Председник Р. Србије обавештење о противзаконитости одржавања тајности 7. октобар 2013   Leave a comment

http://wp.me/P3pD8b-6o

.

erde-007

.

Председник Р. Србије обавештење о противзаконитости одржавања тајности 7. октобар 2013

Von: Viktor Koß (maliperica_91@live.com)
Gesendet: Montag, 7. Oktober 2013 14:55:38
An: представке грађана председник РС (predstavkegradjana@predsednik.rs); press@predsednik.rs (press@predsednik.rs)

Председник Републике Србије – предмет испитивање државних и службених тајни судским путем

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Андрићев венац 1
11000 Београд Србија

Кабинет председника Републике

Генерални секретаријат председника републике

Предмет – понављање електронске поште од 19 септ. 2013 у вези прве поштом препоручено послате поште од 10.05.2011 г.

У петак 04. окт. 2013 сам у телефонском разговору сазнао да се елктронска пошта не налази у архиви секретаријата председника републике. Из истих разлога, а обзиром на трајање и обим као и последице из основног правног проблема молим још једном за разумевање понављања основног питања у свом правном пуном значењу као и реалним последицама по реални правни статус и третман.

Са поштовањем,

Виктор Кос

Зрењанин
Руже Шулам 49/16

У Зрењанину 07. окт. 2013 г.


From: maliperica_91@live.com
To: predstavkegradjana@predsednik.rs; press@predsednik.rs
Subject: Председник Републике Србије – предмет испитивање државних и службених тајни судским путем
Date: Thu, 19 Sep 2013 00:20:29 +0100

 ○

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Андрићев венац 1
11000 Београд Србија

Кабинет председника Републике

Генерални секретаријат председника Републике

У Зрењанину дана 10. маја 2011

Електронску пошту послао:

Виктор Кос

Руже Шулман 49/16
23000 Зрењанин

Тел: 023 523 954

Лични подаци:

Лична карта бр: 315648/Зренјанин
Лични број: 2507957850035

Кабинету председника републике

Правној служби председника

Поштовани господине председниче Републике Србије,

Дозволите ми да покушам још једном, да скренем пажњу на један веома сложен проблем који се уз све уважавајуће разлике у времену свог трајања под условима посебних тајности и

Председништво Р. Србије

Председништво Р. Србије

њихове примене директно одражава на стање сталне тешке личне дискриминације у трајању, да би тако као цела конструкција у земљи (СФРЈ до данас) као и у иностранству био препознат као посебан вид повреде права на лични и породични идентитет и обзиром на злоупотребу ових чињеница као основа под условом тајности наставка реалне тешке дискриминације. Обим случаја захтева и са етичке и правне основе посматрања – вредновања више простора (материјални-правни докази су расположиви), али овим путем још једном скрећем пажњу на неодрживост постојећег стања, односно моју вољу да и под условима тешких последица целе конструкције по елементарну личну егзистенцију и сигурност, као и са тим у вези сигурност више лица учиним све правно дозвољене кораке за прекид оваквог незаконитог стања.

Правна основа дописа:

Nikolic T.

Т. Николић Председник Р. Србије

На основу члана 56 устава Републике Србије (право на петицију односно предлог грађанина у конкретном случају) подсећање на експлицитну обавезу поштовања уставно-правних обавеза и обавеза из усвојених међународних повеља и потписаних међународнох аката забране дискриминације, забране прикривања вршења или извршених кривичних дела, забране злоупотребе података о личности и породичној стварној слици, забране злоупотребе права итд., чија је правна основа у давању тајности на исте и са тим у вези обавезе укидања свих државних и службених тајности препознатих како је описано у опису петиције Председнику Републике Србије од 10.05.2011 године и осталим документима. Забрана и укидање тајности је основа за фер поступак утврђивања обавезног реалног и правног чињеничног стања злоупотребе података о личности, откривање конструкције препознате контраобавештајне легенде конкретног лица у иностранству и земљи (СФРЈ до данас), као и тренутни престанак оперција из ових услова злоупотребе и даљњих одржавања заблуда из услова тајности и тајних операција, као трајни услов вишедеценијске дискриминације и тиме обезбеђивање неопходних потребних услова за утврђивање потпуне и обавезне истине по Уставу и законским обавезама Републике Србије, по уставним и законским обавезама СРН, по међународним обавезујућим актима вођења једног фер поступка и третмана од извршних и судских власти у вези забране дискриминације. (ближе о правним основама у допису Председнику Републике Србије као председника савета за националну безбедност у критичном периоду као и секретару истог савета за националну безбедност).

Основни предмет дописа – укдање и забрана свих тајности које су препознате у рефлексији мог третмана и третмана породице од бар седамдесетих година, а у вези злоупотребе чињеница о животу уже породице кроз стварање и одржавање контраобавештајне легенде именованог лица (Радислава Баукова – „Лација“ из Смедерев) даљњи подаци се садрже у прилозима) у иностранству и земљи (СРФЈ до данас ). Правни основ позивања на тајност података других међународних организација и служби, страних земаља је супротно уставно-законским основама истих земаља, супротно је уставу и законима Републике Србије, супротно је обавезама из међународног права и међународних законских аката и повеља са законским дејством, и тиме представља циљно основу и наставак личне најтеже дискриминације у трајању из противправне основе постојања, давања и одржавања тајности у иностранству и земљи деценијама уназад, да би тако и позадина и постојање ове тешке злоупотребе била препозната са моје стране. Обзиром на препознату и установљену тајност, њено дејство као притивуставне и противзаконске основе личне трајне дискриминације у земљи (СФРЈ до данас, а у вези свих предуслова, стварних породичних реалности од пре 1940 године које су злоупотребљене и имплементиране од стране различитих делова тајних политичких полиција, различитих земаља у констркцији лажног идентитета конкретног лица од бар почетка седамдесетих година прошлог века до данас), она је при даљњем институционалном ћутању и забрани извођења било којег доказног обавезног поступка предмет правног спора и утврђивања степен повреде загарантованих низа основних грађанских и људских права. Одштетни захтев сходно целокупној неповратној штети учињени мени лично и породици из ове конструкције је одређен том истом штетом у бар троцифреном милионском износу према институцијама, лицима и земљама носиоцима заштите ове контраобавештајне афере и скандала.

Основа моје трајне дискриминације лежи у злоупотреби стварне чињеничне основе елементране егзистенције, чињења и нечињења како личног тако и оштећених преминулих чланова породице, да би кроз постојање целе операције давања и употребе легенде са лажним – измењеним породичним везама, њене заштите и употребе кроз низ напада на лична загарнтована основна грађанска права укључујући и основну сигурност и живот била препозната како је то описано у прилозима.

Изричита напомена, посебно у вези сарадње надлежних институција на међународном нивоу под условом строге тајности и институционалног ћутања у трајању

Лично никада нисам имао, нити имам било какве везе са било чијим институционалним или неким другим обликом било каквог деловања које би имало било какав облик веза са тајним службама нити у земљи (СФРЈ до данас), нити у иностранству. Ради се о ултимативном односу према целини проблематике који почива једном на личним вредносним принципима стварања односа у једном демократском, слободном грађанском друштву, као и личном односу поштовања према непосредној, било чијиј социјалној и приватној средини и сфери живота. Са друге стране ради се и о ултимативном рационалном односу у погледу одбране од евнетуалних сумњи у овоме смислу са било чије стране. Кроз стварање и откривање целе операције стварања и заштите легенде конкретног лица, је апсолутни приоритет, апсолутне институционалне тајне трајне највише заштите у иностранству (у међувремену препознат у земљи по члану 19 Закона о основама уређења служби безбедности Републике Србије, тајност података заштите идентитета бивших садрадника службе, тајност бивших сарадника са привидним идентитетом, посебних операција у непрекинутом трајању или у току, тајност размене података са страним службама, организацијама и државама итд ) довео до апсурда негације права на лични идентитет и његову строго тајну трајну злоупотребу и кривотворење са циљним и вољним изазивањем угрожавања елементарно замисливе егзистенције у свим рефлексијама разумевања непосредности живота. Ради се даље о, фалсификовању познатог чињења и нечињења кроз сталне нападе на елементрану егзистенцијалну основу живота уз забрану било каквог обавезног доказног поступка, да би тако у рефлексији понашања, изјава и препознатог противзаконског, дејством система тајности заштићеног положаја конкретних лица, ова цела конструкција била препозната. Тако је и цела операција кроз трајну и општу примену забарне доказног поступка пред органима судске и извршне власти препозната и потврђена у међувремену.

Нисам кажњаван, против мене су вођени различити процеси са конструисаним или измишљеним основама оптужбе у иностранству, али без дозвољавања доказног поступка односно елементране одбране кроз реалну забрану исказа пред судом, па је у том смислу такође препозната основа повратне дискриминације, али и њена правна основа у погледу приоритета заштите конкретних лица као контраобавештајних, строго заштићених сарадника и пријављених лица односно конкретно именованог Радислава Баукова – „Лација“ као вишеструког, строго заштићеног хаос агента деценијама уназад.

Конкретни разлог обраћања Председнику републике у својству председника Савета за националну безбедност од 10.05.2011 г.

Од 2009 г. априла месеца године у вези подношења кривичне пријаве против лица, како је то назначено у приложеним дописима, примећено је апсолутно институционално ћутање и потпуно избегавање помињања основа кривичне пријаве, односно основног правног предмета и питања разјашњења последица из стварања и одржавања легенде са измењеним – привидним идентитетом конкретног лица. Априла 2009 године је конкретно лице признало суштину преваре и запретило мојом ликвидацијом. У међувремену се поврдило да ужива и заштиту на основу члана 19 Закона о о основама уређења служби безбедности Републике Србије, односно да цела операција је под ознаком строге тајности, као и сви контакти са тим у вези и након њеног откривања као основа оштећења битних грађанских и основних људских права у бићу свог значења. Све ово је строго супротно уставним обавезама, законским обавезама из члана 3 Закона о тајности података, као и реалним чињеницама живота која спадају у основна грађанска права, односно забрану повреде истих. Управо се ова повреда врши све време без обзира на знање или намере носилаца одлучивања, а у погледу целокупне позадине целе операције и њених циљева и намене. Изричито скрећем у овоме смислу пажњу на интензитет и дуготрајност целог процеса, а посебно у вези позадине породичне егзистенције као основе повратног укидања основних грађанских права и напада на елементарну егзистенцију у трајању, без уласка у вредновање стварних циљева, метода и начина њиховог остваривања. Трајни утицај деценијама уназад јесте реална најтежа лична дискриминација која је као таква строго противправна у свакој припадајућој средини не сме и не може бити доведена у везу са мном и подицом као објективне обезправљене жртве из чије је судбине и сачињена цела операција и контраобавештајна легенда конкретног лица.

Од 29.06.2010 године и покушаја утврђивања одлуке надлежног контролног одбора парламента СРН Бундестага у вези начина вођења процеса против мене, без дозвољавања било каквог доказног поступка, а у вези измишљених и конструисаних свих тачака прекршајног поступка са елементима евентуалне осуде по кривичном закону за најтежа кривична дела (Штрафбефехл – даље у прилозима назначено), као и у континуитету на овај процес који је обустављен без извођења доказа, отварање новог процеса ради потребе наводног збрињавања и старатељства кроз реално укидање правне личности, даље стационирања – затварања у затворену психијатријску клинику без права на утврђивање чињеница кроз поновну забрану доказног поступка, и мог обраћања конзуларном представништву у Београду (29.06.2010) до 19.07.2010 године и покретања понављања кривичне пријаве и постављања питања у вези сарадње између институциналних државних надлежних тела на међународном нивоу са тим у вези, примећен је и доказима се да потврдити процес даљњег уништавања личне имовине, других докумената, улазак у социјалну средину који је као наставак уласка у приватну сферу живота забележен и документован у СРН, али је очигледно био пренешен у Републику Србију и као такво регистровано. Одређене мере провера и праћења, употребе информаната и осталих покушаја узимања утицаја и у Републици Србији на начин сличан као у СРН, улазак у приватну и социјалну сферу живота је такође еводентиран у Републици Србији. Иначе је овакав третман уочен практично све време ретроактивно у СРН од почетка девдесетих година, да би се почетак таквог узимања утицаја на социјалну и приватну сферу живота лоцирао још од бар почетка седамдесетих година на породицу у целини (СФРЈ), што је и доведено у везу са настанком операције конструисања и давања лажног идентитета у СРН и целе операције од бар почетка седамдесетих уз заштиту врха СДБа тог времена. Не улазећи у конкретне описе, из анализе догађаја, а у вези препознатог посебног статуса конкретног хаос агента, тражио сам увид у лични досије, али ми је из законских услова тај увид онемогућен. Заправо није ни потребан, јер је у вези начина одбране целе операције установљено мешање у приватни и породични живот од бар почетка седамдесетих година. Напомињем без знања и без воље, и са очигледним пресецањем у вези садржаја и разлога таквог третмана.

Од 19.07.2010 године (обнављање кривичне пријаве и постављање питања о сарадњи са тим у вези) до 17/18. 01. 2011 године је текао процес у МУПу – Дирекцији полиције УКП коме је додељена тајност поступку, да би 17.01.2011 године установио телефонским путем да се предмет уопште не налази у обради МУПа Дирекције полиције, нити се налази у архиви МУПа. Ово је веома важан детаљ.

Поново покрећем кривичну пријаву 18.01.2011 г., и даљи след догађаја и начин одлучивања је дат у приложеним дописима. Начин одлучивања је заштита тајности у целини, заштита на све контакте на међународном нивоу од бар почетка седамдсетих година са тим у вези до данас, све наводне потребе провере превенције као основе мешања у приватну и социјалну сферу живота уз употребу именованих лица, избегавање разматрања основа целе проблематике кроз игнорисање и институционално ћутање у погледу саме злоупотребе и посебно последица из исте. Овакав укупни третман, као и третман у појединачним процесима одлучивања је строго противазконит и противуставан, супротан међународним обевзама и део је трајног процеса начина узимања утицаја или директног мешања у интимни, приватни и социјални заштићени простор – сферу живота деценијама уназад. Зато и скрећем пажњу на перфидност саме конструкције, јер злоупотребљава већ злоупотребљену животну реалност породице из чије је стварне судбине и надовезујући се на њу направљена цела операција и хаос-агент са измењеним идентитетом, да би била препозната кроз реално укидање гражанскох права тј. њиховог оштећења у бићу свог значења у дугом временском периоду без обзира на чињење и нечињење.

Предмет стиже до Основног јавног тужилаштва у Зрењанину без да ме је исто обавестило или покушало успоставити контакт, које ради по предпостављеној тајности на цео случај, јер одбија прихватање доказа и доказног поступка. Даљњи докази предати у вези конкретних питања се не налазе у документима предатим тужилаштву односно у предмету које је књижило тужилаштво. (У селдећој електронској пошти биће послат и цео ток процеса пред Основним јавним тужилаштвом јер постоји чињенично стање неизвршавања истражних радњи из обавезе чувања тајности која је и сама предмет целокупног правног спора као трајна основа најтеже дискриминације у трајању.) Поступак код МУПа Дирекције полиције, УКП (проглашавање тајности и изуимање из обарде и архива МУПа), касније од 18.01.2011 предаја Одељењу кривичне полиције у Зрењанину и даље Основном јавном тужилаштву у Зрењанину је указао као и у иностранству на посебно драстичну повреду елементраног поштовања једнакости пред законом услед дејства тајности и давања инструкција са тим у вези, које немају апсолутно никакве везе са стварним чињеницама и реалним чињењем и нечињењем. Понавља се исти уочени и примећени метод одлучивања који се показао као трајни облик одлучивања или узимања итицаја кроз све време деценијама уназад, уважавајући све разлике и све промене током времена. Сам метод у начину одлучивања и тиме реално дејство на грађански положај и права са тим у вези је међутим обесмислио у потпуности чињење и нечињење, стварне чињенице од неотуђивог значаја. Овде се стичу елементи повреде члана 17 Евр. конвенције о основним слободама и правима, а у погледу непоштовања члана 6 исте конвенције, права на правичан третман.

Кривично пијављено лице као сарадник или штићеник делова тајних политичких полиција у иностранству и земљи, са измењеним делом идентитета у погледу стварних родбинских односа, је био реално заштићен у вршењу кривичних дела, поред осталог начином одлучивања и према породици из чије је стварне егзистенције злоупотребом података начињена цела операција деценијама уназад, да би као таква на крају била препозната као основа трајне повратне личне дискриминације и кроз услов тајности био искључен сваки доказни поступак. Апсолутно институционално ћутање у вези обавезе утврђивања чињеница, поред осталог кривичним законом инкримисаних тешких и најтежих кривичних дела је противно члану 3 Закона о тајности података заштићено, а конкретно ја сносим одговорност за такву консталцију односа кроз стална измишљања или конструкције дела, чињења и нечињења, трајног мобинга измишљеним садржајима уз сталне нападе на егзистенцијалну основу и основну имовину, до напада на сам живот. (сви битни детаљи и докази су или предочени или ће бити дати на увид у наставку процеса утврђивања обавезне истине.)

Ради обезбеђивања правичности и правности у поступку, а обзиром да се ради о вршењу и прикривању кривичних дела супротно члану 3 Закона о тајности података и одржавања легенде кроз лажни идентитет непостојеће везе и целог односа пријављених лица према мени и породици у целини, а знајући како је и потврђено из МУПа УКП 09.11.2010 г. да је дата – продужена поновна тајност кроз нечији имунитет – („неко је дао свој имунитет на целу ствар“ – информација између 19.07.2010 и 17.01.2011) обраћам се Председнику савета за националну безбедност односно Председнику републике у том својству и секретару истог, са молбом уважавања моје недвосмислене воље одбране права на истину ( обавеза из закона о управном поступку и обавеза из Закона о тајности података у вези низа загарнтованих уставом и законом основних грађанских права) да препознате и утврђене тајности у иностранству и земљи, сарадња означена тајношћу у том смислу од бар седамдесетих година до данас, губе своје правно дејство из разлога давања на увид јавности по закону о тајности података, али много важније због њихове трајне тешке дискриминаторске основе у трајању, прикривању вршења кривичних дела, што је супротно уставно законским основама и реалним чињеницама живота и предмет је правног спора.

Не постоји никаква реакција нити одговор од стране надлежних служби Председника или секретара, као и осталих институција и служби све до данас. Сазнајем једино да је након избора новог председника део архиве претходног председника републике изнешен из опште архиве Председника Републике Србије, односно да моја обраћања не постоје у архиви. Обнављам 19 и 20 јуна 2012 године електронску пошту, али без успеха. Изричито скрећем пажњу на период од више деценија дејства целе операције, на узимање утицаја и крајње негативне последице по елементарно замисливу личну правну сигурност, егзистенцију у целини, између осталог кроз настале заблуде из начина функционисања тајности, али и личног вољног утицаја, чињења конкретних лица са знањем позадине у погледу одржавања таквог стања, њихове изјаве са тендециозним изменама садржаја, пљачке и давање лажних исказа као институционално заштићених лица у иностранству и земљи бар последње више од две односно четири деценије. Тиме искључујем злу намеру било ког носиоца било какве службене и институционалне одлуке у иностранству и земљи, без обзира на тешке личне последице, већ скрећем пажњу на неодрживост, противуставност и противзаконитост одржавања или продужења оваквог односа кроз давање било какве тајности, јер је она као основ дискриминације и забране било ког доказног поступка до практично потпуног укидања грађанских основних права као таква и препозната.

Циљ јесте успостављање предуслова за један фер процес утврђивања чињеничног стања и тиме одклањање последица сталне тешке дискриминације у трајању

Занчи да је разлог обраћања председнику републике од 10.05.2011 г., био у омогућавању правних услова за један фер истражни поступак утврђивања свих битних, могућих чињеница у погледу кривичне пријаве и неоснованости сарадње било када, и било где из разлога заблуда или обавезе одржавања тајности у иностранству и земљи, а у вези посебног положаја конкретног заштићеног сарадника више институционалних нетранспарентних делова система – тајних политичких полиција у земљи и иностранству. Са тим у вези изричито скрећем пажњу да се при размени наводно тајних података између мађенародних организација и осталих страних података ради о конструкцијама и измењеним чињеницама из услова саме операције, изјава различитих диушника или сарадника са потпуно произвољним пројекцијама и личним интересима, често потпуно супротстављених гледишта и вредносних система.

Позивајући се на овај допис елктронском поштом, послаћу у следећем допису ток одлучивања институционалних носилаца одлуке из којих произилази да је очување тајности и међународне сарадње са овим случајем у вези добио противуставни и противазконски третман са реалном последицом трајног укидања или оштећења личних и породичних права, која су иначе загарантована као приоритетна, али из опште познатих услова порцеса била потпуно укинута од 1941 односно касније 1945 године. И овде напомена да су стварне чињенице, стварно чињење и нечињење као и укупни начин живота, однос са социјалном средином очевих родитеља и породице потпуно злоупотребљени у конструкцији ове целе операције са конкретним лицем и његовим измњеним идентитетом, искључиво из разлога који су управо у потпуној супротности стварном животу и вредностима породице у целини кроз све време њеног трајања.

Абсурд целе ове операције кроз све време је у чињеници да контраобавештајни хаос – агент као заштићени срадник у иностранству и земљи деценијама уназад из те позиције манипулише, пљачка и износи неистине од битног значаја са лажним идентитетом порекла, између осталог према породици, односно мени лично из такве исте позиције, али искључиво ради остваривања личне користи на строго противзаконски начин, али уз реалну заштиту и са знањем о псоебном положају у вршењу кривичних дела под таквим условима. Из овог услова начина одржавања и заштита тајности деценијама уназад настаје без мог знања и воље, противно личном чињењу и нечињењу, у потпуној супротности са личним вредносним принципима и категоријама, трајни процес личне дискриминације, да би тако и целина позадине ове конструкције била препозната.

Више у следећој дупуни ове поште као подсећање на садржај упућен Председнику републике од 10.05.2011 године. Надлежни немачки органи су делимично обавештени о основном препознатом статусу и процесу и биће исто учињено у наредном периоду, одговор је исти, апсолутна институционална ћутња.

erde-007

1. Пратеће писмо Секретаријату кабинета председника Р.С. 10.05.2011
2. Писмо Председнику РС од 10.05.2011 г.
3. Прилози – размена поште са Бироом за информације од јавног значаја кабинета министра МУПа 19.07.2010 – 28.04.2011.) – Обавештење БИА и питање у вези увида у досије.
4. Допис МУПа РС – Кабинет министра – Бироа за информације од јавног значаја од 16.02.2011
5. Допис МУПа РС – Кабинет министра – Бироа за информације од јавног значаја од 01.04.2011
6. Допис МУПа РС – Кабинет министра – Бироа за информације од јавног значаја од 15.04.2011
7. Допис Вишег јавног тужилаштва Зрењанин од 27.04. 2011 године на моје питање у вези пријема кривичне пријаве у обарду тужилаштва од 21.04.2011, како је то наведено у допису МУПа РС Кабинета министра од 16.02.2011 г.
*Напомена Основно јавно тужилаштво Зрењанин није одговорило на моје питање о пријему кривичне пријаве, нити је са мном ступило у било какав контакт.

Тек на моје писмено инсистирање у вези информације о пријему кривичне пријаве, сазнајем после безуспешног личног упита 27.04.2011 да се предмет – кривична пријава налази у Основном јавном тужилаштву Зрењанин.

8. и 9. Чланак који је 2002 године отворио низ питања у погледу статуса Радислава Баукова, контраобавештајног хаос агента са сложеном високом институционалном заштитом у вршењу кривичних дела у СРН, а који се спомиње у прилозима.
10. Писмо адвокатске канцеларије Голић, Бауков Радиславу од 1 Нов. 2010. које је дато 16.02.2011 УП-Зрењанин као прилог.
11 и 12. Моја изјава УП-Зрењанин дата 21.01.2011, која је обзиром на начин вођења саслушања допуњена дописом од 16.02.2011.

erde-007

Остатак докумената и доказа који је већ био предат надлежним органима се није нашао у доказима уз кривичну пријаву које је књижило основно јавно тужилаштво, али о томе у другом допису електронској пошти која ће следити.

Надлежне институције СРН, као и дипломатска представништва ће бито обавештена о правном спору, као и његовој основи, разлозима и узроцима недељиво и на исти начин под изјавом под заклетвом и са довољним доказима и документима.

Правни спор се састоји поред правне основе више пута поновљене и објашњене у дописима које стоје на располагању, као и свим ранијим изјавама датим под заклетвом у земљи и иностранству, у злоупотреби стварног идентитета и позантих података о породици, њеном животу, чињењу и нечињењу очевих родитеља у конструкцији легенде са лажним привидним идентитетом Радислава Баукова – „Лација“ деценијама уназад и његовом посебно заштићеном положају у СРН у улози – употреби као вишеструког хаос-агента у вршењу кривичних дела и тешких кривичних дела уз реално знање, али под институционалном заштитом кроз забрану извођења доказног поступка.

Оваква тајност и положај је могућ само под условима окупационог законодавства СРН од стране сила победница у заштити посебних операција тј. лица у њима, односно од 1968 године по ткзв. Г-10 закону.

Изричито скрећем пажњу на још једну чињеницу,

Радислав Бауков ужива и заштиту у повратном смислу од брха СДБа, конкретно првог шефа тајне политичке полиције УДБЕ – СДБа СФРЈ, Станета Доланца. Овим је у хеуристичком смислу историјских чињеница, а обзиром на специјални статус вишеструко заштићеног сарадника делова система без икакве реалне судске, парламентарне и контроле извршних власти објашњен и начин вођења целог поступка у вези конкретних навода у кривичној пријави.

Са мном лично, и то одговорно понављам под изјавом под заклетвом недељиво у свим перспективама могуће оцене и вредновања све ово нема апсолутно ничег заједничког и исто са сигурношћу тврдим за оштећене чланове породице, који су циљно злоупотребљени у нади да ова коснтрукција не може бити откривена, а постала је повратно условом и разлогом мог реалног претварања у затворени објект тајности, искључиво из стварних егзистенцијалних чињеница и ово је најтежи могући облик трајне дискриминације.

У другој пошти ће бити дат приказ наставка примене истог начина рада Јавног тужиоца у Зрењанину, Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину, Апелационог тужилаштва у Новом Саду, Поверника за информације од јавног значаја, који су сви под условом примене тајности избегавање утврђивање обавезних чињеница у погледу трајне дискриминације у вези конструкције, примене и заштите легенде Радислава Баукова „Лација“.

Ово је било уједно подсећање на пошту Председнику Републике Србије и секретару Савета за анционалну безбедност и координацију рада тајних служби од 10.05.2011 г. Уједно се скреће пажња на забрану тајности, забрану заштите лажног идентитета у вршењу кривичних дела под институционалном заштитом и забрану давања тајности из основа наводне потребе међународне сарадње, јер су све те тајности деценијама уназад до данас недодирљиви правни основ најгрубље дискриминације у трајању.

Са поштовањем

Виктор Кос

У Зрењанину 19. септ. 2013 г.

Објављено 2 децембра, 2014 од стране Viktor Koss

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

AnoNews Vienna

“In lulz we trust.”

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Machtelite

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: