Закон о безбедоносно информативној агенцији Р. Србије   Leave a comment

 http://wp.me/p3pD8b-h9

 

.

erde-007

 

 

Скупштина Себије лого

 

 

ЗАКОН
О БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНОЈ АГЕНЦИЈИ

 

 

(„Сл. гласник РС“, бр. 42/2002, 111/2009, 65/2014 – одлука УС и 66/2014)

 

 

.       .       .

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Образује се Безбедносно-информативна агенција (у даљем тексту: Агенција), као посебна организација.

Члан 2

Агенција обавља послове који се односе на: заштиту безбедности Републике Србије и откривање и спречавање делатности усмерених на подривање или рушење Уставом утврђеног поретка Републике Србије; истраживање, прикупљање, обраду и процену безбедносно-обавештајних података и сазнања од значаја за безбедност Републике Србије и информисање надлежних државних органа о тим подацима, као и друге послове одређене законом.

Члан 3

Агенција има својство правног лица, у складу са законом.

Члан 4

Контролу рада Агенције остварују надлежни органи, у складу са законом и другим прописима.

У обављању послова из свог делокруга Агенција остварује сарадњу са другим надлежним државним органима и службама.

Агенција остварује сарадњу са органима, организацијама и службама других држава и међународних организација, у складу са смерницама Владе Републике Србије (у даљем тексту: Влада) и безбедносно-обавештајном политиком Републике Србије.

II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Члан 5

Радом Агенције руководи директор, кога поставља и разрешава Влада.

Члан 6

У Агенцији се образују посебне организационе јединице за обављање безбедносних послова из њеног делокруга.

Члан 7

На унутрашњу организацију и систематизацију радних места у Агенцији примењују се начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних места у министарствима и посебним организацијама, осим уколико обављање одређених послова у Агенцији не захтева другачији начин организовања.

Члан 8

Директор интерним упутствима ближе уређује поједина питања која се односе на унутрашње организовање и обављање послова из делокруга Агенције и даје припадницима Агенције обавезне инструкције о начину обављања послова.

III НАЧИН ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА

Члан 9

Агенција у обављању послова из своје надлежности примењује одговарајуће оперативне методе, мере и радње, као и одговарајућа оперативно-техничка средства којима се обезбеђује прикупљање података и обавештења ради отклањања и спречавања делатности усмерених на подривање или рушење Уставом утврђеног поретка Републике Србије, угрожавање безбедности у земљи и, у вези с тим, предузима друге потребне мере и радње на основу закона и прописа донетих у складу са законом.

Одлуку о примени мера и метода из става 1. овог члана доноси директор Агенције или лице које он овласти.

Члан 10

У обављању послова из свог делокруга, припадници Агенције овлашћени су да од државних и других органа, правних и физичких лица траже и добију обавештења, податке и стручну помоћ од значаја за разјашњавање чињеница везаних за обављање послова из делокруга Агенције.

На пружање помоћи, давање обавештења и података из става 1. овог члана нико не може бити принуђен, а ускраћивање или одбијање помоћи, давања обавештења или података мора бити засновано на законом утврђеним разлозима.

Члан 11

О пословима из своје надлежности Агенција обрађује, чува и користи прикупљене информације и документацију, о чему води одговарајуће евиденције и обезбеђује заштиту њихове тајности.

Начин евидентирања, обраде, чувања, коришћења, заштите и достављања другим надлежним државним органима информација и докумената из става 1. овог члана утврђује Влада.

Члан 12

Припадници Агенције распоређени у посебне организационе јединице из члана 6. овог закона у откривању, праћењу, документовању, спречавању, сузбијању и пресецању делатности организација и лица усмерених на вршење организованог криминала и кривичних дела са елементом иностраности, унутрашњег и међународног тероризма и најтежих облика кривичних дела против човечности и међународног права и против Уставом утврђеног поретка и безбедности Републике примењују овлашћења утврђена законом и другим прописима које примењују овлашћена службена лица и радници на одређеним дужностима министарства надлежног за унутрашње послове, у складу са прописима о унутрашњим пословима.

Члан 13

Посебне мере којима се одступа од неповредивости тајне писама и других средстава општења (у даљем тексту: посебне мере) су:

1) тајни надзор и снимање комуникације без обзира на облик и техничка средства преко којих се обавља или надзор електронске или друге адресе;

2) тајни надзор и снимање комуникације на јавним местима и местима којима је приступ ограничен или у просторијама;

3) статистички електронски надзор комуникације и информационих система у циљу прибављања података о комуникацији или локацији коришћене мобилне терминалне опреме;

4) рачунарско претраживање већ обрађених личних и других података и њихово упоређивање са подацима који су прикупљени применом мера из тач. 1)-3) овог става.

Уз посебне мере из става 1. тач. 1) и 2) овог члана може се одобрити тајни надзор и снимање места, просторија и предмета, укључујући и уређаје за аутоматску обраду података и опреме на којој се чувају или се могу чувати електронски записи.

Члан 14

Посебне мере могу се одредити према лицу, групи или организацији за коју постоје основи сумње да предузима или припрема радње усмерене против безбедности Републике Србије, а околности случаја указују да се на други начин те радње не би могле открити, спречити или доказати или би то изазвало несразмерне тешкоће или велику опасност.

Приликом одлучивања о одређивању и трајању посебних мера посебно ће се ценити да ли би се исти резултат могао постићи на начин којим се мање ограничавају права грађана, у обиму неопходном да се сврха ограничавања задовољи у демократском друштву.

Члан 15

Ако су испуњени услови из члана 14. овог закона, на образложени предлог директора Агенције, суд може одредити примену посебне мере.

Предлог из става 1. овог члана садржи назив посебне мере, расположиве податке о лицу, групи или организацији према којој ће бити примењивана, постојање услова за њено одређивање и рок трајања.

О предлогу из става 1. овог члана одлучује председник Вишег суда у Београду, односно судија којег он одреди међу судијама који су распоређени у Посебно одељење тог суда за које је законом одређено да поступа у предметима кривичних дела организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела.

Одлука о предлогу из става 1. овог члана доноси се у року од 48 часова од часа подношења предлога.

Члан 15а

Ако усвоји предлог за одређивање посебне мере суд доноси наредбу.

Наредба о одређивању посебне мере садржи назив посебне мере, расположиве податке о лицу, групи или организацији према којој ће бити примењивана, разлоге о испуњености услова из члана 14. овог закона, начин примене, обим и трајање посебне мере.

Посебна мера може трајати три месеца, а због неопходности откривања, спречавања или прикупљања доказа о радњи из члана 14. став 1. овог закона, може се продужити највише још три пута у трајању од по три месеца. Примена посебне мере се прекида чим престану разлози за њену примену.

Ако не усвоји предлог за одређивање посебне мере суд доноси решење.
Против решења из става 4. овог члана директор Агенције може изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.

Одлуку о жалби из става 5. овог члана доноси веће састављено од троје судија Посебног одељења Апелационог суда у Београду за које је законом одређено да поступа у предметима кривичних дела организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, у року од 48 часова од часа изјављивања жалбе.

Члан 15б

Ако у току примене посебне мере припадник Агенције дође до сазнања да лице, група или организација користи друго средство комуникације, електронску или другу адресу, или да се комуникација обавља на другим местима којима је приступ ограничен или у другим просторијама, обавестиће о томе одмах директора Агенције који може наредити проширење посебне мере.

У случају доношења наредбе из става 1. овог члана, директор Агенције у року од 48 часова подноси предлог за накнадно одобрење проширења примене посебне мере. О предлогу одлучује судија из члана 15. став 3. овог закона у року од 48 часова од часа пријема предлога.

Ако усвоји предлог из става 2. овог члана судија ће накнадно одобрити проширење примене посебне мере, а ако одбије предлог, материјал који је прикупљен у складу са ставом 1. овог члана се уништава.

Материјал из става 3. овог члана уништава се у присуству судије који о томе саставља записник.

Члан 15в

Ако је приликом примене посебних мера прикупљен материјал о кривичном делу у односу на које се могу одредити посебне доказне радње, такав материјал се доставља надлежном јавном тужилаштву. Са материјалом се поступа у складу са одредбама које уређују кривични поступак.

Члан 15г

Предлог за одређивање или проширење посебних мера, одлука о предлогу, наредба о проширењу посебне мере и записник о уништавању материјала из члана 15б став 4. овог закона бележе се у посебном уписнику и чувају се заједно са материјалом о примени посебних мера у посебном омоту са назнаком „посебне мере“ и ознаком степена тајности, у складу са одредбама закона којим се уређује тајност података.

Подаци о предлагању, одлучивању и примени посебних мера представљају тајне податке.
Податке из става 2. овог члана дужна су да чувају као тајне и друга лица која их у било ком својству сазнају.

Члан 16

Кад посебни разлози безбедности Републике Србије то захтевају, Агенција може да преузме и непосредно обави послове који су у надлежности министарства надлежног за унутрашње послове.

Одлуку о преузимању и обављању послова из делокруга министарства надлежног за унутрашње послове споразумно доносе директор Агенције и министар надлежан за унутрашње послове.

У случају сукоба надлежности одлучује Влада, у складу са законом и другим прописима.
Преузете послове из ст. 1. и 2. овог члана припадници Агенције обављају под условима и на начин, као и применом овлашћења, утврђених законом и другим прописима које примењују овлашћена службена лица и радници на одређеним дужностима министарства надлежног за унутрашње послове, у складу са прописима о унутрашњим пословима.

Директор Агенције и министар надлежан за унутрашње послове споразумно ће ближе уредити својим актом обавезне облике и начин остваривања сарадње Агенције и министарства надлежног за унутрашње послове у питањима од интереса за безбедност и уставни поредак Републике Србије, односно безбедност људи и имовине.

IV КОНТРОЛА РАДА

Члан 17

Директор Агенције дужан је да два пута годишње поднесе извештај о раду Агенције и о стању безбедности Републике Србије, Народној скупштини и Влади Републике Србије.

Члан 18

У обављању послова из свог делокруга Агенција је обавезна да се придржава начелних ставова и смерница Владе које се односе на безбедносно-обавештајну политику Републике Србије.

Члан 19

Лица која учествују у вршењу контроле рада Агенције, обавезна су да штите и чувају поверљивост података и информација до којих долазе у вршењу послова контроле и по престанку својих функција.

V ПРИПАДНИЦИ АГЕНЦИЈЕ

Члан 20

На права, дужности и одговорности по основу радног односа на припаднике Агенције примењују се прописи који важе за раднике министарства надлежног за унутрашње послове.

Припадници Агенције не могу бити чланови политичких странака.

Припадници Агенције немају право на синдикално организовање нити право на штрајк.

Члан 21

Припадник Агенције своје својство доказује службеном легитимацијом.

Врсте, облик и садржај службених легитимација прописује Влада.

Члан 22

Припадник Агенције је дужан да послове и задатке који су му одређени извршава у складу са законом, другим прописом и општим актом, налогом директора, односно непосредно надређеног руководиоца у Агенцији.

Припадник Агенције је самосталан у раду и за свој рад лично одговоран.

Члан 23

Припадник Агенције је дужан да чува податке Агенције који представљају државну, војну, службену или пословну тајну, методе, мере и радње које представљају или садрже коју од ових тајни, као и друге податке чије би саопштавање начинило штету по интересе физичких или правних лица или за успешно обављање послова Агенције.

Обавеза чувања података, мера и радњи из става 1. овог члана прихвата се приликом пријема на рад, а важи и по престанку рада у Агенцији.

Од обавезе чувања тајне припадника Агенције може ослободити директор Агенције.

Члан 24

Дисциплински поступак против припадника Агенције води се у складу са законом и другим прописима.

У дисциплинском поступку против припадника Агенције искључује се јавност.
Влада ближе уређује питања која се односе на дисциплинску одговорност припадника Агенције.

Члан 25

Ако се против активних и бивших припадника Агенције води кривични или други поступак због примене одговарајућих мера, односно употребе средстава принуде, Агенција ће му обезбедити бесплатну правну помоћ у том поступку, изузев ако је Агенција иницирала или покренула поступак.

Ако су живот, односно лична и имовинска безбедност припадника Агенције или чланова његове породице доведене у опасност због вршења службе, Агенција ће припаднику, поред правне помоћи из става 1. овог члана, обезбедити и другу помоћ и заштиту ради отклањања опасности.

Права из ст. 1. и 2. овог члана имају и грађани који Агенцији пружају помоћ у обављању послова из њеног делокруга.

ВИ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26

Подзаконски акти за извршавање овог закона донеће се у року од 90 дана од дана његовог ступања на снагу.

До доношења аката из става 1. овог члана примењиваће се важећи акти који нису у супротности са овим законом.

Члан 27

Радници Министарства унутрашњих послова – Ресора државне безбедности који у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона не буду преузети у Агенцију, распоредиће се у Министарство унутрашњих послова на радна места која одговарају њиховој стручној спреми и радним способностима.

Агенција ће преузети просторије, предмете, архиву и други регистратурски материјал, опрему, средства за рад и друга средства која је на дан ступања на снагу овог закона користило Министарство унутрашњих послова – Ресор државне безбедности.

Члан 28

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Самостални члан Закона о изменама
Закона о Безбедносно-информативној агенцији
(„Сл. гласник РС“, бр. 111/2009)

Члан 3[с1]

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јануара 2010. године.

Самостални члан Закона о изменама и допунама
Закона о Безбедносно-информативној агенцији
(„Сл. гласник РС“, бр. 66/2014)

Члан 5[с2]

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Објављено 20 маја, 2015 од стране Viktor Koss под Uncategorized

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

AnoNews Vienna

“In lulz we trust.”

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Machtelite

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: