Председник републике – представка – противазконска злоупотреба података   Leave a comment

 

http://wp.me/p3pD8b-jE

.

erde-007

 

 

Противзаконске државне тајне – трајна дискримианција –

представка од 10.05.2011 и 07.10.2013 –

понављање – изостанак било какве реакције и одговора – Виктор Кос‏

 

 

Viktor Koß (maliperica_91@live.com)
Freitag, 17. Juli 2015 14:37:59
представке грађана председник РС
 (predstavkegradjana@predsednik.rs)

 

Tomislav Nikolić predstavka

Понављање представке 13. 10.2013 након информације о непостојању архиве бившег председника и наставак абсолутне институционалне ћутње

 

Предмет представке:

 

Понављање представке председнику републике од 10.05.2011 (линк доле у тексту). До данас закључно са 17. јулим. 2015 изостао је било какав одговор на писмену представку од 10.05.2011. односно исти поновљени садржај од 09.09 и 07.10. 2013 (линк доле у тексту). Како се ради о противправном – противзаконском давању и продужавању тајности на једнострану, трајну, институционалну манипулацију садржаја, података, информација и чињеница о личном и породичном животу, стварној слици породице (члан 8 став 1 Евр. конвенције о основним људским правима и слободама и основним принципима обичајног права) у иностранству и земљи деценијама уназад који су заштићени као основно право, а истовремено су све време повратни услов трајне, најтеже, институционалне дискриминације и повреде низа уставима и међународно признатим конвенцијама тешко оштећених, а загарантованих основних грађанских права, престанак тајности и омогућавање правичног процеса утрђивања чињеница је обавеза власти и свих места институционалног одлучивања у земљи и иностранству, као и сваке међународне сарадње на овом случају без обзира на степен тајности.

Трајно давање и продужавање тајности, препознате кроз једнострану, трајну  институционалну манипуалцију, јесте циљна и вољна институционална трајна дискримианција супротна члану 21 устава Р. Србије, члану 14 Евр. конвенције о људским правима и основним слободама, члану 19 Уговора о начину рада Европске Уније (основачки уговор ЕУ бивши члан 13 Уговора Евр. Заједнице),  члановима 20 и 21  ЕУ карте о основним правима и члану 3 Основног закона СРН.


Председништво Р. Србије

 

 

Допис председнику републике од 10.маја 2011 Link

 

 

Boris Tadić - predstavka

На представку од 10.05.2011 одговор је био абсолутна ћутња и вршење противправног притиска на органе истаге МУПа, БИА и јавног тужилаштва – прикривање кривичних дела

 

 

Објављивање и забрана држ. и служ тајности из разлога противуставности и противзаконитости у трајању

 

http://wp.me/P3pD8b-6i – кратки линк

 

Конкретни предмет и основа правног спора у трајању

 

 

Противправно давање тајности супротно члану 3 закона о тајности подтака Р. Србије:

 

 

Подаци који се не сматрају тајним подацима

Члан 3

Тајним податком не сматра се податак који је означен као тајна ради прикривања кривичног дела, прекорачења овлашћења или злоупотребе службеног положаја или другог незаконитог акта или поступања органа јавне власти.


 

 

Давање тајности на утужену препознату манипулацију података је супротна уставу Републике Србије – члан 42:

 

 

Заштита података о личности


Члан 42.


Зајемчена је заштита података о личности.


Прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности уређују се законом.


Забрањена је и кажњива употреба података о личности изван сврхе за коју су прикупљени, у складу са законом, осим за потребе вођења кривичног поступка или заштите безбедности Републике Србије, на начин предвиђен законом.


Свако има право да буде обавештен о прикупљеним подацима о својој личности, у складу са законом, и право на судску заштиту због њихове злоупотребе.

Давање тајности на препознату трајну употребу података ван сврхе за коју су намењени, у конкретном случају конструкције прикривеног, делимичног идентитета агента – провокатора „Лација“ – Радислава Баукова у иностранству од 50их и 60их година трајно до данас, је кривично дело на основу члана 146 кривичног законика Републике Србије.

Неовлашћено прикупљање личних података

Члан 146

(1) Ко податке о личности који се прикупљају, обрађују и користе на основу закона неовлашћено прибави, саопшти другом или употреби у сврху за коју нису намењени,
казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко противно закону прикупља податке о личности грађана или тако прикупљене податке користи.

(3) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе,
казниће се затвором до три године.

Утужује се службени акт давања – продужавања тајности и забране употребе ваљаних правних средстава, супротно уставу, супротно закону за акте институционалне злоупотребе означених као кривично дело, супротно међународним актима, супротно забрани злоупотребе основних података и у истом смислу личних и породичних чињеница и информација у строго тајној, откривеној операцији кроз посебни правни положај агента – провокатора са измењеним делимичним идентитетом „Лација“ Радислава Баукова, без знања и без воље оштећених, као правни основ трајне, најтеже, повратне дискриминације у трајању, супротно уставним и обавезама из међународних аката забаране дискриминације и забране повреде или изузећа основних грађанских права:

 

Забрана дискриминације


Члан 21.


Пред Уставом и законом сви су једнаки.

Свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације.

Забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, a нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере које Република Србија може увести ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима

 

Сви надлежни органи деценијама уназад у земљи и иностранству налазе се у критичним одлукама под обавезама и дејством тајности и заблуда из ове конструкције и тајне операције, која је довела до потпуног губитка моје правне личности, трајне дискриминације деценијама уназад кроз забрану употребе правног лека против конкретне злоупотребе података и последица из исте, поред осталог кроз низ напада на елементарну основу егзистенције, нападе на имовину без права и шанси на правични поступак, стално мешање и нападе на права из права заштите истине, манипуалције , нападе и искривљавање стварних чињеница организације приватног и социјалног живота, организације напада на живот и стални неприкунути најтежи мобинг из непосредног и посредног дејства кроз мере одбране тајности и целе конструкције деценијама унауазад употребом мрежа тајне политичке полиције.  Ја не постојим као првно грађанска личност, већ као објект иживљавања из услова дејства заблуда и сталних институционалних конструкција из начина деловања и употребе мрежа тајних политичких полиција.

Давање и продужавање службених и државних тајности у земљи и иностранству, трајна размена и заштита једностарно, институционално манипулисаних или констрисаних података, инфорамција и садржаја под ознаком и дејством институционалне тајности од стране делова власти и тајних служби у специјалним прикривеним операцијама деценијама уназад, а који су иначе заштићени као неотуђива основна права, је противправни трајни акт и повратни трајни дискриминаторски лични третман, независно од знања или воље носилаца одлуке из услова деловања државних и службених тајности.

Међународна размена и давање тајности на међународном нивоу кроз формалну правну основу, посебно имајући у виду вишедеценијске последице, представљају акт институционалне циљне личне диксриминације кроз злоупотребу података и чињеница и њихово имплементирање у строго тајну операцију без знања и воље оштећених, откривених поред осталог кроз механизме заштите и деловање самог агента провокатора са заштићеним, прикривеним привидним идентитетом у вршењу низа кривичних дела под институционалном заштитом и забраном доказних поступака и прихватања доказних чињеница. Поред осталог је тако ова конструкција од 1989/90 откривена и призната 2009 од стране агента провокатора.

Агент провакатор ужива потпуну заштиту у покривању почињених противправних дела у иностранству и земљи по датој закоснкој основи. Примена члана 19 закона о основама уређења служби безбедности јесте циљни и вољни институционални напад на личну егзистенцију, укидање правне личности, подстицање и организација даљње дискриминације искључиво из чињенице трајне манипуалције података и садржаја стварне личне егзистенције и односа. Ради се о циљном, тоталитарном нихилистичком негирању основне егзистенције и стварних односа.

На основу закона о заштити података о личности и изнетој тежини поверде права молим да ми се одмах одобри увид у све садржаје ове врсте на које је дата или продужена тајност у иностранству и земљи, изврши тренутна провера и престанак важности једнострано од стране институционалних служби манипулација садржаја, измене чињеница и стварних односа, чињења и нечињења, насталих из услова одбране тајности и строго тајне операције конструкције лажних идентитета, прикривених делимичних идентитета агената сарданика и првокатора. Ово је и законска обавеза у земљи и иностранству. Од 2007 године постоји циљни институционални продор у социјалну сферу организације живота, са наношењем даљње штете по елементарно предпостављени равноправни грађански положај и угрожавање личне егзистенције и сигурности, даљње уништавање материјалне основе живота и добара за основни живот, који поред осталог има исту природу и функцију да кроз стварање конфликта савести и кварењем односа у социјалном пољу живота изврши даљњу десоцијализацију, не само личне и за равноправну егзистенцију потребне заштићене сфере приватне и социјалне организације живота, већ независно од личних немерљивих губитака и повреде заштићених сфера организације приватног и социјалног живота, има негативно дејство на укупни, било чији јавни интерес. Све ово ради трајне одбране једностране институционалне злоупотребе података и чињеница о стварном животу и из услова заштите тајне операције деценијама уназад.

2007 године је министраство унутрашњих послова СР Немачке обавештено о трајним мерама потпуне елктронске контроле и сталног праћења од стране шпицлова (V-Leute), измене релевантних садржаја и ометања, оштећења или укидања низа основних грађанских права. Молба за укидање мера и омогућавање правичног поступка је проглашена тајном, а до тада постојеће мере су проширене на целу социјалну средину и подигнуте на интернационални ниво тајне међународне сарадње са циљем даљње дезинтеграције и напада на основе егзистенције, живот и сигурност у целини.
Од 2007 је регистрована „сарадња“ на овом случају. Поставља се питање шта се штити, које се вредности бране и зашто, обзиром на поздину креационизма деценијама уназад у погледу откривене строго тајне операције и повратне сталне дискриминације.

Агент – провокатор „Р. Бауков. „Лаци“ је имао посебан институционално заштићени статус агнета сарадника (агент – првокатор) више тајних служби од 60их година у иностранству (С.Р. Немачка) – „мрежа ћутања у оквиру посебних прикривених операција из система Труманове доктрине, акти НСЦ 10-2 и НСЦ – 68 поред осталог .  Посебна правна заштита поред осталог у вршењу кривичних дела под реалном институционалном заштитом произилази из заштићеног институционалног правног статуса у својству страног агента окупационих сила на тлу СР Немачке, кроз законско – правну основу као припдника трупе (Г-10 закон СРН и додатног уговора СРН и НАТО снага на тлу СРН),  који дефинишу посебни правни положај у СРН стационариних припадника или цивилних лица у својству припадника трупе (више у прилозима), поред осталог у основној намени вршења кривичних дела преваре и пљачке кроз посебну институционалну заштиту у конкретној строго тајној операцији са поред осталог агентом – провокатором „Лацијем“. У овом сегменту стварања поља конфликта уз повратну заштиту од 70их година у СФРЈ од тадашњег шефа СДБ Станета Доланца, лежи и основна намена агента провокатора Р. Баукова „Лација“. Правно – законска позадина је дата у прилозима, напомене ради посебну пажњу треба обратити на чланове 3б Г-10 закона и члан 38 додтаног уговора о правном положају припдника трупе НАТО у СРН од 1961 године. Потпуна забрана доказних поступака и пoсебне мере заштите операције и хаос-агента „Лација“.

Предмет – представка од 10.05.2011 се налазила у надлежности у међувремену пензионисаног саветника председника републике господина Јордана Живановића. Моји покушаји да добијем информацију у погледу откривеног давања и правног дејства тајности као повратног услова повратне најтеже дискриминације у трајању остали су безуспешни. Никакву информацију нисам добио до данас. Исто важи за остале надлежне службе, МУП, БИА, друге институционалне службе којима сам се обратио. Постоји абсолутна институционална ћутања у земљи и иностранству, препозната као општи метод деценијама уназад. Tако је и позадина и методи конкретне тајне операције откривена. Напомињем, ради се о трајном третману који обзиром на злоупотребу позадине има исти методлошки основ кроз све промене од 1941 године до данас, без обзира на све уважавајуће промене и разлике у појeдиним фазама и временима.

Промена председника републике после избора 31. маја 2013 и подсећање на питања у вези давања тајности – продужавања тајности су обновљена питањем служби председника у погледу стања обарде представке септембра – октобра 2013. Одговор ми је дала госпођа Весна Пешић, надлежни службеник службе за представке, да се мој предмет не налази у обарди, али ни у архиви службе председника. Понављам за јавност отворено правно питање противзаконског акта давања – продужавања тајности на прикривање више противправних, кривичних и тешких кривичних дела и сталне повратне дискримианције из препознате манипулације неотуђивим личним и продичним подацима без знања и без воље оштећених:

 

Председник Р. Србије обавештење о противзаконитости одржавања тајности 7. октобар 2013 – линк

 

Von: Viktor Koß (maliperica_91@live.com)
Gesendet: Montag, 7. Oktober 2013 14:55:38
An: представке грађана председник РС (predstavkegradjana@predsednik.rs); press@predsednik.rs (press@predsednik.rs)

Председник Републике Србије – предмет испитивање државних и службених тајни судским путем

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Андрићев венац 1
11000 Београд Србија

Кабинет председника Републике
Генерални секретаријат председника републике

Предмет – понављање електронске поште од 19 септ. 2013 у вези прве поштом препоручено послате поште од 10.05.2011 г.


У петак 04. окт. 2013 сам у телефонском разговору сазнао да се елктронска пошта не налази у архиви секретаријата председника републике. Из истих разлога, а обзиром на трајање и обим као и последице из основног правног проблема молим још једном за разумевање понављања основног питања у свом правном пуном значењу као и реалним последицама по реални правни статус и третман.

Са поштовањем,
Виктор Кос

Председник Р. Србије обавештење о противзаконитости одржавања тајности 7. октобар 2013

http://wp.me/P3pD8b-6o – линк

 

Сталном применом и преузимањем члана 13 Г-10 закона СРН и члана 38 додатног уговора о правима припадника НАТО трупа на тлу СРН – СРН – закони и преузимања обавеза из истих кроз размену тајних, институционално преко деценија манипулисаних података поред осталог, мени се забрањује право утуживања препознате манипуалције и последица из услова једностране институционалне злоупотребе неотуђивих података и чињеница. Чланом 3а Г-10 закона СРН. и поменутим чланом 38 став 1 додатног уговора о правном положају припадника Трупе СРН. (више у прилозима) се изричито забрањује повреда основних грађанских права трећих лица. Настаје абсурд, да сви институционални органи под условом тајности, а ради одбране строго тајне конструкције, доводе до уништавања егзистенције и укидања свих права жртве, а ради заштите агента – провокатора и строго тајне операције из разлога злоупотребе података жртве са већ трајно изгубљеним правима који су и део маске агента провокатора без знања и воље оштећених.

Мени је живот кроз губитак права и више од 40 година директног мешања у језгра приватне и социјалне организације живота уништен, изложен сам реалном трајном шиканирању и уништавању материјалне основе живота из разлога једностране институционалне злоупотребе података и чињеница о већ уништеној егзистенцији и укинутих права пордице који су посложили за стварање моралне маске и употребе агента провокатора на начин који је у потпуној супротности са личним и породичним дигнитетом, моралним и ствраним вредностима живота, губицима и последицама од више деценија, чињењем и нечињењем у посебно сложеним историјским укупним процесима.

Стид и срамота да је свакога, ко од овога и после свих исцрпних давања информација окреће главу. Иза тајности се ради о афирмацији метода и услова који су доводлили до највећих трагедија и не постоји абсолутно никаква шанса да се ова операција и методи сакрију као непостојећи, јер у свом динамичком наизменичном дејству поред супротности закона су увек изнова извор најтежих сукоба, страдања и неправде.

Напомена

Очеви родитељи се венчавају 1927 године. Мајка јеврејка, отац немац, стаороседеоци у Банату. Живе и раде са приватном апотекарском праксу у Елемиру – Зрењанин. 1941 бака је интернирана, са својом целокупном породицом из Зрењанина пребачена је у Београд. Губи целу породицу из Зрењанина и бивше Југославије, једина је преживека холокауст. Родибина, мајка, отац, две сестре стриц који су живели у Сату Мареу и Мађраској такође настају током рата. Од уже и шире породице нико неће преживети процес уништења веропских јевреја.

Деда помаже покрет отпора од почетка устанка 1941 медицинским, санитетским и осталим логистичким медицинским услугама. Крај рата преживљава захваљајући мештанима. Након рата породица губи сва права на наследство из познатих идеолошких услова, 1949 апотека се национаизује губитком апотекарске приватне лиценце, 1952 се ставља тачка на материјални део губитака одбијањем повраћаја конфисковане имовине родитеља деде као немачке. Мајка и сестра деде са очеве стране су биле једно време у логорима за немце после 1945. Не постоји било каква идеолошка – политичка или друга активност ван потпуно отвореног личног социјалног ангажмана и живота. Постоји непроменљиви континитет искреног и отвореног начина односа и живота са социјалном околином.

Ово је део елемената који ће бити имплементиран у рационалну маску стварања и употребе агента провокатора „Лација“, а који ћу ја платити целокупнпом егзистенцијом, откривајући од 1989/90, 92/93 до данас кроз низ екстремних искустава  постојање измењених садржаја, давање лажних исказа и наставка манипуалције, али и постојања институционалне трајне заштите – Било каква веза у овоме погледу се збарањује јер је непостојећа и искључиво је ствар посебних метода у сложеним играма на највишем тајном нивоу деценијама уназад.

„Лаци“ је неегзистентна појава јер нити са њим, нити на било који други начин, не постоје нити везе нити било какве активности, посебно не у домену било каквог политичког – агентског или сличног деловања, осим сталне повратне манипуалције односа регистрованих од почетка 70.их година


Агент-провкатор Лаци се налази од средине 50.их у СРН. Горњи подаци се користе и „Лаци“ се приказује као крвни рођак бабе са очеве стране. Тиме је требао фиктивно бити у контраобевштајним и осталим играма од 60.их јеврејско ратно сироче са мајчине стране, да би из такве позиције поред осталог имао функцију стварања хаоса на свим странама као агент система ГЛАДИО.

О судбини мајке „Лација“ не постоје конкретни подаци, али постоје противречности, јер је поред својтање са непостејећим родбинским везама и открило „Лација“  и једнострано институционално манипулисање и заштиту злоупотребе података касније од 2009 односно 2012 мрежу ГЛАДИОа система и тиме посебне везе и методлогију манипулација мрежа тајних служби Станета Доланца још од почетка 70их. Ова морална рационална маска имала је и има  функцију стварања хаоса и изнуда које трају све време. Од 70.их Стане Доланц покрива ову игру и манипулише односе преко мрежа тајне политичке полиције, укључујући и манипулисање и мешање у личну организацију живота од 1975/76 која траје до данас.

Какве везе имам ја лично са целом позадином?

Абсолутно никакве осим више од 4 деценије шиканирања без права на одбрану.

Да ли постоје било какви контакти, било каква сарадња са било којом службом, тајним службама?

Абсолутно никаква из ултимативних основа живота која је део укупног, искреног и непомућеног односа према свакој социјалној средини и тиме општем, било чијем јавном интересу.

Представници земаља које по правној основи су имплементиране у конкретну пљачку и злоупотребу идентитета, а супротно сопстевним обевзама из дате законске основе биће одмах обавештени. Постоји трајна повреда поред наведене основне уставно-правне основе и члана 38 став 1 додатног НАТО уговора из 1961, тешка трајна повреда члана 3а Г-10 закона СРН. Предузимам све неопходне кораке како бих обезбедио предуслове за уставне жалбе. Материјал и докази превазилазе не само могућности ове представке, већ и способност надлежних носилаца одлука у трајању и биће доказани као вољна и циљна дискриминација све време, а псоебно од 2007/08 године.

Сарадња надлежних служби Р. Србије и СР Немачке је регистрована од 2007. Основи сарадње о било каквој наводној потреби превенције, заштите било ког лица, су небулозе и будалаштине као последица стварања сарадника служби на овом случају и од 2007 продора у све поре живота и социјалну и личну околину у целини. Не само са правне тачке један противазконити промашај, већ даљњи доказ методлошког принципа непоштовања основних грађанских права из услова функционисања прикривених операција и мрежа ћутања. Ради се о институционалном начину функционисања прикривених операција, а конкретни случај је имао за циљ идеолошке промене и узимање директног утицаја на њих деценијама уназад и тиме је онемогућавање функционисања уставно-правних предпоставки функционисања система до данас и повратни услов трајног укидања и губитка личних грађанских права и најтеже дискриминације. Ова тема превазилази оквире представке, али је напомена у вези димензија и трајања посебног притиска на мене, искључиво из чињенице злоупотребе личне и породичне судбине и чињеница као трајни процес укидања права у трајању, права на живот и право на приближно разумљиву равноправну грађанску егзситенцију.

Молим Вас да ми потврдите улазак понављања представке и да у закоснком року предузмете све радње ради окончања личне дискримианције и злоупотребе права и последица из начина досадашњег функционисања целе тајне операције и њене заштите.

 

Уз уважавање

 

Виктор Кос

23 000 Зрењанин

Руже Шулман 49/16

Сви остали лични подаци е налазе на приложеним линковима и отворени су за јавност.

Објављено 17 јула, 2015 од стране Viktor Koss под Uncategorized

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

AnoNews Vienna

“In lulz we trust.”

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Machtelite

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: