2015

Поступци у току

Против препознатог трајног правног стања из услова правног дејства посебних мера под државим и службеним тајностима, тиме забране сваког битног доказног поступка, измене садржаја и посбених мера праћења је поднешена кривична пријава у Републици Србији и упућен је допис контролним телима немачког Бундестага, Г-10 комисији и праламентарном контролном гермиуму (одбору) о противзаконитости државних и службених тајности и мерама из услова дејства препознатог стања. Ради се о трајном стању насталим искљуиво из услова трајне злоупотребе података и информација о личном и породичном животу под вишеструком институционалном заштитом и повратном једностраном узимању утицаја, подршке или организације противправних мера у посебно тешком оштећењу принципа истинитости, права на слободну организацију приватног и социјалног живота искључиво из услова вишедеценијског трајања целе операције. Давање или продужвање тајности је не само противправно, већ и кривично дело обзиром на позадину, време трајања и последице.

Постоји јединствена и договорна институционална ћутња упркос указивања на последице кроз реално укидање правне личности, загарантованих грађанских права из услова забране утуживања постојећег стања. Укидање тајности је зато предуслов за утврђивање чињеница које спадају у домен неотуђивих и саморазумљивих права.

Кривична пријава поднета МУПу Р. Србије 15-18.11.2013 г.

Кривична пријава је поднешена након абсолутне институционалне ћутње надлежних органа у вези конкретних питања и садржаја, јавног тужилаштва, УКП МУПа Р.С., информативне службе кабинета министра МУПа Р. Србије, Савета за националну безбедност Р. Србије односно Бироа за координацију, Министраства правде Р.С., БИА и ВБА, Министраства спољњих послова, Заштитника грађана – омбудсмана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

У периоду од пролећа 2007, посебно од подношења прве кривичне пријаве у Р. Србији од априла 2009 до закључно са данашњим даном (05.03.2015) препознат је исти или сличан начин институционалног третмана и однос надлежних носилаца институционалних и службених одлука који је пратио све битне процесе одлучивања у С.Р. Немачкој од 1989/90 г, али ретроактивно принципијелно исти или сличан начин и однос од почетка седамдесетих година у СФРЈ. Препозната је и установљена шира међународна сарадња под условом дејства тајности која се своди на абсолутну ћутњу, односно повратни тертман у смислу изнуде прихватања свршеног стања са последицом организације напада на егзистенцијане основе и заштићена права са тим у вези кроз реалну забрану утуживања постојећег стања, препознате позадине и њене строге противзаконитости.

Из ових разлога, а ради обезбеђивања предуслова за правични третман је утужено давање државних и осталих тајности, даље правно дејство и последице на институционално одлучивање и узимање утицаја на приватну и социјалну организацију живота деценијама уназад, а  увези конкретне, једностране институционалне злоупотребе података у посебним операцијама заштите противправних радњи, укључујући и низ процеса према „даваоцу легенде“, мени и породици као повратном обезправљеном објекту из циркуларног дејства давања и заштите тајности и тајне операције деценијама у прошлости до данас.

 

Текст кривичне пријаве МУПу Р. Србије од 15-18. новембра 2013 – Пријава кривичног дела давања противуставне и противправне државне и службене тајности – линк

Посебна напомена.
Постоји трајна, тешка повреда забране злоупотребе или противзаконске употребе – злоупотребе неотуђивих података и чињеница из личног и подродичног живота и ствраних чињеница и односа на основу повреде члана 42 устава Републике Србије у вези члана 146 кривичног законика Р.С.
wikipedia öogoВише о правима лица и повредама права лица чији се подаци обрађују на основу српског права – Линк

Притужба контролном одбору немачког Бундестага од 29. марта 2014 – линк

(Beschwerde nach §8 Abs. 2 PKGrG (Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes))-Линк

На основу члана 8 став 2 Закона о парламентарном контролном гремиуму немачког Бундестага (ПКГр.Г) упућена је жалба немачком Бундестагу, односно надлежним контролним телима и сваком члану појединачно, о противзаконитости трајних мера према мени, последицама из истих, кроз ограничење или укидање низа основних грађанских права у бићу свог материјално – правног значења, као и примене одредби члана 13 Г-10 закона СРН о забрани утуживања или употребе било ког правног лека против трајне примене посебних мера у посебним случајевима из непроверљивих повода и разлога у општем смислу дефинисаних чланом 3 и чланом 5 став 1 трећа реченица Бр.1 Г-10 закона. Како се према мени трајно примењују мере ограничења загарантованих уставних грађанских права, а све до саопштења примене таквих мера забрањује употреба било ког правног лека против истих, настаје саопштењем контролним телима немачког савезног парламента једна парадоксална ситуација.

Настављају се на неодређено време посебне мере, тиме трајно ограничење или повреда загарантованих грађанских основних права, забрана утуживања повреде истих као и последице кроз примену посебних мера. Наставља се стање у вишедеценијском трајању из услова стварања конструкције легенде, делимичног идентитета агента-провокатора, једностраним институционалним трајним продором у заштићена језгра приватне и социјалне организације живота. Овим се изнова затвара круг насталих применом посебних мера и заштитом одређених лица сарадника, до заштите противазконитих дела према мени, односно реално неутуживи из услова осталих мера заштите целе препознате конструкције једностране институционалне злоупотребе иначе заштићених личних и породичних података  у трајању.

Члан 13 Г-10 закона С.Р.Немачке
Правни лек – употреба правних средстава
Против одређивања мера ограничења на основу члана 3 и члана 5 ства 1 реченица 3 бр.1 и њиховог спровођења до саопштења лицу против којег су мере уведене није дозвољена употреба правног лека или правних средстава.

У притужби на препознате институционалне мере из услова примене посебно рестриктивних мера на основу Г-10 закона поред осталих инструмената строгог правног формализма у вези забране или оштећења сваког битног процеса – поступка одлучивања у трајању, саопштавама контролном гремиуму немачког бундестага да су ми мере уведене против мене не само познате, већ указујем на њихову потпуну неоснованост и притивазконитост. Изричито указујем да је цео третман последица конструкције и заштићеног положаја препознатог агента – провокатора са измењеним делимичним идентитетом, „Лација“ Радислава Баукова. Саопштавам даље под изјавом под заклетвом да ми је ова препозната и доказана конструкција правни услов трајног укидања мојих права, а предузете мере настају искључиво из услова једностране, трајне, институционалне злоупотребе података и чињеница о стварним односима породице и мене лично кроз начин институнционалне конструкције и посебне заштите агента провокатора „Лација“, односно целе конструкције. Даље се позивам на законску, уставну и међународноправну основу у погледу забране дискрминације, али и повреда члана 3а истог Г-10 закона у вези непоштовања принципа заштите језгра приватне организације живота  и последица из продора у овај као основно право заштићени лични и уставно-правно дефинисани и брањени простор, указујући на посебност случаја који настаје из услова злоупотребе и противправне примене уначе као основна права зађтићених  података и језгара приватне организације живота.

.

erde-007

Притужбе републичком, покрајинском и градском заштитику грађана 24.01.2014, 16.01/09.02.2015

 

https://i2.wp.com/www.zastitnik.rs/templates/t15/images/Page-BgTexture.jpg

Ради указивања на противправни третман тражим притужбом помоћ од надлежних контролних тела, поред осталих заштитника грађана на нивоу републике, покрајине и града скрећући пажњи на поздину и трајање посебног третмана и дискриминационих последица у трајању.

Обраћања републичком, покрајинском и градском заштитнику грађана – линк

Републичком заштитнику грађана понављам прву информацију упућену 2012 године која на основу неимања никакве реакције се посматра као неважећом – одбаченом институционалном ћутњом. Покрајински и градски заштитник се одговором проглашавају ненадлежнимпо отвореним питањима без прихватања доказа и даљњих чињеница. На ово упућујем притужбу – жалбу скрећући пажњу и писмено и у телефонским обраћањима да је обзиром на трајање, врсту и начин заштите целе конструкције постојао и постоји утицај на одлуке локалних органа власти и управе, скрећући поред осталог пажњу на дејство принципа субсидијарности управе из услова, начина и трајања целе конструкције. Предмет је у току решвања, односно реално стављен ад акта институционалном ћуњом.

.

erde-007

Парламентарним странкама и медијима допис од 31.октобра 2014

Покретање парламентарне контроле у вези кривичног дела злоупотребе података о личности у земљи и иностранству под вишеструким државним и службеним тајностима без знања и без воље оштећених – Линк

Од 2012 године у више наврата сам обавештавао странке заступљене у скупштини републике о повреди уставних, законских и начела међународног права, потребе обавезне парламентарне контроле и укидања постојећег трајног стања насталог кроз дејство давања и продужавања државних и службених тајности, а ради омогућавања предуслова за правични поступак и утврђивање обавезујућих чињеница, посебно у погледу трајности, обима и степена повреде загарантованих права и последица из истих. Постоји трајна абсолутна ћутња у погледу изнетих чињеница, доказа и правне основе. Не постоји абсолутно никакав интерес бар у погледу упознавања са суштином проблема који је од недељивог и општег, било чијег интереса.

Прве информације теку од 11.05.2012

За време обраде кривичне пријаве утуженог кривичног дела злоупотребе података у конструкцији делимичног лажног идентитета „Лација“ оред Основним јавним тужилаштвом у Зрењанину, препознајући деловање тајности на истражни поступак, односно реално избегавање вођења истог, 10.05.2011 је обавештен Савет за националну безбедност, тадашњи председник савета и републике, односно сектерар бироа за координацију о препознатом деловању строго противправних тајности и њиховом укидању из услова супротних обавезама из уставно законске и међународноправне основе, као и реалним односима као стални дискриминациони основ повратног третмана деценијама уназад.
Како не постоји никаква реакција на изнете садржаје и дату правну основу, а поступак пред основним тужилаштвом указује на вршење утицаја на тужилаштво из услова тајности, избегавање истражних радњи, од 11.10.2012 су обавештене редакције електронских и писаних медија, надлежни контролни органи, поверник за информације и заштитници грађана, невладине организације и остале организације које се иначе баве питањима заштите права у оваквим случајевима. Уједно су обавештене и парламентарне странке у више наврата у погледу обавезе парламентарне контроле, укидања тајности и тиме омогућавања предуслова за правични поступак. До данас (10.март 2015) постоји генерална институционална ћутања и медијска тишина о изнетим садржајима. Употреба и деловање мреже тајних политичких полиција је у овом смислу поред аутоцензуре већ раније уочено. Заштита тајности је међутим у супротности са правним условима и има за последицу наставак трајног стања посебног третмана, реалне тешке трајне дискриминације уз уважавање свих посебности у вишедеценијском трајању целе конструкције. Ради се о остваривању изнуде прихватања постојећег стања насталог деценијама уназад, а из узрока једностраном, строго тајном злоупотребом података и чињеница у конструкцији прикривеног делимичног идентитета хаос агента – провокатора „Лација“.
Детаљније информације и преглед основних садржаја биће објављен у посебним додацима.

 .

erde-007

Основно о хаос-агенту „Лацију“

„Лаци“ Радислав Бауков је у међувремену 25.02.2015 г. преминуо. Рођен је у Црној Бари у Банату – Војводина 11. априла 1936 г. По сопственим изјавама мајку је изгубио као беба. Отац је за време рата био у немачком заробљеништву, а постојање млађих сестара поставља неразјашњено питање судбине мајке и времена када је, где и како умрла.

После школовања у средњој индустријској школи у Зрењанину, рано ступа у брак. Са првом супругом напушта у другој половини педесетих година прошлог века Југославију и сели се у Немачку. У немачкој ће непрекидно живети до почетка 2000те г. Задњу деценију провешће у новом Улму, а претходно ће дуже времена живети у Ханау и Офебаху – околина Франкфурта.

Од прве супруге се разводи почетком шездесетих година. Прва супруга се са децом враћа у Југославију – Зрењанин, а „Лаци“ остаје да живи и ради у Немачкој. Шездесетих година ступа у нови брак са С.К. и бави се бизнисом, поред осталог упошљавањем радника који су отишли на рад у Немачку. Поред тога заступа и сарађује са фирмама из Југославије које се ангажују за повремене послове у Немачкој. Ближи детаљи су непознати или се као и цео случај држе под заштитом тајности.

Кривична истрага у Југославији почетком седамдесетих – интервенција Станета Доланца

У првој половини седамдесетих година покреће се кривична истрага против „Лација“ у Зрењанину у вези начина ових послова. Пасош му бива одузет, али је на ток истраге морао узети утицај тадашњи, већ етаблирани први шеф партије и тајне политичке полиције, Стане Доланц. Стане Доланц ће и кућним посетама у Зрењанину „Лацију“ дати својим присуством посебан значај прекиду истражних радњи, што упућује на високу двоструку заштиту и интеревенционизам који је био под механизмом међународне вишесмеране заштите „Лација“

Ова консталација предпостављених односа институционалне заштите потврдиће се тек личним искуствима од деведесетих година кроз начин институционалног одлучивања у управним и судским поступцима и Немачкој, чији је основни спољни садржај трајна абсолутна институционална ћутња, одбијање прихватања и вредновања доказа и крајње рестриктиван начин одлучивања, који је по правилу супротан у односу на расположиве чињенице, доказе и законску правну основу вредновања истих.

Више података о „Лацију“ до стварања мојих првих искустава од 92. г не постоје. Живио је и радио све време у Немачкој, пар виђења су била спорадична, веома ретка за време његових краћих посета Зрењанину. Осим спољњих обележја повишеног стандарда није постојала никаква друга посебност. Радило се о уобочајеним односима из услова квалитета и начина одржавања односа породице Бауков која је била у даљњем сродству са преминулим оцем, супруга, очеве рођене сестре.

Веома ретка спорадична виђења са годинама непостојања никаквог контакта нису ничим скретала посебну пажњу, нити давала било какав значај „Лацију“.

Први контакт и упознавање контура позадине хаос – агента“Лација“

1989 године након летовања и оквирног договора са тадашњом девојком одлучујем се да поднесем захтев за рад у Немачкој. Обзиром на порекло, једина могућност је била постављање захтева по члану 116 основног закона СРН, признавања права немаца ван С.Р. Немачке, односно њихове после рата рођене деце. Септембра 1989 одлазим у амабасаду СРН у Беграду и добијам након краћег разговора потребне образце за подношење захтева. Поред питања порекла, тражио се сведок – лице које је држављанин СРН и које може да потврди законске услове. Спорадична познанства са летовања нису долазила у обзир, а како је друга супруга „Лација“, Сабина К., познавала и имала пар пута контакт са мном и продицом седамдесетих, покушао сам да нађем њену адресу. Потражио сам и остварио тада заправо први контакт са сином „Лација“, који је живио све време у Зрењанину, а у вези евентуалног добијања адресе Сабине К.  Обајснио сам му разлоге и он ми је нешто касније дао адресу С.К. Са осталим документима подносим 1989 захтев, наводећи С.К. као сведока који може потврдити податке. Тада наравно ни не слутим могућност било каквих манипулација и злоупотреба са овим основним питањима у вези захтева у СРН деценијама уназад. Посебно је свака врста институционалног креационизма у манипулацији и заштити са подацима и стварним чињеницама са моје стране била абсолутно искључена.

После годину дана и повратка са летовања 1990 крајем августа ме дочекала кратка одбијеница савезне управне службе СРН. Сви подаци су били негирани, разлози тражења права из услова члана 116 основног закона су оцењени страним, економске природе, политичким и тиме супротним условима који су потребни ради испуњења прихватања захтева. Осим тога кључна особа по закону, деда са очеве стране није могао бити потврђен као немац, али и да јесте из разлога асималације и недостатка клтурних и осталих обележја захтев је морао бито одбијен.

Са великим изненађењем начина образлажења, негирања иначе саморазумљивих чињеница и реалности односа, одлучујем да не поднесем приговор. Из једног већ дуго времена планираног и одлаганог одласка из разлога који су милионе довели на сличну одлуку у различитим варијантама и из различитих разлога и повода, настаје институционална негација целокупне егзистенције, стварних чињеница и суштине егзистенције, једним начином који у рефлективном смислу је више објашњавао суштину проблема у институционалном уређењу односа и односа према целини сопствене прошлости надлежних институција одлучивања. Стварне покретаче, поводе и узроке оваквом прекорачењу суштине егзистенцијалне бити, тада читајући крајем аугуста1990те текст одбијања нисам могао ни наслутити.

Осим тога и рок приговора је обзиром на трајање летовања и датум одлуке био прошао. Поред упорног наговарање тадашње девојке која је емоционално покзивала горућу жељу за одласком, него из разлога нихилистичког негирања стварне егзистенције и односа и начина образложења са тим у вези, улажем веома јасан приговор. За сведока налазим госпођу из Минхена која је још пре рата познавала очеве родитеље и породицу и остварујем контак у погледу захтева и наравно тражим само истинитост у погледу битних садржаја за процес одлучивања.

Време пролази без реакције савезне управе СРН. Моја директна посета у Келну са додатним подацима и документима не убрзава процес одлучивања. Маја месеца 1991 бивам отпуштен са посла, крајем јуна почиње прва мобилизација и убрзо позната ратна дешавања у којем учествујем од првог дана до краја новембра исте године. Како не постоји одговор и реакција из Немачке, крајем новембра одлучујем да поново одем. Уз договор са војним властима о запослењу у иностранству напуштам земљу децембра 1991. Почетком јануара 1992 покушајем личне информације код службе савезне управе у Келну сазнајем за мене запањујућу вест. Моја захтев се уопше не налази у обради из разлога неиспуњавања правне форме. Предата документа југословенских власти су морала бити званично преведена на немачки језик. На питање зашто ми није скренута пажња на овај формално – правни услов, нисам добио одговор, осим потребе мог знања да сва документа морају имати званични превод и моја је обавеза била да то учиним. После више од две и по година налазио сам се на почетку процеса као септембра 1989 године у амбасади у Београду. Обзиром да не постоје никаква права и да се сматрам искључиво страним туристом, следећих седмица завршавам све преводе код званичних преводиоца, тражим приступ отвореним архивима како бих подупро првобитни захтев и реално испуњене уставне и законске основе.

Крајем фебруара 1992 први стварни контакт са „Лацијем“

„Лација“ сам назвао први пут око 17/18 фебруара 1992 из Штутгарта. Обзиром да се бавио бизнисом и запошљавао раднике, питао сам за могућност посла. Одговорио је преко телефона да стално треба раднике, али искључиво са уређеним документима, односно правом на обављање привременог рада или радном дозволом.“Лаци“ је рекао да он „не запошљава на црно“.

Како је управо ово био проблем нашли смо се у Улму где ми је потврдио исто. Помоћ у том смислу није могла бити учињена, рад на црно је био искључен. Све остало је наравно прећутао, а показаће се у годинама које су долазиле да се иза „Лација“ крије много више него што би  то и искуснији шефови тајних служби и експерти икада могли предпоставити.

Сутрадан сам наставио пут за Келн ради предаје даљњих докумената које сам нашао у Штутгарту и који су недвосмислено подупрели сумњу у ипак шире знање о релевантним чињеницама за процес одлучивања пред савезном управном службом у Келну.  Поред тога у Келну покушавам да преиначим туристичку визу у статус „дулдунг“ – правно стање пре обавезе напуштања земље након истека задатог рока, али и правом на ограничени боравак и рад у дозвољеном периоду. Оно што јануара и већи део фебруара није било могуће широм СРН, успело је више случајем ког градских власти Келна – центар. Додељена ми је дозвола једномсечног привременог боравка и рада. Након сређивања даљњих докумената код савезне управе на питање о трајању даљњег процеса одлучивања, одговорено ми је да то може потрајати још месеце, можда године. Независно од овог процеса са добијеним дулдунгом у Северној Рајни Вестфалији вражам се за Улм где одмах почињем да радим код „Лација“.

Тада крајем фебруара ми је показао фотографије паљевине виле у Ханау са исцртаним нацистичким симболима, што би требало упућивати на подпис починиоца. Не обраћајући сувише пажњу на ове детаље који су била још једна од низа новости које ће долазити, почињем да радим од краја фебруара код „Лација“. После два дана одлазим из Улма за Ерланген где добијам радног партнера и радимо на градилишту у Нирнбергу на постављању монтажних преградних зидова и плафона. Плате почињу да изостају, а трошкове путовања поред осталих трошкова рада, вожња мојим привтаним колима се не плаћају, односно финансирам их из личних средстава. Плате осталим запосленима се обрачунавају нередовно и без уобичајених обрачуна. Након три месеца неисплате плата и осталих трошкова постављам питање о исплати и надокнади осталих трошкова и горива. Добијам одговор који ће се понављати до 21 децембра 1992, да ће све бити обрачунато, да се како је у ретким и спорадичним сусретима на градилишта понављао „Лаци“, сада налази у мањим проблемима, али како се ми познајемо нема никаквог разлога за бригу.

21.12.1992 г. у скоро случајном сусрету, „Лаци“ се управо спремио да одпутује на одмор и моје питање о исплати, реако је:

…“ниси ништа зарадио, ја имам само трошкове и можеш да радиш код мене на црно до исплате трошкова“…

Моје изненађење је било у границама обзиром на сва остала искуства, али и искуства других запослених која су указивала на посебност третмана и примене иначе познатих законских основа и права. Све је било са и око „Лација“, уз уважавање све слободе предузетништва и посебних зона са познатим начином и системом експлоатације далеко од уобичајеног начина у сличним фирмама. Запосленима из ткзв. ивичних социјалних група нису имали, али нису ни могли остварити било каква права.Да се ради о систему под строгом институционалном заштитом и делимичним знањем и обавезама одређених контролних служби под посебном законском основом из услова и врсте тајности тек ће се у наредних више од 20 година показати као део система без икакве реалне судске, управне и законодавне – парламентарне контроле.

Савладао сам сваку своју брзу реакцију пред оваквим начином одлучивања који се до тада и касније показао као пракса у мом целокупном третману, а не само овом периоду и конкретним односима. Тада сам ипак имао разлога да верујем у средства правне државе и фер поступак када је у питању неисплата примања и трошкова, покушај изнуде рада на црно итд., што су кажњива кривична дела у СРН и у безазленијим случајевима. Помислио сам да се ради о неком личном, већ уоченом анимозитету, али су ми и романи Миодрага Булатовића и његови јунаци из „људи са четири прста“ и „пети прст“ давали повода да поређењем укупне климе и начина стварања односа и пословања и живота посумњам у сличну позадину иза „Лација“.

Изостављајући низ битних детаља и процеса, имена, ради заштите приватности, а који стоје као докази у наставку процеса, показаће се у првој половини 93 године да је утуживање оваквог третмана практично осуђено на неуспех, а да ће надлежни органи ствар једноставном институционалном ћутњом игнорисати, чинити непостојећом. Поред тога дошло је у међувремену до предаје бизниса „Лација“, како ће се касније потврдити кроз класичан поновљени метод вишег нивоа манипулације жртава, са циљем се све обавезе и трошкови, ненаплаћана потраживања укључујући и плате и остале обавезе према радницима, пренесу на фиктивног директора фирме. Како ови по правилу бивају брзо финасијски исцрпљени, фирме су ишле под неминовни стечај, обавезе нису могле бити наплаћене, а реално су већ биле завршиле код „Лација“ склоњене од пореских или било којих других захвата или евентуалних обавеза.

Проћи ће још две деценије које ће указати и доказати да је све време постојала институционална заштита оваквог посебног умећа пословања и стицања релативно значајних профита кроз објективно строго противзаконско, криминално пословање.

1998 и почетак откривања позадине „Лацијевог пословног генија“ – институционалног на законској основи, заштићеног криминала

 

Тврдња да постоји институционално заштићено вршење противправних, кривичних или чак криминалних дела унутар система са уређеним правним поретком и владавином права  ствара потпуну неверицу и  њено одбацивање. Шта више, и ако би постојала формално правна основа за примену објективне заштите вршења противправних радњи или лица или група под реално егзистентним системом институционалне заштите, постављање самог питања егзистенције оваквог третмана, његове сврхе, узрока и циљева примене итд. не сме бити дозвољена. Разлог је сасвим једноставан, било би ти битно нарушавање основних принципа и вредности уставно – правног поретка, владавине права и основних постулата једнакости пред правдом и законом.

После првих искустава од фебрауара до децембра 1992 са пословним начином „Лација“ био сам уверења да се ради о личном анимозитету и некаквој освети чију поздину нисам могао разазнати. Немогућност утуживања неисплате зараде и трошкова од десет месеци, али и начин реакције надлежних институција којим сам се обратио за помоћ, само је појачало маглу око целе позадине. Међутим, поред незавидне ситуације обзиром на утрошак личних средстава, ово искуство је пало у периоду од 1989 до 1993 године и било само један део од врхунаца у поређењу са осталим процесима и догађајима, како личних искустава тако и општих познатих промена.

Поред свега остао је не само утисак, већ конкретно искуство о намери изнуде и преваре која је наслућивала посебност положаја, али и из таквог положаја посебну врсту безскрупулозности пљачке од стране „Лација“. Покушај изнуде рада на црно, а ради „одплате дугова“ који су наводно настали за време десет месеци непрекидног рада, често и недељом и празницима преко 12 – 14 сати дневно, без икакве реакције надлежних давало је неке неодређене контуре у вези са начином обраде у вези у међувремену признатог статуса и права из члана 116 основног закона.

У периоду од 1998 – 2002, имајући у виду више него упадљив начин вођења судских и истражних процеса, кроз недвосмислену забрану сваког доказног поступка и реално негирање релевантних материјално-правних, више него очигледних доказима подупретих чињеница, уз низ осталих искустава, поставило је питање разлога и правне основе таквог реалног креационизма правде и неправде. Питања тертмана кривичних дела преваре, изнуде, пореске утаје итд. на основу кривичног закона, давање лажних исказа о иначе подацима који подпадају под обавезу истинитости јер су како уставно, тако и законски саморазумљиви у вези са реално уочљивим изостављањем доказних поступака пред управним и посебно иследним и судским органима, није имало никакав рационални одговор. Јеретичко питање, реално уоченог континуитатета институционалног механизма заштите поздине начина пословања „Лација“ се наметнуло као крајњи, али истовремено и немогући рационални одговор.

Зашто би институционални носиоци одлука били вољни или деловањем система испуњавања обавезе службене помоћи обавезни да штитите противправни начин пословања „Лација“, које је противно не само законској основи, већ и елементарном смислу заштите јавног интереса на основу исте. Ова питања су се посебно интензивирала увидом у пар докумената и спорадичних исказа низа сведока, који су тек читањем једног булеварског чланка се показала више него истинитим и оправданим:

 

erde-007

.  .  .

Постоји ли институционална заштита вршења кривичних дела – §258a (обструкција правде) Кривичног закона СР Немачке?

Ово забрањено питање се наметнуло као једини могући одговор при приближно објективном вредновању свих релевантних чињеница у сваком битнијем процесу одлучивања. Како је одговор, да постоји био потпуно јасан, остало је питање разјашњење позадине, мотива, циљева који су се крили иза посебне функционалне употребе „Лација“, као и законске основе која би такав посебан третман, постојање сложене институционалне заштите у покривању вршења низа кривичних дела штитила. Агент – провокатор „Лаци“ је у кратким сусретима током 1998 године у време разговора о преузимању пословних веза „ЛБ – Монтажа“ напоменуо две ствари:

  • Постојање једног пријатеља из раних дана 50их и 60их који је радио као виши државни тужилац у Берлину и био у рангу савезног државног тужиоца односно помоћника истог.
  • Један од метода у функционисању како ће се показати система институционалне заштићеног вршења кривичних дела, наиме мењање места становања и пословања у циличним периодима.
  • Сукобе код улмских истражних органа, истражне полицје и тужилаштва 1999, а наводно у вези кривичних пријава против њега, о којима је штампа информисала са неодређеном позадином је оценио да се догађају ради њега.

Обзиром на ред величине у пословању и снази фирме овакве тврдње су се чиниле претераним и неоснованим. Или, после искустава која су поред осталог била окарактерисана абсолутним изостављањем доказних поступака и решавањем предмета договором између тужилаштва, одбране „Лација“ и суда, поставило се питање разлога оваквог посебног третмана. Осим једне посебности случаја није постојало рационално објашњење све док новински чланак и посебно део докуемнта предистражних радњи није потврдио и проширио већ уочене нелогичности.

Службено ометање правде (Strafvereitelung im Amt) је у СР Немачкој кривично дело § 258a кривичног закона (Strafgesetzbuch) СРН., који предвиђа казну одузимања слободе до 5 година оном службеном лицу који својим положајем утиче на ток истражних процеса или судску одлуку којом се омета или онемогућава кажњавање починиоца кривичних дела. Постоје и изузеци у погледу службеног лица које овим кривичним радњама штити посебне припаднике или самог себе или блиске особе, које такође дефинише кривични закон. Покушај утицаја и заштите из злоупотребе службеног положаја је такође кривично дело.

Под условом поштовања устава и закона од стране суда и поштовања независности судија у слободном одлучивању у поступцима (§§ 92 i 97) соновног закона СРН, пресотаје да постоји посебна законска основа и посебан положај и заштита агента – Провактора „Лација“ у вршењу иначе законом јасно одређених кривичних дела.

При детаљнијој анализи са расположивим доказима се иза случаја хаосагента провокатора „Лација“ долази до материјалног правног доказа осталог низа повреде права – службеног ометања правде из 30.тог дела, кривична дела у служби, кривичног закона СРН (30. Abschnitt Straftaten im Amt (§§ 331 – 358).), а у вези посебног дела кривичног закона СРН §§ 80-358.

Како је један такав третман без правне основе незамислив за немачко правосуђе, а случај хаосагнета – провкатора „Лаци“ почео да отвара све више питања о поздини његовог начина вршења противправних и кривичних дела под реалном институционалном заштитом, поставило се питање могуће примене посебног правног статуса као заштићеног сарадника унутрашњих и спољњих тајних служби на територији СРН. Априла 2009 године ће „Лаци“ признати постојање делимичног прикривеног идентитета, али ће проћи још три године док се није правоснажно са моје стране поставило питање примене формално правне позадине у СРН, даљњем иностранству, СФРЈ до данас заштите таквог положаја у вршењу иначе законима познатих кривичних дела. Наставак абсолутне институционалне ћутње и примена обострано измењених података кроз обавезу чувања тајности је међутим у супротности са формално-правном основом посебне законске заштите коунтермен – хаосагента провокатора „Лација“ и целе операције са њим у вези.

Важна напомена
Постојање међународне тајне сарадње на овом случају траје деценијама, а од седамдесетих година постоји доказ директне заштите Станета Доланца агента-рповокатора „Лација“. Садржаји и подаци који се размењују су значајним делом конструкције и договори о обастраном наставку заштите целог случаја, тиме се под тајношћу врши циљно и вољем и знањем носилаца службене одлуке тајности прикривање целе строго противправне, у суштини криминалне операције крађе и злоупотребе података и стварних чињеница, али и низ дела у прошлости који су са недвосмислено заштићена кривична дела. Континуитет од више деценија, посебно и након указивања на поздину мојих ограничених или укинутих грађанских права и основних права међу њима траје од 2006/2007 у СР Немачкој, а сарадња институционалних делова тајних служби, полиције и осталих државних органа од 2007/2008 године. Постоје и воља и знање да се једно дискриминаторско трајно стање настави и не дозволи кроз укидање тајности утврђивање обавезних чињеница.

 

наставиће се…

earth rotation

Објављено 11 марта, 2015 од стране Viktor Koss

2 одговора на “О теми

Пријави се на коментаре преко RSS-а.

  1. Живео мир !!

  2. Повратни пинг: О теми | Viktor Koss

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

AnoNews Vienna

“In lulz we trust.”

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Machtelite

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: