Архива за септембар 2015

Председник републике – представка – питање надлежности – 21.09.2015   Leave a comment

 

http://wp.me/p3pD8b-kl

 

 

erde-007

 

 

Председник републике – представка

противазконска злоупотреба података

 

пет – 17. 07. 2015 – понављање од 10.05.2011 и 07.10.2013

 

изостанак одговора и питање надлежности

 

 

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Андрићев венац 1
11000 Београд

Србија


Кабинет председника Републике

Генерални секретаријат председника републике

 

Поруку послао:
Виктор Кос
Руже Шулман 49
23 000 Зрењанин
(Остали подаци се налазе у приложеним линковима и ранијим дописима)

 

Председништво Р. Србије

Председништво Р. Србије

 

Поштовани Председниче републике,

поштоване Даме и Господо сардници на предмету – представке грађана,

 

Предмет дописа: Подсећање на петицију – представку послату електронском поштом од 17.07.2015 у 17:05, као поновљене петиције са тражењем одговора ( чл. 56. ства 1 Устава Р. Србије) од 10.05.2011., односно поновљеног истог садржаја од 7.10.2013. – 19.09.2013.

 

Тражени одговор је изостао.

 

Изостао је и од свих осталих надлежних државних служби и oргана, којима је питање на основу закона и за одлуку важних доказа у материјално-правном занчењу решења питања мојих укинутих основних грађанских права, био упућен . Скрећем пажњу на противазконски рад истражних органа и тужилаштва у погледу утужених дела од 2009 до 2015, лажно представљање и давање неистинитих изјава у вези са лажним представљањем стварних односа који се налазе у домену заштићених, гарантованих основних грађанских права од стране вишеструког прикривеног агента сарадника у стварању поља хаоса, у широј мрежи стварања конфликтних линија и давање  – продужавање институционалне тајности у иностранству и земљи деценијама уназад на противправну употребу заштићених личних и породичних података, чињеница и информација имплементираних у институционални, строго заштићени, прикривени идентитет хаос-агента – провокатора „Лација“.

Петиција – представка је заснована у целини на члану 56 устава републике и тражи се одговор (став 1 чл. 56 устава).

Ставови и чињенице изнете у петицији, укључујући сва документа послата 10.05.2011 представљају указивање на противзаконске иснтитуционалне радње кроз противправну институционалну злоупотребу заштиећних података под условом сложеног дејства различитих државних и службених тајности у непрекидном трајању деценијама у прошлости до данас, у иностранству и земљи (СФРЈ до данас). Након свих промена кроз све време трајања ове тајне конструкције, узимајући у обзир предуслове целе конструкције, предочено трајно стање је правна основа континуитета, трајног, повратног наноношења штете, трпљења штете без права на ваљани било какав правни лек према мени и даље приватној и социјалној околини, а из разлога одбране тајности откривене строго тајне конструкције и у њој заштићеног агента – провокатора у вишедеценијском трајању у земљи и иностарнству са измењеним делимичним идентитетом кроз једнострану, инстутцуионалну заштићену манипулацију неотуђивих личних и породичних података и чињеница.

У ставу 3. истог члана 56. устава, се дефинише да нико не сме да трпи штетене последице за изнете чињенице  и ставове, осим ако је тиме учинио кривично дело. Кривично, противправно је дело међутим институционално давање и продужавање тајности, вишедеценијска примена оперативних мера и метода из услова и начина одбране тајне конструкције, начин одлучивања у управним, иследним и судским процесима из обавеза које произилазе из начина заштите строго тајне операције и последица из уочене строго тајне конструкције, једностране институционалне противправне злоупотребе података и чињеница о личном и породичном животу, односно манипуације истим у вишедеценијском трајању у земљи и иностранству. Противправни акт –  дело је њена институционална заштита, примена метода и мера у истом вишедеценијском трајању, као основе трајне повратне дискриминације према даваоцу легенде, без знања и без воље оштећених о њеном постојању уопште.

Представка је примљена од стране службе председника републике, како ми је након телефонске провере 17-19.07.2015 саопштено. 09.09.2015 у телефонском разговору са службом председника ми је речено да се предмет не налази у нaдлежности председника и његових уставних у законских овлашћења.

 

Предмет представке је у надлежности председника републике, као председевајућег Савета за анционалну безбедности на основу члан 6 из законског услова о надлежности Савета на основу члана 5. последњи став Закона о основама уређења служби безбедности, а на основу одлуке владе о оснивању Савета за националну безбедност од 31. маја 2007. (прилог 1) 05 Број: 02-2866/2007., а у вези са чланом 112. став 2 и 8. и чланом 123. тачка 5  Устава Републике Србије,

 

Томислав Николић Председник Републике и председник Савеза за националну безбедност Републике Србије

 

Образложење:

На основу одлуке владе:

05 Број: 02-2866/2007 од 31. маја 2007. (прилог 1) основан је Савет за националну безбедност, чији су састав и надлежности, као и надлежности и састав Бироа за координацију и канцеларије Савета одређени и даље разрађени Законом о основама уређења служби безбедности Р.С. (Сл. гласник РС, бр. 116/2007 i 72/2012).

На основу члана 6 Закона о основама уређења служби безбедности, председник републике је члан Савета за националну безбедност, а на основу члана 9, начин рада Савета истог закона, и председавајући Савета. На основу члана 5 истог закона, надлежност Савета за националну безбедност, наведене су надлежности. Међу надлежностима се налази низ одредби који стоји директно у вези одлучивања по низу отворених питања предочених у конкретном предмету представке, даљњим сталним мерама, метдама узимања утицаја и размене података и информација, мерама заштите управо утужених радњи из начин функционисања и основа правне институционалне заштите тајне операције из услова давања тајности на целу строго тајну операцију деценијама уназад у иностранству и земљи. Цитирам последњи став члана 5 Закона о основама уређења служби безбедности, а чији је матријално правни садржај у вези мојих трајно повређених и укинутих грађанских права под директном надлежношћу и домену одлучивања савета,односно бироа за координацију и његових чланова – учсника у раду бироа, а садржај је петиције – притужбе:

 

„Савет се стара о усаглашеној примени прописа и стандарда за заштиту података о личности, као и других прописа којима се штите људска права која могу да буду угрожена разменом информација или другим оперативним радњама.“ –
члан 5, последња реченица закона о основама уређења служби безбедности – надлежност Савета за националну безбедност.

 

Предмет петиције – представке председнику републике, односно секретару Бироа за координацију од 10.05.2011 до данас, укључујући подсећање од 17.07.2015.  је управо питање трајне повреде и изузећа основних грађанских права у земљи и иностранству из услова препознате једностране институционалне строго заштићене противправне злоупотребе података о личности и ужој породици, манипулације чињеница и информација о личном и породичном животу, стварним односима, чињењу и нечињењу у целом периоду предуслова ове строго тајне трајне операције од пре 1941 и касније противправне манипулације истих у конструкцији и заштити под строгом тајности у иностранству од 50их година, односно у СФРЈ од 70их година до данас. Моја људска и грађанска права су укинута искључиво из услова одбране и заштите строге тајности целе операције и правно заштићеног положаја конкретног агента – провокатора са једностраном институционалном заштитом његовог измењеног делимичног привидног идентитета, као агентске легенде под заштитом различитих тајних политичких полицја у иностранству и земљи, без знања оштећених, односно мене лично, све време трајања до њеног откривања и признања од стране „Лација“ – 2009. и даље кроз све поступке утуживања препознате манипулације података све до данас. Тако је у дугом периоду препозната позадина поред осталог кроз повреду или укидање низа гарантованих грађанских права са циљним егзистенцијалним трајним последицама без обзира на знање, делимично знање или незнање носилаца одлука и лица употребљаваних у мрежама тајних служби ради узимаа различитог утицаја деценијама уназад.

Изричито скрећем пажњу да се ради о утуживању акта давања и продужавања тајности на једнострану, трајну, институционалну манипулацију личних и породичних података под строгом тајности у земљи и иностранству, како је објешњено у петицији – представци, а који се по горњој изнетој законској основи и надлежности налазе поред осталих институционалних места одлучивања у надлежности председника републике. Службени акти давања – продужавања тајности, размена једностарно манипулисаних података, чињеница информација, произвољних закључака, сарадника мрежа тајних политичких полиција и у том смислу изведених података са иностраним државама и организацијама је супротан члану 3 Закона о тајности података (прикривање или злоупотреба службеног положаја у прикривању кривичних дела и противправне употребе и манипуације личним подацима, стварним чињењем и нечињењем у конкретном случају, а у вези употребе података супротно члану 42 устава републике (Заштита података о личности).

Члан 19 Закона о основама уређења служби безбедности је до душе суспендовао скупштинску контролу њеног надлежног одбора у случајевима по следећим питањима:

 

Непосредни надзор

Члан 19.

Директор службе безбедности дужан је, на захтев Одбора, да омогући члановима Одбора приступ у просторије службе, дозволи им увид у документацију, пружи податке и информације о раду службе и одговори на њихова питања у вези са радом службе.

Чланови Одбора не могу од служби безбедности тражити податке о:

 • идентитету садашњих и бивших сарадника службе;
 • припадницима службе са прикривеним идентитетом;
 • трећим лицима којима би откривање тих података могло да штети;
 • методима прибављања обавештајних и безбедносних података;
 • акцијама које су у току;
 • начину примене посебних поступака и мера;
 • подацима и информацијама које су прибављене разменом са страним службама и међународним организацијама;
 • тајним подацима и информацијама других државних органа у поседу службе.

 

Сва ова питања уређена чланом 19 кроз изузеће од скупштинске контроле (изузета од било какве демократске контроле, контроле управних и судских власти поред законодавне, као и забране контроле од стране државног тужилаштва), укључујући посебну заштиту конкретног агента – провокатора као вишеструко заштићеног сарадника делова тајних служби у иностранству, тичу се конкретног питања трајне повреде мојих грађанских права у вишедеценијском трајању из разлога начина конструкције, употребе и заштите његовог прикривеног делилмичног идентитета. Управо су ова забрањена питања предмет утуживања са довољним доказима, истовремено правни основ забране њиховог утуживања, уз непрекидно, истовремено, наношење штете грађанину као објекту манипулације његовим неотуђивим заштићеним подацима и њиме као објектом строге тајне конструкције под посебном заштитом кроз губитак или оштећење његових загарантованих основних грађанских права у вишедеценијском трајању у иностранству и у земљи СФРЈ до данас .

Подаци и информације, заправо манипулисани садржаји као тајни подаци прибављени или размењени са страним државама, службама и међународним организацијама деценијама уназад су предмет правног спора. Сва ова питања су у надлежности Савета за националну безбедност, односно његовог председавајућег по функцији као председника републике. Из ових законских, мени познатих основа, а обзиром на расположиве доказе сам се обратио 10.05.2011 и тражио одговор од секретара бироа за координацију, односно председавајућег Савета. Реакција је била и остала абсолутна институционална ћутња, али и јасно одређено узимање утицаја на остале процесе одлучивања, узимањем утицаја на државне органе, надлежне истражне и контролне службе, до узимања утицаја на полицију и одлуке јавног тужиоца у Зрењанину, који нису надлежни, нити имају капацитета и правне инструменте за одлучивање о конкретним питањима. Активности мрежа доушника и сарадника, информаната у иностранству и земљи пратим у том истом периоду као посебно промењене по интензитету и дубини продора у социјална и приватна заштићена језгра организације живота (заштићена основна грађанска права).

Полиција и јавно тужилаштво у Зрењанину су употребљени у цикличним круговима међусобних односа у процесима одлучивања са стриктном обавезом испуњавања одлуке Савета за националну безбедност и бироа за координацију. Одлуке Савета и Бироа за координацију чине обавезу испуњавања исте државних органа и служби, као и субстидијарну даљњу обавезу испуњавања исте одлуке од нижих нивоа истих органа и служби, а на основу члана 13 Закона о основама уређења служби безбедности став 1 и 2, сарадња са саветом и обавеза надлежних државних органа и служби, односно руководилаца истих испуњавања одлуке Савета. И из овог разлога се указује са моје стране на повреду уставне, законске и међународне правне основе повреде принципа забране дискриминације, у посебном случају насталих кроз једнострану противправну манипуалцију скупљених личних и породичних података у иностранству и земљи деценијама уназад, без знања и без воље оштећених, а која је предмет правног спора и утужбе, а која се истовремено брани из услова тајности и обавезе испуњавања одлуке Савета и Бироа за коодриницају из услова међународне размене тајних података, заправо манипулације истих, а која је и предмет правног спора у иностранству. Постоји трајна забрана доказних поступака и трајна забрана одбране или утуживања спорних односа и нанешене штете из услова начина функционисања и заштите целе тајне конструкције, положаја, заштите и деловања агента – провокатора под тим условима забране доказног поступка. Тако је и позадина поред недвосмисленог  признања агента провокатора и препозната као правни основ укидања или оштећења мојих основних грађанских права у трајању.

Чиним све како бих испунио услове за даљње правне кораке, односно утуживања акта давања и продужавања тајности супротне уставу и законима, а у крајњој инстанци пред надлежним уставним судовима, а у погледу опште, трајне забране употребе правних средстава и правног пута против установљене повреде или потпуног изузећа основних грађанских права. Право на употребу правних средстава, утуживања препознате позадине је основно грађанско право које је мени трајно укинуто, а ради заштите строго тајне конструкције и заштите низа напада на остала основна грађанска права из начин и услова заштите тајности, заштите конретне строго тајне операције и заштите конкретног хаос-агента – провокатора.

 

Пристанак за обарду података не постоји

 

Пристанак за обраду података у вези конкретне позадине не постоји, нити је икада постојао. Не постоји ни законска основа за овакву обраду, а она је по правилу део метода рада тајних служби. Из личних ултимативних разлога не постоји, није постојала и неће постојати лична било каква сарадња, нити је постојала сарадња оштећених чланова породице са тајним службама, агентска или слична било каква делатност. Лично је мој став ултимативан по овим питањима цео мој живот, а искуство како лично, тако и пратећи низ случајева са сличним процесним мерама и последицама постављају питање управо реалног изузећа грађанских права жртава из услова и начина функционисања система у целини. Са тим у вези позивам се на члан 8 Закона о заштити података о личности, II глава – Недозвољеност обраде. Скупљање, обрада и институционална маниулација иначе заштићених личних и породичних података, информација о стварном животу и односима није дозвољена, чак шта више, повратни је трајни услов институционалне дискриминације кроз укидање или битно оштећење принципа грађанске равноправности пред законом и правдом, наношењу сталне противзаконске штете, а из разлога заштите тајне операције и употребе агента – провокатора у вршењу противправних и кривичних дела, укључујући према породици и мени лично, да би поред осталог тако и ова конструкција, њени методи и намера у ширем котексту конкретне мреже и веза – „мрежа ћутања“ била откривена.

 

Размена тајних података са иностраним организацијама и државама

 

 Закон о тајности података Р.С. у члану 2 тачка 3 дефинише страни тајни податак, у члану 15 степен тајности, а чланом 36 дужности међусобног обавештавања у случају губитка, крађе, оштећења, уништења или неовлашћеног откривања тајних података и страних тајних података.  Питање законитости давања и продужавања тајности које такође регулише Закон о тајности података је са моје стране постављено и у иностранству и Р. Србији, након откривања шире међународне сарадње са истом поздином, као наставак препознате манипуалције подацима и чињеницама, примене посебним метода, искључиво у рационалним конструкцијама делова тајних политичких полиција деценијама уназад. Обзиром на противзаконитост давања – продужавања тајности кроз противправну употребу података супротну члану 3 Закона о тајности података, сви мени познати подаци су ништавни из разлога своје строге противазконитости у земљи и иностарнству, све време трајања откривене строго тајне операције, намене и сврхе, примњених метода и циљева деценијама уназад.

 

Члан 7а Г-10 закона С.Р. Немачке – размене података са иностраним службама и надлежним институционалним местима Р. Србије

 

Законска основа размене података и информација означених као тајним са СР Немачком тече или би требала тећи на основу члана 7а Г-10 зкона СРН. Одредбе и овог крајње рестриктивног закона у погледу доње границе поштовања грађанских права нису испуњене, нити су испуњени услови члана 7а Г-10 закона у погледу размене тајних података и информација са страним службеним местима.

Трајно је повређен члан 7а став 1 тачка 2.-преовлађујући интерси заштите достојанства (у материјално правном смислу и значењу Основног закона СРН) лица чији се подаци размењују.

Право на информационо самоодређење (Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung), члан 2. став 1. Основног закона СРН у вези са чланом 1 став 1 истог Основног закона су трајно повређени. (allgemeines Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG). Вредно је обратити пажњу да повреда настаје 50их и 60их у иностранству, под строгом тајном заштитом од стране делова посебних службених иностраних места и подписника додатног уговора о правима и правном положају трупа, односно припадника трупе земаља НАТОа на тлу СРН. Интересантно је да од 70их година постоји обострана заштита ове строго тајне конструкције кроз директна мешања и узимање утицаја са циљем одбране, заблуда, манипулација и циљева исте од стране Станета Доланца. За заблуде, и из заблуда предузимање мера које су стварале нове заблуде и нове мере, а све време су кроз сложено наизменично дејство битно утицали и утичу на приближно разумљиви лични грађански положај, сносим последице кроз реално трајно уништење основа животне егзистенције. Напоменућу само да се независно од последица на личну егзистенцију и цео живот, стриктно дистанцирам од метода и последица оваквих операција супротних духу закона и мађународном праву у целини, а као систем посебне заштите реалног чињења противправних до кривичних дела појединаца и група под инститцуионалном заштитом. Право на информационо самоодређење је иначе од 1983 основно право и потпуно је мени укинуто из описане позадине једностране, строго тајне институционалне манипулације података, чињеница и информација кроз описану тајну конструкцију и међусобно заштићени положај агента – провокатора „Лација“.

Члан 7а став 1 тачка 2 Г-10 закона СРН, а увези међусобне размене као тајних означених података и информација повређен је трајно деценијама уназад, јер не да није постојала и да не постоји довољна заштита личних података, већ су они до данас циљно манипулисани и манипулације заштићене ради одбарне тајности и тајне откривене конструкције, односно положаја и заштите агента провокатора са измењеним делимичним идентитетом као дела његове контраобавештајне легенде. Самим тим је примена под условом тајности размењених тајних података у потпуној супротности са принципима владавине права и поштовања основних принципа и врдности правне државе.

Члан 7а став 1 тачка 3 Г-10 закона одређује да размену тајних података на основу Г-10 зкона одобрава Служба канцелара СР Немачке и тражи се обезбеђивање обостране, узајамне сарадње са страним службеним местима. Између надлежних служби земаља са којима се размењују манипулисани подаци и садржаји постоји сарадња у погледу одржавања постојећег трајног стања противправне употребе података, као део посебне тајне прикривене операције деценијама уназад и обострана наизменична дискриминације према лицу чији се подаци без знања и воље истог обрађују на основу заблуда, манипулација из услова и фунцкције примене агента-рповокатора деценијама уназад. Брани се и штити оно што је кроз деловање и примену метода посебних операција и конкретних осталих делова мрежа повратни трајни узрок укидања права, без дозвољавања права на одбарну и указивање на низ садржаја и конструкција усмерених против жртве целе операције из разлога начин противправне употребе података у иностранству и земљи.

Члан 7а став 1 у потпуности није испуњен. Не постоје предпоставке за ограничење права на основу члана 5 став 1 реченица 3., тачке 2, 3 и 7 и даље у смислу члана 3 додатног уговора од 3 аугуста 1959 (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218). Искључиви разлог свих мера заштите под страгом тајности, кроз трајно укидање или оштећење грађанских права јесте одбрана строго тајне конструкције и употребе агента – провокатора кроз манипуалцију података о личности и породици без мог знања и воље. Како се уопште може говорити о заштити података и грађанских права (обавеза из члана 5 последњи став Закона о основана уређења служби безбедности), када су они предмет једностране манипуалције и заштите под тајношћу и једини основ повратног укидања грађанских права жртве, без обзира на лично чињење или нечињење, стварне односе итд.

Сходно даље члану 7а ставови 3, 4, 5 и 6 обавезна је сарадња између надлежних служби, у конкретном случају Р. Србије и СР Немачке. О даљњим трајним мерама одлучује службеник БНДа са квалификацијом за судију (став 3, члан 7а Г-10) и у овом се склопу обавештавају у датим роковима у СРН стациониране трупе, при чему се посебно указује на заштићени положај агента-провокатора као припадника трупе и његове заштите на основу члна 3б Г-10 закона и члана 38 став 1 додтаног уговора о правном положају трупе и њихових припданика на тлу СРН од 1959 – 1961 (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218).

Минстарство унутрашњих послова СРН, члан 7а став 5, а на основу одредби из става 1 и 2 члана 7а о размени и сарадњи сас страним службеним местима (Републике Србије поред осталог) даље саопштава надлежна контролна тела Г-10 комисију и Парманетарлни контролни одбор Буднестага ПКГр. Обавештава, и не мора да обавештава уколико је процена и договор такве природе да цела операција остане потпуно затворена и тајна. Тиме се грађанин, у конкретном случају подносилац петиције – притужбе, претвара у трајни обезправљени објект затворене тајности, поптно независно од свог чињења и нечињења, искључиво из разлога злоупотребе његових и продичних података, чињеница, информација о животу, противправно употребљених у овој тајној операцији. Ово је и најоштријој супротности са чланом 8 став 1 Европске конвенције о заштити основних слобода и људских права, а она се управо по мишљењу Европског праламента доводи – изводи из права на информационо самоопредељење.

Међутим, све је ово супротно члану 3а Г-10 закона и члану 38 став 1 додатног уговора о стационирању и правима НАТО-трупа и припадника трупе (хаос гента „Лација“ са измењеним привидним идентитетом) С.Р. Немачке, јер се изричито забарњује да се посебне мере и изуеће примене било ког доказног поступка у управним и судским поступцима под условом тајности и заштите тајности и псосебних прикривених тајних операција и агената – провокатора са заштићеним статусом, употреби против забаране повреде права других лица у процесу.

Трајна, строго тајна, међународна институционална сарадња и размена институционално манипулисаних личних и породичних података и информација, њихова заштита и из нових услова поновне мере и укидања права жртве из разлога злоупотребе чињеница и информација о њој, траје непрекидно све време деценијама уназад, да би након откривања и указивања на противзаконитост биле предузете нове мере, а искључиво ради трајне институционалне заштите противправних и осталих кривичних радњи у трајању против жртве из чије су реалне егзистенције подаци злоупотребљени.

О сталним мерама против мене из разлога злоупотребе сопстевних личних података је обавештен парламентарни контролни одбор и његови чланови 29 марта 2014 г. Предмет је повучен из надлежности одбора и одговор до данас изостаје. Потребна су додатна обавештења о мерама и размени података као и позaдини целе тајне строго заштићене операције и агента провокатора „Лација“. Међутим, неопходно је обзиром на противправну употребу података и у СРН и у СФРЈ до данас и од стране одељења за посебне тајне прикривене операције од 50их година и њихове једностране манипулације подацима ради обезбеђивања заштите и функционисања исте, да се све стране најзад придржавају принципа истине и поштују сопствене уставно – законске основе као и припадајуће међународно право.

Како се предмет и питање повреде права у вези противправне институционалне злоупотребе података налази у надлежности Савета за националну безбедност, односно налази се све време од 2007 године до данас и посебно мог обраћања од 10.05.2011, молио бих на основу датих основних објашњења са правном и законском основом да ми се доставе све информације са овим у вези, јер се ради о тешким трајним псоелдицама једностране институционалне манипулације садржајима, сталног праћења и употребе информаната и различитих сарадника до покушаја продора у најинимније приватне односе. Ради се даље о изменама сарджаја са циљем одржавања постојећег трајног стања дискримианције.

Молим да се прекину мере које се према мени примењују деценијама, да се омогући правични поступак утврђивања релевантних чињеница, јер из више него довољног искуства од неколико деценија познајем као жртва операције и методе и циљеве, начине одлучивања, али и услове таквог третмана кроз препознати начин конструкције целе операције.

Обратићу се и осталим члановима Савета, Бироа за координацију одређних члановима 11 и 12 Закона о основама уређења служби безбедности, који су већ препознати и укључени у целу операцију заштите противправне злоупотребе података и заштите тајности на исту.  Исти су били (стални и повремени чланови Савета и бироа за координацију) учесници у процесима одлучивања од 2007, 2009 године и замољени за прихватање и овде изнетих садржаја од 2012 г. Абсолутна ћутња или одговори о неимању информација пред чињеницама о начину вођења поступака који су од 2009/10 указали на још дубљу позадину и конкретну строго тајну, противазконску сарадњу са циљем наношења штете жртви – оштећеној страни у трајању, искључиво из утужених и поновљених услова. Од 2012 године је са моје стране указано на посебне мере противне основном доњем нивоу правичног третмана из разлога очувања тајности на целу конструкцију и забране сваког правичног поступка у трајању у континуитету искустава и понављања сличног или истог третмана.

Из услова и последица примене метода, мера и циљева тајне коснтрукције и заштите тајности исте преко деценија, ради се у континуитету њеног трајања од 70их година у СФРЈ, мешању и продору у приватну сферу језгра орагнизације личног живота, који је и предмет утуживања на основу непоштовања принципа заштите слободне организације језгра приватног уређења живота (уставна категорија изведена из поштовања повређених основних грађанских права у трајању). О строго тајној, једностраној институционалној орагнизацији и, или фалсификовању садржаја истих, промене и примене различитих садржаја без знања оштећених, промене садржаја изјава или њиховог уништавања, као и уништавања осталих докумената, доказа, архивских података, манипулације и промене сварних односа од стране прикривених сарадника служби у земљи и иностранству, фалсификовању стварних чињеница, чињења и нечињења, искључиво из разлога одбране целе строго тајне операције или лажног оптуживања, одбијању прихватања доказа у процесима одлучивања и њиховог вредновања уопште, генералној забрани и одбијању права на правни исказ у управним, судским и истражним процесима, да би позадина била препозната 2008 и на крају призната од заштићеног сарданика више тајних служби са прикривеним идентитетом „Лација“, деценијама уназад у земљи и иностранству.

Вишеструко заштићени агнет – провакатор је преминуо фебруара 2015 године. Све последице остају и даље да трају на жртву из разлога злоупотребе неотуђивих, заштићених података.

 

Посебна напомена – Заштићени агент-провокатор-„Лаци“ је преминуо фебруара 2015

 

Чланом 35 Закона о заштити података о личности је одређено да се подаци чувају годину дана након смрти лица, а након истека рока се уништавају. Како се ради и о строго тајним подацима који се налазе или би се морали налазити под посебном заштитом у иностранству и земљи у поседу тајних служби, а у вези конкретног случаја трајне једностране строго заштићене институционалне противправне употребе – злоупотребе личних и породичних података везаних за иначе реално неегзистентну појаву „Лација“, а која ће се показати као трајни услов обзиром на врсту и сложеност заштите условом губитка или оштећења личних грађанских права, молио бих да се обрати посебна пажња на чување свих података.

 

Канцеларија Савета за националну безбедност

 

Чланом 8 Закона о основама уређења служби безбедности се уводи државнa служба, Канцеларија Савета за националну безбедност.  Надлежности канцеларије Савета су даље уређене уредбом владе како стоји у одлуци:

 • послове у вези са сазивањем и припремањем седница Савета;
 • стручне послове у вези са праћењем спровођења смерница и закључака Савета;
 • послове административно-техничке подршке Бироу за координацију;
 • чување и стављање на увид члановима Савета извештаја и других аката Савета.

Од 2007 године постоји регистрована сарадња, између службених органа СР Немачке и Р. Србије, та сарадња је са моје стране евидентирана и постоји законска обавеза евиденције исте.

Шта је основ и циљ сарадње обзиром на мој целокупан третман у претходном дугом периоду и после 2007 до данас?

На основу које правне – законске основе тече сарадња обзиром на њено реално вишедеценијско трајање и обзиром да је из услова тајности и заштите, циљева целе конструкције довела до трајног губитка или оштећења основних грађанских права у бућу свог значења, која се иначе бране по уставно-законским основама сваке земље у сарадњи и по међународно признатим и ратификованим повељама и осталом међународном правном основом из конкретног домена заштите основних грађанских права?

Посебно је питање разлога сарадње и преузетих мера и метода у погледу повреде низа основних, загарантованих – заштићених грађанских права оправдано, јер се ради о заштити једнострано скупљених, манипулисаних података кроз строго тајну конструкцију и у њој употребе агента провокатора са делимичним измењеним идентитетом – легендом, његовим статусом у земљи и ностранству као заштићеног агента – провокатора и његове заштите применом метода и мера од 70их година од стране Станета Доланца односно тадашње СДБ, које све време повратно делују као ограничење основних загарантованих права, да би довеле до потпуног губитка истих, искључиво и једино из услова заштите целе конструкције и примене посебних мера и метода ради обезбеђења исте.

 

 Чланови Савета и чалнови Бироа за координацију

 

 • председник Републике;
 • председник Владе;
 • министар одбране;
 • министар унутрашњих послова;
 • министар правде;
 • начелник Генералштаба Војске Србије;
 • директори служби безбедности.

 

Чланови Бироа за координацију, члан 12 Закона о основама уређења служби безбедности:

 

Биро за координацију чине директори служби безбедности и секретар Савета.
У раду Бироа за координацију могу по позиву да учествују:

 • представници Министарства спољних послова;
 • директор полиције и начелници управа полиције;
 • Републички јавни тужилац;
 • директор Управе царина;
 • руководиоци других државних органа, организација и институција.


Сва надлежна места, а уједно на основу закона чланове Савета или Бироа за координацију сам безуспешно писменим путем упутио и замолио за информације у вези откривене противправне употребе података под условом строге тајности и даље упозорио на размену тајних података као деценијама манипулисаних садржаја са повратним утицајем посредне или непосредне дискриминације у истом трајању из услова заштите конкретних наведених тајности, у међувремену доказане заштите посебног сарданика са прикривеним, измењеним, делимичним идентитетом, а ово је и био предмет подизања кривичне пријаве пред истражним органима полиције и јавног тужилаштва, касније од 2011 и уочавања постојања дејства тајности, указивање на незаконитост тајности и делом последица из истих. Одговор је абсолутна институционална ћутња.

Савет за националну безбедност, односно чланови Савета и Бироа за коодринацију јесу и по закону и по надлежности одлучивања надлежно место праћања, и из истих препознатих законских услова се обраћам од 10.05.2011 председавајућем Савета, члановима Савета, Бироу за координацију и његовим члановима.

Предмет одлучивања, а обзиром на дату делом законску основу и предмет утуживања, а обзиром на моје трајно стање укинутих или оштећених грађанских права и услова и законске основе сарадње припада надлежностима Савета, Бироа за координацију и њиховим члановима. Молио бих Вас да уважите ове чињенице, али и време трајања конкретног процеса обраћања без одговора, али и укупно време трајања од више деценија под посредним и непосредним мерама и последицама из институционално конструисане заблуде – заблуда (у правном смислу значења) под условом заштите исте – истих из начина заштите тајности деценијама уназад у иностранству и земљи, без знања и без воље оштећених.

 


Објављивањем података на основу закона, чињеница и доказа у вези противтзаконитости тајности у складу је са чланом 3 закона о тајности података (забрана тајности ради прикривања кривичних дела и злоупотребе службе и службеног положаја), чланова 316 тачка 6 и 369 тачка 5 кривичног законика Р.С, забрана повреде права и забрана дискриминације, забрана наношења штете општем јавном интересу итд., је у складу са законом и са правом на слободу мисли и права на заштиту укинутих или оштећених личних грађанских права и чувања достојанства и стварног живота породице, односно чланова који се више не могу бранити од препознате, а њиховом целокопном хабитусу потпуно стране сврхе злоупотребе, података и чињеница о стварном животу.

 

Још једном закључно поред осталог скрећем пажњу и на посебну законску основу, члан 38 став 1 од 3 аугуста 1959 – (BGBl. 1961 Il S. 1183,1218) Додатног уговора између чланица НАТО – сверноатлантског савеза и СР Немачке о правном положају трупе и њихових припадника.

Уколико у току неког кривичног или некривичног поступка или сведочења пред судом или неким службеним органом или трупе или СР Намачке, постоји могућност откривања службене тајности једне или обе подписнице овог уговора, или да давање информација сигурност и интересе подписница може угрозити, потребно је писмено одобрење да се таква тајност, службена тајна или тајна инфорамција сме одати. Уколико надлежно место одбаци писмени захтев за одавање тајности, тада суд или надлежна служба пред којима се води поступак предузимају све мере у њиховој моћи, укључујући и оне из става 2 овог члана, како би спречиле одавање тајности, уколико се предпостави да уставно загарантована права особе у процесу тиме не би била повређена.

Оригинал:

Artikel 38 [Schutz von Amts- und Staatsgeheimnissen; Aussagegenehmigung]

(1) Ergibt sich im Verlauf eines strafrechtlichen oder nichtstrafrechtlichen Verfahrens oder einer Vernehmung vor einem Gericht oder einer Behörde einer Truppe oder der Bundesrepublik, dass ein Amtsgeheimnis eines der beteiligten Staaten oder beider oder eine Information, die der Sicherheit eines der beteiligten Staaten oder beider schaden würde, preisgegeben werden könnte, so holt das Gericht oder die Behörde vorher die schriftliche Einwilligung der zuständigen Behörde dazu ein, dass das Amtsgeheimnis oder die Information preisgegeben werden darf. Erhebt die zuständige Behörde Einwendungen gegen die Preisgabe, so trifft das Gericht oder die Behörde alle in ihrer Macht stehenden Maßnahmen, einschließlich derjenigen, auf die sich Absatz (2) bezieht, um die Preisgabe zu verhüten, vorausgesetzt, dass die verfassungsmäßigen Rechte einer beteiligten Partei dadurch nicht verletzt werden

 

Моја права су из услова и начина заштите целе конструкције укинута деценијама или су оштећена на начин, који су неки добронамерни службеници, који сами нису могли ни слутити позадину и неимање заправо никаквих веза са хаос-агентом-провокатором „Лацијем“ описали као сизифовски.

Из недељивог и општег заједничког интереса, из разлога одбране достојанства и права оних који се више не могу бранити, а чији су живот и начин злоупотребљени у овој строго тајној конструкцији, уз поштовање сваког домаћег система правде и важећих закона, поштовања принципа истинитости и заштите достојанства свих укључнеих у овај вишедеценијски процес без обзира на њихову позицију и начин одлучивања, молио бих Вас да обратите довољну и потребну пажњу изнетим предметним питањима правног спора у току, са изричитом напоменом да утужујем акт давања тајности и последице из истог – истих, јер је ово и један од предуслова за уставну жалбу односно претходну тужбу надлежном суду.

Крајња напомена

Промене у току абсолутне институционалне ћутње, у конкретном случају дописа – представке – петиције Савету за националну безбедност, односно Бироу за координацију од 10.05.2011 до данас не утичу на надлежност и места одлучивања у погледу изнетих конкретних питања, као и њихове тренутне уставно-правне, законске и међународно – правне основе:

http://www.istinomer.rs/stav/analize/vucic-ne-napusta-mesto-sefa-biroa-za-koordinaciju-rada-sluzbi-bezbednosti/

У прилозима се налази сасвим мали део избора обраћања надлежним министарствима, односно службеним носиоцима контролне одлуке који су редом попраћени институционалном ћутњом:

Прилози:

 • 2 и 3       МУП 18.01.2011
 • 4 и 5       МУП 24.јини 2012
 • 6 и 7       МУП 5 јули 2012
 • 8 и 9       МИП 9 јули 2012
 • 10 и 11   МИП 13 јули 2012
 • 12 и 13   МИП 25 јули 2012

 

Институционалном ћутњом или недавањем одговора на конкретно питање и предмет правног спора је од 2009 године пратио сваки процес одлучивања МУПа – Дирекције полиције – УКП МУПа и подређених одељења у Зрењанину, начин одлучивања јавног тужиоца, Заштитника грађана, републичког, покрајинског, градског, БИА, осталих војних служби безбедности, министартсва правде, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, све парламентарне странке као контролни део скупштинске контроле законитости рада у погледу отворених питања, итд. Интересантно је и да су медији генерално остали без икаквог интерсовања, а ради се о општим и битнм питањима од недељивог јавног значаја.

Са уважавањем, и са молбом за одговор

Виктор Кос

23 000 Зрењанин
Руже Шулам 49/16

У Зрењанину:
21. септембра 2015г.

Објављено 21 септембра, 2015 од стране Viktor Koss под Uncategorized

abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

AnoNews Vienna

“In lulz we trust.”

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Machtelite

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: