Архива за категорију ‘међународне повеље

Омбудсман – стандарди за практично поступање   1 comment

http://wp.me/p3pD8b-av

erde-007

.

IOA Ombudsman logo

МУО СТАНДАРДИ ЗА ПРАКТИЧНО ПОСТУПАЊЕ

 

ПРЕАМБУЛА

 

МУО стандарди за практично поступање су засновани на етичким принципима који су садржани у Етичком кодексу МУОа.

Свака канцеларија омбудсмана треба да има Повељу или Основна начела своје организације, као основне документе прихваћене од стране главне управе, који дефинишу начела омбудсманске функције те организације и који су у сагласности са Стандардима за практично поступање МУОа.

 

СТАНДАРДИ ЗА ПРАКТИЧНО ПОСТУПАЊЕ

.

НЕЗАВИСНОСТ

 

1.1 Канцеларије омбудсмана и Омбудсман су независни од других тела.

1.2 Омбудсман нема ни један други положај ни у којој другој организацији која би могла да доведе у питање њихову независност.

1.3 Омбудсман има дискреционо право да све време одлучује да ли ће и како да поступа у погледу појединих случајева, развојних праваца или колективних случајева. Омбудсман може такође да иницира поступак на основу непосредног увида или свог директног сазнања.

1.4 Омбудсман има приступ свим информацијама и свим лицима у организацији, како је дозвољено по закону.

1.5 Омбудсман је овлашћен да изабере особље у Канцеларији омбудсмана као и да управља њеним буџетом и активностима.

.
НЕУТРАЛНОСТ И НЕПРИСТРАСНОСТ

 

2.1 Омбудсман је неутралан, непристрасан и несврстан.

2.2 Омбудсман чува своју непристрасност, поштење и објективност како у поступању са људима тако и приликом разматрања проблема. Омбудсман се залаже за поштено и равноправно поступање а не залаже се за корист ни једног лица или организације.

2.3 Омбудсман има дужност да неутрално извештава највиши могући ниво у организацији и да поступа независно од редовне структуре запослених.
Омбудсман не треба да извештава нити да буде структурално припојен ни једној себи подређеној јединици своје организације.

2.4 Омбудсман не ради ни у каквој доданој улози у организацији која би могла да доведе у питање његову омбудсманску неутралност. Омбудсман не треба да буде ни у једном формалном или неформалном удружењу у оквиру своје организације на начин који би могао да створи стварни или претпостављени сукоб интереса. Омбудсман нема никаквог личног интереса или користи, не црпе никакве добити или губитке из решења конкретног случаја.

2.5 Омбудсман је одговоран да разматра легитимне захтеве и и интересе свих лица на које утиче ситуација на коју се указује.

2.6 Омбудсман помаже развитку разних одговорних могућности за решавање проблема и омогућава вођење дискусије ради идентификовања најбољих опција.

.
ПОВЕРЉИВОСТ

 

3.1 Омбудсман чува све разговоре са онима који су затражили помоћ на стриктно поверљив начин и предузима све разумне кораке да обезбеди ту поверљивост, укључујући следеће:
Омбудсман не открива поверљиву комуникацију сем ако за то не добије дозволу у току неформалних разговора са омбудсманом, али и тада је све на чисто дирскреционој одлуци
Омбудсмана; Омбудсман не открива, и од њега се не сме ни захтевати да открије, идентитет било којег појединца који се обратио Канцеларији омбудсмана, нити Омбудсман открива информације које су прибављене на тај поверљив начин а које могу да доведу до идентификације било којег појединца који се обратио Канцеларији омбудсмана, без да је тај појединац дао дозволу; Омбудсман предузима специфичне активности само са изричитом дозволом лица о коме се ради и само у оквиру домена те дозволе, сем ако те активности могу да буду предузете на начин којим се не открива идентитет појединца који је контактирао Канцеларију омбудсмана. Једини изузетак од обавезе чувања поверљивости је када се покаже да предстоји непосредан ризик од наступања озбиљне штете, и где не постоји ни једна друга разумна опција. Омбудсман доноси оцену да ли заиста постоји такав ризик.

3.2 Комуникације између Омбудсман и других (до којих је дошло у време док се он налази у тој улози) се сматра обавезно поверљивом. Та обавеза је уједно и привилегија која припада само Омбудсману и Канцеларији омбудсмана, али не и странци с којом комуницира. Ти други се не могу одрећи поверљивости.

3.3 Омбудсман не сведочи ни у ком формалном поступку унутар те оргнаизације и уздржава се од сведочења у било којем формалном поступку изван те организације, ни у случају када је добио дозволу да то уради, па чак ни када постоји захтев да тако поступи.

3.4 Када Омбудсман прати случај систематично (нпр., прибавља повратне информације о кретању предмета, проблемима, друштвеним политикама и праксама), Омбудсман то ради на начин којим се не открива идентитет појединаца.

3.5 Омбудсман не води евиденцију са идентификационим подацима у корист своје организације.

3.6 Омбудсман чува информације (нпр. белешке, телефонске поруке, календаре заказаних обавеза) на безбедном месту и на безбедан начин, тако да су заштићени од увида других, (укључујући и управу), и има целовит, стандардизован начин уништавања таквих информација.

3.7 Омбудсман припрема сваки састанак и/или извештај на начин којим се обезбеђује поверљивост.

3.8 Комуникације учињене према омбудсману се не евидентирају за организацију. Обудсман се не понаша као заступник организације нити прихвата белешке у име органаизације. Ипак, омбудсман може да упути појединце на одговарајуће место на коме се могу начинити такве формалне белешке

.
НЕФОРМАЛНОСТ И ДРУГИ СТАНДАРДИ

 

4.1 Омбудсман функционише на неформалној основи користећи средстава као што су: слушање, прибављање и примање информација, идентификовање одговорних опција, и – са дозволом или на основу Омбудсманове дискреционе одлуке – ангажује се у неформалним интервенцијама као трећа страна. Када је то могуће, Омбудсман помаже људима да развију нове начине решавања сопствених проблема.

4.2 Као неформална институција која не води евиденцију, Омбудсман настоји да реши проблеме и да уочи процедуралне нерегуларности и /или када је то примерено, шире системске проблеме.

4.3 Омбудсман не доноси обабезујуће одлуке, обавезне смернице, нити формално пресуђује питања за организацију.

4.4 Омбудсман допуњава али не замењује ни један формални поступак. Обраћање Канцеларији омбудсмана је добровољно, и не представља корак који је обавезан у сваком жалбеном поступку или поступку у складу са програмима организација.

4.5 Омбудсман не учествује ни у једној формалној истрази или поступку пресуђивања. Формалне истраге треба да буду вођене од стране других. Када се захтева формална истрага, Омбудсман упућује појединце на одговарајуће институције или појединце.

4.6 Омбудсман идентификује правце развоја, питања и проблем који су настали поводом друштвених политика и поступака, укључујући разматрања потенцијалних будућих питања и проблема, без нарушавања поверљивости или анонимности, и даје одговорне препоруке онима који му се обраћају.

4.7 Омбудсман поступа у сагладности са МУО Етичким кодексом и Стандардима за практично поступање, обезбеђујући садашњи ниво професионализма континуираном едикацијом и омогућавањем свом особљу да учествују у професионалој обуци.

4.8 Омбудсман се труди да оправда поверење које је поверено Канцеларији омбудсмана.

 

http://wp.me/p3pD8b-av кратки клин
Advertisements

Објављено фебруар 14, 2015 од стране Viktor Koss под Правна основа - закони, међународне повеље, Uncategorized

Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu   Leave a comment

erde-007

Flag_of_Vojvodina.svg

Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu

 

(„Sl. list AP Vojvodine“, br. 37/2014)
Na osnovu člana 56. stav 7. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine (“Službeni list APV broj 20/2014)
Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj 23. septembra 2014. godine donela je

 

POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU O
POKRAJINSKOM ZAŠTITNIKU GRAĐANA – OMBUDSMANU

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Pokrajinskom zaštitniku građana -ombudsmanu (u daljem tekstu: Odluka) ustanovljava se nezavisan i samostalan organ Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, uređuju se nadležnosti, postupak rada ovog organa, postupak izbora i prestanka funkcije pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i zamenika pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i njihova ovlašćenja.

Član 2.

Sve gramatički rodno opredeljene reči u ovoj odluci označavaju i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Član 3.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman (u daljem tekstu: Ombudsman) je nezavisan i samostalan organ AP Vojvodine koji štiti prava građana i vrši nadzor nad radom pokrajinskih organa uprave, javnih preduzeća i ustanova koje vrše upravna i javna ovlašćenja, a čiji je osnivač AP Vojvodina (u daljem tekstu: organi uprave), u vezi sa njihovim postupanjem u izvršavanju odluka i drugih pravnih akata AP Vojvodine.

Ombudsman štiti prava građana posebno od povreda učinjenih nezakonitim, necelishodnim i neefikasnim postupanjem organa uprave.

Ombudsman štiti prava građana od povreda učinjenih nezakonitim, necelishodnim i neefikasnim postupanjem organa gradske i opštinske uprave u vršenju poslova koje im je AP Vojvodina poverila iz svoje izvorne nadležnosti.

Član 4

Ombudsman je nezavisan i samostalan u obavljanju poslova utvrđenih ovom odlukom i niko nema pravo da utiče na njegov rad i postupanje.

Ombudsman se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava.

Ombudsman postupa u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, zakonom i podzakonskim opštim aktima.

Osnovni principi delovanja ombudsmana su zakonitost, nepristrasnost, nezavisnost  i  pravičnost.

Član 5.

Sedište Ombudsmana je u Novom Sadu.

II IZBOR I PRESTANAK FUNKCIJE

Član 6.

Funkciju Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana obavljaju pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman (u daljem tekstu ombudsman) i zamenici pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana (u daljem zekstu zamenici ombudsmana).

Ombudsman, odnosno zamenik ombudsmana ne može da obavlja nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost, biti član političke organizacije, niti da se bavi drugim poslom koji bi mogao uticati na njegovu samostalnost i nezavisnost.

Izuzetno, ombudsman, odnosno zamenik ombudsmana može da se bavi naučno-istraživačkim radom, obrazovnom ili umetničkom delatnošću i objavljivanjem autorskih dela.

Danom stupanja na dužnost ombudsmana, odnosno zamenika ombudsmana, prestaju sve njegove  profesionalne i druge funkcije, odnosno dužnosti ili poslovi koje je do tada obavljao ako su suprotni odredbama ove odluke, kao i članstvo u političkim organizacijama.

Član 7.

Ombudsmana bira i razrešava Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština) dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Kandidata za ombudsmana može predložiti najmanje 30 poslanika ili skupštinski odbor nadležan za pitanja organizacije i rada uprave (u daljem tekstu: Odbor).

Ombudsman se bira na vreme od šest godina i isto lice može biti najviše dva puta uzastopno birano na ovu funkciju.

Postupak za izbor ombudsmana započinje najkasnije dva meseca pre isteka mandata prethodnog ombudsmana.

Ombudsman za svoj rad odgovara Skupštini.

Član 8.

Ombudsman ima četiri zamenika od kojih se po jedan bira za oblasti: prava nacionalnih manjina, prava deteta i ravnopravnost polova.

Prilikom izbora zamenika vodiće se računa o ravnomernoj zastupljenosti oba pola i pripadnika nacionalnih manjina.

Zamenike ombudsmana bira Skupština većinom glasova od ukupnog broja poslanika, na predlog ombudsmana.

Zamenici ombudsmana biraju se na vreme od šest godina i isto lice može najviše dva puta uzastopno biti birano na ovu funkciju.

Zamenici ombudsmana za svoj rad odgovaraju ombudsmanu i Skupštini.

Član 9.

Za ombudsmana može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je diplomirani pravnik,

2) da ima najmanje sedam godina iskustva na pravnim poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Ombudsmana,

3) da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,

4) da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete,

5) da ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana.

Član 10.

Za zamenika ombudsmana  može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ispunjava sledeće uslove:

1) da ima visoku stručnu spremu,

2) da ima najmanje pet godina iskustva u oblasti koja je od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Ombudsmana,

3) da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,

4) da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete,

5) da ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana.

Član 11.

Ombudsman i zamenik ombudsmana pre stupanja na dužnost polažu zakletvu pred Skupštinom. Tekst zakletve glasi: „Zaklinjem se da ću svoju dužnost obavljati savesno, odgovorno, nezavisno i nepristrasno i da ću svoj trud usmeriti na unapređenje i zaštitu ljudskih prava u skladu sa Ustavom i zakonom.“

Ombudsman i zamenik dužni su da stupe na dužnost u roku od 30 dana od dana izbora.

Ako ombudsman, odnosno zamenik ombudsmana bez opravdanog razloga ne stupi na dužnost u roku od 30 dana od dana polaganja zakletve smatra se da nije izabran, što Skupština konstatuje na osnovu obaveštenja dobijenog od Odbora. U tom slučaju odmah se pokreće postupak za izbor novog ombudsmana, odnosno zamenika ombudsmana.

Član 12.

Funkcija ombudsmana i zamenika ombudsmana prestaje u sledećim slučajevima:

1) istekom mandata, ako ne bude ponovo izabran,

2) smrću,

3) ostavkom,

4) gubitkom državljanstva,

5) ispunjenjem uslova za penziju u skladu sa zakonom,

6) nastupanjem trajne fizičke ili mentalne nesposobnosti za obavljanje funkcije,

7) razrešenjem.

Razlog za prestanak funkcije iz stava 1. ovog člana konstatuje Odbor i o tome obaveštava Skupštinu.

U slučaju prestanka funkcije ombudsmana i zamenika ombudsmana iz razloga navedenih u stavu 1 tač. 1 – 6 ovog člana, Skupština bez rasprave donosi odluku kojom konstatuje da su se stekli uslovi za prestanak funkcije.

Pravne posledice prestanka funkcije nastupaju od dana donošenja odluke iz stava 3. ovog člana.

Član 13.

Ombudsman, odnosno zamenik ombudsmana može biti razrešen dužnosti pre isteka vremena na koji je izabran u sledećim slučajevima:

1) ako nestručno i nesavesno obavlja svoju funkciju,

2) ako obavlja drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost, odnosno drugu dužnost ili posao koji bi mogao uticati na njegovu samostalnost i nezavisnost, ili ako postupa suprotno zakonu kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija,

3) ako bude osuđen za krivično delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje ove funkcije.

Ombudsman i zamenik ombudsmana imaju pravo da se na sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o njihovom razrešenju obrate pokrajinskim poslanicima.

Postupak za razrešenje pokreće se na inicijativu Odbora ili jedne trećine poslanika, a za razrešenje zamenika ombudsmana i na inicijativu ombudsmana.

Odbor obaveštava Skupštinu o tome da li postoje i koji su razlozi za razrešenje.

Skupština razrešava ombudsmana ili zamenika ombudsmana ako za razrešenje glasa ista većina poslanika koja je potrebna za izbor ombudsmana, odnosno zamenika ombudsmana.

Član 14.

Ombudsman određuje zamenika koji će ga zamenjivati u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja poslove.

U slučaju prestanka ili razrešenja ombudsmana, do izbora novog, funkciju ombudsmana obavlja zamenik ombudsmana koga je ombudsman odredio da ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja funkciju.

Izbor novog ombudsmana izvršiće se najkasnije u roku od šest meseci od dana prestanka funkcije ranijeg ombudsmana.

III OVLAŠĆENjA

Član 15.

Ombudsman je ovlašćen da kontroliše poštovanje ljudskih prava, zakonitost, celishodnost, efikasnost i pravilnosti u radu organa uprave u vezi sa njihovim postupanjem u izvršavanju odluka i drugih pravnih akata AP Vojvodine i da štiti prava građana posebno od povreda učinjenih nezakonitim, necelishodnim i neefikasnim postupanjem organa uprave. Ombudsman štiti prava građana i od povreda učinjenih nezakonitim, necelishodnim i neefikasnim postupanjem organa gradske i opštinske uprave u vršenju poslova koje im je AP Vojvodina poverila iz svoje izvorne nadležnosti.

Član 16.

Ombudsman prati procese donošenja pokrajinskih propisa i izmena i dopuna  važećih, u svim oblastima ostvarivanja ljudskih prava.

Ombudsman ima pravo predlaganja pokrajinskih skupštinskih odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština iz svoje nadležnosti, naročito ako smatra da do povrede prava građana dolazi zbog nedostatka u propisima.

Ombudsman je ovlašćen da u postupku pripreme propisa Pokrajinskoj vladi i Skupštini daje mišljenje i preporuke u vezi sa predlozima odluka, ako se njima uređuju pitanja od značaja za zaštitu prava građana.

Član 17.

Ombudsman kontinuirano nadgleda i prati primenu međunarodnih ugovora, standarda i propisa iz oblasti ljudskih prava i na osnovu prikupljenih informacija predlaže mere za poboljšanje stanja u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava.

Član 18.

Ombudsman sprovodi istraživanja kako bi stekao uvid u stanje ljudskih prava, identifikovao probleme i formulisao preporuke u cilju ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava.

Član 19.

Ombudsman je ovlašćen da građane informiše o propisima  i daje pravne savete o mogućnostima ostvarivanja njihovih prava, upućujući podnosioca pritužbe na pokretanje odgovarajućeg pravnog postupka pred nadležnim organima, ako je takav postupak predviđen.

Član 20.

Ombudsman je ovlašćen da javno preporuči razrešenje funkcionera koji je odgovoran za povredu prava građana, odnosno da inicira pokretanje postupka za utvrđivanja odgovornosti zaposlenog u organu uprave koji je neposredno odgovoran za učinjenu povredu.

Ako nađe da u radnjama funkcionera ili zaposlenog u organu uprave ima elemenata krivičnog ili drugog kažnjivog dela, Ombudsman je ovlašćen da nadležnom organu podnese zahtev, odnosno prijavu za pokretanje krivičnog, prekršajnog ili drugog odgovarajućeg postupka.

Član 21.

Ombudsman podnosi Skupštini redovan godišnji izveštaj u kome se navode podaci o aktivnostima u prethodnoj godini, podaci o uočenim nedostacima u radu organa uprave, daje se opšta ocena rada organa uprave sa stanovišta primene propisa, kao i predlozi za poboljšanje položaja građana u odnosu na organe uprave.

Izveštaj sadrži podatke o broju i strukturi pritužbi, uočene propuste i preporuke za njihovo otklanjanje, kao i kritike i pohvale pojedinim organima uprave i funkcionerima.

Izveštaj sadrži posebne delove za oblasti prava nacionalnih manjina, prava deteta i prava po osnovu ravnopravnosti polova. Posebne delove izveštaja sastavljaju zamenici ombudsmana.

Izveštaj o radu se podnosi najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu i objavljuje na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana.

Na zahtev ombudsmana, Skupština će staviti na dnevni red izveštaj iz stava 1. ovog člana i raspravljati o njemu.

Ombudsman može da učestvuje u raspravi o izveštaju.

Član 22.

Ombudsman može da podnese poseban izveštaj Skupštini ako oceni da to zahtevaju naročito važni razlozi ili, ako Skupština traži takav izveštaj.

Poseban izveštaj se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana.

Član 23.

Ombudsman obaveštava nadležne organe i širu javnost o kršenju ljudskih prava i izdaje saopštenja o kršenju prava građana.

Član 24.

Ombudsman organizuje savetovanja i kampanje u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima i pitanjima od značaja za ostvarivanje ljudskih prava i učestvuje u njihovom radu.

Član 25.

Ombudsman je ovlašćen da pred Ustavnim sudom pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata.

Član 26.

Ombudsman ima pravo da prisustvuje svim sednicama Skupštine i skupštinskih odbora i pravo da učestvuje u skupštinskoj raspravi kada se raspravlja o pitanjima iz njegove nadležnosti.

Član 27.

Ombudsman sarađuje i razmenjuje iskustva sa drugim ombudsmanima u zemlji i inostranstvu i može da bude član domaćih i međunarodnih udruženja ombudsmana.

Član 28.

Ombudsman sarađuje sa Zaštitnikom građana Republike Srbije u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i redovno posećuje mesta gde se nalaze lica lišena slobode, radi prevencije torture i drugih surovih neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka.

Član 29.

Zamenik ombudsmana za prava nacionalnih manjina štiti prava nacionalnih manjina i ovlašćen je da kontroliše rad organa uprave u oblastima ostvarivanja i unapređenja prava nacionalnih manjina.

Zamenik ombudsmana za prava deteta štiti prava deteta i ovlašćen je da kontroliše rad organa uprave u oblastima ostvarivanja i unapređenja prava  deteta.

Zamenik ombudsmana za ravnopravnost polova štiti građane po osnovu ravnopravnosti polova i ovlašćen je da kontroliše rad organa uprave u ostvarivanju i unapređenju ravnopravnosti žena i muškaraca.

Ovlašćenja iz čl. 15-28, odnose se i na zamenike ombudsmana, u okvirima njihove oblasti rada.

Član 30.

Ombudsman obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, odlukama i drugim aktima Skupštine.

IV POSTUPAK

Član 31.

Ombudsman pokreće postupak po pritužbi građana ili po sopstvenoj inicijativi na osnovu saznanja iz drugih izvora, kada oceni da postoji ili je postojala povreda prava građana od strane organa uprave.

Pod pojmom građanin, u smislu ove odluke, podrazumeva se fizičko lice koje je domaći državljanin, i svako fizičko lice strani državljanin, kao i svako domaće ili strano pravno lice o čijim pravima i obavezama odlučuju organi uprave iz člana 3. ove odluke.

Ombudsmanu se mogu u ime fizičkog lica obratiti i zakonski zastupnik, punomoćnik i ovlašćeno lice organa starateljstva, a kada se radi o povredi prava pravnog lica, lice ovlašćeno za zastupanje tog pravnog lica. U ime i uz saglasnost lica čije je pravo povređeno, pritužbu može podneti i organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava ili drugo lice.

Član 32.

Pritužba se može podneti najkasnije u roku od jedne godine od izvršene povrede prava građana, odnosno od poslednjeg postupanja, ili propuštanja organa da postupi u vezi sa učinjenom povredom prava građana.

Izuzetno, ombudsman može da postupa po pritužbi i nakon isteka ovog roka u slučaju da proceni da se radi o težem obliku kršenja ljudskih prava.

Član 33.

Uslov za pokretanje postupka je da je podnosilac pre podnošenja pritužbe pokušao da zaštiti svoja prava u odgovarajućem pravnom postupku i da su iscrpljena sva pravna sredstva, odnosno da ne postoji pravno sredstvo za otklanjanje povrede na koju podnosilac ukazuje.

U slučaju da nije ispunjen uslov iz stava 1 ovog člana Ombudsman će uputiti podnosioca pritužbe na pokretanje odgovarajućeg pravnog postupka, ako je takav postupak predviđen, i neće pokretati postupak dok ne budu iscrpljena sva pravna sredstva.

Izuzetno, Ombudsman može da pokrene postupak i ako podnosilac nije pokušao da zaštiti svoja prava, odnosno i pre nego što su iscrpljena sva pravna sredstva, ako se pritužba podnosi zbog nezakonitog rada, nepoštovanja načela i pravila upravnog postupka, nepoštovanja pravila etičkog ponašanja i neprimerenog ophođenja zaposlenih prema građanima.

Član 34.

Ombudsman ne postupa po anonimnim pritužbama.

Izuzetno, ako smatra da u anonimnoj pritužbi ima osnova za postupanje, Ombudsman može pokrenuti postupak po sopstvenoj inicijativi.

Na zahtev podnosioca pritužbe, u naročito opravdanim slučajevima, ombudsman može organu uprave da ne otkrije identitet podnosioca pritužbe.

Član 35.

Pritužba se podnosi u pismenom obliku, uključujući sve načine elektronske komunikacije, bez posebno utvrđene forme i ne podleže plaćanju takse ili naknade.

Izuzetno, pritužba može da se izjavi i usmeno u zapisnik.

Lica lišena slobode imaju pravo da pritužbu podnesu u zapečaćenoj koverti. Zaposleni u ustanovama u kojima se nalaze lica lišena slobode predstavku lica lišenog slobode bez otvaranja i zadržavanja i bez odlaganja, dostavljaju Ombudsmanu.

Član 36.

Pritužba sadrži naziv organa na čiji se rad odnosi, opis povrede prava, činjenice i dokaze koji potkrepljuju pritužbu, podatke o tome koja su pravna sredstva iskorišćena i podatke o podnosiocu pritužbe.

Član 37.

Ombudsman je dužan da postupi po svakoj pritužbi izuzev:

1) ako predmet na koji se odnosi pritužba ne spada u nadležnost Ombudsmana,

2) ako je pritužba podneta nakon isteka roka za podnošenje, a nije ispunjen uslov iz člana 32. stav 2. ove odluke,

3) ako je pritužba podneta pre upotrebe svih raspoloživih pravnih sredstava, a nisu ispunjeni uslovi iz člana 33. stav 3. ove odluke,

4) ako je pritužba anonimna, a nisu ispunjeni uslovi iz člana 34. stav 2 ove odluke,

5) ako pritužba ne sadrži potrebne podatke za postupanje, a podnosilac nedostatke ne otkloni ni u naknadnom roku određenom za dopunu pritužbe.

Kada Ombudsman nađe da nema osnova da postupa, obavestiće o tome podnosioca pritužbe i obrazložiti razloge nepostupanja.

U slučaju da podnosilac pritužbe odustane od iste, postupak će se obustaviti. Izuzetno, postupak će se nastaviti ako se pritužba podnosi zbog nezakonitog rada, nepoštovanja načela i pravila upravnog postupka, nepoštovanja pravila etičkog ponašanja i neprimerenog ophođenja zaposlenih prema građanima.

Član 38.

O pokretanju i završetku postupka Ombudsman obaveštava podnosioca pritužbe, kao i organ uprave na čiji se rad pritužba odnosi.

Član 39.

Organ uprave obavezan je da odgovori na sve zahteve Ombudsmana i da mu dostavi sve tražene informacije i spise u roku koji on odredi, a koji ne može biti kraći od 5 niti duži od 15 dana.

Organi uprave imaju obavezu da sarađuju sa Ombudsmanom i da mu omoguće pristup prostorijama i stave na raspolaganje sve podatke kojima raspolažu, a koji su od značaja za postupak koji vodi, odnosno za ostvarenje cilja njegovog preventivnog delovanja, bez obzira na stepen njihove tajnosti, osim kada je to u suprotnosti sa zakonom.

Ombudsman ima pravo da obavi razgovor sa svakim zaposlenim u organu uprave kada je to od značaja za postupak koji vodi.

Ombudsman i zamenici ombudsmana dužni su da i nakon prestanka funkcije čuvaju kao tajnu podatke do kojih su došli u vršenju funkcije.

Obaveza čuvanja tajne odnosi se i na zaposlene u Stručnoj službi Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana.

Član 40.

Funkcioneri i rukovodioci u organima uprave dužni su da prime ombudsmana na njegov zahtev najkasnije u roku od 8 dana od dana upućivanja pismenog zahteva.

Član 41.

Ako organ uprave protiv kojeg je podneta pritužba sam otkloni nedostatke u toku postupka, Ombudsman će o tome obavestiti podnosioca pritužbe i obustaviti postupak.

Član 42.

Nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti Ombudsman može obavestiti podnosioca pritužbe da je pritužba neosnovana ili može utvrditi da su postojale nepravilnosti u radu organa uprave.

Ako nađe da su postojale nepravilnosti u radu organa uprave, Ombudsman organu upućuje mišljenje.

Ako nađe da su postojale takve nepravilnosti, odnosno posledice nepravilnosti koje se mogu otkloniti, Ombudsman će pored mišljenja, organu uputiti i preporuku o tome kako da se nepravilnost, odnosno njene posledice otklone.

Organ uprave je dužan da, najkasnije u roku od 15 dana od dana dobijanja mišljenja ili preporuke, obavesti Ombudsmana o preduzetim merama.

Ako organ uprave ne postupi po preporuci, Ombudsman može o tome da obavesti javnost, neposredno viši organ, Skupštinu, Pokrajinsku vladu odnosno opštinsko/gradsko veće.

Član 43.

Odredbe čl. 31 – 42 ove odluke shodno se primenjuju i na postupak koji Ombudsman pokrene po sopstvenoj inicijativi.

Član 44.

Pored prava na pokretanje i vođenje postupka, Ombudsman ima pravo da posredovanjem i davanjem saveta i mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti deluje preventivno, u cilju unapređenja rada organa uprave i unapređenja zaštite ljudskih prava i sloboda.

V STRUČNA SLUŽBA I SREDSTVA ZA RAD

Član 45.

Ombudsman obrazuje stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova.

Stručnom službom rukovodi direktor službe.

Direktora stručne službe postavlja i razrešava ombudsman.

Ombudsman može odlučiti da pojedinim stručnim saradnicima poveri određena ovlašćenja koja će vršiti u njegovo ime.

Na direktora i zaposlene u stručnoj službi primenjuju se propisi o radnim odnosima i platama u pokrajinskim organima.

Ombudsman donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenih i ostvarivanju prava iz radnog odnosa.

Član 46.

Ombudsman ima pravo na platu u visini plate pokrajinskog sekretara uvećane za 20%, a zamenici ombudsmana u visini plate zamenika pokrajinskog sekretara uvećane za 20%.

Član 47.

Ombudsman i zamenici ostvaruju prava po osnovu rada, u skladu sa propisima o radnim odnosima u pokrajinskim organima.

Član 48.

Ombudsman donosi poslovnik o radu i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji stručne službe donosi se uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora.

Član 49.

Sredstva za rad ombudsmana obezbeđuju se u budžetu AP Vojvodine.

Obim i strukturu sredstava predlaže ombudsman.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50.

Nakon donošenja ove odluke ombudsman i zamenici ombudsmana nastavljaju sa radom do isteka roka na koji su izabrani.

Postupci koji do dana stupanja na snagu ove odluke nisu okončani okončaće se po odredbama ove odluke.

Ombudsman je dužan da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke uskladi poslovnik o radu i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Član 51.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskom ombudsmanu (“Sl. list APV“ broj 23/02, 5/04, 16/05, 18/09-promena naziva akta).

Član 52.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine“.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 23. septembar 2014. godina.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE

Ištvan Pastor, s.r.
(Pásztor István, s.k.)

abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

AnoNews Vienna

“In lulz we trust.”

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Machtelite

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: