Архива за фебруар 2015

Закон о кривичном поступку Р. Србије   Leave a comment

.

erde-007

.

Скупштина Себије лого

ZAKONIK

O KRIVIČNOM POSTUPKU

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014)

 

Deo prvi

OPŠTI DEO

Glava I

OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakonika

Član 1

Ovaj zakonik utvrđuje pravila čiji je cilj da niko nevin ne bude osuđen, a da se učiniocu krivičnog dela izrekne krivična sankcija pod uslovima koje propisuje krivični zakon, na osnovu zakonito i pravično sprovedenog postupka.

Ovim zakonikom utvrđuju se i pravila o uslovnom otpustu, rehabilitaciji, prestanku mere bezbednosti i pravnih posledica osude, ostvarivanju prava lica neosnovano lišenog slobode i neosnovano osuđenog, oduzimanju imovinske koristi, rešavanju imovinskopravnog zahteva i izdavanju poternice i objave.

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakoniku imaju sledeće značenje:

1) „osumnjičeni“ je lice prema kome je zbog postojanja osnova sumnje da je učinilo krivično delo nadležni državni organ u predistražnom postupku preduzeo radnju propisanu ovim zakonikom i lice protiv koga se vodi istraga;

2) „okrivljeni“ je lice protiv koga je podignuta optužnica koja još nije potvrđena, ili protiv koga je podnet optužni predlog, privatna tužba ili predlog za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja, a glavni pretres ili ročište za izricanje krivične sankcije još nije određeno, odnosno izraz koji služi kao opšti naziv za osumnjičenog, okrivljenog, optuženog i osuđenog;

3) „optuženi“ je lice protiv koga je optužnica potvrđena i lice za koje je povodom optužnog predloga, privatne tužbe ili predloga za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja određen glavni pretres ili ročište za izricanje krivične sankcije u skraćenom krivičnom postupku;

4) „osuđeni“ je lice za koje je pravnosnažnom odlukom suda utvrđeno da je učinilac krivičnog dela ili protivpravnog dela određenog u zakonu kao krivično delo, osim ako se na osnovu odredaba Krivičnog zakonika smatra neosuđivanim;

5) „tužilac“ je javni tužilac, privatni tužilac i oštećeni kao tužilac;

6) „javni tužilac“ je Republički javni tužilac, apelacioni javni tužilac, viši javni tužilac, osnovni javni tužilac, javni tužilac posebne nadležnosti, zamenici javnih tužilaca i lica koja su zakonom ovlašćena da ih zamenjuju;

7) „privatni tužilac“ je lice koje je podnelo privatnu tužbu zbog krivičnog dela za koje je zakonom propisano krivično gonjenje po privatnoj tužbi;

8) „oštećeni kao tužilac“ je lice koje je preuzelo krivično gonjenje od javnog tužioca;

9) „stranka“ je tužilac i okrivljeni;

10) „optužba“ je optužnica, optužni predlog, privatna tužba i predlog za izricanje mere bezbednosti, odnosno izraz koji služi kao opšti naziv za akt tužioca u kome su navedena obeležja krivičnog dela ili protivpravnog dela određenog u zakonu kao krivično delo;

11) „oštećeni“ je lice čije je lično ili imovinsko pravo krivičnim delom povređeno ili ugroženo;

12) „zastupnik oštećenog“ je zakonski zastupnik i punomoćnik oštećenog, oštećenog kao tužioca i privatnog tužioca;

13) „policija“ je organ ministarstva unutrašnjih poslova, službenik tog organa i službenik odgovarajućeg inostranog organa koji, u skladu sa međunarodnim pravom i ovim zakonikom, preduzima radnje na teritoriji Republike Srbije, na njenom brodu ili vazduhoplovu, kao i drugi državni organ sa policijskim ovlašćenjima, ako je to ovim zakonikom ili drugim zakonom određeno;

14) „postupak“ je predistražni postupak i krivični postupak;

15) „organ postupka“ je javni tužilac, sud ili drugi državni organ pred kojim se vodi postupak;

16) „nadležna advokatska komora“ je advokatska komora u čiji imenik je advokat upisan;

17) „osnov sumnje“ je skup činjenica koje posredno ukazuju da je učinjeno krivično delo ili da je određeno lice učinilac krivičnog dela;

18) „osnovana sumnja“ je skup činjenica koje neposredno ukazuju da je određeno lice učinilac krivičnog dela;

19) „opravdana sumnja“ je skup činjenica koje neposredno potkrepljuju osnovanu sumnju i opravdavaju podizanje optužbe;

20) „izvesnost“ je zaključak o nesumnjivom postojanju ili nepostojanju činjenica, zasnovan na objektivnim merilima rasuđivanja;

21) „osnovno ispitivanje“ je postavljanje pitanja svedoku, veštaku ili drugom ispitivanom licu od strane stranke, branioca ili oštećenog koji je predložio ispitivanje;

22) „unakrsno ispitivanje“ je postavljanje pitanja svedoku, veštaku ili drugom ispitivanom licu od strane suprotne stranke ili oštećenog, posle osnovnog ispitivanja;

23) „lišenje slobode“ je hapšenje, zadržavanje, zabrana napuštanja stana, pritvor i boravak u ustanovi koji se, u skladu sa ovim zakonikom, uračunava u pritvor;

24) „vanbračna zajednica“ je trajna zajednica života određena zakonom, kao i zajednica u kojoj je rođeno zajedničko dete bez obzira na njeno trajanje;

25) „druga trajna zajednica života“ je zajednica dva lica koja po trajanju i uzajamnim obavezama ima odlike porodičnog života;

26) „isprava“ je svaki predmet ili računarski podatak koji je podoban ili određen da služi kao dokaz činjenice koja se utvrđuje u postupku (član 83. st. 1. i 2.);

27) „optičko snimanje“ je fotografsko, filmsko, televizijsko i svako drugo snimanje tehničkim uređajima koji stvaraju video zapis, ili video-tonski zapis;

28) „tonsko snimanje“ je snimanje govora i drugih zvučnih efekata tehničkim uređajima koji stvaraju tonski zapis;

29) „elektronski zapis“ je zvučni, video ili grafički podatak dobijen u elektronskom (digitalnom) obliku;

30) „elektronska adresa“ je niz znakova, slova, cifara i signala koji je namenjen za određivanje odredišta veze;

31) „elektronski dokument“ je skup podataka koji je određen kao elektronski dokument u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski dokument;

32) „elektronski potpis“ je skup podataka koji je određen kao elektronski potpis, u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski potpis;

33) „organizovana kriminalna grupa“ je grupa od tri ili više lica, koja postoji određeno vreme i deluje sporazumno u cilju vršenja jednog ili više krivičnih dela za koja je propisana kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, radi neposrednog ili posrednog sticanja finansijske ili druge koristi;

34) „organizovani kriminal“ predstavlja vršenje krivičnih dela od strane organizovane kriminalne grupe ili njenih pripadnika;

35) „krivični zakon“ je Krivični zakonik i drugi zakon Republike Srbije u kojem su sadržane krivičnopravne odredbe;

36) „transakcija“ je postupanje sa imovinom određeno kao traksankcija, u skladu sa zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca;

37) „evidencija podataka“ je evidencija podataka o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama koju vode obveznici, u skladu sa zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca;

38) „tajni podatak“ je tajni podatak i strani tajni podatak određen u skladu sa zakonom koji uređuje tajnost podataka.

Kada se u odredbama ovog zakonika navodi više organa postupka ovlašćenih za preduzimanje iste procesne radnje, ovlašćenje se odnosi samo na onaj organ postupka koji je u odgovarajućem delu postupka nadležan za njeno preduzimanje.

Pretpostavka nevinosti

Član 3

Svako se smatra nevinim sve dok se njegova krivica za krivično delo ne utvrdi pravnosnažnom odlukom suda.

Državni i drugi organi i organizacije, sredstva javnog obaveštavanja, udruženja i javne ličnosti dužni su da se pridržavaju pravila iz stava 1. ovog člana i da svojim javnim izjavama o okrivljenom, krivičnom delu i postupku ne povređuju prava okrivljenog.

Ne bis in idem

Član 4

Niko ne može biti gonjen za krivično delo za koje je odlukom suda pravnosnažno oslobođen ili osuđen ili za koje je optužba pravnosnažno odbijena ili je postupak pravnosnažno obustavljen.

Pravnosnažna sudska odluka ne može biti izmenjena na štetu okrivljenog.

Preduzimanje i početak krivičnog gonjenja

Član 5

Za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti ovlašćeni tužilac je javni tužilac, a za krivična dela za koja se goni po privatnoj tužbi ovlašćeni tužilac je privatni tužilac.

Krivično gonjenje započinje:

1) prvom radnjom javnog tužioca, ili ovlašćenih službenih lica policije na osnovu zahteva javnog tužioca, preduzetom u skladu sa ovim zakonikom radi provere osnova sumnje da je učinjeno krivično delo ili da je određeno lice učinilo krivično delo;

2) podnošenjem privatne tužbe.

Ako javni tužilac izjavi da odustaje od optužbe (član 52.), na njegovo mesto može stupiti oštećeni kao tužilac, pod uslovima propisanim ovim zakonikom.

Zakonitost krivičnog gonjenja

Član 6

Javni tužilac je dužan da preduzme krivično gonjenje kada postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo ili da je određeno lice učinilo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Za pojedina krivična dela, kada je to propisano zakonom, javni tužilac može preduzeti krivično gonjenje samo na osnovu predloga oštećenog.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, javni tužilac može odlučiti da odloži ili ne preduzme krivično gonjenje, pod uslovima propisanim ovim zakonikom.

Javni tužilac i policija dužni su da nepristrasno razjasne sumnju o krivičnom delu za koje sprovode službene radnje, i da sa jednakom pažnjom ispituju činjenice koje terete okrivljenog i činjenice koje mu idu u korist.

Pokretanje krivičnog postupka

Član 7

Krivični postupak je pokrenut:

1) donošenjem naredbe o sprovođenju istrage (član 296.);

2) potvrđivanjem optužnice kojoj nije prethodila istraga (član 341. stav 1.);

3) donošenjem rešenja o određivanju pritvora pre podnošenja optužnog predloga u skraćenom postupku (član 498. stav 2.);

4) određivanjem glavnog pretresa ili ročišta za izricanje krivične sankcije u skraćenom postupku (član 504. stav 1, član 514. stav 1. i član 515. stav 1.);

5) određivanjem glavnog pretresa u postupku za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja (član 523.).

Pouka o pravima

Član 8

Organ postupka je dužan da u skladu sa odredbama ovog zakonika pouči okrivljenog ili drugog učesnika u postupku o pravima koja mu pripadaju.

Ako bi okrivljeni ili drugi učesnik u postupku usled neznanja mogao da propusti neku radnju ili ne iskoristi svoja prava, organ postupka je dužan da ga upozori na posledice propuštanja.

Zabrana mučenja, nečovečnog postupanja i iznude

Član 9

Zabranjena je i kažnjiva svaka primena mučenja, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja, sile, pretnje, prinude, obmane, medicinskih zahvata i drugih sredstava kojima se utiče na slobodu volje ili iznuđuje priznanje ili kakva druga izjava ili radnja od okrivljenog ili drugog učesnika u postupku.

Ograničenje sloboda i prava okrivljenog u postupku

Član 10

Pre donošenja pravnosnažne odluke o izricanju krivične sankcije, okrivljenom mogu biti ograničene slobode i prava samo u meri neophodnoj za ostvarenje cilja postupka, pod uslovima propisanim ovim zakonikom.

Podatak o tome da li se protiv nekog lica vodi istraga javni tužilac će na zahtev dostaviti samo sudu, drugom javnom tužiocu ili policiji, a okrivljenom, njegovom braniocu ili oštećenom kada su ispunjeni uslovi propisani u članu 297. ovog zakonika.

Kada je propisano da pokretanje krivičnog postupka ima za posledicu ograničenje određenih sloboda i prava, ovo ograničenje se primenjuje od:

1) potvrđivanja optužnice;

2) određivanja glavnog pretresa ili ročišta za izricanje krivične sankcije u skraćenom postupku;

3) određivanja glavnog pretresa u postupku za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja.

O okolnostima iz stava 3. tač. 1) do 3) ovog člana i o stavljanju okrivljenog u pritvor, sud će u roku od tri dana od donošenja odluke obavestiti po službenoj dužnosti organ ili poslodavca kod koga je okrivljeni zaposlen. Ove podatke sud će na zahtev dostaviti okrivljenom i njegovom braniocu.

Jezik i pismo u postupku

Član 11

U postupku su u službenoj upotrebi srpski jezik i ćiriličko pismo, a drugi jezici i pisma u službenoj upotrebi su u skladu sa Ustavom i zakonom.

Postupak se vodi na jeziku i pismu koji su u službenoj upotrebi u organu postupka, u skladu sa zakonom.

Stranke, svedoci i druga lica koja učestvuju u postupku imaju pravo da u toku postupka upotrebljavaju svoj jezik i pismo, a ako se postupak ne vodi na njihovom jeziku i ako, nakon pouke o pravu na prevođenje, ne izjave da znaju jezik na kome se postupak vodi i da se odriču prava na prevođenje, obezbediće im se na teret budžetskih sredstava prevođenje onoga što oni ili drugi iznose, kao i prevođenje isprava i drugog pisanog dokaznog materijala.

Prevođenje obavlja prevodilac.

Ovlašćenje za izricanje krivičnih sankcija

Član 12

Krivičnu sankciju učiniocu krivičnog dela može izreći samo nadležni sud u krivičnom postupku koji je pokrenut i sproveden u skladu sa ovim zakonikom.

Suđenje u prisustvu okrivljenog

Član 13

Okrivljenom koji je dostupan sudu može se suditi samo u njegovom prisustvu, osim kada je suđenje u odsustvu ovim zakonikom izuzetno dozvoljeno.

Okrivljenom koji je dostupan sudu ne može biti izrečena krivična sankcija ako mu nije omogućeno da bude saslušan i da se brani.

Suđenje u razumnom roku

Član 14

Sud je dužan da krivični postupak sprovede bez odugovlačenja i da onemogući svaku zloupotrebu prava usmerenu na odugovlačenje postupka.

Krivični postupak protiv okrivljenog koji je u pritvoru je hitan.

Dokazivanje

Član 15

Dokazi se prikupljaju i izvode u skladu sa ovim zakonikom.

Teret dokazivanja optužbe je na tužiocu.

Sud izvodi dokaze na predlog stranaka.

Sud može dati nalog stranci da predloži dopunske dokaze ili izuzetno sam odrediti da se takvi dokazi izvedu, ako oceni da su izvedeni dokazi protivrečni ili nejasni i da je to neophodno da bi se predmet dokazivanja svestrano raspravio.

Ocena dokaza i utvrđivanje činjenica

Član 16

Sudske odluke se ne mogu zasnivati na dokazima koji su, neposredno ili posredno, sami po sebi ili prema načinu pribavljanja u suprotnosti sa Ustavom, ovim zakonikom, drugim zakonom ili opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima, osim u postupku koji se vodi zbog pribavljanja takvih dokaza.

Sud je dužan da nepristrasno oceni izvedene dokaze i da na osnovu njih sa jednakom pažnjom utvrdi činjenice koje terete ili idu u korist okrivljenom.

Izvedene dokaze koji su od značaja za donošenje sudske odluke sud ocenjuje po slobodnom sudijskom uverenju.

Presudu, ili rešenje koje odgovara presudi, sud može zasnovati samo na činjenicama u čiju je izvesnost uveren.

Sumnju u pogledu činjenica od kojih zavisi vođenje krivičnog postupka, postojanje obeležja krivičnog dela ili primena neke druge odredbe krivičnog zakona, sud će u presudi, ili rešenju koje odgovara presudi, rešiti u korist okrivljenog.

Prethodno pitanje

Član 17

Ako primena krivičnog zakona zavisi od pravnog pitanja za čije rešavanje je nadležan sud u drugoj vrsti postupka ili neki drugi državni organ, sud koji sudi u krivičnom predmetu može sam rešiti i to pitanje, prema odredbama koje važe za dokazivanje u krivičnom postupku.

Rešenje pravnog pitanja iz stava 1. ovog člana ima dejstvo samo u krivičnom postupku u kojem je to pitanje raspravljeno.

Ako je o pravnom pitanju iz stava 1. ovog člana već doneo odluku sud u drugoj vrsti postupka ili drugi državni organ, takva odluka ne obavezuje krivični sud u pogledu ocene da li je učinjeno određeno krivično delo.

Pravo na naknadu štete

Član 18

Lice koje je neosnovano lišeno slobode ili osuđeno za krivično delo, ima pravo na naknadu štete od države i druga prava propisana zakonom.

Dužnost pružanja pomoći učesniku u postupku

Član 19

Svi državni organi dužni su da javnom tužiocu, sudu ili drugom organu postupka, kao i okrivljenom i njegovom braniocu na njihov zahtev, pruže potrebnu pomoć u cilju prikupljanja dokaza.

Obustava postupka usled smrti okrivljenog

Član 20

Ako se u toku krivičnog postupka utvrdi da je okrivljeni umro, organ postupka će rešenjem obustaviti postupak.

Glava II

SUDSKA NADLEŽNOST

1. Sastav suda

Sastav sudskih veća

Član 21

U prvom stepenu sud sudi u veću:

1) od jednog sudije i dvoje sudija-porotnika za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora preko osam godina, a do dvadeset godina;

2) od dvoje sudija i troje sudija-porotnika za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora od trideset do četrdeset godina;

3) od troje sudija za krivična dela za koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti.

U drugom stepenu sud sudi u veću:

1) od troje sudija, ako ovim zakonikom nije drugačije određeno;

2) od petoro sudija za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora od trideset do četrdeset godina i za krivična dela koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti.

U trećem stepenu sud sudi u veću:

1) od troje sudija, ako ovim zakonikom nije drugačije određeno;

2) od petoro sudija za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora od trideset do četrdeset godina i za krivična dela koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti.

U veću od troje sudija sud odlučuje o žalbama protiv rešenja sudije za prethodni postupak i drugih rešenja u skladu sa ovim zakonikom, donosi odluke van glavnog pretresa i stavlja predloge u slučajevima predviđenim u ovom zakoniku ili u drugom zakonu.

Vrhovni kasacioni sud odlučuje o zahtevu za zaštitu zakonitosti u veću od petoro sudija.

Ako ovim zakonikom nije drugačije određeno, sud višeg stepena odlučuje u veću od troje sudija i u slučajevima koji nisu predviđeni u st. 1. do 5. ovog člana.

Sudije

Član 22

U prvom stepenu sudi sudija pojedinac za krivična dela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do osam godina.

U predistražnom postupku i istrazi odlučuje sudija za prethodni postupak u slučajevima predviđenim u ovom zakoniku.

Predsednik suda i predsednik veća odlučuju u slučajevima predviđenim u ovom zakoniku.

U postupku izvršenja krivičnih sankcija i u drugim slučajevima predviđenim zakonom odlučuje sudija za izvršenje krivičnih sankcija.

2. Mesna nadležnost

Mesto izvršenja krivičnog dela

Član 23

Mesno nadležan je, po pravilu, sud na čijem području je krivično delo izvršeno ili pokušano.

Privatna tužba može se podneti i sudu na čijem području okrivljeni ima prebivalište ili boravište.

Ako je krivično delo izvršeno ili pokušano na područjima raznih sudova ili na granici tih područja ili je neizvesno na kom je području izvršeno ili pokušano, nadležan je sud na čijem području je prvo pokrenut krivični postupak.

Prebivalište ili boravište okrivljenog

Član 24

Ako nije poznato mesto izvršenja krivičnog dela ili ako je to mesto van teritorije Republike Srbije, nadležan je sud na čijem području okrivljeni ima prebivalište ili boravište.

Ako je u skladu sa stavom 1. ovog člana već pokrenut postupak, sud koji je pokrenuo postupak ostaje nadležan i ako se saznalo za mesto izvršenja krivičnog dela.

Mesto rođenja, hapšenja ili samoprijavljivanja okrivljenog

Član 25

Ako nije poznato mesto izvršenja krivičnog dela, ni prebivalište ili boravište okrivljenog ili su oba van teritorije Republike Srbije, nadležan je sud na čijem području se nalazi mesto rođenja okrivljenog ili mesto gde bude uhapšen ili se sam prijavi.

Krivično delo izvršeno na domaćem brodu ili vazduhoplovu

Član 26

Ako je krivično delo izvršeno na domaćem brodu ili domaćem vazduhoplovu dok se nalazi u domaćem pristaništu, nadležan je sud na čijem području se nalazi to pristanište, a u ostalim slučajevima nadležan je sud na čijem se području nalazi matična luka broda, odnosno vazduhoplova ili domaće pristanište u kome se brod, odnosno vazduhoplov prvi put zaustavi.

Krivično delo izvršeno putem sredstava javnog informisanja

Član 27

Ako je krivično delo izvršeno putem sredstava javnog informisanja, nadležan je sud na čijem području se nalazi sedište javnog glasila, a ako to mesto nije poznato ili se nalazi u inostranstvu, nadležan je sud na čijem području je objavljena informacija.

Ako po zakonu odgovara autor informacije, nadležan je i sud mesta u kome autor ima prebivalište ili boravište ili sud mesta gde se desio događaj na koji se odnosi informacija.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana shodno se primenjuju i na krivično delo izvršeno putem drugog štampanog materijala.

Krivična dela izvršena u Republici Srbiji i inostranstvu

Član 28

Ako je neko lice izvršilo krivična dela u Republici Srbiji i u inostranstvu, nadležan je sud koji je nadležan za krivično delo izvršeno u Republici Srbiji.

Određena nadležnost

Član 29

Ako se prema odredbama ovog zakonika ne može ustanoviti koji je sud mesno nadležan, Vrhovni kasacioni sud odrediće jedan od stvarno nadležnih sudova pred kojim će se sprovesti krivični postupak.

3. Spajanje i razdvajanje krivičnog postupka

Spajanje krivičnog postupka

Član 30

Jedinstveni krivični postupak će se po pravilu sprovesti:

1) ako je isto lice okrivljeno za više krivičnih dela;

2) ako je više lica okrivljeno za jedno krivično delo;

3) prema saučesnicima, prikrivačima, licima koja su pomogla učiniocu posle izvršenja krivičnog dela, kao i licima koja nisu prijavila pripremanje krivičnog dela, izvršenje krivičnog dela ili učinioca;

4) ako je oštećeni istovremeno učinio krivično delo prema okrivljenom.

Jedinstveni krivični postupak se može sprovesti i u slučaju kad je više lica okrivljeno za više krivičnih dela, ali samo ako između izvršenih krivičnih dela postoji međusobna veza i ako postoje isti dokazi.

Ako je za neka od krivičnih dela iz st. 1. i 2. ovog člana nadležan niži, a za neka viši sud, za sprovođenje jedinstvenog krivičnog postupka nadležan je viši sud. Ako su nadležni sudovi iste vrste, za sprovođenje jedinstvenog postupka nadležan je sud na čijem području je prvo pokrenut krivični postupak (član 7.)

O spajanju krivičnog postupka odlučuje sud koji je nadležan za sprovođenje jedinstvenog postupka. Protiv rešenja kojim je određeno spajanje postupka ili kojim je odbijen predlog za spajanje nije dozvoljena žalba.

Razdvajanje krivičnog postupka

Član 31

Na predlog stranaka i branioca ili po službenoj dužnosti, sud koji je po članu 30. ovog zakonika nadležan, može zbog pravičnosti, celishodnosti ili drugih važnih razloga, do završetka glavnog pretresa, odlučiti da se krivični postupak za pojedina krivična dela ili protiv pojedinih okrivljenih razdvoji i posebno dovrši ili preda drugom nadležnom sudu.

Rešenje kojim je određeno razdvajanje krivičnog postupka ili je odbijen predlog za razdvajanje postupka, sud donosi nakon saslušanja prisutnog tužioca i okrivljenog.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana žalba nije dozvoljena.

4. Prenošenje mesne nadležnosti

Sprečenost nadležnog suda da postupa

Član 32

Kad je nadležan sud iz pravnih ili stvarnih razloga sprečen da postupa, dužan je da o tome izvesti neposredno viši sud, koji će rešenjem odrediti drugi stvarno nadležan sud na svom području.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana žalba nije dozvoljena.

Razlozi celishodnosti

Član 33

Na predlog sudije za prethodni postupak, sudije pojedinca ili predsednika veća, Vrhovni kasacioni sud može za vođenje krivičnog postupka odrediti drugi stvarno nadležan sud, ako je očigledno da će se tako lakše sprovesti postupak ili ako postoje drugi važni razlozi.

5. Ocena i sukob nadležnosti

Ocena nadležnosti

Član 34

Sud je dužan da pazi na svoju stvarnu i mesnu nadležnost i da se, čim primeti da nije nadležan, rešenjem oglasi nenadležnim i da po pravnosnažnosti tog rešenja, predmet uputi nadležnom sudu.

Ako u toku glavnog pretresa sud ustanovi da je za suđenje nadležan niži sud, neće uputiti predmet tom sudu nego će sam sprovesti postupak i doneti odluku.

Posle potvrđivanja optužnice, sud se ne može oglasiti mesno nenadležnim niti stranke mogu isticati prigovor mesne nenadležnosti.

Sud koji se oglasio nenadležnim dužan je da preduzme one radnje u postupku za koje postoji opasnost od odlaganja.

Ako je rešenjem iz stava 1. ovog člana određeno da predmet bude upućen neposredno višem sudu, o žalbi protiv rešenja odlučuje zajednički neposredno viši sud.

Sukob nadležnosti

Član 35

Ako sud kome je kao nadležnom predmet ustupljen smatra da je nadležan sud koji mu je predmet ustupio ili neki drugi sud, pokrenuće postupak za rešavanje sukoba nadležnosti.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, postupak za rešavanje sukoba nadležnosti ne može se pokrenuti ako je odluku o osnovanosti žalbe protiv rešenja iz člana 34. stav 1. ovog zakonika doneo sud koji bi bio nadležan za rešavanje sukoba nadležnosti.

Rešavanje sukoba nadležnosti

Član 36

Sukob nadležnosti rešava:

1) neposredno viši zajednički sud za sudove između kojih sukob nadležnosti postoji;

2) apelacioni sud za sukob nadležnosti između posebnih odeljenja višeg suda sa svoje teritorije ili posebnog i drugog odeljenja tog višeg suda;

3) Vrhovni kasacioni sud za sukob nadležnosti između posebnih odeljenja istog apelacionog suda, ili posebnog odeljenja i drugog odeljenja tog apelacionog suda.

Pre nego što donese rešenje povodom sukoba nadležnosti, sud će zatražiti mišljenje javnog tužioca po čijem zahtevu se vodi postupak pred tim sudom ili posebnim odeljenjem.

Prilikom odlučivanja o sukobu nadležnosti Vrhovni kasacioni sud može po službenoj dužnosti doneti i odluku o prenošenju mesne nadležnosti ako su ispunjeni uslovi iz člana 33. ovog zakonika.

Dok se ne reši sukob nadležnosti između sudova, svaki od njih je dužan da preduzima one radnje u postupku za koje postoji opasnost od odlaganja.

Protiv rešenja donetog povodom sukoba nadležnosti žalba nije dozvoljena.

Glava III

IZUZEĆE

Razlozi za izuzeće

Član 37

Sudija ili sudija-porotnik biće izuzet od sudijske dužnosti u određenom predmetu:

1) ako je oštećen krivičnim delom;

2) ako mu je okrivljeni, njegov branilac, tužilac, oštećeni, njihov zakonski zastupnik ili punomoćnik, bračni drug ili lice sa kojim živi u vanbračnoj ili drugoj trajnoj zajednici života ili srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, a po tazbini do drugog stepena;

3) ako je sa okrivljenim, njegovim braniocem, tužiocem ili oštećenim u odnosu staratelja, štićenika, usvojitelja, usvojenika, hranitelja ili hranjenika;

4) ako je u istom predmetu postupao kao sudija za prethodni postupak ili je odlučivao o potvrđivanju optužnice ili je učestvovao u donošenju meritorne odluke o optužbi koja se pobija žalbom ili vanrednim pravnim lekom ili je učestvovao u postupku kao tužilac, branilac, zakonski zastupnik ili punomoćnik oštećenog, odnosno tužioca ili je saslušan kao svedok ili kao veštak, ako ovim zakonikom nije drugačije propisano.

Sudija ili sudija-porotnik može biti izuzet od sudijske dužnosti u određenom predmetu ako postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost.

Postupanje sudije kada sazna za razlog za izuzeće

Član 38

Sudija ili sudija-porotnik čim sazna da postoji neki od razloga za njegovo izuzeće (član 37. stav 1.), dužan je da prekine svaki rad na tom predmetu i da o tome obavesti predsednika suda, koji će ga rešenjem izuzeti i odrediti da se predmet dodeli drugom sudiji po redosledu.

Ako sudija ili sudija-porotnik smatra da postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost (član 37. stav 2.), obavestiće o tome predsednika suda.

Zahtev za izuzeće

Član 39

Izuzeće mogu tražiti stranke i branilac.

Zahtev za izuzeće sudije ili sudije-porotnika stranke i branilac mogu podneti do početka glavnog pretresa, a ako su za razlog za izuzeće saznale kasnije, zahtev podnose odmah po saznanju.

Stranke i branilac mogu tražiti izuzeće samo poimenično određenog sudije ili sudije-porotnika koji u predmetu postupa.

Zahtev za izuzeće sudije suda koji odlučuje o žalbi, stranke i branilac mogu podneti u žalbi ili u odgovoru na žalbu.

Stranke i branilac dužni su da u zahtevu za izuzeće navedu dokaze i okolnosti zbog kojih smatraju da postoji neki od razloga za izuzeće sudije, sudije-porotnika ili predsednika suda. U ponovljenom zahtevu ne mogu se navoditi razlozi koji su isticani u ranijem zahtevu za izuzeće koji je odbijen, osim ako se podnesu novi dokazi koji podnosiocu ranije nisu bili poznati.

Postupanje sudije kada sazna za zahtev za izuzeće

Član 40

Kad sudija ili sudija-porotnik sazna da je podnet zahtev za njegovo izuzeće, dužan je da odmah obustavi svaki rad na predmetu, a ako se radi o izuzeću zbog postojanja okolnosti iz člana 37. stav 2. ovog zakonika, može do donošenja rešenja o zahtevu preduzimati samo one radnje za koje postoji opasnost od odlaganja.

Odlučivanje o zahtevu za izuzeće

Član 41

O zahtevu za izuzeće iz člana 39. ovog zakonika odlučuje predsednik suda.

Ako se traži izuzeće samo predsednika suda ili predsednika suda i sudije ili sudije-porotnika, odluku o izuzeću donosi predsednik neposredno višeg suda, a ako se traži izuzeće predsednika Vrhovnog kasacionog suda, odluku o izuzeću donosi Opšta sednica.

Pre donošenja rešenja o izuzeću pribaviće se izjava sudije, sudije-porotnika, odnosno predsednika suda, a po potrebi sprovešće se i druge radnje.

Ako je postupljeno protivno odredbama člana 39. st. 3. i 5. ovog zakonika, zahtev će se u celini ili delimično odbaciti rešenjem koje donosi predsednik suda, a ako se zahtev odnosi na predsednika suda – zamenik predsednika suda. Od otvaranja zasedanja takvo rešenje donosi veće u čijem sastavu može biti sudija čije izuzeće se traži.

Rešenje kojim se zahtev za izuzeće odbija može se pobijati posebnom žalbom o kojoj odlučuje apelacioni sud. Ako je takvo rešenje doneseno posle podignute optužbe, može se pobijati samo žalbom na presudu.

Protiv rešenja predsednika Vrhovnog kasacionog suda ili Opšte sednice kojim je zahtev za izuzeće odbijen žalba nije dozvoljena.

Protiv rešenja kojim se zahtev za izuzeće odbacuje ili usvaja, žalba nije dozvoljena.

Shodna primena odredaba o izuzeću

Član 42

Odredbe o izuzeću sudija i sudija-porotnika shodno se primenjuju i na javne tužioce i lica koja su na osnovu zakona ovlašćena da javnog tužioca zamenjuju u postupku, zapisničare, prevodioce, tumače i stručna lica, kao i na veštake, ako ovim zakonikom nije drugačije određeno (član 116.).

Javni tužilac odlučuje o izuzeću lica koja su na osnovu zakona ovlašćena da ga zamenjuju u postupku. O izuzeću javnog tužioca odlučuje neposredno viši tužilac. O izuzeću Republičkog javnog tužioca odlučuje Državno veće tužilaca po pribavljenom mišljenju Kolegijuma Republičkog javnog tužilaštva.

O izuzeću zapisničara, prevodioca, tumača, stručnog lica i veštaka odlučuje javni tužilac ili sud.

Kad ovlašćena službena lica policije preduzimaju dokazne radnje na osnovu ovog zakonika, o njihovom izuzeću odlučuje javni tužilac. Ako prilikom preduzimanja ovih radnji učestvuje zapisničar, o njegovom izuzeću odlučuje ovlašćeno službeno lice policije koje preduzima radnju.

Glava IV

JAVNI TUŽILAC

Prava i dužnosti javnog tužioca

Član 43

Osnovno pravo i osnovna dužnost javnog tužioca je gonjenje učinilaca krivičnih dela.

Za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, javni tužilac je nadležan da:

1) rukovodi predistražnim postupkom;

2) odlučuje o nepreduzimanju ili odlaganju krivičnog gonjenja;

3) sprovodi istragu;

4) zaključi sporazum o priznanju krivičnog dela i sporazum o svedočenju;

5) podiže i zastupa optužbu pred nadležnim sudom;

6) odustane od optužbe;

7) izjavljuje žalbe protiv nepravnosnažnih sudskih odluka i da podnosi vanredne pravne lekove protiv pravnosnažnih sudskih odluka;

8) preduzima druge radnje kada je to određeno ovim zakonikom.

Dužnost postupanja po zahtevu javnog tužioca

Član 44

Svi organi koji učestvuju u predistražnom postupku dužni su da o svakoj radnji preduzetoj u cilju otkrivanja krivičnog dela ili pronalaženja osumnjičenog obaveste nadležnog javnog tužioca. Policija i drugi državni organi nadležni za otkrivanje krivičnih dela dužni su da postupe po svakom zahtevu nadležnog javnog tužioca.

Ako policija ili drugi državni organ ne postupi po zahtevu javnog tužioca iz stava 1. ovog člana, javni tužilac će odmah obavestiti starešinu koji rukovodi organom, a po potrebi može obavestiti nadležnog ministra, Vladu ili nadležno radno telo Narodne skupštine.

Ako u roku od 24 časa od kada je primljeno obaveštenje iz stava 2. ovog člana, policija i drugi državni organ ne postupi po zahtevu javnog tužioca iz stava 1. ovog člana, javni tužilac može zatražiti pokretanje disciplinskog postupka protiv lica za koje smatra da je odgovorno za nepostupanje po njegovom zahtevu.

Stvarna nadležnost javnog tužioca

Član 45

Stvarna nadležnost javnog tužioca određuje se u skladu sa odredbama zakona koje važe za utvrđivanje stvarne nadležnosti suda, osim kada je zakonom drugačije određeno.

Mesna nadležnost javnog tužioca

Član 46

Mesna nadležnost javnog tužioca određuje se u skladu sa odredbama ovog zakonika koje važe za utvrđivanje mesne nadležnosti suda pred kojim javni tužilac postupa.

Ako je krivično delo izvršeno ili pokušano na područjima raznih sudova ili na granici tih područja ili je neizvesno na kom je području izvršeno ili pokušano, nadležan je javni tužilac na čijem području je preduzeta prva radnja radi provere osnova sumnje da je neko lice učinilo krivično delo (član 5. stav 2. tačka 1.).

Sukob nadležnosti između javnih tužilaca

Član 47

Sukob nadležnosti između javnih tužilaca rešava zajednički neposredno viši javni tužilac.

Sukob nadležnosti između javnih tužilaca posebne nadležnosti ili javnog tužioca posebne nadležnosti i drugog javnog tužioca, rešava Republički javni tužilac.

Način preduzimanja radnji

Član 48

Javni tužilac preduzima radnje u postupku neposredno ili preko svog zamenika, a u postupku za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora do pet godina i preko tužilačkog saradnika, odnosno u postupku za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora do osam godina i preko višeg tužilačkog saradnika.

Radnje u postupku koje ne trpe odlaganje preduzeće i nenadležni javni tužilac, ali o tome mora odmah obavestiti nadležnog javnog tužioca.

Odustanak javnog tužioca od optužbe

Član 49

Javni tužilac može odustati od optužbe:

1) od potvrđivanja optužnice pa do završetka glavnog pretresa;

2) na pretresu pred drugostepenim sudom u skladu sa članom 450. stav 5. ovog zakonika.

U slučaju odustanka javnog tužioca u skladu sa stavom 1. ovog člana, oštećeni ima pravo da preuzme krivično gonjenje (član 52.).

Glava V

OŠTEĆENI, OŠTEĆENI KAO TUŽILAC I PRIVATNI TUŽILAC

1. Oštećeni

Prava oštećenog

Član 50

Oštećeni ima pravo da:

1) podnese predlog i dokaze za ostvarivanje imovinskopravnog zahteva i da predloži privremene mere za njegovo obezbeđenje;

2) ukaže na činjenice i da predlaže dokaze koji su od važnosti za predmet dokazivanja;

3) angažuje punomoćnika iz reda advokata;

4) razmatra spise i razgleda predmete koji služe kao dokaz;

5) bude obavešten o odbacivanju krivične prijave ili o odustanku javnog tužioca od krivičnog gonjenja;

6) podnese prigovor protiv odluke javnog tužioca da ne preduzme ili da odustane od krivičnog gonjenja;

7) bude poučen o mogućnosti da preuzme krivično gonjenje i zastupa optužbu;

8) prisustvuje pripremnom ročištu;

9) prisustvuje glavnom pretresu i učestvuje u izvođenju dokaza;

10) podnese žalbu protiv odluke o troškovima krivičnog postupka i dosuđenom imovinskopravnom zahtevu;

11) bude obavešten o ishodu postupka i da mu se dostavi pravnosnažna presuda;

12) preduzima druge radnje kada je to određeno ovim zakonikom.

Oštećenom se može uskratiti pravo da razmatra spise i razgleda predmete dok ne bude ispitan kao svedok.

Javni tužilac i sud upoznaće oštećenog sa pravima navedenim u stavu 1. ovog člana.

Prigovor oštećenog

Član 51

Ako javni tužilac, za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, odbaci krivičnu prijavu, obustavi istragu ili odustane od krivičnog gonjenja do potvrđivanja optužnice, dužan je da u roku od osam dana o tome obavesti oštećenog i da ga pouči da može da podnese prigovor neposredno višem javnom tužiocu.

Oštećeni ima pravo da podnese prigovor u roku od osam dana od dana kada je primio obaveštenje i pouku iz stava 1. ovog člana. Ako oštećeni nije obavešten, može da podnese prigovor u roku od tri meseca od dana kada je javni tužilac odbacio prijavu, obustavio istragu ili odustao od krivičnog gonjenja.

Neposredno viši javni tužilac će u roku od 15 dana od dana prijema prigovora iz stava 2. ovog člana odbiti ili usvojiti prigovor rešenjem protiv kojeg nije dozvoljena žalba ni prigovor. Rešenjem kojim usvaja prigovor javni tužilac će izdati obavezno uputstvo nadležnom javnom tužiocu da preduzme, odnosno nastavi krivično gonjenje.

Preuzimanje krivičnog gonjenja od strane oštećenog

Član 52

Ako nakon potvrđivanja optužnice javni tužilac izjavi da odustaje od optužbe, sud će pitati oštećenog da li hoće da preuzme krivično gonjenje i zastupa optužbu. Ako oštećeni nije prisutan, sud će ga u roku od osam dana obavestiti o odustanku javnog tužioca od optužbe i poučiti da može da se izjasni da li hoće da preuzme gonjenje i zastupa optužbu.

Oštećeni je dužan da se odmah ili u roku od osam dana od dana kada je primio obaveštenje i pouku iz stava 1. ovog člana izjasni da li hoće da preuzme krivično gonjenje i zastupa optužbu, a ako nije obavešten – u roku od tri meseca od dana kada je javni tužilac izjavio da odustaje od optužbe.

Ako oštećeni izjavi da preuzima krivično gonjenje sud će nastaviti, odnosno odrediti glavni pretres. U slučaju da se oštećeni ne izjasni u roku iz stava 2. ovog člana ili izjavi da ne želi da preuzme krivično gonjenje, sud donosi rešenje o obustavi postupka odnosno presudu kojom se optužba odbija.

Ako oštećeni nije prisutan na pripremnom ročištu ili glavnom pretresu, a uredno je pozvan ili mu se poziv nije mogao uručiti zbog neprijavljivanja sudu promene adrese prebivališta ili boravišta, smatraće se da neće da nastavi gonjenje i sud će doneti rešenje o obustavi postupka, odnosno presudu kojom se optužba odbija.

Predlog za krivično gonjenje

Član 53

Za krivična dela za koja se goni po predlogu oštećenog, predlog se podnosi nadležnom javnom tužiocu.

Predlog za krivično gonjenje podnosi se u roku od tri meseca od dana kad je oštećeni saznao za krivično delo i osumnjičenog.

Ako je oštećeni podneo krivičnu prijavu ili predlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahteva u krivičnom postupku, smatraće se da je time podneo i predlog za krivično gonjenje.

Blagovremeno podneta privatna tužba smatraće se blagovremeno podnetim predlogom oštećenog, ako se u toku postupka utvrdi da se radi o krivičnom delu za koje se goni po predlogu za krivično gonjenje.

Ako je krivičnim delom oštećeno više lica, gonjenje će se preduzeti, odnosno nastaviti po predlogu bilo kog oštećenog.

Odustanak od predloga za krivično gonjenje

Član 54

Oštećeni može odustati od predloga za krivično gonjenje svojom izjavom datom javnom tužiocu, odnosno sudu pred kojim se vodi krivični postupak, najkasnije do završetka glavnog pretresa. U tom slučaju, on gubi pravo da ponovo podnese predlog.

Dužnost oštećenog

Član 55

Oštećeni, kao i njegov zakonski zastupnik i punomoćnik dužni su da o svakoj promeni adrese prebivališta ili boravišta obaveste javnog tužioca ili sud pred kojim se vodi krivični postupak.

Zakonski zastupnik oštećenog

Član 56

Ako je oštećeni maloletnik ili lice koje je potpuno lišeno poslovne sposobnosti, njegov zakonski zastupnik je ovlašćen da daje sve izjave i da preduzima sve radnje na koje je po ovom zakoniku ovlašćen oštećeni. Zakonski zastupnik može svoja prava da vrši preko punomoćnika.

Pravni sledbenik oštećenog

Član 57

Ako oštećeni umre u toku roka za davanje izjave o preuzimanju krivičnog gonjenja ili za podnošenje predloga za krivično gonjenje odnosno u toku postupka, njegov bračni drug, lice sa kojim živi u vanbračnoj ili kakvoj drugoj trajnoj zajednici života, deca, roditelji, usvojenici, usvojitelji, braća, sestre i zakonski zastupnik mogu u roku od tri meseca posle njegove smrti dati izjavu da preuzimaju gonjenje ili podneti predlog, odnosno dati izjavu da ostaju pri predlogu.

Odredbe stava 1. ovog člana shodno se primenjuju i na pravnog sledbenika pravnog lica koje je prestalo da postoji.

2. Oštećeni kao tužilac

Prava oštećenog kao tužioca

Član 58

Oštećeni kao tužilac ima pravo da:

1) zastupa optužbu, u skladu sa odredbama ovog zakonika;

2) podnese predlog i dokaze za ostvarivanje imovinskopravnog zahteva i da predloži privremene mere za njegovo obezbeđenje;

3) angažuje punomoćnika iz reda advokata;

4) zahteva postavljanje punomoćnika;

5) preduzima druge radnje, kada je to određeno ovim zakonikom.

Pored prava iz stava 1. ovog člana, oštećeni kao tužilac ima prava koja pripadaju javnom tužiocu, osim onih koja javni tužilac ima kao državni organ.

Postavljeni punomoćnik

Član 59

Oštećenom kao tužiocu, kada se krivični postupak vodi za krivično delo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora u trajanju preko pet godina, može se, na njegov zahtev, postaviti punomoćnik ako je to u interesu postupka i ako oštećeni kao tužilac, prema svom imovnom stanju, ne može snositi troškove zastupanja.

O zahtevu iz stava 1. ovog člana odlučuje predsednik pretresnog veća ili sudija pojedinac, a punomoćnika rešenjem postavlja predsednik suda iz reda advokata po redosledu sa spiska advokata koji sudu dostavlja nadležna advokatska komora za određivanje branilaca po službenoj dužnosti (član 76.).

Prestanak svojstva oštećenog kao tužioca

Član 60

Svojstvo oštećenog kao tužioca prestaje:

1) odustankom od optužbe;

2) preuzimanjem krivičnog gonjenja od strane javnog tužioca;

3) smrću, odnosno prestankom pravnog lica.

Odustanak od optužbe

Član 61

Oštećeni kao tužilac može svojom izjavom sudu pred kojim se vodi krivični postupak odustati od optužbe do završetka glavnog pretresa ili pretresa pred drugostepenim sudom (član 450. stav 5.). Izjava o odustanku je neopoziva.

Ako oštećeni kao tužilac ne dođe na pripremno ročište ili glavni pretres, iako je uredno pozvan ili mu se poziv nije mogao uručiti zbog neprijavljivanja sudu promene adrese prebivališta ili boravišta, smatraće se da je odustao od optužbe i sud će doneti rešenje o obustavi postupka, odnosno presudu kojom se optužba odbija.

Preuzimanje krivičnog gonjenja od strane javnog tužioca

Član 62

U postupku koji se vodi po optužbi oštećenog kao tužioca, javni tužilac ima pravo da do završetka glavnog pretresa preuzme krivično gonjenje i zastupanje optužbe.

Shodna primena odredaba o oštećenom

Član 63

Na oštećenog kao tužioca shodno se primenjuju odredbe člana 53. stav 5. i čl. 55. do 57. ovog zakonika.

3. Privatni tužilac

Prava privatnog tužioca

Član 64

Privatni tužilac ima pravo da:

1) podnese i zastupa privatnu tužbu;

2) podnese predlog i dokaze za ostvarivanje imovinskopravnog zahteva i da predloži privremene mere za njegovo obezbeđenje;

3) angažuje punomoćnika iz reda advokata;

4) preduzima druge radnje kada je to određeno ovim zakonikom.

Pored prava iz stava 1. ovog člana, privatni tužilac ima prava koja pripadaju javnom tužiocu, osim onih koja javni tužilac ima kao državni organ.

Privatna tužba

Član 65

Privatna tužba podnosi se nadležnom sudu.

Privatna tužba se podnosi u roku od tri meseca od dana kada je oštećeni saznao za krivično delo i osumnjičenog.

Ako je oštećeni podneo krivičnu prijavu ili predlog za krivično gonjenje, a u toku postupka se utvrdi da se radi o krivičnom delu za koje se goni po privatnoj tužbi, prijava, odnosno predlog smatraće se blagovremenom privatnom tužbom ako su podneti u roku predviđenom za privatnu tužbu.

Protivtužba

Član 66

Okrivljeni protiv koga je podneta privatna tužba za krivično delo može do završetka glavnog pretresa i posle proteka roka iz člana 65. stav 2. ovog zakonika, podneti protivtužbu protiv privatnog tužioca koji je prema njemu istom prilikom učinio krivično delo za koje se goni po privatnoj tužbi.

O privatnoj tužbi i protivtužbi sud donosi jednu odluku.

Shodna primena odredaba o oštećenom i oštećenom kao tužiocu

Član 67

Na privatnog tužioca shodno se primenjuju odredbe člana 53. stav 5, čl. 55. do 57. i člana 61. ovog zakonika.

Glava VI

OKRIVLJENI I BRANILAC

1. Okrivljeni

Prava okrivljenog

Član 68

Okrivljeni ima pravo da:

1) u najkraćem roku, a uvek pre prvog saslušanja, podrobno i na jeziku koji razume bude obavešten o delu koje mu se stavlja na teret, o prirodi i razlozima optužbe, kao i da sve što izjavi može da bude korišćeno kao dokaz u postupku;

2) ništa ne izjavi, uskrati odgovor na pojedino pitanje, slobodno iznese svoju odbranu, prizna ili ne prizna krivicu;

3) se brani sam ili uz stručnu pomoć branioca u skladu sa odredbama ovog zakonika;

4) njegovom saslušanju prisustvuje branilac;

5) u najkraćem mogućem roku bude izveden pred sud i da mu bude suđeno nepristrasno, pravično i u razumnom roku;

6) neposredno pre prvog saslušanja pročita krivičnu prijavu, zapisnik o uviđaju i nalaz i mišljenje veštaka;

7) mu se osigura dovoljno vremena i mogućnosti za pripremanje odbrane;

8) razmatra spise i razgleda predmete koji služe kao dokaz;

9) prikuplja dokaze za svoju odbranu;

10) se izjasni o svim činjenicama i dokazima koji ga terete i da iznosi činjenice i dokaze u svoju korist, da ispituje svedoke optužbe i zahteva da se, pod istim uslovima kao svedoci optužbe, u njegovom prisustvu ispitaju svedoci odbrane;

11) koristi pravna sredstva i pravne lekove;

12) preduzima druge radnje kada je to određeno ovim zakonikom.

Organ postupka je dužan da pre prvog saslušanja okrivljenog pouči o pravima iz stava 1. tač. 2) do 4) i tačka 6) ovog člana.

Prava uhapšenog

Član 69

Uhapšeni, pored prava iz člana 68. stav 1. tač. 2) do 4) i tačka 6) i stav 2. ovog zakonika, ima pravo da:

1) odmah na jeziku koji razume bude obavešten o razlogu hapšenja;

2) pre nego što bude saslušan, ima sa braniocem poverljiv razgovor koji se nadzire samo gledanjem, a ne i slušanjem;

3) zahteva da bez odlaganja o hapšenju bude obavešten neko od članova njegove porodice ili drugo njemu blisko lice, kao i diplomatsko-konzularni predstavnik države čiji je državljanin, odnosno predstavnik ovlašćene međunarodne organizacije javnopravnog karaktera, ako je u pitanju izbeglica ili lice bez državljanstva;

4) zahteva da ga bez odlaganja pregleda lekar koga slobodno izabere, a ako on nije dostupan, lekar koga odredi javni tužilac, odnosno sud.

Lice uhapšeno bez odluke suda, odnosno lice uhapšeno na osnovu odluke suda koje nije saslušano, mora biti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 časova, predato nadležnom sudiji za prethodni postupak ili ako se to ne dogodi, pušteno na slobodu.

Dužnosti okrivljenog

Član 70

Okrivljeni je dužan da:

1) se odazove na poziv organa postupka;

2) obavesti organ postupka o promeni adrese prebivališta ili boravišta, odnosno o nameri da promeni adresu prebivališta ili boravišta.

2. Branilac

Prava branioca

Član 71

Branilac ima pravo da:

1) sa uhapšenim, pre njegovog prvog saslušanja, obavi poverljiv razgovor (član 69. stav 1. tačka 2);

2) neposredno pre prvog saslušanja osumnjičenog pročita krivičnu prijavu, zapisnik o uviđaju i nalaz i mišljenje veštaka;

3) posle donošenja naredbe o sprovođenju istrage ili posle neposrednog podizanja optužnice (član 331. stav 5.), a i pre toga ako je okrivljeni saslušan, u skladu sa odredbama ovog zakonika, razmatra spise i razgleda predmete koji služe kao dokaz;

4) sa okrivljenim koji je u pritvoru na poverljiv način razgovara (član 69. stav 1. tačka 2) i neometano vodi prepisku, osim ako ovim zakonikom nije drugačije određeno;

5) u korist okrivljenog preduzima sve radnje koje može preduzeti okrivljeni;

6) preduzima druge radnje kada je to određeno ovim zakonikom.

Dužnosti branioca

Član 72

Branilac je dužan da:

1) podnese organu postupka punomoćje, bez odlaganja;

2) pruži okrivljenom pomoć u odbrani stručno, savesno i blagovremeno;

3) ne zloupotrebi prava u cilju odugovlačenja postupka;

4) upozori okrivljenog na posledice odricanja ili odustajanja od prava;

5) pruža pravnu pomoć okrivljenom u roku od 30 dana od dana kada je otkazao punomoćje, ako pre isteka tog roka ne bude izabran branilac u skladu sa članom 75. stav 1. ovog zakonika.

Ako okrivljeni izjavi organu postupka da odbija branioca postavljenog po službenoj dužnosti i da želi da se brani isključivo sam, branilac po službenoj dužnosti je dužan da:

1) bude upoznat sa sadržajem dokaznih radnji i sadržajem i tokom glavnog pretresa;

2) okrivljenom daje objašnjenja i savete pisanim putem, ako okrivljeni odbija da sa njim razgovara;

3) prisustvuje radnjama u postupku i da iznese završnu reč, ako se okrivljeni tome izričito ne protivi;

4) na zahtev okrivljenog ili uz njegovu izričitu saglasnost izjavi redovni pravni lek i preduzme druge radnje u postupku.

Sposobnost da se bude branilac

Član 73

Branilac može biti samo advokat.

U postupku za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora do pet godina, advokata može da zameni advokatski pripravnik.

Branilac ne može biti:

1) saokrivljeni, oštećeni, bračni drug ili lice koje sa saokrivljenim, oštećenim ili tužiocem živi u vanbračnoj ili drugoj trajnoj zajednici života, njihov srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili po tazbini do drugog stepena;

2) lice koje je kao svedok pozvano na glavni pretres, osim ako po ovom zakoniku ne može biti ispitano kao svedok ili je oslobođeno dužnosti svedočenja i izjavilo da neće da svedoči;

3) lice koje je u istom predmetu postupalo kao sudija, javni tužilac, zastupnik oštećenog, službenik policije ili drugo lice koje je preduzimalo radnje u predistražnom postupku;

4) branilac saokrivljenog koji se u istom predmetu tereti za isto krivično delo, osim ako organ postupka zaključi da to ne bi štetilo interesima odbrane.

Obavezna odbrana

Član 74

Okrivljeni mora imati branioca:

1) ako je nem, gluv, slep ili nesposoban da se sam uspešno brani – od prvog saslušanja, pa do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka;

2) ako se postupak vodi zbog krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora od osam godina ili teža kazna – od prvog saslušanja, pa do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka;

3) ako je zadržan ili mu je zabranjeno da napušta stan ili je pritvoren – od lišenja slobode, pa do pravnosnažnosti rešenja o ukidanju mere;

4) ako mu se sudi u odsustvu – od donošenja rešenja o suđenju u odsustvu, pa dok suđenje u odsustvu traje;

5) ako se glavni pretres održava u njegovoj odsutnosti zbog nesposobnosti koju je sam prouzrokovao – od donošenja rešenja da se glavni pretres održi u njegovoj odsutnosti, pa do pravnosnažnosti rešenja kojim sud utvrđuje prestanak nesposobnosti za učestvovanje na glavnom pretresu;

6) ako je zbog narušavanja reda udaljen iz sudnice do završetka dokaznog postupka ili završetka glavnog pretresa – od donošenja naredbe o udaljenju, pa do povratka u sudnicu ili do saopštavanja presude;

7) ako se protiv njega vodi postupak za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja – od podnošenja predloga za izricanje takve mere, pa do donošenja odluke iz člana 526. st. 2. i 3. ovog zakonika ili do pravnosnažnosti rešenja o izricanju mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja;

8) od početka pregovora sa javnim tužiocem o zaključenju sporazuma iz člana 313. stav 1, člana 320. stav 1. i člana 327. stav 1. ovog zakonika, pa do donošenja odluke suda o sporazumu;

9) ako se pretres održava u njegovoj odsutnosti (član 449. stav 3.) – od donošenja rešenja da se pretres održi u njegovoj odsutnosti, pa do donošenja odluke suda o žalbi na presudu.

Izabrani branilac

Član 75

Jednog ili više branilaca može izabrati i punomoćjem ovlastiti okrivljeni sam, ili njegov zakonski zastupnik, bračni drug, srodnik po krvi u pravoj liniji, usvojitelj, usvojenik, brat, sestra, hranitelj i lice sa kojim okrivljeni živi u vanbračnoj ili kakvoj drugoj trajnoj zajednici života, osim ako se tome okrivljeni izričito protivi.

Okrivljeni može dati braniocu i usmeno punomoćje izjavom na zapisnik kod organa postupka.

Branilac po službenoj dužnosti

Član 76

Ako u slučajevima iz člana 74. ovog zakonika branilac ne bude izabran ili u toku krivičnog postupka okrivljeni ostane bez branioca ili se u slučaju iz člana 73. stav 3. tačka 4) ovog zakonika, ako je reč o obaveznoj odbrani, ne sporazume sa saokrivljenima o braniocu ili ne izabere drugog branioca, javni tužilac ili predsednik suda pred kojim se vodi postupak će mu za dalji tok postupka rešenjem postaviti branioca po službenoj dužnosti, po redosledu sa spiska advokata koji dostavlja nadležna advokatska komora.

Advokatska komora je dužna da u spisku iz stava 1. ovog člana navede datum upisa advokata u imenik advokata i da prilikom sastavljanja spiska vodi računa o tome da praktični ili stručni rad advokata u oblasti krivičnog prava daje osnova za pretpostavku da će odbrana biti delotvorna.

Branilac postavljen po službenoj dužnosti može tražiti da bude razrešen samo iz opravdanih razloga.

Spisak iz stava 1. ovog člana objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli nadležne advokatske komore i suda.

Odbrana siromašnog

Član 77

Okrivljenom koji prema svom imovinskom stanju ne može da plati nagradu i troškove branioca, postaviće se na njegov zahtev branilac iako ne postoje razlozi za obaveznu odbranu, ako se krivični postupak vodi za krivično delo za koje se može izreći kazna zatvora preko tri godine ili ako to nalažu razlozi pravičnosti. U tom slučaju, troškovi odbrane padaju na teret budžetskih sredstava suda.

O zahtevu iz stava 1. ovog člana odlučuje sudija za prethodni postupak, predsednik veća ili sudija pojedinac, a branioca rešenjem postavlja predsednik suda pred kojim se vodi postupak po redosledu sa spiska advokata koji dostavlja nadležna advokatska komora.

Postavljeni branilac iz stava 1. ovog člana ima svojstvo branioca po službenoj dužnosti.

Zajednički branilac i više branilaca

Član 78

Više okrivljenih mogu u istom predmetu imati zajedničkog branioca samo ako to ne ometa stručno, savesno i blagovremeno pružanje pravne pomoći u odbrani.

Ako više okrivljenih ima zajedničkog branioca suprotno stavu 1. ovog člana ili članu 73. stav 3. tačka 4) ovog zakonika, organ postupka će ih pozvati da se u roku od tri dana dogovore koga od njih će braniti dotadašnji zajednički branilac ili da svako od njih izabere drugog branioca. Ako u slučaju obavezne odbrane to ne učine, postaviće im se branilac po službenoj dužnosti.

Jedan okrivljeni može imati istovremeno u postupku najviše pet branilaca, a smatra se da je odbrana obezbeđena kad u postupku učestvuje jedan od branilaca.

Ako jedan okrivljeni ima više od pet branioca, organ postupka pozvaće ga da se u roku od tri dana opredeli koje će branioce zadržati, uz upozorenje da će, u slučaju da to ne učini, braniocima smatrati prvih pet advokata po redosledu predaje ili davanja punomoćja na zapisnik.

Prestanak prava i dužnosti branioca

Član 79

Braniocu prestaju prava i dužnosti u slučaju:

1) opoziva ili otkaza punomoćja;

2) razrešenjem.

Razlozi za razrešenje branioca

Član 80

Izabrani branilac će biti razrešen ako:

1) postoji neki od razloga iz člana 73. stav 3. ovog zakonika;

2) posle opomene i izrečene novčane kazne nastavi da narušava red;

3) protiv njega bude pokrenut krivični postupak zbog osnovane sumnje da je u vezi sa istim predmetom učinio krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja ili bekstvo i omogućavanje bekstva lica lišenog slobode;

4) mu je punomoćje ponovo dato nakon opoziva ili otkaza punomoćja, a do toga je očigledno došlo u cilju zloupotrebe prava (član 14. stav 1.);

5) se radi o zajedničkom braniocu, a okrivljeni ne postupe u skladu sa članom 78. stav 2. ovog zakonika;

6) se okrivljeni koji ima više od pet branilaca ne opredeli koje će branioce zadržati (član 78. stav 4.).

Pored razloga predviđenih u stavu 1. tač. 1) do 3) ovog člana, branilac postavljen po službenoj dužnosti će biti razrešen ako:

1) okrivljeni ili lice iz člana 75. stav 1. ovog zakonika uzme drugog branioca;

2) ne izvršava dužnost iz člana 72. stav 1. tačka 2) ovog zakonika;

3) su usled promene imovinskog stanja okrivljenog prestali da postoje razlozi za odbranu siromašnih (član 77. stav 1.).

Odlučivanje o razrešenju

Član 81

O razrešenju branioca odlučuje na predlog javnog tužioca ili po službenoj dužnosti, sudija za prethodni postupak, predsednik veća, pretresno veće, odnosno sudija pojedinac.

Pre donošenja odluke sud je dužan da pozove okrivljenog i branioca da se o razlozima za razrešenje izjasne u roku od 24 časa i prilože dokaze za svoje tvrdnje, i upozori ih da će u slučaju da izjašnjenje izostane ili da uz njega ne budu priloženi dokazi, odluka biti doneta na osnovu raspoloživih podataka.

Žalba protiv rešenja o razrešenju branioca ne zadržava njegovo izvršenje.

Protiv rešenja o razrešenju branioca iz razloga navedenih u članu 80. stav 1. tačka 1) ovog zakonika žalba nije dozvoljena.

O razrešenju branioca iz razloga navedenih u članu 80. stav 1. tač. 2) do 4) i stav 2. tačka 2) ovog zakonika javni tužilac ili predsednik suda će izvestiti nadležnu advokatsku komoru.

Glava VII

DOKAZI

1. Osnovne odredbe

Dokazivanje činjenica u postupku

Član 82

U postupku se dokazi prikupljaju i izvode u skladu sa odredbama ovog zakonika, kao i na drugi zakonom predviđen način.

Predmet dokazivanja

Član 83

Predmet dokazivanja su činjenice koje čine obeležje krivičnog dela, ili od kojih zavisi primena neke druge odredbe krivičnog zakona.

Predmet dokazivanja su i činjenice od kojih zavisi primena odredaba krivičnog postupka.

Ne dokazuju se činjenice za koje sud oceni da su opštepoznate, u dovoljnoj meri raspravljene, da ih okrivljeni priznaje na način koji ne zahteva dalje dokazivanje (član 88.) ili da saglasnost stranaka o tim činjenicama nije u suprotnosti sa drugim dokazima.

Nezakoniti dokazi

Član 84

Dokazi koji su pribavljeni protivno članu 16. stav 1. ovog zakonika (nezakoniti dokazi) ne mogu biti korišćeni u krivičnom postupku.

Nezakoniti dokazi se izdvajaju iz spisa, stavljaju u poseban zapečaćeni omot i čuvaju kod sudije za prethodni postupak do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka, a nakon toga se uništavaju i o tome se sastavlja zapisnik.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, nezakoniti dokazi se čuvaju do pravnosnažnog okončanja sudskog postupka koji se vodi zbog pribavljanja takvih dokaza.

2. Dokazne radnje

a) Saslušanje okrivljenog

Pretpostavke za saslušanje okrivljenog

Član 85

Kad se okrivljeni prvi put saslušava, pitaće se za ime i prezime, jedinstveni matični broj građana ili broj ličnog dokumenta, nadimak, ime i prezime roditelja, devojačko porodično ime majke, gde je rođen, gde stanuje, dan, mesec i godinu rođenja, državljanstvo, zanimanje, porodične prilike, da li je pismen, kakve je škole završio, šta on i članovi njegovog porodičnog domaćinstva poseduju od imovine, da li je, kad i zašto osuđivan, da li je i kad izrečena krivična sankcija izvršena i da li se protiv njega vodi postupak za koje drugo krivično delo.

Okrivljenom će se saopštiti i omogućiti da koristi prava iz člana 68. stav 1. ovog zakonika, a upozoriće se na dužnosti koje ima (član 70.) i na posledice ako ih ne ispuni.

Okrivljeni će se nakon toga pozvati da se izričito izjasni o tome da li će uzeti branioca po svom izboru, uz upozorenje da će mu ako ne izabere branioca u slučaju obavezne odbrane, biti postavljen branilac po službenoj dužnosti u skladu sa odredbama ovog zakonika.

Okrivljeni može biti saslušan u odsustvu branioca ako se izričito odrekao tog prava, ako uredno pozvani branilac nije prisutan iako je obavešten o saslušanju (član 300. stav 1.), a ne postoji mogućnost da okrivljeni uzme drugog branioca ili ako za prvo saslušanje okrivljeni nije obezbedio prisustvo branioca ni u roku od 24 časa od časa kad je poučen o ovom pravu (član 68. stav 1. tačka 4), osim u slučaju obavezne odbrane.

Ako okrivljeni nije poučen ili mu nije omogućeno da koristi prava iz stava 2. ovog člana ili izjava okrivljenog iz stava 3. ovog člana o prisustvu branioca nije uneta u zapisnik ili ako je postupljeno protivno stavu 4. ovog člana ili ako je iskaz okrivljenog dobijen protivno članu 9. ovog zakonika, na iskazu okrivljenog ne može se zasnivati sudska odluka.

Pravila o saslušanju okrivljenog

Član 86

Okrivljeni se saslušava usmeno, sa pristojnošću i uz puno poštovanje njegove ličnosti. Okrivljeni ima pravo da se pri saslušanju koristi svojim beleškama.

Prilikom saslušanja okrivljenom će se omogućiti da se u neometanom izlaganju izjasni o svim okolnostima koje ga terete i da iznese sve činjenice koje mu služe za odbranu.

Kad okrivljeni završi svoj iskaz, a potrebno je da se iskaz upotpuni ili razjasni, postaviće mu se pitanja koja moraju biti jasna, određena i razumljiva, ne smeju sadržati obmanu, niti se zasnivati na pretpostavci da je priznao nešto što nije priznao i ne smeju predstavljati navođenje na odgovor.

Ako se kasniji iskazi okrivljenog razlikuju od ranijih, a naročito ako okrivljeni opozove svoje priznanje, organ postupka ga može pozvati da iznese razloge zašto je dao različite iskaze, odnosno zašto je opozvao priznanje.

Saslušanje preko tumača ili prevodioca

Član 87

Ako je okrivljeni gluv, postavljaće mu se pitanja pismeno, ako je nem, pozvaće se da pismeno odgovara, a ako je slep, prilikom saslušanja će mu se usmeno izložiti sadržaj pisanog dokaznog materijala. Ako se saslušanje ne može obaviti na ovaj način, pozvaće se kao tumač lice koje se sa okrivljenim može sporazumeti.

Ako okrivljeni ne razume jezik postupka, postavljaće mu se pitanja preko prevodioca.

Ako tumač ili prevodilac nije ranije zaklet, položiće zakletvu da će verno preneti pitanja koja se okrivljenom upućuju i izjave koje on bude davao.

Odredbe ovog zakonika koje se odnose na veštake shodno se primenjuju i na tumače i prevodioce.

Priznanje okrivljenog

Član 88

Kada okrivljeni prizna da je učinio krivično delo, organ postupka dužan je da i dalje prikuplja dokaze o učiniocu i krivičnom delu samo ako postoji osnovana sumnja u istinitost priznanja ili je priznanje nepotpuno, protivrečno ili nejasno i ako je u suprotnosti sa drugim dokazima.

Suočenje okrivljenog

Član 89

Okrivljeni može biti suočen sa svedokom ili drugim okrivljenim, ako se njihovi iskazi ne slažu u pogledu činjenica koje su predmet dokazivanja.

Suočeni će se postaviti jedan prema drugom i organ postupka će od njih zahtevati da jedan drugom ponove svoje iskaze o svakoj spornoj okolnosti i da raspravljaju o istinitosti onoga što su iskazali. Tok suočenja i izjave koje su dali suočeni, organ postupka će uneti u zapisnik.

Prepoznavanje lica ili predmeta

Član 90

Ako je potrebno da se utvrdi da li okrivljeni prepoznaje određeno lice ili predmet, odnosno njegove osobine koje je opisao, pokazaće mu se to lice ili predmet zajedno sa drugim njemu nepoznatim licima ili predmetima čije su osnovne osobine slične onima kakve je opisao.

Nakon toga će se od okrivljenog zatražiti da izjavi da li lice ili predmet može da prepozna sa sigurnošću ili sa određenim stepenom verovatnoće i da, u slučaju potvrdnog odgovora, na prepoznato lice ili predmet ukaže.

Ako lice ili predmet iz stava 1. ovog člana nije dostupan, okrivljenom se može pokazati fotografija tog lica ili predmeta zajedno sa drugim fotografijama njemu nepoznatih lica ili predmeta čije su osnovne osobine slične onima kakve je opisao.

U skladu sa odredbama st. 1. do 3. ovog člana, prepoznavanje lica može se obaviti i na osnovu njegovog glasa.

b) Ispitivanje svedoka

a. Osnovne odredbe

Svedok

Član 91

Svedok je lice za koje je verovatno da će dati obaveštenja o krivičnom delu, učiniocu ili o drugim činjenicama koje se utvrđuju u postupku.

Sposobnost i dužnost svedočenja

Član 92

Svako lice koje može da prenese svoja saznanja ili opažanja u vezi sa predmetom svedočenja ima sposobnost svedočenja.

Oštećeni, oštećeni kao tužilac ili privatni tužilac može se ispitati kao svedok.

Svako lice koje se kao svedok poziva dužno je da se odazove pozivu, a ako ovim zakonikom nije drugačije određeno (čl. 93. i 94.), dužno je i da svedoči.

Isključenje od dužnosti svedočenja

Član 93

Od dužnosti svedočenja isključeno je:

1) lice koje bi svojim iskazom povredilo dužnost čuvanja tajnog podatka, dok nadležni organ, odnosno lice organa javne vlasti ne opozove tajnost podatka ili ga ne oslobodi te dužnosti;

2) lice koje bi svojim iskazom povredilo dužnost čuvanja profesionalne tajne (verski ispovednik, advokat, lekar, babica i dr.), osim ako je oslobođeno te dužnosti posebnim propisom ili izjavom lica u čiju je korist ustanovljeno čuvanje tajne;

3) lice koje je branilac o onome što mu je okrivljeni kao svom braniocu poverio.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, sud može na predlog okrivljenog ili njegovog branioca odlučiti da ispita lice koje je isključeno od dužnosti svedočenja.

Oslobođenje od dužnosti svedočenja

Član 94

Od dužnosti svedočenja oslobođeno je:

1) lice sa kojim okrivljeni živi u braku, vanbračnoj ili drugoj trajnoj zajednici života;

2) srodnik okrivljenog po krvi u pravoj liniji, u pobočnoj liniji do trećeg stepena zaključno, kao i srodnik po tazbini do drugog stepena zaključno;

3) usvojenik i usvojitelj okrivljenog.

Maloletno lice koje, s obzirom na uzrast i duševnu razvijenost, nije sposobno da shvati značaj prava da je oslobođeno od dužnosti svedočenja, ne može se ispitati kao svedok, osim ako to sam okrivljeni zahteva.

Organ postupka je dužan da lice iz stava 1. ovog člana, pre ispitivanja ili čim sazna za njegov odnos prema okrivljenom, upozori da ne mora da svedoči. Upozorenje i odgovor se unose u zapisnik.

Lice koje ima osnova da uskrati svedočenje prema jednom od okrivljenih, oslobođeno je od dužnosti svedočenja i prema ostalim okrivljenima, ako se njegov iskaz prema prirodi stvari ne može ograničiti samo na ostale okrivljene.

Pretpostavke za ispitivanja svedoka

Član 95

Svedok će se opomenuti da je dužan da govori istinu i da ne sme ništa da prećuti, a zatim će se upozoriti da davanje lažnog iskaza predstavlja krivično delo.

Svedok će se upozoriti i da nije dužan da odgovori na određeno pitanje ako je verovatno da bi time izložio sebe ili lice iz člana 94. stav 1. ovog zakonika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju. Ovo upozorenje će se uneti u zapisnik.

Svedok će se zatim pitati za ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, ime oca ili majke, prebivalište, boravište, mesto i godinu rođenja i njegov odnos sa okrivljenim i oštećenim. Svedok će se upozoriti da je dužan da o promeni adrese prebivališta ili boravišta obavesti organ postupka.

Ako je kao svedok ispitano lice protivno članu 93. stav 1. ovog zakonika ili ako lice koje je oslobođeno od dužnosti svedočenja (član 94.) nije na to upozoreno ili se nije izričito odreklo tog prava ili ako upozorenje i odricanje nije ubeleženo u zapisnik ili ako je iskaz svedoka dobijen protivno članu 9. ovog zakonika, na iskazu svedoka ne može se zasnivati sudska odluka.

Zakletva svedoka

Član 96

Od svedoka će se zahtevati da pre svedočenja položi zakletvu.

Pre glavnog pretresa, svedok može položiti zakletvu samo ako postoji bojazan da zbog bolesti ili zbog drugih razloga neće moći da dođe na glavni pretres. Razlog zbog koga je tada položena zakletva navešće se u zapisniku.

Tekst zakletve glasi: „Zaklinjem se svojom čašću da ću o svemu što budem pitan govoriti samo istinu i da ništa od onoga što mi je poznato neću prećutati“.

Svedok zakletvu polaže usmeno, čitanjem njenog teksta, ili potvrdnim odgovorom nakon saslušanog sadržaja teksta zakletve koju je pročitao organ postupka. Nemi svedoci koji znaju da čitaju i pišu potpisuju tekst zakletve, a gluvi, slepi ili nemi svedoci, koji ne znaju ni da čitaju ni da pišu zaklinju se uz pomoć tumača.

Odbijanje i razlozi odbijanja svedoka da položi zakletvu uneće se u zapisnik.

Svedok koji ne polaže zakletvu

Član 97

Ne polaže zakletvu svedok:

1) koji u vreme saslušanja nije punoletan;

2) koji zbog duševnog stanja ne može da shvati značaj zakletve.

Pravila o ispitivanju svedoka

Član 98

Svedok se ispituje ponaosob i bez prisustva ostalih svedoka. Svedok je dužan da svedoči usmeno.

Posle opštih pitanja, svedok se poziva da iznese sve što mu je o predmetu poznato.

Kad svedok završi svoj iskaz, a potrebno je da se njegov iskaz proveri, dopuni ili razjasni, postaviće mu se pitanja koja moraju biti jasna, određena i razumljiva, ne smeju sadržati obmanu, niti se zasnivati na pretpostavci da je izjavio nešto što nije izjavio, i ne smeju predstavljati navođenje na odgovor osim ako se radi o unakrsnom ispitivanju na glavnom pretresu.

Svedok će se uvek pitati otkud mu je poznato ono o čemu svedoči.

Oštećeni koji se ispituje kao svedok pitaće se da li želi da u krivičnom postupku ostvaruje imovinskopravni zahtev.

Ako se ispitivanje svedoka obavlja preko tumača, odnosno prevodioca ili ako je svedok gluv, slep ili nem, ispitivanje se vrši na način predviđen u članu 87. ovog zakonika.

Suočenje svedoka

Član 99

Svedok može biti suočen sa drugim svedokom ili okrivljenim, ako se njihovi iskazi ne slažu u pogledu činjenica koje su predmet dokazivanja.

Na suočenje svedoka primeniće se odredbe člana 89. stav 2. ovog zakonika.

Prepoznavanje lica ili predmeta

Član 100

Ako je potrebno da se utvrdi da li svedok prepoznaje određeno lice ili predmet, odnosno njihove osobine koje je opisao, prepoznavanje će se obaviti u skladu sa članom 90. ovog zakonika.

Prepoznavanje lica u predistražnom postupku i u istrazi će se obaviti tako da lice koje je predmet prepoznavanja ne može da vidi svedoka, niti svedok može da vidi to lice pre nego što pristupi prepoznavanju.

U predistražnom postupku i istrazi, prepoznavanje lica se obavlja u prisustvu javnog tužioca.

Kažnjavanje svedoka

Član 101

Ako svedok koji je uredno pozvan ne dođe, a izostanak ne opravda ili se bez odobrenja udalji sa mesta gde treba da bude ispitan, organ postupka može narediti da svedok bude prinudno doveden, a sud ga može i kazniti novčano do 100.000 dinara.

Ako svedok dođe, pa pošto je upozoren na posledice odbije bez zakonskog razloga da svedoči, sud ga može kazniti novčano do 150.000 dinara, a ako i posle toga odbije da svedoči, može ga još jednom kazniti istom kaznom.

O žalbi protiv rešenja kojim je izrečena novčana kazna, odlučuje veće. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

b. Zaštita svedoka

Osnovna zaštita

Član 102

Organ postupka je dužan da oštećenog ili svedoka zaštiti od uvrede, pretnje i svakog drugog napada.

Učesnika u postupku ili drugo lice koje pred organom postupka vređa oštećenog ili svedoka, preti mu ili ugrožava njegovu bezbednost, javni tužilac ili sud će opomenuti, a sud ga može i novčano kazniti do 150.000 dinara.

O žalbi protiv rešenja kojim je izrečena novčana kazna, odlučuje veće. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Po prijemu obaveštenja od policije ili suda ili po sopstvenom saznanju o postojanju nasilja ili ozbiljne pretnje upućene oštećenom ili svedoku javni tužilac će preduzeti krivično gonjenje ili će o tome obavestiti nadležnog javnog tužioca.

Javni tužilac ili sud može zahtevati da policija preduzme mere zaštite oštećenog ili svedoka u skladu sa zakonom.

Posebno osetljivi svedok

Član 103

Svedoku koji je s obzirom na uzrast, životno iskustvo, način života, pol, zdravstveno stanje, prirodu, način ili posledice izvršenog krivičnog dela, odnosno druge okolnosti slučaja posebno osetljiv, organ postupka može po službenoj dužnosti, na zahtev stranaka ili samog svedoka odrediti status posebno osetljivog svedoka.

Rešenje o određivanju statusa posebno osetljivog svedoka donosi javni tužilac, predsednik veća ili sudija pojedinac.

Ako smatra da je to potrebno radi zaštite interesa posebno osetljivog svedoka, organ postupka iz stava 2. ovog člana će doneti rešenje o postavljanju punomoćnika svedoku, a javni tužilac ili predsednik suda će postaviti punomoćnika po redosledu sa spiska advokata koji sudu dostavlja nadležna advokatska komora za određivanje branilaca po službenoj dužnosti (član 76.).

Protiv rešenja kojim je usvojen ili odbijen zahtev nije dozvoljena posebna žalba.

Pravila o ispitivanju posebno osetljivog svedoka

Član 104

Posebno osetljivom svedoku pitanja se mogu postavljati samo preko organa postupka koji će se prema njemu odnositi sa posebnom pažnjom, nastojeći da se izbegnu moguće štetne posledice krivičnog postupka po ličnost, telesno i duševno stanje svedoka. Ispitivanje se može obaviti uz pomoć psihologa, socijalnog radnika ili drugog stručnog lica, o čemu odlučuje organ postupka.

Ako organ postupka odluči da se posebno osetljivi svedok ispita upotrebom tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka, ispitivanje se sprovodi bez prisustva stranaka i drugih učesnika u postupku u prostoriji u kojoj se svedok nalazi.

Posebno osetljivi svedok može se ispitati i u svom stanu ili drugoj prostoriji, odnosno u ovlašćenoj instituciji koja je stručno osposobljena za ispitivanje posebno osetljivih lica. U tom slučaju organ postupka može odrediti da se primene mere iz stava 2. ovog člana.

Posebno osetljivi svedok ne može biti suočen sa okrivljenim, osim ako to sam okrivljeni zahteva, a organ postupka to dozvoli vodeći računa o stepenu osetljivosti svedoka i o pravima odbrane.

Protiv rešenja iz st. 1. do 3. ovog člana nije dozvoljena posebna žalba.

Zaštićeni svedok

Član 105

Ako postoje okolnosti koje ukazuju da bi svedok davanjem iskaza ili odgovorom na pojedina pitanja sebe ili sebi bliska lica izložio opasnosti po život, zdravlje, slobodu ili imovinu većeg obima, sud može rešenjem o određivanju statusa zaštićenog svedoka odobriti jednu ili više mera posebne zaštite.

Mere posebne zaštite obuhvataju ispitivanje zaštićenog svedoka pod uslovima i na način koji obezbeđuju da se njegova istovetnost ne otkrije javnosti, a izuzetno ni okrivljenom i njegovom braniocu, u skladu sa ovim zakonikom.

Mere posebne zaštite

Član 106

Mere posebne zaštite kojima se obezbeđuje da se istovetnost zaštićenog svedoka ne otkrije javnosti su isključenje javnosti sa glavnog pretresa i zabrana objavljivanja podataka o istovetnosti svedoka.

Meru posebne zaštite kojom se okrivljenom i njegovom braniocu uskraćuju podaci o istovetnosti zaštićenog svedoka sud može izuzetno odrediti ako nakon uzimanja izjava od svedoka i javnog tužioca utvrdi da je život, zdravlje ili sloboda svedoka ili njemu bliskog lica u toj meri ugrožena da to opravdava ograničenje prava na odbranu i da je svedok verodostojan.

Istovetnost zaštićenog svedoka koja je uskraćena u skladu sa stavom 2. ovog člana, sud će otkriti okrivljenom i njegovom braniocu najkasnije 15 dana pre početka glavnog pretresa.

Prilikom odlučivanja o merama posebne zaštite iz st. 1. i 2. ovog člana sud će voditi računa da se određuje teža mera samo ako se svrha ne može postići primenom blaže mere.

Pokretanje postupka za određivanje statusa zaštićenog svedoka

Član 107

Sud može odrediti status zaštićenog svedoka po službenoj dužnosti, na zahtev javnog tužioca ili samog svedoka.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži: lične podatke o svedoku, podatke o krivičnom delu o kome se svedok ispituje, činjenice i dokaze koji ukazuju da u slučaju svedočenja postoji opasnost po život, telo, zdravlje, slobodu ili imovinu većeg obima svedoka ili njemu bliskih lica i opis okolnosti na koje se svedočenje odnosi.

Zahtev se podnosi u zapečaćenom omotu na kome je naznačeno „zaštita svedoka – strogo poverljivo“ i predaje se u toku istrage sudiji za prethodni postupak, a nakon potvrđivanja optužnice predsedniku veća.

Ako svedok prilikom ispitivanja uskrati davanje podataka iz člana 95. stav 3. ovog zakonika, odgovor na pojedina pitanja ili svedočenje u celini, uz obrazloženje da postoje okolnosti iz člana 105. stav 1. ovog zakonika, sud će pozvati svedoka da u roku od tri dana postupi u skladu sa odredbama st. 2. i 3. ovog člana.

Ako uskraćivanje podataka, odgovora ili svedočenja smatra očigledno neosnovanim ili svedok u ostavljenom roku ne postupi u skladu sa odredbama st. 2. i 3. ovog člana, sud će primeniti odredbe člana 101. stav 2. ovog zakonika.

Odlučivanje o određivanju statusa zaštićenog svedoka

Član 108

O određivanju statusa zaštićenog svedoka rešenjem odlučuje u toku istrage sudija za prethodni postupak, a nakon potvrđivanja optužnice veće. Prilikom odlučivanja na glavnom pretresu isključuje se javnost (član 363.), bez izuzetaka propisanih u članu 364. stav 2. ovog zakonika.

U rešenju kojim se određuje status zaštićenog svedoka navodi se pseudonim zaštićenog svedoka, trajanje mere i način na koji će biti sprovedena: izmena ili brisanje iz spisa podataka o istovetnosti svedoka, prikrivanje izgleda svedoka, ispitivanje iz posebne prostorije uz promenu glasa svedoka, ispitivanje putem tehničkih sredstava za prenos i promenu zvuka i slike.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana stranke i svedok mogu izjaviti žalbu.

O žalbi na rešenje sudije za prethodni postupak odlučuje veće (član 21. stav 4.), a u ostalim slučajevima veće (član 21. stav 4.) neposredno višeg suda. Odluka o žalbi se donosi u roku od tri dana od prijema spisa.

Ispitivanje zaštićenog svedoka

Član 109

Kada rešenje o određivanju statusa zaštićenog svedoka postane pravnosnažno, sud će posebnom naredbom, koja predstavlja tajnu, na poverljiv način obavestiti stranke, branioca i svedoka o danu, času i mestu ispitivanja svedoka.

Pre početka ispitivanja zaštićeni svedok se obaveštava da se njegova istovetnost neće nikome otkriti osim sudu, strankama i braniocu, ili samo sudu i javnom tužiocu, pod uslovima iz člana 106. st. 2. i 3. ovog zakonika i upoznaje se sa načinom na koji će biti ispitan.

Sud će upozoriti sve prisutne da su dužni da čuvaju kao tajnu podatke o zaštićenom svedoku i njemu bliskim licima i o drugim okolnostima koje mogu dovesti do otkrivanja njihove istovetnosti i da odavanje tajne predstavlja krivično delo. Upozorenje i imena prisutnih lica uneće se u zapisnik.

Sud će zabraniti svako pitanje koje zahteva odgovor koji bi mogao da otkrije istovetnost zaštićenog svedoka.

Ako se ispitivanje zaštićenog svedoka obavlja putem tehničkih sredstava za promenu zvuka i slike, njima rukuje stručno lice.

Zaštićeni svedok potpisuje zapisnik pseudonimom.

Čuvanje podataka o zaštićenom svedoku

Član 110

Podaci o istovetnosti zaštićenog svedoka i njemu bliskih lica i o drugim okolnostima koje mogu dovesti do otkrivanja njihove istovetnosti, zatvoriće se u poseban omot sa naznakom „zaštićeni svedok – strogo poverljivo“, zapečatiti i predati na čuvanje sudiji za prethodni postupak.

Zapečaćeni omot može otvarati samo sud koji odlučuje o pravnom leku protiv presude. Na omotu će se naznačiti razlog, dan i čas otvaranja i imena članova veća koji su upoznati sa podacima iz stava 1. ovog člana. Nakon toga omot će se ponovo zapečatiti, sa naznačenjem na omotu datuma i časa pečaćenja, i vratiti sudiji za prethodni postupak.

Podaci iz stava 1. ovog člana predstavljaju tajne podatke. Osim službenih lica ova podatke su dužna da čuvaju i druga lica koja ih u bilo kom svojstvu saznaju.

Dužnost obaveštavanja o merama posebne zaštite

Član 111

Policija i javni tužilac su prilikom prikupljanja obaveštenja od građana dužni da ih obaveste o merama posebne zaštite iz člana 106. ovog zakonika.

Shodna primena odredaba o zaštićenom svedoku

Član 112

Odredbe čl. 105. do 111. ovog zakonika shodno se primenjuju i na zaštitu prikrivenog islednika, veštaka, stručnog savetnika i stručno lice.

v) Veštačenje

a. Osnovne odredbe

Razlozi za veštačenje

Član 113

Organ postupka odrediće veštačenje kada je za utvrđivanje ili ocenu neke činjenice u postupku potrebno stručno znanje.

Veštačenje se ne može odrediti radi utvrđivanja ili ocene pravnih pitanja o kojima se odlučuje u postupku.

Određivanje veštaka

Član 114

Veštak je lice koje raspolaže potrebnim stručnim znanjem za utvrđivanje ili ocenu neke činjenice u postupku.

Za veštačenje će se, po pravilu, odrediti jedan veštak, a ako je veštačenje složeno – dva ili više veštaka.

Ako za određenu vrstu veštačenja postoje veštaci sa spiska stalnih veštaka, drugi veštaci se mogu odrediti samo ako postoji opasnost od odlaganja ili ako su stalni veštaci sprečeni ili ako to zahtevaju druge okolnosti.

Ako za određenu vrstu veštačenja postoji stručna ustanova ili se veštačenje može obaviti u okviru državnog organa, takva veštačenja, naročito ako su složenija, po pravilu, će se poveriti takvoj ustanovi ili organu, koji će potom odrediti jednog ili više stručnjaka za davanje nalaza i mišljenja.

Ako za određenu vrstu veštačenja ne postoji domaći stručnjak, stručna ustanova ili državni organ ili je to opravdano zbog posebne složenosti slučaja, prirode veštačenja ili drugih važnih okolnosti, za veštaka se izuzetno može odrediti strani državljanin, odnosno veštačenje se može izuzetno poveriti stranoj stručnoj ustanovi ili organu druge države.

Dužnost veštačenja

Član 115

Lice koje se poziva kao veštak dužno je da se odazove pozivu i da svoj nalaz i mišljenje da u određenom roku. Na zahtev veštaka, iz opravdanih razloga, organ postupka može produžiti rok.

Ako veštak koji je uredno pozvan ne dođe, a izostanak ne opravda, ili se bez odobrenja udalji sa mesta gde treba da bude ispitan, organ postupka može narediti da se prinudno dovede, a sud ga može i kazniti novčano do 100.000 dinara, a stručnu ustanovu do 300.000 dinara.

Ako veštak, nakon upozorenja na posledice uskraćivanja veštačenja, bez opravdanog razloga neće da veštači, ili ne da nalaz i mišljenje u roku koji mu je određen, sud ga može kazniti novčano do 150.000 dinara, a stručnu ustanovu do 500.000 dinara.

U slučaju iz st. 2. i 3. ovog člana sud može kazniti odgovorno lice u državnom organu novčanom kaznom propisanom za veštaka, ako veštačenje vrši državni organ.

O žalbi protiv rešenja kojim je izrečena novčana kazna, odlučuje veće. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Izuzeće od dužnosti veštačenja

Član 116

Za veštaka se ne može odrediti lice koje je isključeno (član 93.) ili oslobođeno (član 94.) od dužnosti svedočenja, a ako je određeno za veštaka, na njegovom nalazu i mišljenju ne može se zasnivati sudska odluka.

Razlog za izuzeće od dužnosti veštačenja (član 37. stav 1.) postoji i u pogledu lica koje je zaposleno kod oštećenog ili okrivljenog ili je, zajedno sa njima ili nekim od njih, zaposleno kod drugog poslodavca.

Za veštaka se, po pravilu, neće odrediti lice koje je ispitano kao svedok.

O žalbi protiv rešenja kojim se odbija zahtev za izuzeće veštaka (član 41. stav 5.) odlučuje sudija za prethodni postupak ili veće (član 21. stav 4.). Žalba odlaže izvršenje veštačenja, ukoliko ne postoji opasnost od odlaganja.

Određivanje veštačenja

Član 117

Organ postupka po službenoj dužnosti ili na predlog stranke i branioca određuje veštačenje pisanom naredbom, a ako postoji opasnost od odlaganja veštačenje se, uz obavezu sastavljanja službene beleške, može i usmeno odrediti.

Ako veštačenje predloži stranka ili branilac, organ postupka ga može pozvati da predloži lice, odnosno stručnu ustanovu ili državni organ, kome treba poveriti veštačenje i da postavi pitanja na koja veštak treba da odgovori.

Protiv rešenja kojim je u toku istrage javni tužilac odbio predlog okrivljenog ili njegovog branioca za određivanje veštačenja, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje sudija za prethodni postupak u roku od 48 časova.

Ako određivanje veštačenja predloži okrivljeni i njegov branilac, oštećeni kao tužilac ili privatni tužilac, organ postupka može zahtevati da se unapred položi novčani iznos za troškove veštačenja.

Ako veštačenje određuje sud, naredba se dostavlja i strankama.

Naredba o veštačenju

Član 118

Naredba o veštačenju sadrži:

1) naziv organa koji je naredio veštačenje;

2) ime i prezime lica koje je određeno za veštaka, odnosno naziv stručne ustanove ili državnog organa kome je povereno veštačenje;

3) označenje predmeta veštačenja;

4) pitanja na koja treba odgovoriti;

5) obaveza da izuzete i obezbeđene uzorke, tragove i sumnjive materije preda organu postupka;

6) rok za podnošenje nalaza i mišljenja;

7) obavezu da nalaz i mišljenje dostavi u dovoljnom broju primeraka za sud i stranke;

8) upozorenje da činjenice koje je saznao prilikom veštačenja predstavljaju tajnu;

9) upozorenje na posledice davanja lažnog nalaza i mišljenja.

Ako stranka ima stručnog savetnika (član 125.) u naredbi se naznačuje njegovo ime i adresa.

Zakletva veštaka

Član 119

Od veštaka će se zahtevati da pre veštačenja položi zakletvu, a stalni veštak biće pre veštačenja opomenut na već položenu zakletvu.

Ako postoji bojazan da zbog bolesti ili drugih razloga veštak neće moći da dođe na glavni pretres, on zakletvu može položiti i pre glavnog pretresa pred javnim tužiocem ili sudom, uz njihovu obavezu da u zapisniku navedu razloge zbog kojih se zakletva tada polaže.

Tekst zakletve glasi: „Zaklinjem se da ću veštačiti u skladu sa pravilima nauke ili veštine, savesno, nepristrasno i po svom najboljem znanju, i da ću tačno i potpuno izneti svoj nalaz i mišljenje“.

Postupak veštačenja

Član 120

Pre početka veštačenja organ postupka upozoriće veštaka da davanje lažnog nalaza i mišljenja predstavlja krivično delo i pozvati ga da predmet veštačenja brižljivo razmotri, da tačno navede sve što zapazi i nađe, i da svoje mišljenje iznese nepristrasno i u skladu sa pravilima nauke ili veštine.

Organ postupka rukovodi veštačenjem, pokazuje veštaku predmete koje će razmotriti, postavlja mu pitanja i po potrebi traži objašnjenja u pogledu datog nalaza i mišljenja.

Ako je za svrhe veštačenja potrebno da se analizira neka materija, veštaku će se, ako je to moguće, staviti na raspolaganje samo deo te materije, a ostatak će se u potrebnoj količini obezbediti za slučaj naknadnih analiza.

Veštak ima pravo da od organa postupka i stranaka traži i dobije dopunska razjašnjenja, da razgleda predmete i razmatra spise, da predlaže da se prikupe dokazi ili pribave predmeti i podaci koji su od važnosti za davanje nalaza i mišljenja i da prilikom uviđaja, rekonstrukcije ili preduzimanja druge dokazne radnje predloži da se razjasne pojedine okolnosti ili da se licu koje daje izjavu postave određena pitanja.

Veštačenje u stručnoj ustanovi ili državnom organu

Član 121

Kada je veštačenje povereno stručnoj ustanovi ili državnom organu, neće se primeniti odredbe člana 119. i člana 120. st. 1. i 2. ovog zakonika, a organ postupka će rukovodioca stručne ustanove ili organa upozoriti na posledice davanja lažnog nalaza i mišljenja i na to da u davanju nalaza i mišljenja ne može učestvovati lice iz člana 116. ovog zakonika.

Organ postupka će stručnoj ustanovi ili državnom organu staviti na raspolaganje materijal potreban za veštačenje i postupiti u skladu sa članom 120. stav 3. ovog zakonika.

Stručna ustanova ili državni organ dostavlja pisani nalaz i mišljenje, potpisan od lica koja su izvršila veštačenje.

Rukovodilac stručne ustanove ili državnog organa dužan je da stranku, na njen zahtev, obavesti o imenima lica koja će izvršiti veštačenje.

Organ postupka može tražiti objašnjenja u pogledu datog nalaza i mišljenja.

Smeštanje u zdravstvenu ustanovu u cilju veštačenja

Član 122

Sudija za prethodni postupak, predsednik pretresnog veća ili sudija pojedinac, po službenoj dužnosti ili na predlog stranke ili veštaka, može rešenjem odrediti smeštanje okrivljenog u zdravstvenu ustanovu ako je to neophodno za svrhu medicinskog veštačenja.

Mera iz stava 1. ovog člana može trajati najduže do 15 dana, a izuzetno se, na obrazloženi predlog veštaka i po pribavljenom mišljenju rukovodioca zdravstvene ustanove, može produžiti najduže za još 15 dana.

Protiv rešenja kojim je određeno smeštanje okrivljenog u zdravstvenu ustanovu ili je odbijen predlog iz st. 1. i 2. ovog člana stranke i branilac mogu izjaviti žalbu u roku od 24 časa od kada im je uručeno rešenje.

O žalbi, koja ne zadržava izvršenje rešenja, odlučuje veće (član 21. stav 4.) u roku od 48 časova.

Ako se u zdravstvenu ustanovu smešta okrivljeni koji se nalazi u pritvoru, sudija za prethodni postupak, predsednik pretresnog veća ili sudija pojedinac će obavestiti rukovodioca ustanove o razlozima zbog kojih je određen pritvor, da bi se preduzele mere potrebne za ostvarenje svrhe pritvora.

Vreme provedeno u zdravstvenoj ustanovi uračunaće se okrivljenom u pritvor, odnosno u izrečenu krivičnu sankciju koja se sastoji u lišenju slobode.

Nalaz i mišljenje veštaka

Član 123

Usmeno dati nalaz i mišljenje veštaka unosi se odmah u zapisnik.

Veštaku se može odobriti da podnese pisani nalaz i mišljenje, u roku koji odredi organ postupka.

U zapisniku o veštačenju ili u pisanom nalazu i mišljenju naznačiće se ko je izvršio veštačenje, zanimanje, stručna sprema i specijalnost veštaka, kao i imena i svojstvo lica koja su prisustvovala veštačenju.

Nakon završenog veštačenja, organ postupka obaveštava stranke koje veštačenju nisu prisustvovale da zapisnik o veštačenju ili pisani nalaz i mišljenje mogu razgledati i kopirati i određuje rok u kojem mogu da iznesu svoje primedbe.

Nedostaci u nalazu i mišljenju veštaka

Član 124

Organ postupka će po službenoj dužnosti ili na predlog stranaka narediti da se veštačenje ponovi:

1) ako je nalaz nejasan, nepotpun, pogrešan, u protivrečnosti sam sa sobom ili sa okolnostima o kojima je veštačeno ili se pojavi sumnja u njegovu istinitost;

2) ako je mišljenje nejasno ili protivrečno.

Ako se nedostaci iz stava 1. ovog člana ne mogu otkloniti ponovnim ispitivanjem veštaka ili dopunskim veštačenjem, organ postupka će odrediti drugog veštaka koji će obaviti novo veštačenje.

Stručni savetnik

Član 125

Stručni savetnik je lice koje raspolaže stručnim znanjem iz oblasti u kojoj je određeno veštačenje.

Stranka može izabrati i punomoćjem ovlastiti stručnog savetnika kada organ postupka odredi veštačenje.

Okrivljeni i oštećeni kao tužilac imaju pravo da organu postupka podnesu zahtev za postavljanje stručnog savetnika. Prilikom odlučivanja o zahtevu shodno se primenjuju odredbe člana 59, člana 77. st. 1. i 2, člana 114. stav 3. i člana 116. st. 1. do 3. ovog zakonika.

O žalbi protiv rešenja kojim je odbijen zahtev iz stava 3. ovog člana odlučuje sudija za prethodni postupak ili veće (član 21. stav 4.).

Prava i dužnosti stručnog savetnika

Član 126

Stručni savetnik ima pravo da bude obavešten o danu, času i mestu veštačenja i da prisustvuje veštačenju kojem imaju pravo da prisustvuju okrivljeni i njegov branilac, da u toku veštačenja pregleda spise i predmet veštačenja i predlaže veštaku preduzimanje određenih radnji, da daje primedbe na nalaz i mišljenje veštaka, da na glavnom pretresu postavlja pitanja veštaku i da bude ispitan o predmetu veštačenja.

Pre ispitivanja od stručnog savetnika će se zahtevati da položi zakletvu koja glasi: „Zaklinjem se da ću dati iskaz u skladu sa pravilima nauke ili veštine, savesno, nepristrasno i po svom najboljem znanju“.

Stručni savetnik je dužan da punomoćje bez odlaganja podnese organu postupka, da stranci pruži pomoć stručno, savesno i blagovremeno, da ne zloupotrebljava svoja prava i da ne odugovlači postupak.

b. Posebni slučajevi veštačenja

Veštačenje telesnih povreda

Član 127

Ako postoji sumnja u odnosu na vrstu i način nastanka telesne povrede, organ postupka će odrediti veštačenje telesnih povreda.

Telesne povrede veštače se, po pravilu, pregledom povređenog, a ako to nije moguće ili po mišljenju veštaka nije potrebno – na osnovu medicinske dokumentacije ili drugih podataka u spisima.

Prilikom pregleda iz stava 2. ovog člana shodno se primenjuju odredbe čl. 133. i 134. ovog zakonika.

Nalaz i mišljenje veštaka

Član 128

Veštak će tačno opisati povrede i po potrebi sačiniti fotodokumentaciju, a potom dati mišljenje o vrsti i težini svake pojedine povrede i njihovom ukupnom dejstvu, s obzirom na njihovu prirodu ili posebne okolnosti slučaja, o tome kakve posledice te povrede obično proizvode, a kakve su u konkretnom slučaju proizvele, i o tome čime su povrede nanete i na koji način.

Prilikom veštačenja, veštak je dužan da postupi u skladu sa odredbom člana 130. stav 2. ovog zakonika.

Veštačenje leša

Član 129

Ako postoji sumnja da je smrt određenog lica neposredna ili posredna posledica krivičnog dela ili je u trenutku smrti lice bilo lišeno slobode ili je nepoznat identitet leša, javni tužilac ili sud će odrediti da lekar specijalista za sudsku medicinu izvrši pregled i obdukciju leša.

Kada se veštači van stručne ustanove, pregled i obdukciju leša izvršiće prema potrebi dva ili više lekara iz stava 1. ovog člana.

Ako je leš već zakopan, sud će odrediti ekshumaciju u cilju njegovog pregleda i obdukcije.

Nalaz i mišljenje veštaka

Član 130

Pri obdukciji leša preduzeće se potrebne mere da se utvrdi identitet leša i u tom cilju posebno će se opisati spoljne i unutrašnje telesne osobine leša i obezbediće se odgovarajući uzorci sa leša za forenzičko-genetičku analizu i otisci papilarnih linija.

Veštak je dužan da pri pregledu i obdukciji leša obrati pažnju na nađeni materijal biološkog porekla (krv, pljuvačka, sperma, urin i dr.), tragove i sumnjive materije, da ih opiše i izuzme, a ako to organ postupka zahteva ili ako veštak posumnja da je smrt prouzrokovana trovanjem, obezbediće uzorke biološkog porekla (krv, urin, tečnost staklastog tela, telesni organi i dr.).

O pregledu i obdukciji leša sačiniće se fotodokumentacija.

U mišljenju će veštak naročito navesti poreklo i neposredni uzrok smrti, kao i šta je taj uzrok izazvalo.

Ako je na lešu nađena kakva povreda, utvrdiće se da li je tu povredu naneo neko drugi, čime je naneta, na koji način, koliko vremena pre nego što je smrt nastupila i da li je ona prouzrokovala smrt, a ako je na lešu nađeno više povreda, utvrdiće se da li je svaka povreda naneta istim sredstvom i koja je povreda prouzrokovala smrt, da li je više smrtonosnih povreda, kakav je redosled njihovog nastanka i da li su samo neke od njih prouzrokovale smrt ili je smrt posledica njihovog skupnog delovanja.

U slučaju iz stava 5. ovog člana naročito će se utvrditi da li je smrt prouzrokovana samom vrstom i opštom prirodom povrede ili zbog ličnog svojstva ili naročitog stanja organizma povređenog ili zbog slučajnih okolnosti ili okolnosti pod kojima je povreda naneta.

Pri pregledu i obdukciji začetka ili novorođenčeta, pored obaveza iz st. 4. i 5. ovog člana, treba posebno utvrditi njegovu starost, sposobnost za vanmaterični život, uzrok smrti i da li je rođeno živo ili mrtvo.

Psihijatrijsko veštačenje

Član 131

Ako se pojavi sumnja da je isključena ili smanjena uračunljivost okrivljenog, da je okrivljeni usled zavisnosti od upotrebe alkohola ili opojnih droga učinio krivično delo ili da je zbog duševnih smetnji nesposoban da učestvuje u postupku, organ postupka će odrediti psihijatrijsko veštačenje okrivljenog.

Ako se pojavi sumnja u sposobnost svedoka da prenese svoja saznanja ili opažanja u vezi sa predmetom svedočenja, organ postupka može odrediti psihijatrijsko veštačenje svedoka.

Nalaz i mišljenje veštaka

Član 132

Ako je veštačenje određeno radi ocene uračunljivosti okrivljenog, veštak će ustanoviti da li je u vreme izvršenja krivičnog dela kod okrivljenog postojala duševna bolest, privremena duševna poremećenost, zaostali duševni razvoj ili druga teža duševna poremećenost, odrediće prirodu, vrstu, stepen i trajnost poremećenosti i dati mišljenje o uticaju takvog duševnog stanja na sposobnost okrivljenog da shvati značaj svoga dela ili upravlja svojim postupcima.

Ako je veštačenje određeno radi ocene sposobnosti okrivljenog da učestvuje u postupku, veštak će ustanoviti da li kod okrivljenog postoje duševne smetnje i dati mišljenje da li je okrivljeni sposoban da shvati prirodu i svrhu krivičnog postupka, razume pojedine procesne radnje i njihove posledice i sam ili uz pomoć branioca vrši svoju odbranu.

Ako je veštačenje određeno radi ocene sposobnosti svedoka da prenese svoja saznanja ili opažanja u vezi sa predmetom svedočenja, veštak će ustanoviti da li kod svedoka postoje duševne smetnje i dati mišljenje da li je svedok sposoban da svedoči.

g) Uviđaj

Preduzimanje uviđaja

Član 133

Uviđaj se preduzima kada je za utvrđivanje ili razjašnjenje neke činjenice u postupku potrebno neposredno opažanje organa postupka.

Predmet uviđaja može biti lice, stvar ili mesto.

Prilikom preduzimanja uviđaja organ postupka će po pravilu zatražiti pomoć stručnog lica forenzičke, saobraćajne, medicinske ili druge struke, koje će, po potrebi, preduzeti i pronalaženje, obezbeđivanje ili opisivanje tragova, izvršiti potrebna merenja i snimanja, sačiniti skice, uzeti potrebne uzorke radi analize ili prikupiti druge podatke.

Na uviđaj se može pozvati i veštak ako bi njegovo prisustvo bilo od koristi za davanje nalaza i mišljenja.

Uviđaj lica

Član 134

Uviđaj okrivljenog preduzeće se i bez njegovog pristanka ako je potrebno da se utvrde činjenice važne za postupak.

Uviđaj drugih lica može se bez njihovog pristanka preduzeti samo ako se mora utvrditi da li se na njihovom telu nalazi određeni trag ili posledica krivičnog dela.

Ako su ispunjeni uslovi iz člana 141. ovog zakonika, od lica iz st. 1. i 2. ovog člana mogu se uzeti uzorci radi analize (čl. 141. i 142.).

Uviđaj stvari

Član 135

Uviđaj se preduzima nad pokretnim i nepokretnim stvarima okrivljenog ili drugih lica. Uviđaj leša se preduzima ako su ispunjeni uslovi iz člana 129. stav 1. ovog zakonika.

Svako je dužan da organu postupka omogući pristup stvarima i pruži potrebna obaveštenja. Pod uslovima iz člana 147. ovog zakonika, pokretne stvari se mogu privremeno oduzeti.

Ako je radi preduzimanja uviđaja potrebno ući u zgrade, stanove i druge prostorije, primenjuju se odredbe člana 155. i člana 158. stav 1. tačka 1) ovog zakonika.

Uviđaj mesta

Član 136

Uviđaj mesta se preduzima na mestu krivičnog dela ili drugom mestu na kojem se nalaze predmeti ili tragovi krivičnog dela.

Organ postupka može zadržati lice zatečeno na mestu uviđaja pod uslovima predviđenim u članu 290. ovog zakonika.

d) Rekonstrukcija događaja

Određivanje rekonstrukcije događaja

Član 137

Radi proveravanja izvedenih dokaza ili utvrđivanja činjenica koje su od značaja za razjašnjenje predmeta dokazivanja, organ postupka može odrediti rekonstrukciju događaja, koja se obavlja tako što će se ponoviti radnje ili situacije u uslovima pod kojima se prema izvedenim dokazima događaj odigrao. Ako su u iskazima pojedinih svedoka ili okrivljenih radnje ili situacije različito prikazane, rekonstrukcija događaja će se, po pravilu, posebno izvršiti sa svakim od njih.

Rekonstrukcija se ne sme obaviti na način kojim se vređa javni red i moral ili se dovodi u opasnost život ili zdravlje ljudi.

Prilikom rekonstrukcije mogu se, po potrebi, ponovo izvesti pojedini dokazi.

đ) Isprava

Dokazivanje ispravom

Član 138

Dokazivanje ispravom vrši se čitanjem, gledanjem, slušanjem ili uvidom u sadržaj isprave na drugi način.

Isprava koju je u propisanom obliku izdao državni organ u granicama svoje nadležnosti, kao i isprava koju je u takvom obliku izdalo lice u vršenju javnog ovlašćenja koje mu je povereno zakonom, dokazuje verodostojnost onoga što je u njoj sadržano.

Dozvoljeno je dokazivati da sadržaj isprave iz stava 2. ovog člana nije verodostojan ili da isprava nije pravilno sastavljena.

Verodostojnost sadržaja ostalih isprava utvrđuje se izvođenjem drugih dokaza i ocenjuje se u skladu sa članom 16. stav 3. ovog zakonika.

Pribavljanje isprave

Član 139

Ispravu po službenoj dužnosti ili na predlog stranaka pribavlja organ postupka ili podnose stranke, po pravilu, u originalu.

Ako lice ili državni organ odbije da na zahtev organa postupka dobrovoljno preda ispravu, postupiće se u skladu sa odredbama člana 147. ovog zakonika. Ako je original isprave uništen, nestao ili ga nije moguće pribaviti, može se pribaviti kopija isprave.

Organ postupka će u zapisnik uneti sadržaj isprave i napraviće njenu kopiju, a u slučaju potrebe original će vratiti podnosiocu.

e) Uzimanje uzoraka

Uzimanje biometrijskih uzoraka

Član 140

U cilju utvrđivanja činjenica u postupku od osumnjičenog se mogu i bez pristanka uzeti otisci papilarnih linija i delova tela, bukalni bris i lični podaci, sastaviti lični opis i napraviti fotografija (forenzička registracija osumnjičenog).

Kad je to neophodno radi utvrđivanja istovetnosti ili u drugim slučajevima od interesa za uspešno vođenje postupka, sud može odobriti da se fotografija osumnjičenog javno objavi.

Radi otklanjanja sumnje o povezanosti sa krivičnim delom, od oštećenog ili drugog lica zatečenog na mestu krivičnog dela mogu se i bez pristanka uzeti otisci papilarnih linija i delova tela i bukalni bris.

Radnju iz st. 1. i 3. ovog člana po naredbi javnog tužioca ili suda preduzima stručno lice.

Uzimanje uzoraka biološkog porekla

Član 141

Uzimanju uzoraka biološkog porekla i preduzimanju drugih medicinskih radnji koje su po pravilu medicinske nauke neophodne radi analize i utvrđivanja činjenica u postupku, može se pristupiti i bez pristanka okrivljenog, izuzev ako bi zbog toga nastupila kakva šteta po njegovo zdravlje.

Ako je potrebno utvrditi postojanje traga ili posledice krivičnog dela na drugom licu, uzimanju uzoraka biološkog porekla i preduzimanju drugih medicinskih radnji u skladu sa stavom 1. ovog člana može se pristupiti i bez pristanka lica, izuzev ako bi nastupila kakva šteta po njegovo zdravlje.

Od okrivljenog, oštećenog, svedoka ili drugog lica može se radi utvrđivanja činjenica u postupku uzeti uzorak glasa ili rukopisa radi upoređivanja.

Radnje iz st. 1. i 2. ovog člana po naredbi javnog tužioca ili suda preduzima zdravstveni radnik.

Lice iz stava 3. ovog člana koje bez zakonskog razloga (član 68. stav 1. tačka 2), član 93, član 94. stav 1. i član 95. stav 2.) odbije da da uzorak glasa ili rukopisa sud može kazniti novčano do 150.000 dinara.

O žalbi protiv rešenja kojim je izrečena novčana kazna, odlučuje veće. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Uzimanje uzoraka za forenzičko-genetičku analizu

Član 142

Ako je potrebno radi otkrivanja učinioca krivičnog dela ili utvrđivanja drugih činjenica u postupku, javni tužilac ili sud može narediti uzimanje uzorka za forenzičko-genetičku analizu:

1) sa mesta krivičnog dela i drugog mesta na kome se nalaze tragovi krivičnog dela;

2) od okrivljenog i oštećenog, a pod uslovima predviđenim u članu 141. stav 2. ovog zakonika;

3) od drugih lica ako postoji jedna ili više karakteristika koja ih dovodi u vezu sa krivičnim delom.

U odluci o izricanju krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode, prvostepeni sud može po službenoj dužnosti odrediti da se uzorak za forenzičko-genetičku analizu uzme od:

1) okrivljenog kome je za krivično delo učinjeno sa umišljajem izrečena kazna zatvora preko jedne godine;

2) okrivljenog koji je oglašen krivim za umišljajno krivično delo protiv polne slobode;

3) lica kome je izrečena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja.

Vođenje evidencije o uzetim uzorcima, njihovo čuvanje i uništavanje uređuje se aktom iz člana 279. ovog zakonika.

ž) Provera računa i sumnjivih transakcija

Predmet provere

Član 143

Ako postoje osnovi sumnje da osumnjičeni za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, odnosno za krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (član 185. stav 4. Krivičnog zakonika), pranje novca (član 231. stav 5. Krivičnog zakonika), trgovina uticajem (član 366. stav 2. Krivičnog zakonika), primanje mita (član 367. stav 4. Krivičnog zakonika) i davanje mita (član 368. stav 2. Krivičnog zakonika) poseduje račune ili obavlja transakcije, organ postupka može odrediti da se izvrši provera računa ili sumnjivih transakcija.

Provera iz stava 1. ovog člana obuhvata:

1) pribavljanje podataka;

2) nadzor nad sumnjivim transakcijama;

3) privremeno obustavljanje sumnjive transakcije.

Pribavljanje podataka

Član 144

Ako su ispunjeni uslovi iz člana 143. stav 1. ovog zakonika, javni tužilac može narediti banci ili drugoj finansijskoj organizaciji da mu u određenom roku dostavi podatke:

1) o računima koje osumnjičeni ima ili kontroliše i sredstvima koja na njima drži;

2) iz evidencije podataka.

Banka ili finansijska organizacija dužna je da čuva kao tajnu podatak da je postupila u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Ako ne pokrene krivični postupak u roku od šest meseci od dana kada se upoznao sa prikupljenim podacima iz stava 1. ovog člana ili ako izjavi da protiv osumnjičenog neće zahtevati vođenje postupka ili ako smatra da prikupljeni podaci nisu potrebni za vođenje postupka, javni tužilac će doneti rešenje o uništenju prikupljenog materijala.

O donošenju rešenja iz stava 3. ovog člana javni tužilac će obavestiti lice prema kome je sprovedena dokazna radnja. Materijal se uništava pod nadzorom javnog tužioca koji o tome sastavlja zapisnik.

Nadzor nad sumnjivim transakcijama

Član 145

Ako su ispunjeni uslovi iz člana 143. stav 1. ovog zakonika, javni tužilac može zahtevati da sud odredi nadzor nad sumnjivim transakcijama.

Nadzor iz stava 1. ovog člana određuje obrazloženom naredbom sudija za prethodni postupak. U naredbi se navode podaci o osumnjičenom, oznaka računa, obaveza banke ili finansijske organizacije da dostavlja periodične izveštaje javnom tužiocu i trajanje nadzora. Nadzor može trajati najduže tri meseca, a zbog važnih razloga može biti produžen najviše za još tri meseca. Nadzor se obustavlja čim prestanu razlozi za njegovu primenu.

Ako u naredbi nije drugačije određeno, banka ili druga finansijska organizacija je dužna da pre svake transakcije obavesti javnog tužioca da će transakcija biti izvršena i da navede rok u kojem će se izvršiti.

Ako zbog prirode transakcije nije moguće postupiti u skladu sa stavom 3. ovog člana, banka ili druga finansijska organizacija će obavestiti javnog tužioca odmah posle izvršenja transakcije i navešće razloge kašnjenja.

Banka ili finansijska organizacija dužna je da čuva kao tajnu podatak da je postupila u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Ako javni tužilac ne pokrene krivični postupak u roku od šest meseci od dana kada se upoznao sa podacima dobijenim nadzorom iz stava 1. ovog člana ili ako izjavi da protiv osumnjičenog neće zahtevati vođenje postupka ili ako smatra da prikupljeni podaci nisu potrebni za vođenje postupka, sudija za prethodni postupak će postupiti u skladu sa članom 144. st. 3. i 4. ovog zakonika.

Privremeno obustavljanje sumnjive transakcije

Član 146

Ako su ispunjeni uslovi iz člana 143. stav 1. ovog zakonika i ako postoje osnovi sumnje da osumnjičeni obavlja transakciju iz člana 145. stav 1. ovog zakonika, na pisani i obrazloženi zahtev javnog tužioca sudija za prethodni postupak može narediti banci ili drugoj finansijskoj organizaciji da privremeno obustavi izvršenje sumnjive transakcije.

Mera privremenog obustavljanja iz stava 1. ovog člana može trajati najduže 72 časa, a u slučaju da trajanje mere obuhvata i neradne dane može se po naredbi suda produžiti najviše za još 48 časova.

Banka ili druga finansijska organizacija dužna je da čuva kao tajnu podatak da je postupila u skladu sa stavom 1. ovog člana.

z) Privremeno oduzimanje predmeta

Predmeti koji se oduzimaju

Član 147

Predmete koji se po Krivičnom zakoniku moraju oduzeti ili koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, organ postupka će privremeno oduzeti i obezbediti njihovo čuvanje.

Odluku o privremenom oduzimanju sredstava koja su predmet sumnjive transakcije (član 145.) i njihovom stavljanju na poseban račun radi čuvanja donosi sud.

U predmete iz stava 1. ovog člana spadaju i uređaji za automatsku obradu podataka i uređaji i oprema na kojoj se čuvaju ili se mogu čuvati elektronski zapisi.

Dužnost držaoca predmeta

Član 148

Lice koje drži predmete iz člana 147. st. 1. i 2. ovog zakonika dužno je da organu postupka omogući pristup predmetima, pruži obaveštenja potrebna za njihovu upotrebu i da ih na zahtev organa preda. Pre oduzimanja predmeta organ postupka će po potrebi u prisustvu stručnog lica pregledati predmete.

Lice iz stava 1. ovog člana koje odbije da omogući pristup predmetima, da pruži obaveštenja potrebna za njihovu upotrebu ili da ih preda, javni tužilac ili sud može kazniti novčano do 150.000 dinara, a ako i posle toga odbije da ispuni svoju dužnost, može ga još jednom kazniti istom kaznom. Na isti način postupiće se prema odgovornom licu u državnom organu, vojnom objektu, preduzeću ili drugom pravnom licu.

O žalbi protiv rešenja kojim je izrečena novčana kazna, odlučuje sudija za prethodni postupak ili veće. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Oslobođenje od dužnosti predaje predmeta

Član 149

Od dužnosti predaje predmeta oslobođen je:

1) okrivljeni;

2) lice iz člana 93. tač. 1) i 2) ovog zakonika, osim ako sud drugačije ne odluči (član 93. stav 2.).

Postupak privremenog oduzimanja predmeta

Član 150

Licu od koga su predmeti oduzeti, izdaje se potvrda u kojoj će se oni opisati, navesti gde su pronađeni, podaci o licu od koga se predmeti oduzimaju, kao i svojstvo i potpis lica koje radnju sprovodi.

Spisi koji mogu da posluže kao dokaz će se popisati, a ako to nije moguće, spisi će se staviti u omot i zapečatiti. Vlasnik spisa može na omot staviti i svoj pečat.

Lice od koga su spisi oduzeti pozvaće se da prisustvuje otvaranju omota. Ako se ono ne odazove pozivu ili je odsutno, organ postupka će omot otvoriti i pregledati i popisati spise. Pri pregledanju spisa mora se voditi računa da njihov sadržaj ne saznaju neovlašćena lica.

Povraćaj privremeno oduzetih predmeta

Član 151

Predmeti koji su u toku postupka privremeno oduzeti, vratiće se držaocu ako prestanu razlozi zbog kojih su predmeti privremeno oduzeti, a ne postoje razlozi za njihovo trajno oduzimanje (član 535.).

Ako je predmet iz stava 1. ovog člana neophodno potreban držaocu, on mu se može vratiti i pre prestanka razloga zbog kojeg je oduzet, uz obavezu da ga na zahtev organa postupka donese.

Javni tužilac i sud paze po službenoj dužnosti na postojanje razloga za privremeno oduzimanje predmeta.

i) Pretresanje

a. Osnovne odredbe

Predmet i osnov pretresanja

Član 152

Pretresanje stana i drugih prostorija ili lica može se preduzeti ako je verovatno da će se pretresanjem pronaći okrivljeni, tragovi krivičnog dela ili predmeti važni za postupak.

Pretresanje stana i drugih prostorija ili lica se preduzima na osnovu naredbe suda ili izuzetno bez naredbe, na osnovu zakonskog ovlašćenja.

Pretresanje uređaja za automatsku obradu podataka i opreme na kojoj se čuvaju ili se mogu čuvati elektronski zapisi preduzima se na osnovu naredbe suda i, po potrebi, uz pomoć stručnog lica.

Privremeno oduzimanje predmeta i isprava

Član 153

Prilikom pretresanja, oduzeće se privremeno predmeti i isprave koji su u vezi sa svrhom pretresanja.

Ako se prilikom pretresanja nađu predmeti koji nisu u vezi sa krivičnim delom zbog koga je pretresanje preduzeto, ali koji ukazuju na drugo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, oni će se opisati u zapisniku i privremeno oduzeti, a o oduzimanju će se odmah izdati potvrda.

Ako pretresanje nije preduzeo javni tužilac, niti je njemu prisustvovao, organ koji je izvršio pretresanje o tome će odmah obavestiti javnog tužioca.

Ako javni tužilac nađe da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka ili ako prestanu razlozi zbog kojih su predmeti privremeno oduzeti, a ne postoje razlozi za njihovo trajno oduzimanje (član 535.), predmeti će se odmah vratiti licu od koga su oduzeti.

Postupanje sa stvarima nepoznatog vlasnika

Član 154

Ako se prilikom pretresanja pronađe stvar za koju se ne zna čija je, organ postupka objaviće oglas na tabli skupštine jedinice lokalne samouprave na čijem području je pretresanje preduzeto i na čijem je području krivično delo učinjeno, a ako se radi o stvarima veće vrednosti i u sredstvima javnog informisanja, u kome će opisati stvar i pozvati vlasnika da se javi u roku od jedne godine od dana objavljivanja oglasa, uz upozorenje da će u protivnom stvar biti prodata.

Ako je stvar podložna kvaru ili je njeno čuvanje vezano sa znatnim troškovima, ona će se prodati po odredbama koje važe za izvršni postupak, a novac predati na čuvanje u sudski depozit, odnosno depozit javnog tužilaštva.

Ako se u roku od jedne godine niko ne javi za stvari ili za novac dobijen od prodaje stvari, sud će doneti rešenje da stvar postaje državna svojina, odnosno da se novac unese u budžet Republike Srbije.

Vlasnik stvari ima pravo da u parnici traži povraćaj stvari ili novca dobijenog od prodaje stvari. Zastarevanje ovog prava počinje da teče od dana objavljivanja oglasa.

b. Pretresanje na osnovu naredbe

Naredba o pretresanju

Član 155

Na obrazloženi zahtev javnog tužioca pretresanje naređuje sud.

Naredba o pretresanju sadrži:

1) naziv suda koji je naredio pretresanje;

2) označenje predmeta pretresanja;

3) razlog pretresanja;

4) naziv organa koji će preduzeti pretresanje;

5) druge podatke od značaja za pretresanje.

Pretresanje iz stava 1. ovog člana će započeti najkasnije u roku od osam dana od dana izdavanja naredbe. Ako ne započne u navedenom roku, pretresanje se ne može preduzeti i naredba će se vratiti sudu.

Pretpostavke za pretresanje

Član 156

Posle predaje naredbe o pretresanju, držalac stana i drugih prostorija ili lice na kome će se pretresanje preduzeti poziva se da dobrovoljno preda lice, odnosno predmete koji se traže.

Držalac ili lice iz stava 1. ovog člana poučiće se da ima pravo da uzme advokata, odnosno branioca koji može prisustvovati pretresanju. Ako držalac ili lice iz stava 1. ovog člana zahteva prisustvo advokata, odnosno branioca, početak pretresanja će se odložiti do njegovog dolaska, a najduže za tri časa.

Pretresanju se može pristupiti i bez prethodne predaje naredbe, kao i bez prethodnog poziva za predaju lica ili predmeta i pouke o pravu na branioca, odnosno advokata, ako se pretpostavlja oružani otpor ili druga vrsta nasilja ili ako se očigledno priprema ili je otpočelo uništavanje tragova krivičnog dela ili predmeta važnih za postupak ili je držalac stana i drugih prostorija nedostupan.

Držalac stana i drugih prostorija pozvaće se da prisustvuje pretresanju, a ako je on odsutan, pozvaće se da u njegovo ime pretresanju prisustvuje neko od punoletnih članova njegovog domaćinstva ili drugo lice.

Kada se pretresaju vojni objekti, prostorije državnih organa, preduzeća ili drugih pravnih lica, pozvaće se njihov rukovodilac ili lice koje on odredi, odnosno odgovorno lice da prisustvuje pretresanju. Ako pozvano lice ne dođe u roku od tri časa od časa prijema poziva, pretresanje se može obaviti i bez njegovog prisustva.

Kada se pretresa advokatska kancelarija ili stan u kojem živi advokat, pozvaće se advokat koga odredi predsednik nadležne advokatske komore. Ako advokat koga je odredio predsednik advokatske komore ne dođe u roku od tri časa, pretresanje se može obaviti i bez njegovog prisustva.

Pretresanju prisustvuju dva punoletna građanina kao svedoci koji će se pre početka pretresanja upozoriti da paze na tok pretresanja, kao i da imaju pravo da pre potpisivanja zapisnika o pretresanju stave svoje prigovore na verodostojnost sadržine zapisnika. Ako su ispunjeni uslovi iz stava 3. ovog člana, pretresanje se može preduzeti i bez prisustva svedoka.

Kada se sprovodi pretresanje lica, svedoci i lice koje sprovodi pretresanje moraju biti lica istog pola kao i lice koje se pretresa.

Postupak pretresanja

Član 157

Pretresanje se vrši obazrivo, uz poštovanje dostojanstva ličnosti i prava na intimnost i bez nepotrebnog remećenja kućnog reda. Pretresanje se vrši po pravilu danju, a izuzetno i noću, odnosno između 22 i 6 časova, ako je danju započeto pa nije dovršeno ili je to određeno naredbom za pretresanje.

Zaključane prostorije, nameštaj ili druge stvari otvoriće se silom samo ako njihov držalac nije prisutan ili neće dobrovoljno da ih otvori ili to odbije da učini prisutno lice (član 156. stav 4.). Prilikom otvaranja izbegavaće se nepotrebno oštećenje.

Ako se vrši pretresanje uređaja i opreme iz člana 152. stav 3. ovog zakonika, držalac predmeta ili prisutno lice (član 156. stav 4.), osim okrivljenog, dužno je da omogući pristup i da pruži obaveštenja potrebna za njihovu upotrebu, izuzev ako ne postoji neki od razloga iz člana 93, člana 94. stav 1. i člana 95. stav 2. ovog zakonika.

O svakom pretresanju će se sačiniti zapisnik u kome će se tačno opisati predmeti i isprave koji se oduzimaju i mesto na kome su pronađeni, a posebno će se obrazložiti zbog čega se pretresanje vrši noću. U zapisnik se unose i primedbe prisutnih lica. Zapisnik o pretresanju potpisuju prisutna lica. U slučaju da lice odbije da potpiše zapisnik, to će se posebno navesti. O oduzetim predmetima će se sačiniti potvrda koja će se odmah izdati licu od koga su predmeti, odnosno isprave oduzete.

Tok pretresanja može se tonski i optički snimiti, a predmeti pronađeni tokom pretresanja mogu se posebno fotografisati, a ako se pretresanje vrši bez prisustva svedoka (član 156. stav 7.) ili bez predstavnika advokatske komore (član 156. stav 6.), snimanje i fotografisanje je obavezno. Snimci i fotografije će se priložiti zapisniku o pretresanju.

v. Pretresanje bez naredbe

Pretresanje stana i drugih prostorija

Član 158

Javni tužilac ili ovlašćena službena lica policije mogu izuzetno bez naredbe suda ući u stan i druge prostorije i bez prisustva svedoka preduzeti pretresanje stana i drugih prostorija ili lica koja se tu zateknu:

1) uz saglasnost držaoca stana i druge prostorije;

2) ako neko zove u pomoć;

3) radi neposrednog hapšenja učinioca krivičnog dela;

4) radi izvršenja odluke suda o pritvaranju ili dovođenju okrivljenog;

5) radi otklanjanja neposredne i ozbiljne opasnosti za ljude ili imovinu.

Ako nakon ulaska u stan i druge prostorije nije preduzeto pretresanje, držaocu prostorija ili prisutnom licu (član 156. stav 4.) odmah će se izdati potvrda u kojoj će se naznačiti razlog ulaženja i uneti primedbe držaoca ili prisutnog lica.

Ako je nakon ulaska u stan i druge prostorije preduzeto pretresanje, o ulasku u prostorije i izvršenom pretresanju bez naredbe suda i prisustva svedoka biće sačinjen zapisnik u kome će se naznačiti razlozi ulaska i pretresanja.

Pretresanje lica

Član 159

Ovlašćena službena lica policije mogu bez naredbe suda za pretresanje i bez prisustva svedoka preduzeti pretresanje lica prilikom lišenja slobode ili prilikom izvršenja naredbe za dovođenje, ako postoji sumnja da to lice poseduje oružje ili oruđe za napad ili ako postoji sumnja da će odbaciti, sakriti ili uništiti predmete koje treba od njega oduzeti kao dokaz u postupku.

Izveštaj sudiji za prethodni postupak

Član 160

Kad javni tužilac ili ovlašćena službena lica policije preduzmu pretresanje stana i drugih prostorija ili lica bez naredbe o pretresanju dužna su da o tome odmah podnesu izveštaj sudiji za prethodni postupak koji ceni da li su bili ispunjeni uslovi za pretresanje.

3. Posebne dokazne radnje

a) Osnovne odredbe

Uslovi za određivanje

Član 161

Posebne dokazne radnje mogu se odrediti prema licu za koje postoje osnovi sumnje da je učinilo krivično delo iz člana 162. ovog zakonika, a na drugi način se ne mogu prikupiti dokazi za krivično gonjenje ili bi njihovo prikupljanje bilo znatno otežano.

Posebne dokazne radnje se izuzetno mogu odrediti i prema licu za koje postoje osnovi sumnje da priprema neko od krivičnih dela iz stava 1. ovog člana, a okolnosti slučaja ukazuju da se na drugi način krivično delo ne bi moglo otkriti, sprečiti ili dokazati ili bi to izazvalo nesrazmerne teškoće ili veliku opasnost.

Prilikom odlučivanja o određivanju i trajanju posebnih dokaznih radnji organ postupka će posebno ceniti da li bi se isti rezultat mogao postići na način kojim se manje ograničavaju prava građana.

Krivična dela u odnosu na koja se primenjuju posebne dokazne radnje

Član 162

Pod uslovima iz člana 161. ovog zakonika posebne dokazne radnje mogu se odrediti za sledeća krivična dela:

1) za koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti;

2) teško ubistvo (član 114. Krivičnog zakonika), otmica (član 134. Krivičnog zakonika), prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (član 185. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika), razbojništvo (član 206. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika), iznuda (član 214. stav 4. Krivičnog zakonika), falsifikovanje novca (član 223. st. 1. do 3. Krivičnog zakonika), pranje novca (član 231. st. 1. do 4. Krivičnog zakonika), zloupotreba položaja odgovornog lica (član 234. Krivičnog zakonika), zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom (član 234a Krivičnog zakonika), neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. st. 1. do 3. Krivičnog zakonika), ugrožavanje nezavisnosti (član 305. Krivičnog zakonika), ugrožavanje teritorijalne celine (član 307. Krivičnog zakonika), napad na ustavno uređenje (član 308. Krivičnog zakonika), pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja (član 309. Krivičnog zakonika), diverzija (član 313. Krivičnog zakonika), sabotaža (član 314. Krivičnog zakonika), špijunaža (član 315. Krivičnog zakonika), odavanje državne tajne (član 316. Krivičnog zakonika), izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti (član 317. Krivičnog zakonika), povreda teritorijalnog suvereniteta (član 318. Krivičnog zakonika), udruživanje radi protivustavne delatnosti (član 319. Krivičnog zakonika), pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije (član 320. Krivičnog zakonika), teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije (član 321. Krivičnog zakonika), nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (član 348. stav 3. Krivičnog zakonika), nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi (član 350. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika), zloupotreba službenog položaja (član 359. Krivičnog zakonika), trgovina uticajem (član 366. Krivičnog zakonika), primanje mita (član 367. Krivičnog zakonika), davanje mita (član 368. Krivičnog zakonika), trgovina ljudima (član 388. Krivičnog zakonika), ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom (član 392. Krivičnog zakonika) i krivično delo iz člana 98. st. 3. do 5. Zakona o tajnosti podataka;

3) sprečavanje i ometanja dokazivanja (član 336. stav 1. Krivičnog zakonika) ako je učinjeno u vezi sa krivičnim delom iz tač. 1) i 2) ovog stava.

Posebna dokazna radnja iz člana 183. ovog zakonika može se odrediti samo za krivično delo iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Pod uslovima iz člana 161. ovog zakonika posebna dokazna radnja iz člana 166. ovog zakonika može se odrediti i za sledeća krivična dela: neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava (član 199. Krivičnog zakonika), oštećenje računarskih podataka i programa (član 298. stav 3. Krivičnog zakonika), računarska sabotaža (član 299. Krivičnog zakonika), računarska prevara (član 301. stav 3. Krivičnog zakonika) i neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka (član 302. Krivičnog zakonika).

Postupanje sa prikupljenim materijalom

Član 163

Ako javni tužilac ne pokrene krivični postupak u roku od šest meseci od dana kada se upoznao sa materijalom prikupljenim korišćenjem posebnih dokaznih radnji ili ako izjavi da ga neće koristiti u postupku, odnosno da protiv osumnjičenog neće zahtevati vođenje postupka, sudija za prethodni postupak će doneti rešenje o uništenju prikupljenog materijala.

O donošenju rešenja iz stava 1. ovog člana sudija za prethodni postupak može obavestiti lice prema kome je sprovedena posebna dokazna radnja iz člana 166. ovog zakonika ako je u toku sprovođenja radnje utvrđena njegova istovetnost i ako to ne bi ugrozilo mogućnost vođenja krivičnog postupka. Materijal se uništava pod nadzorom sudije za prethodni postupak koji o tome sastavlja zapisnik.

Ako je pri preduzimanju posebnih dokaznih radnji postupljeno suprotno odredbama ovog zakonika ili naredbi organa postupka, na prikupljenim podacima se ne može zasnivati sudska odluka, a sa prikupljenim materijalom se postupa u skladu sa članom 84. stav 3. ovog zakonika.

Slučajni nalaz

Član 164

Ako je preduzimanjem posebnih dokaznih radnji prikupljen materijal o krivičnom delu ili učiniocu koji nije bio obuhvaćen odlukom o određivanju posebnih dokaznih radnji, takav materijal se može koristiti u postupku samo ako se odnosi na krivično delo iz člana 162. ovog zakonika.

Tajnost podataka

Član 165

Predlog za određivanje posebnih dokaznih radnji i odluka o predlogu beleže se u posebnom upisniku i čuvaju se zajedno sa materijalom o sprovođenju posebnih dokaznih radnji u posebnom omotu spisa sa naznakom „posebne dokazne radnje“ i oznakom stepena tajnosti, u skladu sa propisima koji uređuju tajne podatke.

Podaci o predlaganju, odlučivanju i sprovođenju posebnih dokaznih radnji predstavljaju tajne podatke.

Podatke iz stava 2. ovog člana dužna su da čuvaju kao tajne i druga lica koja ih u bilo kom svojstvu saznaju.

b) Tajni nadzor komunikacije

Uslovi za određivanje

Član 166

Ako su ispunjeni uslovi iz člana 161. st. 1. i 2. ovog zakonika, na obrazloženi predlog javnog tužioca sud može odrediti nadzor i snimanje komunikacije koja se obavlja putem telefona ili drugih tehničkih sredstava ili nadzor elektronske ili druge adrese osumnjičenog i zaplenu pisama i drugih pošiljki.

Naredba o tajnom nadzoru komunikacije

Član 167

Posebnu dokaznu radnju iz člana 166. ovog zakonika određuje sudija za prethodni postupak obrazloženom naredbom.

Naredba iz stava 1. ovog člana sadrži raspoložive podatke o licu prema kojem se tajni nadzor komunikacije određuje, zakonski naziv krivičnog dela, označenje poznatog telefonskog broja ili adrese osumnjičenog, odnosno telefonskog broja ili adrese za koju postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni koristi, razloge na kojima se zasniva sumnja, način sprovođenja, obim i trajanje posebne dokazne radnje.

Tajni nadzor komunikacije može trajati tri meseca, a zbog neophodnosti daljeg prikupljanja dokaza se može produžiti najviše za tri meseca. Ako je reč o krivičnim delima iz člana 162. stav 1. tačka 1. ovog zakonika tajni nadzor može se izuzetno produžiti još najviše dva puta u trajanju od po tri meseca. Sprovođenje nadzora se prekida čim prestanu razlozi za njegovu primenu.

Sprovođenje tajnog nadzora komunikacije

Član 168

Naredbu iz člana 167. stav 1. ovog zakonika izvršava policija, Bezbednosno-informativna agencija ili Vojnobezbednosna agencija. O sprovođenju tajnog nadzora komunikacije sačinjavaju se dnevni izveštaji koji se zajedno sa prikupljenim snimcima komunikacije, pismima i drugim pošiljkama koje su upućene osumnjičenom ili koje on šalje dostavljaju sudiji za prethodni postupak i javnom tužiocu na njihov zahtev.

Poštanska, telegrafska i druga preduzeća, društva i lica registrovana za prenošenje informacija dužna su da državnom organu iz stava 1. ovog člana koji izvršava naredbu, omoguće sprovođenje nadzora i snimanja komunikacije i da, uz potvrdu prijema, predaju pisma i druge pošiljke.

Proširenje tajnog nadzora komunikacije

Član 169

Ako u toku sprovođenja tajnog nadzora komunikacije dođe do saznanja da osumnjičeni koristi drugi telefonski broj ili adresu, državni organ iz člana 168. stav 1. ovog zakonika će proširiti tajni nadzor komunikacije i na taj telefonski broj ili adresu i o tome će odmah obavestiti javnog tužioca.

Po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana, javni tužilac će odmah podneti predlog da se naknadno odobri proširenje tajnog nadzora komunikacije. O predlogu odlučuje sudija za prethodni postupak u roku od 48 časova od prijema predloga i o tome sastavlja belešku u zapisniku.

Ako usvoji predlog iz stava 2. ovog člana, sudija za prethodni postupak će naknadno odobriti proširenje tajnog nadzora komunikacije, a ako odbije predlog, materijal koji je prikupljen u skladu sa stavom 1. ovog člana se uništava (član 163. st. 1. i 2.).

Dostavljanje izveštaja i materijala

Član 170

Po završetku tajnog nadzora komunikacije organ iz člana 168. stav 1. ovog zakonika dostavlja sudiji za prethodni postupak snimke komunikacije, pisma i druge pošiljke i poseban izveštaj koji sadrži: vreme početka i završetka nadzora, podatke o službenom licu koje je nadzor sprovelo, opis tehničkih sredstava koja su primenjena, broj i raspoložive podatke o licima obuhvaćenim nadzorom i ocenu o svrsishodnosti i rezultatima primene nadzora.

Sudija za prethodni postupak će prilikom otvaranja pisama i drugih pošiljki paziti da se ne povrede pečati i da se omoti i adrese sačuvaju. O otvaranju će sastaviti zapisnik. Sav materijal dobijenim sprovođenjem tajnog nadzora komunikacije dostaviće se javnom tužiocu.

Javni tužilac će odrediti da se snimci dobijeni upotrebom tehničkih sredstava u celini ili delimično prepišu i opišu.

Na snimke sačinjene suprotno odredbama čl. 166. do 169. ovog zakonika shodno će se primenjivati odredbe čl. 237, 358, 407. i člana 445. stav 2. ovog zakonika.

v) Tajno praćenje i snimanje

Uslovi za određivanje

Član 171

Ako su ispunjeni uslovi iz člana 161. st. 1. i 2. ovog zakonika, na obrazloženi predlog javnog tužioca sud može odrediti tajno praćenje i snimanje osumnjičenog radi:

1) otkrivanja kontakata ili komunikacije osumnjičenog na javnim mestima i mestima na kojima je pristup ograničen ili u prostorijama, osim u stanu;

2) utvrđivanja istovetnosti lica ili lociranja lica ili stvari.

Mesta ili prostorije iz stava 1. tačke 1) ovog člana, odnosno prevozna sredstava drugih lica mogu biti predmet tajnog nadzora i snimanja samo ako je verovatno da će osumnjičeni tu biti prisutan ili da koristi ta prevozna sredstva.

Naredba o tajnom praćenju i snimanju

Član 172

Posebnu dokaznu radnju iz člana 171. ovog zakonika određuje sudija za prethodni postupak obrazloženom naredbom.

Naredba iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o osumnjičenom, zakonski naziv krivičnog dela, razloge na kojima se zasniva sumnja, označenje prostorija, mesta ili prevoznog sredstva, ovlašćenje za ulazak i postavljanje tehničkih uređaja za snimanje, način sprovođenja, obim i trajanje posebne dokazne radnje.

Tajno praćenje i snimanje može trajati tri meseca, a zbog neophodnosti daljeg prikupljanja dokaza može se produžiti najviše za tri meseca. Ako je reč o krivičnim delima iz člana 162. stav 1. tačka 1) ovog zakonika tajno praćenje i snimanje može se izuzetno produžiti još najviše dva puta u trajanju od po tri meseca. Sprovođenje praćenja i snimanja se prekida čim prestanu razlozi za njegovu primenu.

Sprovođenje tajnog praćenja i snimanja

Član 173

Naredbu iz člana 172. stav 1. ovog zakonika izvršava policija, Bezbednosno-informativna agencija ili Vojnobezbednosna agencija. O sprovođenju tajnog praćenja i snimanja sačinjavaju se dnevni izveštaji koji se zajedno sa prikupljenim snimcima dostavljaju sudiji za prethodni postupak i javnom tužiocu, na njihov zahtev.

Po završetku tajnog praćenja i snimanja shodno se primenjuju odredbe člana 170. ovog zakonika.

g) Simulovani poslovi

Uslovi za određivanje

Član 174

Ako su ispunjeni uslovi iz člana 161. st. 1. i 2. ovog zakonika, na obrazloženi predlog javnog tužioca sud može odrediti:

1) simulovanu kupovinu, prodaju ili pružanje poslovnih usluga;

2) simulovano davanje ili primanje mita.

Naredba o zaključenju simulovanih poslova

Član 175

Posebnu dokaznu radnju iz člana 174. ovog zakonika određuje sudija za prethodni postupak obrazloženom naredbom.

Naredba iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o osumnjičenom, zakonski naziv krivičnog dela, razloge na kojima se zasniva sumnja, način sprovođenja, snimanje, dokumentovanje, obim i trajanje posebne dokazne radnje.

Sprovođenje simulovanih poslova može trajati tri meseca, a zbog neophodnosti daljeg prikupljanja dokaza može se produžiti najviše za tri meseca. Ako je reč o krivičnim delima iz člana 162. stav 1. tačka 1) ovog zakonika zaključenje simulovanih poslova se može izuzetno produžiti još najviše dva puta u trajanju od po tri meseca. Zaključenje simulovanih poslova se prekida čim prestanu razlozi za njihovu primenu.

Sprovođenje simulovanih poslova

Član 176

Naredbu iz člana 175. stav 1. ovog zakonika izvršava, po pravilu, ovlašćeno lice policije, Bezbednosno-informativne agencije ili Vojnobezbednosne agencije, a ako to zahtevaju posebne okolnosti slučaja i drugo ovlašćeno lice. O sprovođenju simulovanih poslova sačinjavaju se dnevni izveštaji koji se zajedno sa prikupljenim snimcima dostavljaju sudiji za prethodni postupak i javnom tužiocu, na njihov zahtev.

Ovlašćeno lice iz stava 1. ovog člana koje zaključuje simulovani posao ne čini krivično delo ako je radnja koju preduzima krivičnim zakonom predviđena kao radnja krivičnog dela.

Zabranjeno je i kažnjivo da lice iz stava 2. ovog člana podstrekava drugog na izvršenje krivičnog dela.

Dostavljanje izveštaja i materijala

Član 177

Po zaključenju simulovanih poslova državni organ koji izvršava naredbu iz člana 175. stav 1. ovog zakonika dostavlja sudiji za prethodni postupak celokupnu dokumentaciju o preduzetoj posebnoj dokaznoj radnji, optičke, tonske ili elektronske zapise i druge dokaze i poseban izveštaj koji sadrži: vreme zaključenja simulovanih poslova, podatke o licu koje je simulovane poslove zaključilo osim ako je to učinio prikriveni islednik, opis tehničkih sredstava koja su primenjena, broj i raspoložive podatke o licima uključenim u zaključenje simulovanih poslova.

Sudija za prethodni postupak će materijal i izveštaj iz stava 1. ovog člana dostaviti javnom tužiocu.

d) Računarsko pretraživanje podataka

Uslovi za određivanje

Član 178

Ako su ispunjeni uslovi iz člana 161. st. 1. i 2. ovog zakonika, na obrazloženi predlog javnog tužioca sud može odrediti računarsko pretraživanje već obrađenih ličnih i drugih podataka i njihovo poređenje sa podacima koji se odnose na osumnjičenog i krivično delo.

Naredba o računarskom pretraživanju podataka

Član 179

Posebnu dokaznu radnju iz člana 178. ovog zakonika određuje sudija za prethodni postupak obrazloženom naredbom.

Naredba iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o osumnjičenom, zakonski naziv krivičnog dela, opis podataka koje je potrebno računarski pretražiti i obraditi, označenje državnog organa koji je dužan da sprovede pretragu traženih podataka, obim i vreme trajanja posebne dokazne radnje.

Računarsko pretraživanje podataka može trajati najviše tri meseca, a zbog neophodnosti daljeg prikupljanja dokaza može se izuzetno produžiti još najviše dva puta u trajanju od po tri meseca. Sprovođenje računarskog pretraživanja podataka se prekida čim prestanu razlozi za njegovu primenu.

Sprovođenje računarskog pretraživanja podataka

Član 180

Naredbu iz člana 179. stav 1. ovog zakonika izvršava policija, Bezbednosno-informativna agencija, Vojnobezbednosna agencija, carinske, poreske ili druge službe ili drugi državni organ, odnosno pravno lice koje na osnovu zakona vrši javna ovlašćenja.

Po završetku računarskog pretraživanja podataka državni organ, odnosno pravno lice iz stava 1. ovog člana dostavlja sudiji za prethodni postupak izveštaj koji sadrži: podatke o vremenu početka i završetka računarskog pretraživanja podataka, podatke koji su pretraženi i obrađeni, podatke o službenom licu koje je sprovelo posebnu dokaznu radnju, opis primenjenih tehničkih sredstava, podatke o obuhvaćenim licima i rezultatima primenjenog računarskog pretraživanja podataka.

Sudija za prethodni postupak će izveštaj iz stava 2. ovog člana dostaviti javnom tužiocu.

đ) Kontrolisana isporuka

Uslovi za određivanje

Član 181

Ako su ispunjeni uslovi iz člana 161. st. 1. i 2. ovog zakonika, Republički javni tužilac, odnosno javni tužilac posebne nadležnosti može radi prikupljanja dokaza za postupak i otkrivanja osumnjičenih odrediti kontrolisanu isporuku kojom se dozvoljava da, uz znanje i pod nadzorom nadležnih organa, nezakonite ili sumnjive pošiljke:

1) budu isporučene u okviru teritorije Republike Srbije;

2) uđu, pređu ili izađu sa teritorije Republike Srbije.

Javni tužilac iz stava 1. ovog člana naredbom određuje način sprovođenja kontrolisane isporuke.

Sprovođenje kontrolisane isporuke

Član 182

Kontrolisanu isporuku sprovodi policija i drugi državni organi koje odredi javni tužilac iz člana 181. stav 1. ovog zakonika.

Kontrolisana isporuka iz člana 181. stav 1. tačka 2) ovog zakonika se sprovodi uz saglasnost nadležnih organa zainteresovanih država i na osnovu uzajamnosti, u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima kojima se detaljnije uređuje njen sadržaj.

Po izvršenju kontrolisane isporuke policija, odnosno drugi državni organ dostavlja javnom tužiocu izveštaj koji sadrži: podatke o vremenu početka i završetka kontrolisane isporuke, podatke o službenom licu koje je sprovelo radnju, opis primenjenih tehničkih sredstava, podatke o obuhvaćenim licima i rezultatima primenjene kontrolisane isporuke.

e) Prikriveni islednik

Uslovi za određivanje

Član 183

Ako su ispunjeni uslovi iz člana 161. st. 1. i 2. ovog zakonika, na obrazloženi predlog javnog tužioca sud može odrediti angažovanje prikrivenog islednika ako se korišćenjem drugih posebnih dokaznih radnji ne mogu prikupiti dokazi za krivično gonjenje ili bi njihovo prikupljanje bilo znatno otežano.

Naredba o angažovanju prikrivenog islednika

Član 184

Posebnu dokaznu radnju angažovanja prikrivenog islednika određuje sudija za prethodni postupak obrazloženom naredbom.

Naredba iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o licima i grupi prema kojima se primenjuje, opis mogućih krivičnih dela, način, obim, mesto i trajanje posebne dokazne radnje. U naredbi može biti određeno da prikriveni islednik može upotrebiti tehnička sredstva za fotografisanje ili tonsko, optičko ili elektronsko snimanje.

Angažovanje prikrivenog islednika traje koliko je potrebno da se prikupe dokazi, a najduže godinu dana. Na obrazložen predlog javnog tužioca sudija za prethodni postupak može produžiti trajanje posebne dokazne radnje za najduže šest meseci. Angažovanje prikrivenog islednika se prekida čim prestanu razlozi za njegovu primenu.

Određivanje prikrivenog islednika

Član 185

Prikrivenog islednika pod pseudonimom ili šifrom određuje ministar nadležan za unutrašnje poslove, direktor Bezbednosno-informativne agencije ili direktor Vojnobezbednosne agencije, odnosno lice koje oni ovlaste.

Prikriveni islednik je, po pravilu, ovlašćeno službeno lice organa unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije ili Vojnobezbednosne agencije, a ako to zahtevaju posebne okolnosti slučaja i drugo lice, koje može biti i strani državljanin.

Radi zaštite identiteta prikrivenog islednika, nadležni organi mogu izmeniti podatke u bazama podataka i izdati lične isprave sa izmenjenim podacima. Ovi podaci predstavljaju tajne podatke.

Zabranjeno je i kažnjivo da prikriveni islednik podstrekava na izvršenje krivičnog dela.

Dostavljanje izveštaja i materijala

Član 186

Prikriveni islednik u toku angažovanja podnosi periodične izveštaje svom neposrednom starešini.

Po završetku angažovanja prikrivenog islednika starešina iz stava 1. ovog člana dostavlja sudiji za prethodni postupak fotografije, optičke, tonske ili elektronske snimke, prikupljenu dokumentaciju i sve pribavljene dokaze i izveštaj koji sadrži: vreme početka i završetka angažovanja prikrivenog islednika; šifru ili pseudonim prikrivenog islednika; opis primenjenih postupaka i tehničkih sredstava; podatke o licima obuhvaćenim posebnom dokaznom radnjom i opis postignutih rezultata.

Sudija za prethodni postupak će materijal i izveštaj iz stava 2. ovog člana dostaviti javnom tužiocu.

Ispitivanje prikrivenog islednika kao svedoka

Član 187

Prikriveni islednik se pod šifrom ili pseudonimom može izuzetno ispitati u krivičnom postupku kao svedok. Ispitivanje će se obaviti tako da se strankama i braniocu ne otkrije istovetnost prikrivenog islednika.

Prikriveni islednik se poziva preko starešine (član 186. stav 1.) koji neposredno pre ispitivanja svojom izjavom pred sudom potvrđuje istovetnost prikrivenog islednika. Podaci o istovetnosti prikrivenog islednika koji se ispituje kao svedok predstavljaju tajne podatke.

Sudska odluka se ne može zasnivati isključivo ili u odlučujućoj meri na iskazu prikrivenog islednika.

Glava VIII

MERE ZA OBEZBEĐENJE PRISUSTVA OKRIVLJENOG I ZA NESMETANO VOĐENJE KRIVIČNOG POSTUPKA

1. Osnovne odredbe

Vrste mera

Član 188

Mere koje se mogu preduzeti prema okrivljenom za obezbeđenje njegovog prisustva i za nesmetano vođenje krivičnog postupka su:

1) poziv;

2) dovođenje;

3) zabrana prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem i posećivanja određenih mesta;

4) zabrana napuštanja boravišta;

5) jemstvo;

6) zabrana napuštanja stana;

7) pritvor.

Opšti uslovi za određivanje mera

Član 189

Prilikom određivanja mera iz člana 188. ovog zakonika, organ postupka će voditi računa da se ne primenjuje teža mera ako se ista svrha može postići blažom merom.

U slučaju potrebe, organ postupka može odrediti dve ili više mera iz stava 1. ovog člana.

Mera iz stava 1. ovog člana ukinuće se i po službenoj dužnosti kad prestanu razlozi zbog kojih je određena, odnosno zameniće se drugom blažom merom kad za to nastupe uslovi.

Kontrola poštovanja zabrane napuštanja stana

Član 190

Sud može naložiti da se prema okrivljenom kome je određena mera iz člana 188. tačka 6) ovog zakonika primeni elektronski nadzor radi kontrolisanja poštovanja ograničenja koja su određena.

Uređaj za lociranje – odašiljač, na zglob ruke ili noge okrivljenog, odnosno na drugi način pričvršćuje stručno lice, koje pri tom okrivljenom daje detaljna uputstva o načinu rada uređaja. Stručno lice rukuje uređajem kojim se daljinski prati kretanje okrivljenog i njegov položaj u prostoru – prijemnik.

Elektronski nadzor obavlja organ državne uprave nadležan za izvršenje krivičnih sankcija ili drugi državni organ određen zakonom.

2. Određene mere

a) Poziv

Sadržaj poziva

Član 191

Prisustvo okrivljenog u krivičnom postupku obezbeđuje se njegovim pozivanjem. Poziv okrivljenom upućuje javni tužilac ili sud.

Okrivljeni se poziva dostavljanjem zatvorenog pismenog poziva koji sadrži: naziv organa postupka koji poziva, ime i prezime okrivljenog, zakonski naziv krivičnog dela koje mu se stavlja na teret, mesto gde okrivljeni ima da dođe, dan i čas kad treba da dođe, naznačenje da se poziva u svojstvu okrivljenog i upozorenje da će u slučaju nedolaska prema njemu biti određena teža mera iz člana 188. ovog zakonika, službeni pečat i ime i prezime javnog tužioca, odnosno sudije koji poziva.

Prava i dužnosti okrivljenog

Član 192

Kad se okrivljeni prvi put poziva, poučiće se u pozivu o pravu da uzme branioca i da branilac može prisustvovati njegovom saslušanju, o dužnosti iz člana 70. tačka 2) ovog zakonika i o pravilima o dostavljanju okrivljenom (član 246. st. 1. i 2.).

Ako okrivljeni nije u stanju da se odazove pozivu usled bolesti ili druge neotklonjive smetnje, saslušaće se u mestu gde se nalazi ili će se obezbediti njegov prevoz do zgrade organa postupka ili drugog mesta gde se radnja preduzima.

Pozivanje učesnika u postupku

Član 193

Pre podizanja optužnice javni tužilac poziva svedoka, veštaka ili drugog učesnika u postupku, a ako javni tužilac to ne učini, na zahtev okrivljenog i njegovog branioca, pozivanje vrši sudija za prethodni postupak.

Posle podizanja optužnice, učesnika u postupku iz stava 1. ovog člana poziva sud, ako je odredio njegovo ispitivanje ili stranke i branilac, ako preuzmu obavezu da to učine.

Kada se maloletno lice koje nije navršilo 16 godina poziva u svojstvu svedoka, pozivanje se vrši preko njegovih roditelja, odnosno zakonskih zastupnika, osim ako to nije moguće zbog potrebe da se hitno postupa ili zbog drugih opravdanih razloga.

Učesnik u postupku koji izbegava da primi poziv može se kazniti novčano do 150.000 dinara. Rešenje o novčanom kažnjavanju donosi sud.

O žalbi protiv rešenja iz stava 4. ovog člana odlučuje veće. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Odredba stava 4. ovog člana ne primenjuje se na maloletno lice.

Pozivanje javnim oglasom

Član 194

Ako raspolaže osnovima sumnje o krivičnom delu, organ postupka može putem javnog oglasa objavljenim u sredstvima javnog informisanja pozvati lica koja imaju saznanja o učiniocu i okolnostima događaja da se jave.

b) Dovođenje

Naredba za dovođenje

Član 195

Javni tužilac ili sud može izdati naredbu da se okrivljeni dovede:

1) ako uredno pozvani okrivljeni ne dođe, a svoj izostanak ne opravda;

2) ako se nije moglo izvršiti uredno dostavljanje poziva, a iz okolnosti očigledno proizlazi da okrivljeni izbegava prijem poziva;

3) ako je doneto rešenje o pritvoru.

Naredba iz stava 1. ovog člana izdaje se pismeno. Naredba sadrži: ime i prezime okrivljenog koji se ima dovesti, mesto i godinu rođenja, zakonski naziv krivičnog dela koje mu se stavlja na teret uz navođenje odredbe krivičnog zakona, razlog zbog koga se naređuje dovođenje, službeni pečat i potpis javnog tužioca ili sudije koji naređuje dovođenje.

Izvršenje naredbe za dovođenje

Član 196

Naredbu iz člana 195. stav 1. ovog zakonika izvršava policija.

Ovlašćeno službeno lice policije kome je povereno izvršenje naredbe iz člana 195. stav 1. ovog zakonika predaje naredbu okrivljenom i poziva ga da s njim pođe. Ako okrivljeni to odbije, dovešće ga prinudno.

Naredbu iz člana 195. stav 1. ovog zakonika za dovođenje pripadnika policije, vojnih lica, Bezbednosno-informativne agencije, Vojnobezbednosne agencije, Vojnoobaveštajne agencije ili pripadnika službe za obezbeđenje zavoda u kojem su smeštena lica lišena slobode izvršava njihova komanda, odnosno zavod.

v) Zabrana prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem i posećivanja određenih mesta

Uslovi za određivanje

Član 197

Ako postoje okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni mogao ometati postupak uticanjem na oštećenog, svedoke, saučesnike ili prikrivače ili bi mogao ponoviti krivično delo, dovršiti pokušano krivično delo ili učiniti krivično delo kojim preti, sud može zabraniti okrivljenom prilaženje, sastajanje ili komuniciranje sa određenim licem ili zabraniti posećivanje određenih mesta.

Uz meru iz stava 1. ovog člana sud može okrivljenom naložiti da se povremeno javlja policiji, povereniku iz organa državne uprave nadležnog za izvršenje krivičnih sankcija ili drugom državnom organu određenom zakonom.

Odlučivanje o meri

Član 198

O određivanju mere iz člana 197. ovog zakonika odlučuje sud na predlog javnog tužioca, a posle potvrđivanja optužnice i po službenoj dužnosti.

U toku istrage obrazloženo rešenje o određivanju, produženju ili ukidanju mere iz stava 1. ovog člana donosi sudija za prethodni postupak, a posle podignute optužnice predsednik veća, a na glavnom pretresu veće. Ako meru nije predložio javni tužilac, a postupak se vodi za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, pre donošenja odluke će se zatražiti mišljenje javnog tužioca.

Okrivljeni će se u rešenju o izricanju mere iz stava 1. ovog člana upozoriti da se prema njemu može odrediti teža mera (član 188.) ako prekrši izrečenu zabranu. Rešenje se dostavlja i licu u odnosu na koje je okrivljenom određena mera.

Mera iz stava 1. ovog člana može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude, odnosno do upućivanja okrivljenog na izdržavanje krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode. Sud je dužan da svaka tri meseca ispita da li je dalje trajanje mere opravdano.

Protiv rešenja kojim se određuje, produžava ili ukida mera iz stava 1. ovog člana stranke i branilac mogu izjaviti žalbu. Javni tužilac može izjaviti žalbu i protiv rešenja kojim je odbijen predlog za određivanje mere. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Kontrolu primene mere iz stava 1. ovog člana vrši policija.

g) Zabrana napuštanja boravišta

Uslovi za određivanje

Član 199

Ako postoje okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni mogao pobeći, sakriti se, otići u nepoznato mesto ili u inostranstvo, sud može zabraniti okrivljenom da bez odobrenja napusti mesto boravišta ili teritoriju Republike Srbije.

Uz meru iz stava 1. ovog člana, okrivljenom može biti zabranjeno posećivanje određenih mesta ili naloženo da se povremeno javlja određenom državnom organu ili privremeno oduzeta putna isprava ili vozačka dozvola.

Merama iz st. 1. i 2. ovog člana ne može se ograničiti pravo okrivljenog da živi u svom stanu, da se nesmetano viđa sa članovima porodice, bliskim srodnicima i svojim braniocem.

Odlučivanje o meri

Član 200

O određivanju mera iz člana 199. st. 1. i 2. ovog zakonika odlučuje sud na predlog javnog tužioca, a posle potvrđivanja optužnice i po službenoj dužnosti. O određivanju mere sud obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

U toku istrage obrazloženo rešenje o određivanju, produženju ili ukidanju mere iz stava 1. ovog člana donosi sudija za prethodni postupak, a posle podignute optužnice predsednik veća, a na glavnom pretresu veće. Ako meru nije predložio javni tužilac, a postupak se vodi za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, pre donošenja odluke će se zatražiti mišljenje javnog tužioca.

Okrivljeni će se u rešenju o određivanju mere iz stava 1. ovog člana upozoriti da se protiv njega može odrediti teža mera (član 188.) ako prekrši izrečenu zabranu.

Ako okrivljeni iz stava 3. ovog člana ima neodložnu potrebu da putuje u inostranstvo sud može odrediti da mu se vrati putna isprava, ukoliko postavi punomoćnika za prijem pošte u Republici Srbiji i obeća da će se na svaki poziv suda odazvati, ili položi jemstvo.

Mera iz stava 1. ovog člana može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude, odnosno do upućivanja okrivljenog na izdržavanje krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode. Sud je dužan da svaka tri meseca ispita da li je dalje trajanje mere opravdano.

Protiv rešenja kojim se određuje, produžava ili ukida mera iz stava 1. ovog člana stranke i branilac mogu izjaviti žalbu. Javni tužilac može izjaviti žalbu i protiv rešenja kojim je odbijen predlog za određivanje mere. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Privremeno oduzimanje vozačke dozvole

Član 201

Privremeno oduzimanje vozačke dozvole može se odrediti i kao samostalna mera ako se postupak vodi zbog:

1) krivičnog dela u vezi sa čijim izvršenjem ili pripremanjem je korišćeno motorno vozilo;

2) krivičnog dela ugrožavanja javnog saobraćaja koje je učinjeno sa umišljajem.

Vreme za koje je vozačka dozvola oduzeta okrivljenom uračunaće se u izrečenu kaznu oduzimanja vozačke dozvole ili meru bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom.

Odredbe člana 200. stava 2. i st. 4. do 6. ovog zakonika shodno se primenjuju prilikom određivanja mere iz stava 1. ovog člana.

d) Jemstvo

Uslovi za određivanje

Član 202

Okrivljeni koji treba da bude stavljen u pritvor ili je već u pritvoru zbog postojanja razloga propisanih u članu 211. stav 1. tač. 1) i 4) ovog zakonika, može se ostaviti na slobodi, odnosno može se pustiti na slobodu, ako on lično ili neko drugi za njega pruži jemstvo da do kraja postupka neće pobeći i ako sam okrivljeni, pred sudom pred kojim se vodi postupak, da obećanje da se neće kriti i da bez odobrenja suda neće napustiti boravište.

Jemstvo uvek glasi na novčani iznos koji sud određuje s obzirom na stepen opasnosti od bekstva, lične i porodične prilike okrivljenog i imovno stanje lica koje daje jemstvo.

Sadržina jemstva

Član 203

Jemstvo se sastoji u polaganju gotovog novca, hartija od vrednosti, dragocenosti ili drugih pokretnih stvari veće vrednosti koje se lako mogu unovčiti i čuvati ili u stavljanju hipoteke za iznos jemstva na nepokretna dobra lica koje daje jemstvo ili u ličnoj obavezi jednog ili više lica da će u slučaju da okrivljeni prekrši obećanje iz člana 202. stav 1. ovog zakonika, platiti utvrđeni iznos jemstva.

Predlaganje jemstva

Član 204

Predlog za određivanje jemstva mogu podneti stranke i branilac ili lice koje za okrivljenog daje jemstvo.

Ako smatra da su ispunjeni uslovi iz člana 202. ovog zakonika, sud može i bez predloga, a nakon pribavljenog mišljenja stranaka, odrediti novčani iznos koji u konkretnom slučaju može biti položen kao jemstvo. Odluka o tome donosi se u rešenju o određivanju pritvora ili u posebnom rešenju ako se okrivljeni već nalazi u pritvoru.

Odlučivanje o jemstvu

Član 205

U toku istrage obrazloženo rešenje o određivanju, oduzimanju ili ukidanju jemstva donosi sudija za prethodni postupak, a posle podignute optužnice predsednik veća, a na glavnom pretresu veće.

Ako jemstvo nije predložio javni tužilac, a postupak se vodi za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, sud će pre donošenja odluke zatražiti mišljenje javnog tužioca.

Protiv rešenja kojim je odbijen predlog za određivanje jemstva ili rešenja iz stava 1. ovog člana žalbu mogu izjaviti lica iz člana 204. stav 1. ovog zakonika. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Oduzimanje jemstva

Član 206

Ako okrivljeni prekrši obećanje iz člana 202. stav 1. ovog zakonika, sud će rešenjem oduzeti vrednost koja je data kao jemstvo u korist budžeta Republike Srbije.

Prema okrivljenom iz stava 1. ovog člana odrediće se pritvor.

Ukidanje jemstva

Član 207

Prema okrivljenom za koga je položeno jemstvo, odrediće se pritvor ako na uredan poziv ne dođe, a izostanak ne opravda ili ako se pojavi drugi razlog za određivanje pritvora.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, jemstvo se ukida rešenjem, položeni novčani iznos, dragocenosti, hartije od vrednosti ili druge pokretne stvari vraćaju se, a hipoteka se skida. Na isti način će se postupiti i kad se krivični postupak pravnosnažno okonča rešenjem o obustavi postupka ili odbijanju optužbe ili presudom.

Ako je presudom izrečena krivična sankcija koja se sastoji u lišenju slobode, jemstvo se ukida tek kad osuđeni počne da izdržava krivičnu sankciju.

đ) Zabrana napuštanja stana

Uslovi za određivanje

Član 208

Ako postoje okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni mogao pobeći, ili okolnosti predviđene u članu 211. stav 1. tač. 1), 3) i 4) ovog zakonika, sud može zabraniti okrivljenom da bez odobrenja napusti stan u kojem boravi i odrediti uslove pod kojima će boraviti u stanu, kao što su zabrana okrivljenom da koristi telefon i internet ili da prima druga lica u stan.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, okrivljeni može i bez odobrenja napustiti svoj stan ako je to neophodno radi hitne medicinske intervencije u odnosu na njega ili lice sa kojim živi u stanu, odnosno radi izbegavanja ili sprečavanja ozbiljne opasnosti po život ili zdravlje ljudi, odnosno imovinu većeg obima. Okrivljeni je dužan da o napuštanju stana, razlogu i mestu na kojem se trenutno nalazi, bez odlaganja obavesti poverenika iz organa uprave nadležnog za izvršenje krivičnih sankcija.

Odlučivanje o meri

Član 209

O određivanju mere iz člana 208. stav 1. ovog zakonika odlučuje sud na predlog javnog tužioca, a posle potvrđivanja optužnice i po službenoj dužnosti.

U toku istrage obrazloženo rešenje o određivanju, produženju ili ukidanju mere iz stava 1. ovog člana donosi sudija za prethodni postupak, a posle podignute optužnice veće. Ako meru nije predložio javni tužilac, a postupak se vodi za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, sud će pre donošenja odluke zatražiti mišljenje javnog tužioca.

Okrivljeni će se u rešenju o izricanju mere iz stava 1. ovog člana upozoriti da se protiv njega može odrediti pritvor ako prekrši izrečenu zabranu.

Mera iz stava 1. ovog člana može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude, odnosno do upućivanja okrivljenog na izdržavanje krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode. Sud je dužan da svaka tri meseca ispita da li je dalje trajanje mere opravdano.

Protiv rešenja kojim se određuje, produžava ili ukida mera iz stava 1. ovog člana stranke i branilac mogu izjaviti žalbu. Javni tužilac može izjaviti žalbu i protiv rešenja kojim je odbijen predlog za određivanje mere. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

e) Pritvor

a. Osnovne odredbe

Osnovna pravila o određivanju pritvora

Član 210

Pritvor se može odrediti samo pod uslovima predviđenim u ovom zakoniku i samo ako se ista svrha ne može ostvariti drugom merom.

Dužnost je svih organa koji učestvuju u krivičnom postupku i organa koji im pružaju pravnu pomoć da trajanje pritvora svedu na najkraće neophodno vreme i da postupaju sa naročitom hitnošću ako se okrivljeni nalazi u pritvoru.

U toku celog postupka pritvor će se ukinuti čim prestanu razlozi na osnovu kojih je bio određen.

Razlozi za određivanje pritvora

Član 211

Pritvor se može odrediti protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično delo ako:

1) se krije ili se ne može utvrditi njegova istovetnost ili u svojstvu optuženog očigledno izbegava da dođe na glavni pretres ili ako postoje druge okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva;

2) postoje okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela ili ako osobite okolnosti ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, saučesnike ili prikrivače;

3) osobite okolnosti ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo ili dovršiti pokušano krivično delo ili učiniti krivično delo kojim preti;

4) je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko deset godina, odnosno kazna zatvora preko pet godina za krivično delo sa elementima nasilja ili mu je presudom prvostepenog suda izrečena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

U slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana, pritvor koji je određen samo zbog toga što se ne može utvrditi istovetnost lica traje dok se ova istovetnost ne utvrdi, a pritvor koji je određen samo zbog toga što optuženi očigledno izbegava da dođe na glavni pretres može trajati do objavljivanja presude. U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, pritvor će se ukinuti čim se obezbede dokazi zbog kojih je pritvor određen.

Kad izrekne presudu na kaznu zatvora ispod pet godina, sud može optuženom koji se brani sa slobode odrediti pritvor ako postoje razlozi iz stava 1. tač. 1) i 3) ovog člana, a optuženom koji se nalazi u pritvoru ukinuće pritvor, ako za pritvor više ne postoje razlozi zbog kojih je bio određen.

Odlučivanje o pritvoru

Član 212

O određivanju pritvora odlučuje sud na predlog javnog tužioca, a posle potvrđivanja optužnice i po službenoj dužnosti.

Pre donošenja odluke iz stava 1. ovog člana sud će saslušati okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora. Saslušanju mogu da prisustvuju javni tužilac i branilac.

Sud je dužan da na pogodan način obavesti javnog tužioca i branioca o vremenu i mestu saslušanja okrivljenog. Saslušanje se može obaviti i u odsustvu obaveštenih lica.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, odluka o određivanju pritvora može se doneti bez saslušanja okrivljenog ako postoje okolnosti iz člana 195. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakonika ili opasnost od odlaganja.

Ako je pritvor određen u skladu sa stavom 4. ovog člana, sud će u roku od 48 časova od časa hapšenja saslušati okrivljenog u skladu sa odredbama st. 2. i 3. ovog člana. Nakon saslušanja, sud će odlučiti da li će odluku o određivanju pritvora ostaviti na snazi ili ukinuti pritvor.

Rešenje o određivanju pritvora

Član 213

Pritvor se određuje rešenjem nadležnog suda.

Rešenje o određivanju pritvora sadrži: ime i prezime lica koje se pritvara, krivično delo za koje se ono okrivljuje, zakonski osnov za pritvor, vreme na koje je određen pritvor, vreme hapšenja, pouku o pravu na žalbu, obrazloženje osnova i razloga za određivanje pritvora, službeni pečat i potpis sudije koji određuje pritvor.

Rešenje o pritvoru predaje se okrivljenom u času hapšenja, a najkasnije u roku od 12 časova od časa pritvaranja. U spisima se mora naznačiti dan i čas hapšenja okrivljenog i predaje rešenja.

Pritvor u istrazi

Član 214

Pritvor u istrazi može se odrediti, produžiti ili ukinuti rešenjem sudije za prethodni postupak ili veća (član 21. stav 4.).

Rešenje o produženju ili ukidanju pritvora donosi se po službenoj dužnosti ili na predlog stranaka i branioca.

Protiv rešenja o pritvoru stranke i branilac mogu izjaviti žalbu veću (član 21. stav 4.). Žalba, rešenje i ostali spisi dostavljaju se odmah veću. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Odluka o žalbi donosi se u roku od 48 časova.

Trajanje pritvora u istrazi

Član 215

Na osnovu rešenja sudije za prethodni postupak, okrivljeni se može zadržati u pritvoru najviše tri meseca od dana lišenja slobode. Sudija za prethodni postupak dužan je da i bez predloga stranaka i branioca, po isteku svakih 30 dana ispita da li još postoje razlozi za pritvor i da donese rešenje o produženju ili ukidanju pritvora.

Veće neposredno višeg suda (član 21. stav 4.) može, na obrazloženi predlog javnog tužioca, iz važnih razloga produžiti pritvor najviše za još tri meseca. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba koja ne zadržava izvršenje rešenja.

Ako se do isteka roka iz st. 1. i 2. ovog člana ne podigne optužnica, okrivljeni će se pustiti na slobodu.

Pritvor nakon podizanja optužnice

Član 216

Od predaje optužnice sudu pa do upućivanja okrivljenog na izdržavanje krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode, pritvor se može odrediti, produžiti ili ukinuti rešenjem veća.

Rešenje o određivanju, produženju ili ukidanju pritvora donosi se po službenoj dužnosti ili na predlog stranaka i branioca.

Veće je dužno da i bez predloga stranaka i branioca ispita da li još postoje razlozi za pritvor i da donese rešenje o produženju ili ukidanju pritvora, po isteku svakih 30 dana do potvrđivanja optužnice, a po isteku svakih 60 dana nakon potvrđivanja optužnice pa do donošenja prvostepene presude.

Ako nakon potvrđivanja optužnice pritvor bude ukinut zbog toga što nema osnova za sumnju o postojanju krivičnog dela, sud će ispitati optužnicu u skladu sa članom 337. ovog zakonika.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana stranke i branilac mogu izjaviti žalbu, a javni tužilac može izjaviti žalbu i protiv rešenja kojim je odbijen predlog za određivanje pritvora. Žalba, rešenje i ostali spisi dostavljaju se odmah veću. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Pritvor koji je određen ili produžen po odredbama st. 1. do 5. ovog člana može trajati do upućivanja okrivljenog na izdržavanje krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode, a najduže dok ne istekne vreme trajanja krivične sankcije izrečene u prvostepenoj presudi.

b. Postupanje sa pritvorenicima

Osnovna pravila

Član 217

U toku pritvora ne sme se vređati ličnost i dostojanstvo pritvorenika.

Prema pritvoreniku se mogu primenjivati samo ona ograničenja koja su potrebna da se spreče bekstvo, podstrekavanje drugih lica da unište, sakriju, izmene ili falsifikuju dokaze ili tragove krivičnog dela i neposredni ili posredni kontakti pritvorenika usmereni na uticanje na svedoke, saučesnike ili prikrivače.

U istoj prostoriji neće biti zatvorena lica različitog pola. Po pravilu, u istu prostoriju neće se smeštati lica za koja postoji sumnja da su učestvovala u izvršenju istog krivičnog dela, ni lica koja su na izdržavanju krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode sa licima u pritvoru. Lica za koja postoji osnovana sumnja da su izvršila krivično delo u povratu neće se, ako je moguće, smeštati u istu prostoriju sa drugim licima lišenim slobode na koja bi mogla štetno uticati.

Prava i dužnosti pritvorenika

Član 218

Pritvorenik ima pravo na neprekidni noćni odmor svakog dana u trajanju od najmanje osam časova.

Pritvoreniku će se obezbediti kretanje na slobodnom vazduhu u trajanju od najmanje dva časa dnevno.

Pritvorenici imaju pravo da nose svoju odeću, da koriste svoju posteljinu i da o svom trošku nabavljaju i koriste hranu, knjige, stručne publikacije, štampu, pribor za pisanje i crtanje i druge stvari koje odgovaraju njihovim redovnim potrebama, osim predmeta podobnih za nanošenje povreda, narušavanje zdravlja ili pripremu bekstva.

Za vreme trajanja istrage, sudija za prethodni postupak može pritvoreniku rešenjem privremeno uskratiti ili ograničiti korišćenje štampe, ako je verovatno da bi to dovelo do ometanja istrage. Protiv rešenja sudije za prethodni postupak dozvoljena je žalba veću (član 21. stav 4.).

Pritvorenik se može obavezati da obavlja radove nužne za održavanje čistoće u prostoriji u kojoj boravi. Ako pritvorenik to zahteva, sudija za prethodni postupak, odnosno predsednik veća, uz saglasnost upravnika zavoda, može dozvoliti da on radi u krugu zavoda na poslovima koji odgovaraju njegovim psihičkim i fizičkim svojstvima, pod uslovom da to nije štetno za vođenje postupka. Za taj rad pritvoreniku pripada naknada koju određuje upravnik zavoda.

Posete pritvoreniku

Član 219

Po odobrenju sudije za prethodni postupak i pod njegovim nadzorom ili nadzorom lica koje on odredi, u granicama kućnog reda zavoda, pritvorenika mogu posećivati bliski srodnici, a po njegovom zahtevu – lekar i druga lica. Pojedine posete mogu se zabraniti ako je verovatno da bi one mogle dovesti do ometanja istrage. Protiv rešenja sudije za prethodni postupak o zabrani pojedinih poseta pritvorenik može izjaviti žalbu veću (član 21. stav 4.) koja ne zadržava izvršenje rešenja.

Diplomatsko-konzularni predstavnik države čiji je pritvorenik državljanin, odnosno predstavnik ovlašćene međunarodne organizacije javnopravnog karaktera, ako je u pitanju izbeglica ili lice bez državljanstva, imaju pravo da u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorom i sa znanjem sudije za prethodni postupak obilaze i bez nadzora razgovaraju sa pritvorenikom. O obilasku diplomatsko-konzularnog, odnosno predstavnika ovlašćene međunarodne organizacije javnopravnog karaktera, sudija za prethodni postupak će obavestiti upravnika zavoda u kojem je okrivljeni pritvoren.

Branilac, Zaštitnik građana i Komisija za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija Narodne skupštine, u skladu sa zakonom, kao i predstavnik ovlašćene međunarodne organizacije javnopravnog karaktera, u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorom, imaju pravo da nesmetano posećuju pritvorena lica i da sa njima razgovaraju bez prisustva drugih lica.

Posle podignute optužnice, do pravnosnažnosti presude, ovlašćenja iz st. 1. i 2. ovog člana vrši predsednik veća.

Prepiska sa pritvorenikom
Član 220
Pritvorenik se može dopisivati s licima van zavoda sa znanjem i pod nadzorom sudije za prethodni postupak. Sudija za prethodni postupak može zabraniti odašiljanje i primanje pisama i drugih pošiljki ako je verovatno da bi to dovelo do ometanja istrage. Protiv rešenja sudije za prethodni postupak pritvorenik može izjaviti žalbu veću (član 21. stav 4.) koja ne zadržava izvršenje rešenja.
Zabrana iz stava 1. ovog člana se ne odnosi na pisma koja pritvorenik šalje međunarodnim sudovima, ovlašćenim međunarodnim organizacijama javnopravnog karaktera, Zaštitniku građana i domaćim organima zakonodavne, sudske i izvršne vlasti ili ih od njih prima, kao i na pisma koja šalje svom braniocu ili ih od njega prima. Slanje molbe, pritužbe ili žalbe ne može se zabraniti.
Posle podignute optužnice, do pravnosnažnosti presude, ovlašćenja iz st. 1. i 2. ovog člana vrši predsednik veća.
Disciplinski prestupi
Član 221
Za disciplinske prestupe pritvorenika sudija za prethodni postupak, odnosno predsednik veća može izreći disciplinsku kaznu ograničenja poseta. Ovo ograničenje ne odnosi se na branioca. Pritvorenik ne može biti kažnjen pre nego što bude obavešten o disciplinskom prestupu koji mu se stavlja na teret, pre nego što mu je pružena prilika da iznese svoju odbranu i pre nego što je sud svestrano ispitao slučaj.
Protiv rešenja o kazni izrečenoj za disciplinski prestup dozvoljena je žalba veću (član 21. stav 4.) u roku od 24 časa od časa prijema rešenja. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja. Veće će odlučiti o žalbi u roku od osam dana od dana prijema žalbe.
Nadzor nad pritvorenicima
Član 222
Nadzor nad pritvorenicima vrši sudija za izvršenje krivičnih sankcija ili sudija koga predsednik suda odredi.
Sudija iz stava 1. ovog člana je dužan da najmanje jednom u 15 dana obiđe pritvorenike i da se, ako nađe za potrebno, i bez prisustva zaposlenih u zavodu obavesti kako se pritvorenici hrane, kako se snabdevaju drugim potrebama i kako se sa njima postupa. Sudija je dužan da o nepravilnostima uočenim prilikom obilaska zavoda bez odlaganja obavesti ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, kao i Zaštitnika građana. Ministarstvo je dužno da u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o nepravilnostima obavesti sudiju o merama preduzetim za njihovo otklanjanje.
Sudija iz stava 1. ovog člana može u svako doba da obilazi sve pritvorenike, da sa njima razgovara i da od njih prima pritužbe.

Donošenje podzakonskog propisa
Član 223

Izvršenje mere pritvora bliže se uređuje aktom ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Glava IX

ROKOVI

1. Osnovne odredbe

Računanje rokova
Član 224

Rokovi predviđeni ovim zakonikom ne mogu se produžiti, osim kad to zakonik izričito dozvoljava. Ako je u pitanju rok koji je ovim zakonikom određen radi zaštite prava odbrane i drugih procesnih prava okrivljenog, taj rok se može skratiti ako to zahteva okrivljeni pismeno ili usmeno na zapisnik pred organom postupka.
Rokovi se računaju na časove, dane, mesece i godine.
Čas ili dan kad je dostavljanje ili saopštenje izvršeno, odnosno u koji pada događaj od kada treba računati trajanje roka, ne uračunava se u rok, već se za početak roka uzima prvi naredni čas, odnosno dan. U jedan dan računa se 24 časa, a mesec se računa po kalendarskom vremenu.
Rokovi određeni po mesecima, odnosno godinama završavaju se protekom onog dana poslednjeg meseca, odnosno godine koji po svom broju odgovara danu kad je rok otpočeo. Ako nema tog dana u poslednjem mesecu, rok se završava poslednjeg dana tog meseca.
Ako poslednji dan roka pada na državni praznik ili u subotu ili u nedelju ili u neki drugi dan kad državni organ nije radio, rok ističe protekom prvog narednog radnog dana.

Predaja u roku
Član 225

Kad je podnošenje podneska vezano za rok, smatra se da je predat u roku, ako je pre nego što je rok istekao predat onom ko je ovlašćen da ga primi.
Kad je podnesak upućen preko pošte preporučenom pošiljkom ili telegrafskim putem, dan predaje pošti smatra se kao dan predaje onome kome je upućen. Predaja vojnoj pošti u mestima gde ne postoji redovna pošta smatra se kao predaja pošti preporučenom pošiljkom.
Kada je podnesak upućen elektronskim putem, dan i čas kada je uređaj za elektronski prenos podataka zabeležio da je podnesak upućen smatra se kao dan predaje onome kome je upućen.
Okrivljeni koji se nalazi u pritvoru može podnesak koji je vezan za rok dati i usmeno na zapisnik kod suda koji vodi postupak ili ga predati preko zavoda, a lice koje se nalazi na izdržavanju krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode može takav podnesak predati preko zavoda u kojem je smešteno. Dan kad je sastavljen takav zapisnik, odnosno kad je podnesak predat preko zavoda, smatra se kao dan predaje organu koji je nadležan da ga primi. Zavod izdaje okrivljenom potvrdu o predaji podneska.
Ako je podnesak koji je vezan za rok, zbog neznanja ili očigledne omaške podnosioca, predat ili upućen nenadležnom javnom tužiocu ili sudu pre isteka roka, pa nadležnom javnom tužiocu ili sudu stigne posle isteka roka, smatraće se da je na vreme podnesen.
2. Povraćaj u pređašnje stanje

Razlozi za povraćaj u pređašnje stanje
Član 226

Povraćaj u pređašnje stanje može tražiti:
1) okrivljeni koji iz opravdanog razloga nije mogao da dođe na ročište na kojem se odlučuje o sporazumu iz člana 313. stav 1. i člana 320. stav 1. ovog zakonika ili propusti rok za izjavu žalbe protiv presude ili rešenja koje odgovara presudi;
2) oštećeni, oštećeni kao tužilac ili privatni tužilac koji iz opravdanog razloga nije mogao da blagovremeno obavesti sud o promeni adrese prebivališta ili boravišta ili da dođe na pripremno ročište, glavni pretres ili ročište iz člana 505. stav 1. ovog zakonika (član 52. stav 4, član 61. stav 2. i član 67.);
3) privatni tužilac koji iz opravdanog razloga propusti rok za ispravljanje nedostataka u privatnoj tužbi ili za prikupljanje dokaza (član 333. stav 3, član 337. stav 5. i član 501. st. 2. i 7.).

Molba za povraćaj u pređašnje stanje
Član 227

Molba za povraćaj u pređašnje stanje podnosi se u roku od osam dana od dana prestanka smetnje.
Okrivljeni koji je propustio rok za žalbu protiv presude ili rešenja koje odgovara presudi dužan je da uz molbu istovremeno preda i žalbu.
Molba iz stava 2. ovog člana ne zadržava, po pravilu, izvršenje presude ili rešenja koje odgovara presudi, ali sud nadležan za odlučivanje o molbi može odlučiti da se izvršenje odloži do donošenja odluke o molbi.
Posle proteka tri meseca od dana propuštanja ne može se tražiti povraćaj u pređašnje stanje.

Odlučivanje o molbi za povraćaj u pređašnje stanje
Član 228

O molbi za povraćaj u pređašnje stanje odlučuje predsednik veća ili sudija pojedinac koji je doneo presudu ili rešenje koje se pobija žalbom, odnosno rešenje o obustavi postupka ili presudu kojom se optužba odbija, a o molbi za povraćaj u pređašnje stanje odlučuje veće (član 21. stav 4.) koje je donelo rešenje o odbijanju optužbe.
Protiv rešenja kojim se dozvoljava povraćaj u pređašnje stanje nije dozvoljena žalba.
Kad je okrivljeni izjavio žalbu na rešenje kojim se ne dozvoljava povraćaj u pređašnje stanje, sud je dužan da ovu žalbu, zajedno sa žalbom protiv presude ili rešenja koje odgovara presudi, kao i sa odgovorom na žalbu i svim spisima, dostavi neposredno višem sudu na odlučivanje.

Glava X

PODNESCI I ZAPISNICI

1. Podnesci

Osnovna pravila o podnošenju
Član 229

Optužba, predlog, pravni lek i druga izjava ili saopštenje podnosi se pismeno ili se daje usmeno na zapisnik.
Podnesak iz stava 1. ovog člana mora biti razumljiv i sadržati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti.
Ako u ovom zakoniku nije drugačije određeno, organ postupka će podnosioca podneska koji je nerazumljiv ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupati pozvati da podnesak ispravi, odnosno dopuni, a ako on to ne učini u određenom roku, podnesak će odbaciti.
U pozivu za ispravku, odnosno dopunu podneska podnosilac će se upozoriti na posledice propuštanja.
Podnesak koji se po ovom zakoniku dostavlja protivnoj stranci predaje se organu postupka u dovoljnom broju primeraka za taj organ i drugu stranku. Ako ovakav podnesak nije predat u dovoljnom broju primeraka, umnožiće se o trošku podnosioca.

Elektronski podnesak
Član 230

Podnesak koji se prema ovom zakoniku sastavlja u pisanom obliku i potpisuje, može se podneti u obliku elektronskog dokumenta koji je snabdeven elektronskim potpisom podnosioca (elektronski podnesak).
Elektronski podnesak dostavlja se organu postupka putem elektronske pošte na adresu elektronske pošte koja je od strane organa postupka određena za prijem elektronskih podnesaka ili drugim elektronskim putem, u skladu sa zakonom.
Organ postupka koji je primio elektronski podnesak bez odlaganja podnosiocu potvrđuje elektronskim putem prijem podneska.
Ako podnosilac ne primi potvrdu prijema, smatra se da elektronski podnesak nije poslat.
O elektronskom podnesku organ postupka sastavlja službenu belešku. U slučaju nerazumljivog ili nepotpunog podneska postupiće se u skladu sa članom 229. st. 3. i 4. ovog zakonika.
Način podnošenja i postupanje sa elektronskim podnescima bliže se uređuje Sudskim poslovnikom.

Kažnjavanje podnosioca
Član 231

Organ postupka je dužan da svoj ugled i ugled stranaka i drugih učesnika u postupku zaštiti od uvrede, pretnje i svakog drugog napada.
Sud će kazniti novčanom kaznom do 100.000 dinara okrivljenog, branioca, punomoćnika, zakonskog zastupnika, oštećenog, privatnog tužioca ili oštećenog kao tužioca koji u podnesku vređa taj organ ili učesnika u postupku. O kažnjavanju advokata obaveštava se nadležna advokatska komora, uz obavezu obaveštavanja suda o preduzetim merama.
Odluku o novčanom kažnjavanju iz stava 2. ovog člana donosi sud. O žalbi protiv rešenja kojim je izrečena novčana kazna, odlučuje veće. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.
Ako javni tužilac ili lice koje ga zamenjuje u podnesku vređa drugog učesnika u postupku, sud će o tome obavestiti nadležnog javnog tužioca i Državno veće tužilaca.
2. Zapisnici
a) Osnovne odredbe

Beleženje radnji
Član 232

O svakoj radnji preduzetoj u toku postupka sastaviće se zapisnik istovremeno sa preduzimanjem radnje, a ako to nije mogućno, onda neposredno posle toga.
Zapisnik piše zapisničar. Samo kad se radnja preduzima van službenih prostorija organa postupka, a zapisničar se ne može obezbediti, zapisnik može pisati lice koje preduzima radnju.
Kad zapisnik piše zapisničar, zapisnik se sastavlja na taj način što lice koje preduzima radnju kazuje glasno zapisničaru šta će uneti u zapisnik.
Licu koje se saslušava, odnosno ispituje može se dozvoliti da samo kazuje odgovore u zapisnik. U slučaju zloupotrebe, ova mogućnost mu se može uskratiti.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, o izjavama lica koje su važne za preduzimanje krivičnog gonjenja ili drugim radnjama preduzetim u predistražnom postupku sastavlja se službena beleška u koju se pored bitne sadržine izjave ili radnje unose i podaci iz člana 233. stav 1. ovog zakonika.

Sadržaj zapisnika
Član 233

U zapisnik se unosi naziv organa postupka pred kojim se preduzima radnja, mesto gde se preduzima radnja, dan i čas kad je radnja započeta i završena, imena i prezimena prisutnih lica i u kom svojstvu prisustvuju, kao i naznačenje krivičnog predmeta po kom se preduzima radnja.
Zapisnik treba da sadrži bitne podatke o toku i sadržini preduzete radnje. U zapisnik se u obliku pripovedanja beleži samo bitna sadržina datih iskaza i izjava. Pitanja se unose u zapisnik samo ako je potrebno da se razume odgovor. Kad organ postupka oceni da je potrebno ili na zahtev stranaka ili branioca, u zapisnik će se doslovno uneti pitanje koje je postavljeno i odgovor koji je dat. U slučaju zloupotrebe, ovo pravo im se može uskratiti. Ako su prilikom preduzimanja radnje oduzeti predmeti ili spisi, to će se naznačiti u zapisniku, a oduzete stvari će se priključiti zapisniku ili će se navesti gde se nalaze na čuvanju.
Prilikom preduzimanja radnje kao što je uviđaj, uzimanje uzorka, pretresanje ili prepoznavanje, u zapisnik će se uneti i podaci koji su važni s obzirom na prirodu takve radnje ili za utvrđivanje istovetnosti pojedinih predmeta (opis, mere i veličina predmeta ili tragova, stavljanje oznake na predmetima i dr.), a ako su napravljene skice, crteži, planovi, fotografije, filmski ili drugi tehnički snimci – to će se navesti u zapisniku i priključiti zapisniku.

Način vođenja zapisnika
Član 234

Zapisnik se mora voditi uredno. U njemu se ne sme ništa izbrisati, dodati ili menjati. Precrtana mesta moraju ostati čitka.
Sva preinačenja, ispravke i dodaci unose se na kraju zapisnika i moraju biti overeni od strane lica koja potpisuju zapisnik.

Utvrđivanje verodostojnosti zapisnika
Član 235

Saslušano, odnosno ispitano lice, lica koja obavezno prisustvuju radnjama u postupku, kao i stranke, branilac i oštećeni ako su prisutni, imaju pravo da pročitaju zapisnik ili da zahtevaju da im se pročita. Na to je dužno da ih upozori lice koje preduzima radnju, a u zapisniku će se naznačiti da li je upozorenje učinjeno i da li je zapisnik pročitan.
Zapisnik će se uvek pročitati ako nije bilo zapisničara, i to će se naznačiti u zapisniku.
Zapisnik potpisuje saslušano, odnosno ispitano lice, a ako se zapisnik sastoji od više listova, saslušano, odnosno ispitano lice potpisuje svaki list.
Nepismeno lice umesto potpisa stavlja otisak kažiprsta desne ruke, a zapisničar će ispod otiska upisati njegovo ime i prezime. Ako se usled nemogućnosti da se stavi otisak desnog kažiprsta stavlja otisak nekog drugog prsta ili otisak prsta leve ruke, u zapisniku će se naznačiti od kojeg je prsta i sa koje ruke uzet otisak.
Ako saslušano, odnosno ispitano lice nema obe ruke – pročitaće zapisnik, a ako je nepismeno – zapisnik će mu se pročitati, i to će se zabeležiti u zapisniku.
Ako saslušano, odnosno ispitano lice odbije da potpiše zapisnik ili da stavi otisak prsta, zabeležiće se to u zapisniku i navešće se razlog odbijanja.
Na kraju zapisnika potpisaće se prevodilac ili tumač, ako ih je bilo, svedoci čije je prisustvo obavezno pri preduzimanju dokaznih radnji, a pri pretresanju i držalac stana i druge prostorije ili lice koje se pretresa. Ako zapisnik ne piše zapisničar (član 232. stav 2.), zapisnik potpisuju lica koja prisustvuju radnji. Ako takvih lica nema ili nisu u stanju da shvate sadržinu zapisnika, zapisnik potpisuju dva svedoka, osim ako nije moguće da se obezbedi njihovo prisustvo.
Ako se radnja nije mogla obaviti bez prekida, u zapisniku će se naznačiti dan i čas kad je nastao prekid, kao i dan i čas kad se radnja nastavlja.
Ako je bilo prigovora u pogledu sadržine zapisnika, ti prigovori će se navesti u zapisniku.
Zapisnik na kraju potpisuje lice koje je preduzelo radnju i zapisničar.

Tonsko ili optičko snimanje
Član 236

Organ postupka može odrediti da se izvođenje dokazne ili druge radnje snimi pomoću uređaja za tonsko ili optičko snimanje. Saslušanje okrivljenog i ispitivanje svedoka i veštaka u postupku za krivična dela iz člana 162. stav 1. tačka 1) ovog zakonika obavezno se tonski snima.
O snimanju radnje iz stava 1. ovog člana organ postupka će prethodno obavestiti lice koje učestvuje u radnji.
Tonsko ili optičko snimanje se može vršiti na glavnom pretresu samo ako za pojedini glavni pretres to odobri predsednik veća. Ako je snimanje na glavnom pretresu odobreno, veće može iz opravdanih razloga odlučiti da se pojedini delovi glavnog pretresa ne snimaju. Glavni pretres na kojem se raspravlja o delima iz člana 162. stav 1. tačka 1) ovog zakonika obavezno se tonski snima.
Snimak iz stava 1. ovog člana mora da sadrži podatke iz člana 233. stav 1. ovog zakonika, podatke potrebne za identifikaciju lica čija se izjava snima i podatak u kom svojstvu se saslušava, odnosno ispituje, kao i podatke o trajanju snimka. Kad se snimaju izjave više lica, mora se obezbediti da se iz snimka može jasno razaznati ko je dao izjavu.
Na zahtev saslušanog, odnosno ispitanog lica, snimak će se odmah reprodukovati, a ispravke ili objašnjenja tog lica će se snimiti.
U zapisnik o dokaznoj ili drugoj radnji ili glavnom pretresu uneće se da je izvršeno snimanje, ko je snimanje izvršio, da je lice koje se saslušava, odnosno ispituje prethodno obavešteno o snimanju, da je snimak reprodukovan i gde se snimak čuva, ako nije priložen spisima predmeta.
Javni tužilac ili sud može odrediti da se snimak u celini ili delimično prepiše. U tom slučaju on će prepis pregledati, overiti i priključiti zapisniku o preduzimanju dokazne ili druge radnje.
Snimak se čuva u javnom tužilaštvu ili sudu do vremena do kog se čuva i krivični spis.
Javni tužilac ili sud može dozvoliti da učesnici postupka koji imaju opravdan interes, pomoću uređaja za tonsko ili optičko snimanje, snime izvođenje dokazne ili druge radnje ili glavnog pretresa.
Osim za potrebe postupka, snimci iz st. 1. do 9. ovog člana u pravnosnažno okončanim postupcima mogu se javno prikazati u stručne i naučne svrhe. U tom slučaju istovetnost stranaka i učesnika snimljene radnje mora biti prikrivena.

Izdvajanje zapisnika i obaveštenja
Član 237

Kada je u ovom zakoniku propisano da određeni dokaz ne može biti korišćen u krivičnom postupku ili da se na njemu ne može zasnovati sudska odluka, sudija za prethodni postupak će po službenoj dužnosti ili na predlog stranaka i branioca doneti rešenje o izdvajanju zapisnika o ovim radnjama iz spisa odmah, a najkasnije do završetka istrage. Protiv ovog rešenja dozvoljena je posebna žalba.
Po pravnosnažnosti rešenja, izdvojeni zapisnici se stavljaju u poseban zapečaćeni omot i čuvaju kod sudije za prethodni postupak odvojeno od ostalih spisa i ne mogu se razgledati niti se mogu koristiti u postupku. Nakon pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka sa izdvojenim zapisnicima se postupa u skladu sa članom 84. st. 2. i 3. ovog zakonika.
Posle završene istrage, sudija za prethodni postupak će postupiti po odredbama st. 1. i 2. ovog člana i u pogledu svih obaveštenja koja su, u smislu člana 282. stav 1. tačka 2) i stav 4. i člana 288. ovog zakonika, javnom tužiocu i policiji, dali građani, osim zapisnika iz člana 289. stav 4. ovog zakonika. Kad javni tužilac podigne optužnicu bez sprovođenja istrage (član 331. stav 5.), dostaviće spise u kojima se nalaze ovakva obaveštenja sudiji za prethodni postupak, koji će postupiti po odredbama ovog člana.

b) Posebne vrste zapisnika

a. Zapisnik o glavnom pretresu

Beleženje glavnog pretresa
Član 238

O glavnom pretresu vodi se zapisnik u koji se, u bitnom, unosi sadržaj rada i ceo tok glavnog pretresa.
Tok glavnog pretresa se može beležiti i stenografski. Stenografske beleške će se u roku od 48 časova prevesti, pregledati, potpisati od strane stenografa i priključiti spisima.
Za tonsko snimanje toka glavnog pretresa shodno se primenjuju odredbe člana 236. ovog zakonika. Odobrenje za tonsko snimanje daje predsednik veća.

Sadržaj zapisnika o glavnom pretresu
Član 239

U uvodu zapisnika mora se naznačiti sud pred kojim se održava glavni pretres, mesto i vreme zasedanja, ime i prezime predsednika veća, članova veća i zapisničara, tužioca, optuženog i branioca, oštećenog i njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika, prevodioca, tumača, krivično delo koje je predmet pretresanja, kao i da li je glavni pretres javan ili je javnost isključena.
Zapisnik mora naročito da sadrži podatke o tome koja je optužnica na glavnom pretresu pročitana, odnosno usmeno izložena i da li je tužilac izmenio ili proširio optužbu, kakve su predloge podnele stranke i kakve je odluke donosio predsednik veća ili veće, koji su dokazi izvedeni, da li je izvršen uvid u zapisnike i druga pismena, da li su reprodukovani optički ili tonski snimak ili drugi zapis i kakve su primedbe učinile stranke u pogledu tih zapisnika, pismena ili snimaka. Ako je na glavnom pretresu isključena javnost, u zapisniku se mora naznačiti da je predsednik veća upozorio prisutne na posledice ako neovlašćeno otkriju ono što su na tom glavnom pretresu saznali kao tajnu.
Iskazi optuženog, svedoka, veštaka ili drugog lica unose se u zapisnik ako sadrže odstupanje ili dopunu njihovih ranijih iskaza i to tako da se prikaže njihova bitna sadržina.
Predsednik veća može, po predlogu stranke ili po službenoj dužnosti, narediti da se u zapisnik doslovno upišu izjave koje smatra naročito važnim.
U zapisnik o glavnom pretresu unosi se potpuna izreka presude (član 428. st. 3. do 5.), uz naznačenje da li je presuda javno objavljena. Izreka presude sadržana u zapisniku o glavnom pretresu predstavlja izvornik.
Ako je na glavnom pretresu doneto rešenje o pritvoru, mora se i ono uneti u zapisnik o glavnom pretresu.
U zapisnik o glavnom pretresu na kojem se raspravlja o delima iz člana 162. stav 1. tačka 1) ovog zakonika unose se podaci o početku i završetku pretresa, o prisutnim učesnicima i izvedenim dokazima, o rešenjima o upravljanju postupkom, kao i prepis tonskog snimka koji se sačinjava u roku od 72 časa i predstavlja sastavni deo zapisnika vođenog na glavnog pretresu.
U slučaju da se glavni pretres ili njegov deo tonski snima (član 236. stav 3), zapisnik o glavnom pretresu se sačinjava na način propisan stavom 7. ovog člana.

Utvrđivanje verodostojnosti zapisnika o glavnom pretresu
Član 240

Zapisnik mora biti završen sa zaključenjem zasedanja. Zapisnik potpisuju predsednik veća i zapisničar.
Stranke imaju pravo da pregledaju završeni zapisnik i njegove priloge, da stave primedbe u pogledu sadržine i da traže ispravku zapisnika. Stranke imaju pravo da posle završenog zasedanja dobiju kopiju zapisnika, ako to zahtevaju.
Ispravke pogrešno upisanih imena, brojeva i drugih očiglednih pogrešaka u pisanju može narediti predsednik veća po predlogu stranaka ili lica koje je dalo izjavu ili po službenoj dužnosti. Druge ispravke i dopune zapisnika može narediti samo veće.
Primedbe i predlozi stranaka u pogledu zapisnika, kao i ispravke i dopune zapisnika, moraju se zabeležiti u nastavku završenog zapisnika. U nastavku zapisnika zabeležiće se i razlozi zbog kojih pojedini predlozi i primedbe nisu usvojeni. Predsednik veća i zapisničar potpisuju i nastavak zapisnika.

b. Zapisnik o većanju i glasanju

Sastavljanje zapisnika o većanju i glasanju
Član 241

O većanju i glasanju sastaviće se poseban zapisnik.
Zapisnik o većanju i glasanju sadrži tok glasanja i odluku koja je donesena.
Ovaj zapisnik potpisuju svi članovi veća i zapisničar.
Izdvojeno mišljenje člana veća koji je prilikom glasanja ostao u manjini priključiće se zapisniku o većanju i glasanju, ako nije uneseno u zapisnik. Član veća koji je izdvojio mišljenje dužan je da dostavi pisano obrazloženje najkasnije u roku od osam dana od dana glasanja.
Zapisnik o većanju i glasanju zatvoriće se u poseban omot. Ovaj zapisnik može razgledati samo sud pravnog leka kad rešava o pravnom leku i u tom slučaju dužan je da zapisnik ponovo zatvori u poseban omot i da na omotu naznači da je razgledao zapisnik.
Ako pisano obrazloženje nije dostavljeno predsedniku veća do isteka roka iz stava 4. ovog člana, zapisnik o većanju i glasanju će se zatvoriti u poseban omot bez pisanog obrazloženja.

Glava XI

DOSTAVLJANJE PISMENA I RAZMATRANJE SPISA

1. Dostavljanje pismena

a) Osnovne odredbe

Osnovna pravila o dostavljanju
Član 242

Pismena se dostavljaju, po pravilu, posredstvom službenog lica organa postupka koji je odluku doneo ili neposredno kod tog organa, preko pošte ili druge organizacije registrovane za poslove dostavljanja pismena, organa lokalne samouprave, zamolnim putem preko drugog državnog organa, telekomunikacionim ili elektronskim putem, a izuzetno i posredstvom policije.
Poziv za glavni pretres ili drugi poziv organ postupka može i usmeno saopštiti licu koje se nalazi pred njim, uz upozorenje na posledice nedolaska. Poziv i upozorenje će se zabeležiti u zapisniku koji će pozvano lice potpisati, osim ako je to zabeležno u zapisniku o glavnom pretresu i time se smatra da je dostavljanje izvršeno.
Dostavljanje se može izvršiti i isticanjem na oglasnoj tabli ili internet stranici organa postupka, a uz saglasnost lica kome se dostavljanje ima izvršiti i preko punomoćnika za prijem pismena, putem poštanskog faha ili elektronske pošte. Dostavljanje se smatra izvršenim protekom roka od osam dana od dana isticanja pismena na oglasnoj tabli ili internet stranici organa postupka, odnosno od prijema potvrde da je pismeno predato punomoćniku za prijem pismena, poštanskom fahu, odnosno dostavljeno elektronskim putem.

Dostavljanje
Član 243

Pismeno se dostavlja neposrednom predajom licu kome je upućeno.
Ako se lice iz stava 1. ne zatekne tamo gde se dostavljanje ima izvršiti, pismeno se može predati punoletnom članu njegovog domaćinstva koji je dužan da ga primi. Ako se član porodičnog domaćinstva tu ne zatekne, pismeno će se predati portiru, susedu ili predsedniku kućnog saveta ako oni na to pristanu i time se smatra da je dostavljanje izvršeno.
Ako se dostavljanje vrši na radnom mestu lica iz stava 1. ovog člana, a to lice se tu ne zatekne, pismeno se može predati licu ovlašćenom za prijem pošte koje je dužno da primi pismeno ili licu koje je tamo zaposleno, ako ono pristane da primi pismeno i time se smatra da je dostavljanje izvršeno.
Ako lice iz st. 2. i 3. ovog člana koje nije dužno da primi pismeno odbije da to učini, dostavljač će ostaviti obaveštenje da će se pismeno istaći na oglasnoj tabli suda i po mogućstvu, internet stranici organa postupka. Po proteku roka od osam dana od dana isticanja pismena smatra se da je dostavljanje izvršeno.
Kada lice iz stava 1. ovog člana ili lice iz st. 2. i 3. ovog člana koje je dužno da primi pismeno, odbije da to učini, dostavljač će zabeležiti na dostavnici dan, čas i razlog odbijanja prijema, a pismeno će se ostaviti u stanu lica iz stava 1. ovog člana ili u prostoriji gde je ono zaposleno i time je dostavljanje izvršeno.
Ako se na mestu gde se dostava ima izvršiti ne zatekne lice iz st. 2. i 3. ovog člana koje je dužno da primi pismeno, dostavljanje će se izvršiti na način predviđen u stavu 4. ovog člana.

Potvrda o dostavljanju
Član 244

Pismena koja se dostavljaju neposrednom predajom, uručuju se u zatvorenom omotu.
Primalac i dostavljač potpisuju potvrdu o izvršenom dostavljanju – dostavnicu ili povratnicu. Primalac će na potvrdi naznačiti dan prijema.
Ako je primalac nepismen ili nije u stanju da se potpiše, dostavljač će ga potpisati, naznačiti dan prijema i staviti napomenu zašto je potpisao primaoca.
Ako primalac odbije da potpiše potvrdu iz stava 2. ovog člana, dostavljač će to zabeležiti na potvrdi i naznačiti dan predaje i time je dostavljanje izvršeno.
Potvrdu o prijemu pismena dostavljenog putem poštanskog faha predstavlja dokument overen od strane pošte o danu i času predaje pismena u poštanski fah.
Potvrdu o prijemu pismena dostavljenog elektronskim putem predstavlja odštampani elektronski zapis o danu i času kada je uređaj za elektronski prenos podataka zabeležio da je pismeno poslato primaocu, naziv pošiljaoca i primaoca i naziv pismena.

Posebni načini dostavljanja
Član 245

Ako organ postupka smatra da će dostavljanje biti izvršeno, učesniku u postupku se do završetka glavnog pretresa mogu dostavljati pismena preko drugog učesnika u postupku koji pristane da ih preda. Okrivljenom se na ovaj način ne može izvršiti dostavljanje.
Ako organ postupka smatra da će obaveštenje biti primljeno, učesnik u postupku, a ako postoji opasnost od odlaganja izuzetno i okrivljeni, može se obavestiti telegramom ili telefonom o pozivu za glavni pretres ili drugom pozivu ili o odluci o odlaganju glavnog pretresa ili drugih radnji.
O dostavljanju ili obaveštenju izvršenom u skladu sa odredbama ovog člana organ postupka će sastaviti službenu belešku u spisu.
Ako je dostavljanje ili obaveštenje blagovremeno izvršeno u skladu sa odredbama ovog člana, posledice predviđene za propuštanje nastupaju samo ako je lice iz st. 1. i 2. ovog člana bilo upozoreno na njih.

b) Posebna pravila o dostavljanju

Dostavljanje okrivljenom
Član 246

Ako se dostavljanje pismena okrivljenom ne može izvršiti na adresu o kojoj je okrivljeni obavestio organ postupka, dostavljač će ostaviti obaveštenje da će se pismeno istaći na oglasnoj tabli i po mogućstvu, na internet stranici organa postupka. Po proteku roka od osam dana od dana isticanja pismena smatra se da je dostavljanje izvršeno.
Ako je okrivljeni punomoćjem branioca ovlastio za prijem pismena od čijeg dostavljanja teče rok za izjavljivanje pravnog leka, predajom pismena advokatskoj kancelariji branioca smatra se da je dostavljanje izvršeno.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako okrivljenom koji nema branioca treba dostaviti presudu kojom mu je izrečena krivična sankcija koja se sastoji u lišenju slobode, a dostavljanje se ne može izvršiti na adresu o kojoj je okrivljeni obavestio sud, postaviće mu se branilac po službenoj dužnosti dok okrivljeni ne obavesti sud o novoj adresi.
Postavljenom braniocu će se odrediti potreban rok za upoznavanje sa spisima koji ne može biti kraći od tri dana, a posle toga će mu se presuda dostaviti i postupak nastaviti.

Dostavljanje tužiocu
Član 247

Javnom tužiocu se pismena dostavljaju predajom pisarnici javnog tužilaštva.
Kada se dostavljaju odluke od čijeg dostavljanja teče rok, kao dan dostavljanja smatra se dan predaje pismena pisarnici javnog tužilaštva.
Sud će javnom tužiocu, na njegov zahtev, dostaviti krivični spis radi razmatranja. Ako je u toku rok za izjavu redovnog pravnog leka, ili ako to zahtevaju drugi interesi postupka, sud može odrediti u kom roku javni tužilac treba da vrati spise.
Ako oštećeni kao tužilac ili privatni tužilac ima punomoćnika, pismena se dostavljaju samo punomoćniku, a ako ih ima više, samo jednom od njih.
U skladu sa stavom 4. ovog člana pismena se dostavljaju oštećenom koji ima punomoćnika.

Dostavljanje licima sa određenim statusom
Član 248

Vojnim licima, pripadnicima policije, Bezbednosno-informativne agencije, Vojnobezbednosne agencije, Vojnoobaveštajne agencije ili pripadnicima službe za obezbeđenje zavoda u kojoj su smeštena lica lišena slobode, zaposlenima u rečnom i vazdušnom saobraćaju, pismena se dostavljaju preko njihove komande, neposrednog starešine ili rukovodioca, odnosno sedišta pravnog lica.
Licima lišenim slobode pismena se dostavljaju posredstvom zavoda u kojem su smešteni.
Licima koja u skladu sa međunarodnim pravom uživaju imunitet u Republici Srbiji pismena se dostavljaju posredstvom ministarstva nadležnog za spoljne poslove, osim ako potvrđenim međunarodnim ugovorom nije drugačije predviđeno.
Licima uključenim u program zaštite učesnika u krivičnom postupku, pismena se dostavljaju preko jedinice za zaštitu, u skladu sa ovim zakonikom i drugim propisima.

Dostavljanje pismena u inostranstvo
Član 249

Učesniku u postupku koji se nalazi na poznatoj adresi u inostranstvu pismena se dostavljaju u skladu sa odredbama posebnog zakona, osim ako to nije uređeno potvrđenim međunarodnim ugovorom.
Uz pismeno iz stava 1. ovog člana, organ postupka može naložiti okrivljenom da u određenom roku postavi punomoćnika za prijem pismena u Republici Srbiji i da o tome obavesti organ postupka, uz upozorenje na posledice iz stava 3. ovog člana.
Ako okrivljeni ne postupi u skladu sa stavom 2. ovog člana organ postupka će mu postaviti punomoćnika. Dostavljanjem pismena postavljenom punomoćniku smatra se da je dostavljanje izvršeno.

2. Razmatranje spisa

Uslovi za razmatranje spisa
Član 250

Svako ko ima opravdani interes može razmatrati, kopirati ili snimati pojedine spise, osim onih koji imaju oznaku stepena tajnosti.
Dozvolu za razmatranje spisa iz stava 1. ovog člana u toku postupka daje javni tužilac odnosno sud, a nakon završetka postupka predsednik suda ili službeno lice koje on odredi.
Ako je sa glavnog pretresa bila isključena javnost ili bi pravo na privatnost moglo da bude teže povređeno, razmatranje spisa iz stava 1. ovog člana može se uskratiti ili usloviti zabranom javne upotrebe imena učesnika u postupku. Protiv rešenja o uskraćivanju razmatranja spisa dozvoljena je žalba koja ne zadržava izvršenje rešenja.

Razmatranje spisa i razgledanje predmeta
Član 251

Okrivljeni, odnosno osumnjičeni koji je saslušan po odredbama o saslušanju okrivljenog i njegov branilac, imaju pravo da razmatraju spise i razgledaju prikupljene predmete koji služe kao dokaz.
Pravo iz stava 1. ovog člana ima i oštećeni (član 50. stav 1. tačka 4) i stav 2.), oštećeni kao tužilac (član 58. stav 2.) i privatni tužilac (član 64. stav 2.).

Glava XII

IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV

Opšti uslovi i predmet imovinskopravnog zahteva
Član 252

Imovinskopravni zahtev koji je nastao usled izvršenja krivičnog dela ili protivpravnog dela koje je u zakonu određeno kao krivično delo, raspraviće se na predlog ovlašćenih lica u krivičnom postupku, ako se time ne bi znatno odugovlačio ovaj postupak.
Imovinskopravni zahtev može se odnositi na naknadu štete, povraćaj stvari ili poništaj određenog pravnog posla.

Ovlašćeni podnosioci
Član 253

Imovinskopravni zahtev u postupku može podneti lice koje je ovlašćeno da takav zahtev ostvaruje u parničnom postupku.
Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da određeno označi svoj zahtev i da podnese dokaze.
Ako je usled krivičnog dela ili protivpravnog dela koje je u zakonu određeno kao krivično delo oštećena javna svojina, organ koji je zakonom ili drugim propisom ovlašćen da se stara o zaštiti te svojine može u postupku učestvovati u skladu sa ovlašćenjima koja ima na osnovu zakona, odnosno drugog propisa.

Podnošenje imovinskopravnog zahteva
Član 254

Imovinskopravni zahtev se podnosi organu postupka.
Imovinskopravni zahtev se može podneti najkasnije do završetka glavnog pretresa pred prvostepenim sudom.
Ako ovlašćeno lice nije podnelo imovinskopravni zahtev do podizanja optužbe, obavestiće se da ga može podneti do završetka glavnog pretresa. Ako su usled krivičnog dela ili protivpravnog dela koje je u zakonu određeno kao krivično delo oštećena javna svojina, a imovinskopravni zahtev nije stavljen, sud će o tome obavestiti organ iz člana 253. stav 3. ovog zakonika.

Raspolaganje imovinskopravnim zahtevom
Član 255

Ovlašćena lica (član 253.) mogu do završetka glavnog pretresa odustati od imovinskopravnog zahteva u krivičnom postupku i ostvarivati ga u parničnom postupku. U slučaju odustanka, imovinskopravni zahtev se ne može ponovo podneti.
Ako je imovinskopravni zahtev posle podnošenja, a pre završetka glavnog pretresa, prešao na drugo lice po pravilima imovinskog prava, pozvaće se to lice da se izjasni da li ostaje kod zahteva. Ako se uredno pozvani ne odazove, smatra se da je odustao od podnetog imovinskopravnog zahteva.

Provera okolnosti o imovinskopravnom zahtevu
Član 256

Organ postupka će saslušati okrivljenog o činjenicama u vezi sa imovinskopravnim zahtevom i proveriće okolnosti koje su od važnosti za njegovo utvrđivanje. Organ postupka je dužan da prikupi dokaze za odlučivanje o zahtevu i pre nego što je on podnet.
Ako bi se prikupljanjem dokaza i proverom okolnosti o imovinskopravnom zahtevu znatno odugovlačio postupak, organ postupka će se ograničiti na prikupljanje onih podataka čije utvrđivanje kasnije ne bi bilo mogućno ili bi bilo znatno otežano.
Privremene mere
Član 257
Na predlog ovlašćenih lica (član 253.), mogu se u krivičnom postupku po odredbama zakona koji uređuje postupak izvršenja i obezbeđenja, odrediti privremene mere obezbeđenja imovinskopravnog zahteva nastalog usled izvršenja krivičnog dela ili protivpravnog dela koje je u zakonu određeno kao krivično delo.
O predlogu iz stava 1. ovog člana odlučuje rešenjem u istrazi sudija za prethodni postupak, a posle podignute optužnice veće.
Žalba protiv rešenja o privremenim merama ne zadržava izvršenje rešenja.
Ako oštećeni ima zahtev prema trećem licu zbog toga što se kod njega nalaze stvari pribavljene krivičnim delom ili protivpravnim delom koje je u zakonu određeno kao krivično delo ili zbog toga što je ono usled tog dela došlo do imovinske koristi, sud može u krivičnom postupku, na predlog lica iz stava 1. ovog člana i po odredbama zakona koji uređuje postupak izvršenja i obezbeđenja, odrediti privremene mere obezbeđenja i prema trećem licu. Odredbe st. 2. i 3. ovog člana važe i u ovom slučaju.
U presudi kojom se okrivljeni oglašava krivim ili rešenju o izricanju mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja, sud će ili ukinuti mere iz stava 4. ovog člana, ako već ranije nisu ukinute ili će oštećenog uputiti na parnični postupak, s tim što će se ove mere ukinuti ako parnični postupak ne bude pokrenut u roku koji odredi sud.
Odlučivanje o imovinskopravnom zahtevu
Član 258
O imovinskopravnom zahtevu odlučuje sud.
Kad se sud oglasi nenadležnim za krivični postupak, uputiće ovlašćeno lice da imovinskopravni zahtev može podneti u krivičnom postupku koji će otpočeti ili biti nastavljen pred nadležnim sudom.
Kad sud donese presudu kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe ili kojom se optužba odbija ili kad rešenjem obustavi krivični postupak, uputiće ovlašćeno lice da imovinskopravni zahtev može ostvarivati u parničnom postupku.
U presudi kojom okrivljenog oglašava krivim ili rešenju o izricanju mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja, sud će ovlašćenom licu dosuditi imovinskopravni zahtev u celini ili delimično, a za višak uputiti na parnični postupak. Ako podaci krivičnog postupka ne pružaju pouzdan osnov ni za potpuno ni za delimično presuđenje, sud će ovlašćeno lice uputiti da imovinskopravni zahtev u celini može da ostvaruje u parničnom postupku.
Ako se imovinskopravni zahtev odnosi na povraćaj stvari, a sud ustanovi da stvar pripada oštećenom i da se nalazi kod okrivljenog ili kod nekog od učesnika u krivičnom delu ili kod lica kome su je oni dali na čuvanje, odrediće u presudi ili rešenju iz stava 4. ovog člana da se stvar preda oštećenom.
Ako se imovinskopravni zahtev odnosi na poništaj određenog pravnog posla, a sud nađe da je zahtev osnovan, izreći će u presudi ili rešenju iz stava 4. ovog člana potpun ili delimični poništaj tog pravnog posla, s posledicama koje iz toga proističu, ne dirajući u prava trećih lica.
Izmena pravnosnažne odluke o imovinskopravnom zahtevu
Član 259
Pravnosnažnu presudu ili rešenje kojim je odlučeno o imovinskopravnom zahtevu sud može u krivičnom postupku izmeniti samo povodom ponavljanja krivičnog postupka i zahteva za zaštitu zakonitosti.
Izuzetno od slučaja iz stava 1. ovog člana osuđeni, odnosno njegovi naslednici mogu samo u parničnom postupku zahtevati da se pravnosnažna presuda ili rešenje krivičnog suda kojom je odlučeno o imovinskopravnom zahtevu izmeni i to ako postoje uslovi za ponavljanje postupka po odredbama zakona koji uređuje parnični postupak.
Povraćaj stvari oštećenom
Član 260
Ako se radi o stvarima koje nesumnjivo pripadaju oštećenom, a ne služe kao dokaz u krivičnom postupku, predaće se oštećenom i pre završetka postupka.
Ako se više oštećenih spore o svojini stvari, uputiće se na parnični postupak, a sud će u krivičnom postupku odrediti samo čuvanje stvari kao privremenu meru obezbeđenja.

Glava XIII

TROŠKOVI POSTUPKA

Pojam i vrste troškova
Član 261

Troškovi krivičnog postupka su izdaci učinjeni povodom postupka od njegovog pokretanja do njegovog završetka.
Troškovi krivičnog postupka obuhvataju:
1) troškove za svedoke, veštake, stručne savetnike, prevodioce, tumače i stručna lica i troškove uviđaja;
2) troškove prevoza okrivljenog;
3) izdatke za dovođenje okrivljenog;
4) putne troškove službenih lica;
5) troškove lečenja okrivljenog za vreme dok se nalazi u pritvoru, kao i troškove porođaja, osim troškova koji se naplaćuju iz fonda za zdravstveno osiguranje;
6) troškove tehničkog pregleda vozila, analize uzoraka (čl. 140. do 142.) i prevoza leša do mesta obdukcije;
7) nagradu veštaku, nagradu stručnom savetniku, nagradu prevodiocu, nagradu tumaču, nagradu i nužne izdatke branioca, nužne izdatke privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca i njihovih zakonskih zastupnika, kao i nagradu i nužne izdatke njihovih punomoćnika;
8) nužne izdatke oštećenog i njegovog zakonskog zastupnika, kao i nagradu i nužne izdatke njegovog punomoćnika;
9) paušalni iznos, za troškove koji nisu obuhvaćeni tač. 1) do 8) ovog stava.
Paušalni iznos se određuje prema trajanju i složenosti postupka i imovnom stanju lica obaveznog da plati ovaj iznos.
Troškovi iz stava 2. tač. 1) do 6) ovog člana, kao i nužni izdaci postavljenog branioca (član 76.) i postavljenog punomoćnika (član 59. i član 103. stav 3.), u postupku zbog krivičnih dela za koja se goni po službenoj dužnosti, isplaćuju se iz sredstava organa postupka unapred, a naplaćuju se kasnije od lica koja su dužna da ih naknade po odredbama ovog zakonika. Organ postupka dužan je da sve troškove koji su unapred isplaćeni unese u popis koji će se priložiti spisima.
Troškovi prevođenja i tumačenja, kao i troškove odbrane siromašnog okrivljenog (član 77. stav 1.) neće se naplaćivati od lica koja su po odredbama ovog zakonika dužna da naknade troškove krivičnog postupka.
Troškove predistražnog postupka koji se odnose na nagradu i nužne izdatke branioca koga je odredila policija isplaćuje taj organ.

Odlučivanje o troškovima postupka
Član 262

U svakoj presudi ili rešenju koje odgovara presudi odlučiće se ko će snositi troškove postupka i koliko oni iznose. U postupku za krivična dela za koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti, nagrada veštaku, prevodiocu i tumaču može se odrediti do dvostrukog iznosa nagrade predviđene za veštačenje, prevođenje ili tumačenje u drugim krivičnim stvarima.
Ako nedostaju podaci o visini troškova, posebno rešenje o visini troškova doneće predsednik veća ili sudija pojedinac kada se ti podaci pribave. Podaci o visini troškova i zahteva za njihovu naknadu mogu se podneti najkasnije u roku od jedne godine od dana pravnosnažnosti presude ili rešenja iz stava 1. ovog člana.
Kada je o troškovima krivičnog postupka odlučeno posebnim rešenjem, o žalbi protiv tog rešenja odlučuje veće (član 21. stav 4.).

Skrivljeni troškovi
Član 263

Okrivljeni, oštećeni, oštećeni kao tužilac, privatni tužilac, branilac, zakonski zastupnik, punomoćnik, svedok, veštak, stručni savetnik, prevodilac, tumač i stručno lice, bez obzira na ishod krivičnog postupka, snose troškove svog dovođenja, odlaganja dokazne radnje ili glavnog pretresa i druge troškove postupka koje su prouzrokovali svojom krivicom, kao i odgovarajući deo paušalnog iznosa.
O troškovima iz stava 1. ovog člana donosi se posebno rešenje, osim ako se o troškovima koje snose privatni tužilac i okrivljeni rešava u odluci o glavnoj stvari.
O žalbi protiv posebnog rešenja iz stava 2. ovog člana odlučuje veće (član 21. stav 4.).

Obaveza okrivljenog da naknadi troškove
Član 264

Kad sud okrivljenog oglasi krivim, izreći će u presudi da je dužan da naknadi troškove krivičnog postupka.
Lice koje je okrivljeno za više krivičnih dela, nije dužno da naknadi troškove u pogledu dela za koja je oslobođeno od optužbe, ukoliko se ti troškovi mogu izdvojiti iz ukupnih troškova.
U presudi kojom je više okrivljenih oglašeno krivim, sud će odrediti koliki će deo troškova snositi svaki od njih, a ako to nije moguće, odrediće da svi okrivljeni solidarno snose troškove. Plaćanje paušalnog iznosa odrediće se za svakog okrivljenog posebno.
U odluci kojom rešava o troškovima, sud može osloboditi okrivljenog od dužnosti da naknadi u celini ili delimično troškove krivičnog postupka iz člana 261. stav 2. tač. 1) do 6) i tačka 9) ovog zakonika, kao i nagrade za veštaka i postavljenog stručnog savetnika, ako bi njihovim plaćanjem bilo dovedeno u pitanje izdržavanje okrivljenog ili lica koja je on dužan da izdržava. Ako se ove okolnosti utvrde posle donošenja odluke o troškovima, predsednik veća odnosno sudija pojedinac može posebnim rešenjem osloboditi okrivljenog od dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.
Naknada troškova iz budžetskih sredstava i na teret drugih lica
Član 265
Kad se obustavi krivični postupak ili se optužba odbije ili se okrivljeni oslobodi od optužbe, izreći će se u rešenju, odnosno presudi da troškovi krivičnog postupka iz člana 261. stav 2. tač. 1) do 6) ovog zakonika, nužni izdaci okrivljenog i nužni izdaci i nagrada branioca i punomoćnika (član 103. stav 3.), kao i nagrada veštaka i stručnog savetnika, padaju na teret budžetskih sredstava suda.
Lice koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo lažnog prijavljivanja obavezaće se posebnim rešenjem da snosi troškove krivičnog postupka koje je prouzrokovalo. Ovo rešenje, na predlog javnog tužioca, donosi veće (član 21. stav 4.).
Privatni tužilac je dužan da naknadi troškove krivičnog postupka iz člana 261. stav 2. tač. 1) do 6) i tačka 9) ovog zakonika, nužne izdatke okrivljenog, nužne izdatke i nagradu njegovog branioca i punomoćnika (član 103. stav 3.), kao i nagradu veštaka i stručnog savetnika, ako je postupak obustavljen ili je optužba odbijena ili je okrivljeni oslobođen od optužbe, osim ako je postupak obustavljen, odnosno ako je optužba odbijena zbog smrti okrivljenog ili zbog toga što je nastupila zastarelost krivičnog gonjenja usled odugovlačenja postupka koje se ne može pripisati u krivicu privatnog tužioca. Ako je postupak obustavljen usled odustanka od tužbe, okrivljeni i privatni tužilac mogu se poravnati u pogledu njihovih međusobnih troškova. Ako ima više privatnih tužilaca, svi će snositi troškove solidarno.
Oštećeni koji je odustao od predloga za gonjenje snosiće troškove krivičnog postupka ako okrivljeni nije izjavio da će ih sam snositi.
Kad sud odbaci optužnicu zbog nenadležnosti, odluku o troškovima doneće nadležni sud.
Ako zahtev za naknadu nužnih izdataka i nagrade iz stava 1. ovog člana ne bude usvojen ili sud o njemu ne donese odluku u roku od tri meseca od dana podnošenja zahteva, okrivljeni i branilac imaju pravo da potraživanja ostvaruju u parničnom postupku protiv Republike Srbije.
Plaćanje nagrade i nužnih izdataka
Član 266
Nagradu i nužne izdatke branioca i punomoćnika oštećenog, oštećenog kao tužioca ili privatnog tužioca dužno je da plati zastupano lice, bez obzira ko je po odluci suda dužan da snosi troškove krivičnog postupka, osim ako po odredbama ovog zakonika nagrada i nužni izdaci branioca padaju na teret budžetskih sredstava suda. Ako je okrivljenom bio postavljen branilac, a plaćanjem nagrade i nužnih izdataka bi bilo dovedeno u pitanje izdržavanje okrivljenog ili izdržavanje lica koje je on obavezan da izdržava, nagrada i nužni izdaci branioca isplatiće se iz budžetskih sredstava suda. Ovako će se postupati i ako je oštećenom kao tužiocu bio postavljen punomoćnik.
Troškovi pred sudom pravnog leka
Član 267
O dužnosti plaćanja troškova koji nastanu kod suda pravnog leka odlučuje taj sud shodno odredbama čl. 261. do 266. ovog zakonika.
Donošenje podzakonskog propisa
Član 268
Naknada troškova postupka i visina paušalnog iznosa bliže se uređuje aktom ministra nadležnog za poslove pravosuđa.
Glava XIV
DONOŠENJE, SAOPŠTAVANJE I IZVRŠENJE ODLUKA
1. Donošenje i saopštavanje odluka
Vrste odluka
Član 269
U postupku se odluke donose u obliku presude, rešenja i naredbe.
Presudu donosi samo sud, a rešenja i naredbe donose i drugi organi postupka.
Pretpostavke za odlučivanje
Član 270
Sud veća i glasa u zasedanju zatvorenom za javnost.
U prostoriji u kojoj se veća i glasa mogu da budu prisutni samo članovi veća i zapisničar.
Predsednik veća rukovodi većanjem i glasanjem, stara se da se sva pitanja svestrano i potpuno rasprave i glasa poslednji.
Redosled pitanja o kojima se odlučuje
Član 271
Pri odlučivanju o predmetu dokazivanja, prvo se glasa da li je sud nadležan, da li je potrebno dopuniti postupak, kao i o drugim prethodnim pitanjima. Kad se donese odluka o prethodnim pitanjima, prelazi se na rešavanje o glavnoj stvari.
Pri odlučivanju o glavnoj stvari, prvo će se glasati da li je optuženi učinio krivično delo, a zatim će se glasati o kazni, drugim krivičnim sankcijama, troškovima krivičnog postupka, imovinskopravnom zahtevu i ostalim pitanjima o kojima treba doneti odluku.
Ako je isto lice optuženo za više krivičnih dela, glasaće se i o kazni za svako od tih dela, a zatim o jedinstvenoj kazni za sva dela.
Većanje i glasanje
Član 272
Odluke veća donose se posle usmenog većanja i glasanja. Odluka je donesena kad je za nju glasala većina članova veća.
Ako se u pogledu pojedinih pitanja o kojima se glasa glasovi podele na više različitih mišljenja, tako da nijedno od njih nema većinu, pitanja će se razdvojiti i glasanje će se ponavljati dok se ne postigne većina. Ako se na taj način ne postigne većina, odluka će se doneti tako što će se glasovi koji su najnepovoljniji za okrivljenog pribrojiti glasovima koji su od ovih manje nepovoljni, sve dok se ne postigne potrebna većina.
Članovi veća ne mogu odbiti da glasaju o pitanjima koja postavi predsednik veća, ali član veća koji je glasao da se optuženi oslobodi ili da se optužba odbije i ostao u manjini nije dužan da glasa o krivičnoj sankciji. Ako ne glasa, uzeće se kao da je pristao na glas koji je za okrivljenog najpovoljniji.
Izdvojeno mišljenje
Član 273
Sudija Vrhovnog kasacionog suda koji na sednici veća prilikom glasanja ostane u manjini u vezi sa pitanjem o postojanju povrede zakona, ima pravo da izdvoji mišljenje i da ga pismeno obrazloži.
Sudija je dužan da pismeno obrazlaganje izdvojenog mišljenja usmeno najavi na sednici veća nakon donošenja odluke i može zahtevati da se to mišljenje objavi zajedno sa odlukom.
Sudija je dužan da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke predsedniku veća dostavi pismeno obrazloženje izdvojenog mišljenja.
Ako pismeno obrazloženje izdvojenog mišljenja nije dostavljeno predsedniku veća do isteka roka iz stava 3. ovog člana, odluka se otprema, a naknadno dostavljeno izdvojeno mišljenje prilaže se sudskom predmetu i čini njegov sastavni deo.
Saopštavanje odluka
Član 274
Ako ovim zakonikom nije drugačije određeno, odluke se saopštavaju usmenim objavljivanjem licima koja za to imaju pravni interes, ako su prisutna, a dostavljanjem overenog prepisa, ako su odsutna.
Ako je odluka usmeno saopštena, to će se naznačiti u zapisniku ili u spisu, a lice koje ima pravo na žalbu potvrdiće to svojim potpisom. Ako to lice izjavi da se neće žaliti, overeni prepis usmeno saopštene odluke neće mu se dostaviti, ako ovim zakonikom nije drugačije određeno.
Prepisi odluka protiv kojih je dozvoljena žalba dostavljaju se sa poukom o pravu na žalbu. Žalba izjavljena u korist okrivljenog smatraće se blagovremenom ako je izjavljena u roku navedenom u pouci iako je taj rok duži od zakonskog roka.
2. Izvršenje odluka
Pravnosnažnost i izvršnost presude
Član 275
Presuda postaje pravnosnažna kada se više ne može pobijati žalbom ili kada žalba nije dozvoljena.
Pravnosnažna presuda postaje izvršna od dana dostavljanja, ako za izvršenje ne postoje zakonske smetnje. Ako nije izjavljena žalba ili su se stranke odrekle ili odustale od žalbe, presuda je izvršna istekom roka za žalbu, odnosno od dana odricanja ili odustanka od izjavljene žalbe.
Ako sud koji je doneo presudu u prvom stepenu nije nadležan za njeno izvršenje, dostaviće overeni prepis presude sa potvrdom o izvršnosti sudu koji je nadležan za izvršenje.
Izvršenje određenih odluka u presudi
Član 276
Izvršenje presude u pogledu troškova krivičnog postupka, oduzimanja imovinske koristi, oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela i imovinskopravnih zahteva vrši nadležni sud ili drugi državni organ, u skladu sa zakonom.
Troškovi krivičnog postupka prinudno se naplaćuju u korist budžeta Republike Srbije, po službenoj dužnosti. Troškovi prinudne naplate prethodno se isplaćuju iz budžetskih sredstava suda.
Kad je odluka kojom je odlučeno o imovinskopravnom zahtevu postala pravnosnažna, oštećeni može zahtevati od suda koji je odlučio u prvom stepenu da mu izda overeni prepis odluke, sa naznačenjem da je odluka izvršna.
Ako je u presudi izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta, sud koji je izrekao presudu u prvom stepenu odlučiće da li će se predmeti prodati, u skladu sa zakonom, predati određenoj javnoj ustanovi ili uništiti. Novac dobijen prodajom predmeta uplaćuje se u budžet Republike Srbije.
Odredba stava 4. ovog člana shodno će se primeniti i kad se donese odluka o oduzimanju predmeta na osnovu člana 535. ovog zakonika.
Pravnosnažna odluka o oduzimanju predmeta može se, osim u slučaju ponavljanja krivičnog postupka ili odlučivanja po zahtevu za zaštitu zakonitosti, izmeniti u parničnom postupku ako se pojavi spor o svojini oduzetih predmeta.
Pravnosnažnost i izvršnost rešenja ili naredbe
Član 277
Pravnosnažnost rešenja nastupa kada se ono ne može pobijati žalbom ili kada žalba nije dozvoljena.
Ako ovim zakonikom nije drugačije određeno, rešenje je izvršno kada postane pravnosnažno. Naredba je izvršna odmah po donošenju, osim ako organ koji je naredbu izdao ne odredi drugačije.
Rešenja i naredbe, ako nije drugačije određeno, izvršavaju organi koji su te odluke doneli. Prilikom izvršenja rešenja koje odgovara presudi shodno se primenjuju odredbe člana 276. ovog zakonika.
Posebno rešenje o dozvoljenosti izvršenja
Član 278
Ako se pojavi sumnja o dozvoljenosti izvršenja sudske odluke ili o računanju kazne, ili ako u pravnosnažnoj presudi ili rešenju koje odgovara presudi nije odlučeno o uračunavanju pritvora ili ranije izdržane kazne, ili uračunavanje nije pravilno izvršeno, o tome će odlučiti posebnim rešenjem sud koji je sudio u prvom stepenu. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja, osim ako sud nije drugačije odredio.
Ako se u toku izvršenja pojavi sumnja u pogledu tumačenja sudske odluke, o tome odlučuje sud koji je doneo pravnosnažnu odluku.

Donošenje podzakonskog propisa
Član 279

Način vođenja kaznene evidencije uređuje Vlada.

Deo drugi

TOK POSTUPKA

Glava XV

PREDISTRAŽNI POSTUPAK

1. Krivična prijava

Podnošenje krivične prijave
Član 280

Državni i drugi organi, pravna i fizička lica prijavljuju krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, o kojima su obaveštena ili za njih saznaju na drugi način, pod uslovima predviđenim zakonom ili drugim propisom.
Krivičnim zakonikom je predviđeno u kojem slučaju neprijavljivanje krivičnog dela predstavlja krivično delo.
Podnosilac krivične prijave iz stava 1. ovog člana navešće dokaze koji su mu poznati i preduzeće mere da bi se sačuvali tragovi krivičnog dela, predmeti na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno krivično delo i drugi dokazi.
Način podnošenja i upisivanje krivične prijave
Član 281
Krivična prijava se podnosi nadležnom javnom tužiocu, pismeno, usmeno ili drugim sredstvom.
Ako se krivična prijava podnosi usmeno, o njoj će se sastaviti zapisnik i podnosilac će se upozoriti na posledice lažnog prijavljivanja. Ako je prijava saopštena telefonom ili drugim telekomunikacijskim sredstvom sačiniće se službena beleška, a ako je prijava podnesena elektronskom poštom sačuvaće se na odgovarajućem nosiocu podataka i odštampati.
Ako je krivična prijava podnesena policiji, nenadležnom javnom tužiocu ili sudu, oni će prijavu primiti i odmah dostaviti nadležnom javnom tužiocu.

Postupanje javnog tužioca po krivičnoj prijavi
Član 282

Ako javni tužilac iz same krivične prijave ne može oceniti da li su verovatni navodi prijave ili ako podaci u prijavi ne pružaju dovoljno osnova da može odlučiti da li će sprovesti istragu ili ako je na drugi način saznao da je izvršeno krivično delo, javni tužilac može:
1) sam prikupiti potrebne podatke;
2) pozivati građane, pod uslovima iz člana 288. st. 1. do 6. ovog zakonika;
3) podneti zahtev državnim i drugim organima i pravnim licima da mu pruže potrebna obaveštenja.
Za nepostupanje po zahtevu javnog tužioca iz stava 1. tačka 3) ovog člana odgovorno lice se može novčano kazniti do 150.000 dinara, a ako i posle toga odbije da da potrebne podatke, može se još jednom kazniti istom kaznom.
Odluku o novčanom kažnjavanju iz stava 2. ovog člana donosi javni tužilac. O žalbi protiv rešenja kojim je izrečena novčana kazna, odlučuje sudija za prethodni postupak. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.
Ako nije u mogućnosti da sam preduzme radnje iz stava 1. ovog člana, javni tužilac će zahtevati od policije da prikupi potrebna obaveštenja i da preduzme druge mere i radnje u cilju otkrivanja krivičnog dela i učinioca (čl. 286. do 288.).
Policija je dužna da postupi po zahtevu javnog tužioca i da ga obavesti o merama i radnjama koje je preduzela najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je primila zahtev. U slučaju nepostupanja po zahtevu javni tužilac će postupiti u skladu sa članom 44. st. 2. i 3. ovog zakonika.
Javni tužilac, državni i drugi organi, odnosno pravna lica dužni su prilikom prikupljanja obaveštenja, odnosno davanja podataka da postupaju obazrivo, vodeći računa da se ne naškodi časti i ugledu lica na koje se ovi podaci odnose.
Odlaganje krivičnog gonjenja
Član 283
Javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, ako osumnjičeni prihvati jednu ili više od sledećih obaveza:
1) da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da naknadi pričinjenu štetu;
2) da na račun propisan za uplatu javnih prihoda uplati određeni novčani iznos, koji se koristi za humanitarne ili druge javne svrhe;
3) da obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad;
4) da ispuni dospele obaveze izdržavanja;
5) da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga;
6) da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja;
7) da izvrši obavezu ustanovljenu pravnosnažnom odlukom suda, odnosno poštuje ograničenje utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom.
U naredbi o odlaganju krivičnog gonjenja javni tužilac će odrediti rok u kojem osumnjičeni mora izvršiti preuzete obaveze, s tim da rok ne može biti duži od godinu dana. Nadzor nad izvršenjem obaveza obavlja poverenik iz organa uprave nadležnog za poslove izvršenje krivičnih sankcija, u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.
Ako osumnjičeni u roku izvrši obavezu iz stava 1. ovog člana, javni tužilac će rešenjem odbaciti krivičnu prijavu i o tome obavestiti oštećenog, a odredba člana 51. stav 2. zakonika neće se primenjivati.
Sredstva iz stava 1. tačka 2) ovog člana dodeljuju se humanitarnim organizacijama, fondovima, javnim ustanovama ili drugim pravnim ili fizičkim licima, po sprovedenom javnom konkursu, koji raspisuje ministarstvo nadležno sa poslove pravosuđa.
Javni konkurs iz stava 4. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.
Izuzetno od st. 4. i 5. ovog člana komisija može, na zahtev fizičkog lica, bez sprovođenja javnog konkursa, predložiti da se sredstva iz stava 1. tačka 2) ovog člana dodele radi lečenja deteta u inostranstvu, ako sredstva za lečenje nisu obezbeđena u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.
Sprovođenje javnog konkursa, kriterijumi za raspodelu sredstava, sastav i način rada komisije uređuju se aktom ministra nadležnog za poslove pravosuđa.
Odluku o raspodeli sredstava iz stava 1. tačka 2) ovog člana donosi Vlada.
Odbacivanje krivične prijave
Član 284
Javni tužilac će rešenjem odbaciti krivičnu prijavu ako iz same prijave proističe da:
1) prijavljeno delo nije krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti;
2) je nastupila zastarelost ili je delo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem ili postoje druge okolnosti koje trajno isključuju gonjenje;
3) ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.
O odbacivanju prijave, kao i o razlozima za to, javni tužilac će obavestiti oštećenog u roku od osam dana i poučiti ga o njegovim pravima (član 51. stav 1.), a ako je krivičnu prijavu podneo organ policije, obavestiće i taj organ.
U slučaju krivičnih dela za koja je propisana kazna zatvora do tri godine, javni tužilac može odbaciti krivičnu prijavu ako je osumnjičeni, usled stvarnog kajanja, sprečio nastupanje štete ili je štetu u potpunosti već nadoknadio, a javni tužilac, prema okolnostima slučaja, oceni da izricanje krivične sankcije ne bi bilo pravično. U ovom slučaju odredba člana 51. stav 2. ovog zakonika neće se primenjivati.
2. Ovlašćenja organa predistražnog postupka

Ovlašćenja javnog tužioca
Član 285

Javni tužilac rukovodi predistražnim postupkom.
Radi vršenja ovlašćenja iz stava 1. ovog člana javni tužilac preduzima potrebne radnje radi gonjenja učinilaca krivičnih dela.
Javni tužilac može naložiti policiji da preduzima određene radnje radi otkrivanja krivičnih dela i pronalaženja osumnjičenih. Policija je dužna da izvrši nalog javnog tužioca, kao i da ga o preduzetim radnjama redovno obaveštava.
U slučaju nepostupanja policije po nalogu, javni tužilac će postupiti u skladu sa članom 44. st. 2. i 3. ovog zakonika.
U toku predistražnog postupka javni tužilac je ovlašćen da od policije preuzme vršenje radnje koju je policija na osnovu zakona samostalno preduzela.

Ovlašćenja policije
Član 286

Ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, policija je dužna da preduzme potrebne mere da se pronađe učinilac krivičnog dela, da se učinilac ili saučesnik ne sakrije ili ne pobegne, da se otkriju i obezbede tragovi krivičnog dela i predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz, kao i da prikupi sva obaveštenja koja bi mogla biti od koristi za uspešno vođenje krivičnog postupka.
U cilju ispunjenja dužnosti iz stava 1. ovog člana, policija može: da traži potrebna obaveštenja od građana; da izvrši potreban pregled prevoznih sredstava, putnika i prtljaga; da za neophodno potrebno vreme, a najduže do osam časova ograniči kretanje na određenom prostoru; da preduzme potrebne mere u vezi sa utvrđivanjem istovetnosti lica i predmeta; da raspiše potragu za licem i predmetima za kojima se traga; da u prisustvu odgovornog lica pregleda određene objekte i prostorije državnih organa, preduzeća, radnji i drugih pravnih lica, ostvari uvid u njihovu dokumentaciju i da je po potrebi oduzme; da preduzme druge potrebne mere i radnje. O činjenicama i okolnostima koje su utvrđene prilikom preduzimanja pojedinih radnji, a mogu biti od interesa za krivični postupak, kao i o predmetima koji su pronađeni ili oduzeti, sastaviće se zapisnik ili službena beleška.
Po nalogu sudije za prethodni postupak, a na predlog javnog tužioca, policija može u cilju ispunjenja dužnosti iz stava 1. ovog člana pribaviti evidenciju ostvarene telefonske komunikacije, korišćenih baznih stanica ili izvršiti lociranje mesta sa kojeg se obavlja komunikacija.
O preduzimanju mera i radnji iz st. 2. i 3. ovog člana policija odmah, a najkasnije u roku od 24 časa nakon preduzimanja, obaveštava javnog tužioca.
Lice prema kome je primenjena neka od mera i radnji st. 2. i 3. ovog člana ima pravo da podnese pritužbu nadležnom sudiji za prethodni postupak.

Dokazne radnje policije
Član 287

Ako policija u predistražnom postupku preduzme dokaznu radnju o tome će bez odlaganja obavestiti javnog tužioca.
Dokazi koje je policija pribavila preduzimanjem dokaznih radnji mogu biti korišćeni u daljem toku krivičnog postupka, ako su dokazne radnje sprovedene u skladu sa ovim zakonikom.

Prikupljanje obaveštenja od građana
Član 288

Policija može pozivati građane radi prikupljanja obaveštenja. U pozivu se mora naznačiti razlog pozivanja i svojstvo u kome se građanin poziva. Prinudno se može dovesti lice koje se nije odazvalo pozivu samo ako je u pozivu bilo na to upozoreno.
Prilikom postupanja po odredbama ovog člana, policija ne može građane saslušavati u svojstvu okrivljenog, odnosno ispitivati u svojstvu svedoka ili veštaka, osim u slučaju iz člana 289. ovog zakonika.
Prikupljanje obaveštenja od istog lica može trajati onoliko koliko je neophodno da se dobije potrebno obaveštenje, a najduže četiri časa, a po pristanku lica koje daje obaveštenja i duže.
Obaveštenja od građana se ne smeju prikupljati prinudno.
Službena beleška o datom obaveštenju pročitaće se građaninu koji je obaveštenje dao, a on može staviti primedbe koje je policija dužna da unese u službenu belešku. Kopija službene beleške o datom obaveštenju izdaće se građaninu, ako to zahteva.
Građanin se može ponovo pozivati radi prikupljanja obaveštenja o okolnostima drugog krivičnog dela ili učinioca, a radi prikupljanja obaveštenja o istom krivičnom delu ne može se ponovo prinudno dovoditi.
Po odobrenju sudije za prethodni postupak, predsednika veća ili sudije pojedinca, policija može prikupljati obaveštenja i od pritvorenika, ako je to potrebno radi otkrivanja drugih krivičnih dela ili drugih učinilaca. Ova će se obaveštenja prikupljati u zavodu u kojem je okrivljeni pritvoren, u vreme koje odredi sud, i u prisustvu branioca.
Na osnovu prikupljenih obaveštenja, policija sastavlja krivičnu prijavu u kojoj navodi dokaze za koje je saznala prilikom prikupljanja obaveštenja. U krivičnu prijavu ne unosi se sadržina izjava koje su pojedini građani dali prilikom prikupljanja obaveštenja, osim iskaza koji je osumnjičeni dao u skladu sa članom 289. ovog zakonika.
Uz krivičnu prijavu dostavljaju se i predmeti, skice, fotografije, pribavljeni izveštaji, spisi o preduzetim merama i radnjama, službene beleške, izjave i drugi materijali koji mogu biti korisni za uspešno vođenje postupka.
Ako policija posle podnošenja krivične prijave sazna za nove činjenice, dokaze ili tragove krivičnog dela, dužna je da prikupi potrebna obaveštenja i da izveštaj o tome, kao dopunu krivične prijave, dostavi javnom tužiocu.

Saslušanje osumnjičenog
Član 289

Kad policija prikuplja obaveštenja od lica za koje postoje osnovi sumnje da je učinilac krivičnog dela ili prema tom licu preduzima radnje u predistražnom postupku predviđene ovim zakonikom, može ga pozivati samo u svojstvu osumnjičenog. U pozivu će se osumnjičeni upozoriti da ima pravo da uzme branioca.
Ako policija u toku prikupljanja obaveštenja oceni da pozvani građanin može biti smatran osumnjičenim, dužna je da ga odmah pouči o pravima iz člana 68. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakonika i o pravu da uzme branioca koji će prisustvovati njegovom saslušanju.
O postupanju u smislu odredbi st. 1. i 2. ovog člana, policija će bez odlaganja obavestiti nadležnog javnog tužioca. Javni tužilac može obaviti saslušanje osumnjičenog, prisustvovati saslušanju ili saslušanje poveriti policiji.
Ako osumnjičeni pristane da da iskaz, organ koji obavlja saslušanje će postupiti u skladu sa odredbama ovog zakonika o saslušanju okrivljenog pod uslovom da su pristanak osumnjičenog da bude saslušan i njegov iskaz tokom saslušanja dati u prisustvu branioca. Zapisnik o ovom saslušanju se ne izdvaja iz spisa i može se koristiti kao dokaz u krivičnom postupku.
Ako javni tužilac nije prisutan saslušanju osumnjičenog, policija će mu bez odlaganja dostaviti zapisnik o saslušanju.

Zadržavanje na mestu izvršenja krivičnog dela
Član 290

Policija može lica zatečena na mestu izvršenja krivičnog dela uputiti javnom tužiocu ili ih zadržati do njegovog dolaska, ako bi ta lica mogla da daju podatke važne za postupak i ako je verovatno da se njihovo ispitivanje kasnije ne bi moglo izvršiti ili bi bilo skopčano sa znatnim odugovlačenjem ili drugim teškoćama.
Zadržavanje lica iz stava 1. ovog člana na mestu krivičnog dela ne može trajati duže od šest časova.

Policijsko hapšenje
Član 291

Policija može neko lice uhapsiti ako postoji razlog za određivanje pritvora (član 211.), ali je dužna da takvo lice bez odlaganja sprovede nadležnom javnom tužiocu. Prilikom dovođenja, policija će javnom tužiocu predati izveštaj o razlozima i o vremenu hapšenja.
Uhapšeni mora biti poučen o pravima iz člana 69. stav 1. ovog zakonika.
Ako je zbog neotklonjivih smetnji sprovođenje uhapšenog trajalo duže od osam časova, policija je dužna da javnom tužiocu ovakvo zakašnjenje posebno obrazloži, o čemu će javni tužilac sačiniti službenu belešku. Javni tužilac će u belešku uneti i izjavu uhapšenog o vremenu i mestu hapšenja.

Hapšenje pri izvršenju krivičnog dela
Član 292

Svako može uhapsiti lice zatečeno pri izvršenju krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.
Uhapšeni će se odmah predati javnom tužiocu ili policiji, a ako to nije moguće, mora se odmah obavestiti jedan od tih organa koji će postupiti u skladu sa odredbama ovog zakonika (čl. 291. i 293.).

Saslušanje uhapšenog
Član 293

Javni tužilac dužan je da uhapšenog koji mu je doveden pouči o pravima iz člana 69. stav 1. ovog zakonika i da mu omogući da u njegovom prisustvu, uz korišćenje telefona ili drugog elektronskog prenosioca poruka obavesti branioca neposredno ili posredstvom članova porodice ili trećeg lica čija istovetnost javnom tužiocu mora biti otkrivena, a ako je potrebno i pomogne mu da nađe branioca.
Ako uhapšeni ne obezbedi prisustvo branioca u roku od 24 časa od kada mu je to u smislu stava 1. ovog člana omogućeno ili izjavi da ne želi da uzme branioca, javni tužilac je dužan da ga bez odlaganja sasluša.
Ako u slučaju obavezne odbrane (član 74.) uhapšeni ne uzme branioca u roku od 24 časa od časa kad je poučen o ovom pravu ili izjavi da neće uzeti branioca, postaviće mu se branilac po službenoj dužnosti.
Odmah posle saslušanja, javni tužilac će odlučiti da li će uhapšenog pustiti na slobodu ili će sudiji za prethodni postupak predložiti određivanje pritvora.
Na zahtev uhapšenog ili njegovog branioca, člana porodice uhapšenog ili lica sa kojim uhapšeni živi u vanbračnoj ili drugoj trajnoj zajednici života, ili po službenoj dužnosti, javni tužilac može odrediti lekarski pregled uhapšenog.
Odluku o određivanju lekara koji će obaviti pregled i zapisnik o saslušanju lekara javni tužilac će priložiti spisima.

Zadržavanje osumnjičenog
Član 294

Lice uhapšeno u skladu sa članom 291. stav 1. i članom 292. stav 1. ovog zakonika, kao i osumnjičenog iz člana 289. st. 1. i 2. ovog zakonika, javni tužilac može izuzetno zadržati radi saslušanja najduže 48 časova od časa hapšenja, odnosno odazivanja na poziv.
O zadržavanju, javni tužilac ili, po njegovom odobrenju, policija odmah, a najkasnije u roku od dva časa od kada je osumnjičenom saopšteno da je zadržan, donosi i uručuje rešenje. U rešenju moraju biti navedeni delo za koje se osumnjičeni tereti, osnovi sumnje, dan i čas lišenja slobode ili odazivanja pozivu, kao i vreme početka zadržavanja.
Protiv rešenja o zadržavanju osumnjičeni i njegov branilac imaju pravo žalbe u roku od šest časova od dostavljanja rešenja. O žalbi odlučuje sudija za prethodni postupak u roku od četiri časa od prijema žalbe. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.
Osumnjičeni ima prava predviđena u članu 69. stav 1. ovog zakonika.
Osumnjičeni mora imati branioca čim organ postupka iz stava 2. ovog člana donese rešenje o zadržavanju. Ako osumnjičeni sam, u roku od četiri časa, ne obezbedi branioca, javni tužilac će mu ga obezbediti po službenoj dužnosti, po redosledu sa spiska advokata koji dostavlja nadležna advokatska komora.

Glava XVI

ISTRAGA

1. Osnovne odredbe

Svrha istrage
Član 295

Istraga se pokreće:
1) protiv određenog lica za koje postoje osnovi sumnje da je učinilo krivično delo;
2) protiv nepoznatog učinioca kada postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo.
U istrazi se prikupljaju dokazi i podaci koji su potrebni da bi se moglo odlučiti da li će se podići optužnica ili obustaviti postupak, dokazi koji su potrebni da se utvrdi identitet učinioca, dokazi za koje postoji opasnost da se neće moći ponoviti na glavnom pretresu ili bi njihovo izvođenje bilo otežano, kao i drugi dokazi koji mogu biti od koristi za postupak, a čije se izvođenje, s obzirom na okolnosti slučaja, pokazuje celishodnim.

Naredba o sprovođenju istrage
Član 296

Istraga se pokreće naredbom nadležnog javnog tužioca.
Naredba o sprovođenju istrage donosi se pre ili neposredno posle prve dokazne radnje koju su preduzeli javni tužilac ili policija u predistražnom postupku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je javni tužilac obavešten o prvoj dokaznoj radnji koju je policija preduzela.
U naredbi o sprovođenju istrage se moraju navesti: lični podaci osumnjičenog ako je poznat, opis dela iz koga proizlaze zakonska obeležja krivičnog dela, zakonski naziv krivičnog dela i okolnosti iz kojih proizilaze osnovi sumnje.

Dostavljanje naredbe osumnjičenom
Član 297

Naredba o sprovođenju istrage dostavlja se osumnjičenom i njegovom braniocu, ako ga ima, zajedno sa pozivom odnosno obaveštenjem o prvoj dokaznoj radnji kojoj mogu prisustvovati (član 300.).
Ako se u toku istrage protiv nepoznatog učinioca utvrdi njegova istovetnost, javni tužilac će dopuniti naredbu o sprovođenju istrage u smislu člana 296. stav 3. ovog zakonika i postupiti u skladu sa stavom 1. ovog člana.
Istovremeno sa dostavljanjem naredbe o sprovođenju istrage osumnjičenom i njegovom braniocu, javni tužilac će obavestiti oštećenog o pokretanju istrage i poučiti ga o pravima iz člana 50. stav 1. ovog zakonika.

Sprovođenje istrage
Član 298

Istragu sprovodi nadležni javni tužilac.
Zakonom se može odrediti jedno javno tužilaštvo u kome će se za područje više javnih tužilaštava sprovoditi istraga (istražni centar).
Javni tužilac preduzima dokazne radnje, po pravilu, samo na području nadležnosti suda pred kojim postupa. Ako interes istrage zahteva, on može pojedine dokazne radnje preduzeti i van područja ovog suda, ali je dužan da o tome obavesti javnog tužioca koji postupa pred sudom na čijem području preduzima dokazne radnje.
Ako je javnom tužiocu potrebna pomoć policije (forenzička, analitička i dr.) ili drugih državnih organa u vezi sa sprovođenjem istrage, oni su dužni da mu na njegov zahtev tu pomoć pruže. Na zahtev javnog tužioca, pravno lice je dužno da pruži pomoć za preduzimanje dokazne radnje koja ne trpi odlaganje.

Poveravanje pojedinih dokaznih radnji
Član 299

U toku istrage javni tužilac može poveriti preduzimanje pojedinih dokaznih radnji javnom tužiocu koji postupa pred sudom na čijem području treba preduzeti te radnje, a ako je za područja više sudova određen jedan sud za pružanje pravne pomoći – javnom tužiocu koji postupa pred tim sudom.
Javni tužilac kome je povereno preduzimanje pojedinih dokaznih radnji preduzeće po potrebi i druge dokazne radnje koje sa ovim stoje u vezi ili iz njih proističu.
Ako javni tužilac kome je povereno preduzimanje pojedinih dokaznih radnji nije za to nadležan, dostaviće predmet nadležnom javnom tužiocu i o tome će obavestiti javnog tužioca koji mu je predmet dostavio.
Javni tužilac može poveriti policiji izvršenje pojedinih dokaznih radnji u skladu sa odredbama ovog zakonika.

Prisustvo dokaznim radnjama
Član 300

Javni tužilac je dužan da braniocu osumnjičenog uputi poziv da prisustvuje saslušanju osumnjičenog, odnosno da osumnjičenom i njegovom braniocu uputi poziv, a oštećenog obavesti o vremenu i mestu ispitivanja svedoka ili veštaka.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, u postupcima za krivična dela za koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti, javni tužilac može ispitati svedoka i bez pozivanja osumnjičenog i njegovog branioca da prisustvuju ispitivanju ako oceni da njihovo prisustvo može uticati na svedoka. U tom slučaju sudska odluka se ne može zasnivati isključivo ili u odlučujućoj meri na tom iskazu svedoka.
Osumnjičeni, njegov branilac i oštećeni mogu da prisustvuju uviđaju.
Ako osumnjičeni ima branioca, javni tužilac će, po pravilu, pozivati odnosno obaveštavati samo branioca. Ako je osumnjičeni u pritvoru, a dokazna radnja se preduzima van sedišta suda, javni tužilac će odlučiti da li je potrebno prisustvo osumnjičenog.
Javni tužilac je dužan da stručnog savetnika obavesti da može da prisustvuje veštačenju (član 126. stav 1.).
Ako poziv osumnjičenom i njegovom braniocu nije dostavljen u skladu sa odredbama ovog zakonika, odnosno ako se istraga vodi protiv nepoznatog učinioca, javni tužilac može preduzeti ispitivanje svedoka ili veštaka samo po prethodnom odobrenju sudije za prethodni postupak.
Ako lice kome je upućen poziv, odnosno obaveštenje o dokaznoj radnji nije prisutno, radnja se može preduzeti i u njegovom odsustvu.
Lica koja prisustvuju dokaznim radnjama mogu predložiti javnom tužiocu da radi razjašnjenja stvari postavi određena pitanja osumnjičenom, svedoku ili veštaku, a po dozvoli javnog tužioca mogu postavljati pitanja i neposredno. Ova lica imaju pravo da zahtevaju da se u zapisnik unesu i njihove primedbe u pogledu preduzimanja pojedinih radnji, a mogu i predlagati prikupljanje pojedinih dokaza.
Radi razjašnjenja pojedinih tehničkih ili drugih stručnih pitanja koja se postavljaju u vezi sa pribavljenim dokazima ili prilikom saslušanja osumnjičenog ili preduzimanja drugih dokaznih radnji, javni tužilac može zatražiti od stručnog lica odgovarajuće struke da mu o tim pitanjima da potrebna objašnjenja. Ako su prilikom davanja objašnjenja prisutni osumnjičeni ili branilac, oni mogu tražiti da to lice pruži bliža objašnjenja. U slučaju potrebe, javni tužilac može tražiti objašnjenja i od odgovarajuće stručne ustanove.

Prikupljanje dokaza i materijala u korist odbrane
Član 301

Osumnjičeni i njegov branilac mogu samostalno prikupljati dokaze i materijal u korist odbrane.
U cilju ostvarivanja ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, osumnjičeni i njegov branilac imaju pravo:
1) da razgovaraju sa licem koje im može pružiti podatke korisne za odbranu i da od tog lica pribavljaju pisane izjave i obaveštenja, uz njegovu saglasnost;
2) da ulaze u privatne prostorije ili prostore koji nisu otvoreni za javnost, u stan ili prostore povezane sa stanom, uz pristanak njihovog držaoca;
3) da od fizičkog ili pravnog lica preuzmu predmeta i isprave i pribave obaveštenja kojima ono raspolaže, uz njegovu saglasnost, kao i uz obavezu da tom licu izdaju potvrdu sa popisom preuzetih predmeta i isprava.
Ovlašćenje iz stava 2. tačka 1) ovog člana ne odnosi se na oštećenog i na lica koja su već ispitana od strane policije ili javnog tužioca.
Pisana izjava i obaveštenje iz stava 2. tačka 1) ovog člana mogu se koristiti od strane okrivljenog i njegovog branioca u toku ispitivanja svedoka ili provere verodostojnosti njegovog iskaza ili za donošenje odluke o ispitivanju određenog lica kao svedoka od strane javnog tužioca ili suda.

Preduzimanje dokaznih radnji u korist odbrane
Član 302

Ako osumnjičeni i njegov branilac smatra da je potrebno preduzeti određenu dokaznu radnju, predložiće javnom tužiocu da je preduzme.
Ako javni tužilac odbije predlog za preduzimanje određene dokazne radnje ili o predlogu ne odluči u roku od osam dana od dana podnošenja predloga, osumnjičeni i njegov branilac može podneti predlog sudiji za prethodni postupak koji odluku o tome donosi u roku od osam dana.
Ako sudija za prethodni postupak usvoji predlog osumnjičenog i njegovog branioca, naložiće javnom tužiocu da preduzme dokaznu radnju i odrediti mu za to rok.

Upoznavanje sa prikupljenim dokazima
Član 303

Javni tužilac je dužan da osumnjičenom koji je saslušan i njegovom braniocu omogući da u roku dovoljnom za pripremanje odbrane razmotre spise i razgledaju predmete koji služe kao dokaz. U slučaju da je više lica osumnjičeno za krivično delo, razmatranje spisa i razgledanje predmeta koji služe kao dokaz može se odložiti dok javni tužilac ne sasluša poslednjeg osumnjičenog koji je dostupan.
Nakon razmatranja spisa i razgledanja predmeta javni tužilac će pozvati osumnjičenog i njegovog branioca da u određenom roku stave predlog za preduzimanje određenih dokaznih radnji.
Osumnjičeni koji je saslušan i njegov branilac su dužni da po prikupljanju dokaza i materijala u korist odbrane (član 301.) obaveste javnog tužioca o tome i da mu pre završetka istrage omoguće razmatranje spisa i razgledanje predmeta koji služe kao dokaz.
Ako predlog iz stava 2. ovog člana bude odbijen (član 302. stav 2.) ili ako osumnjičeni i njegov branilac ne postupe u skladu sa stavom 3. ovog člana, javni tužilac će odlučiti o završetku istrage (član 310.).

Čuvanje tajne
Član 304

Ako je to neophodno radi zaštite interesa nacionalne bezbednosti, javnog reda i morala, interesa maloletnika, privatnosti učesnika u postupku ili drugih opravdanih interesa u demokratskom društvu, organ postupka koji preduzima dokaznu radnju narediće licima koja saslušava, odnosno ispituje ili koja prisustvuju dokaznim radnjama ili razgledaju spise istrage da čuvaju kao tajnu određene činjenice ili podatke koje su tom prilikom saznala i upozoriće ih da odavanje tajne predstavlja krivično delo, u skladu sa zakonom.
Naredba iz stava 1. ovog člana uneće se u zapisnik o dokaznoj radnji, odnosno zabeležiće se na spisima koji se razgledaju, uz potpis lica koje je upozoreno.

Sankcije za narušavanje reda
Član 305

Lice koje za vreme preduzimanja dokazne radnje narušava red, javni tužilac će opomenuti, a ako nastavi da narušava red sud ga može novčano kazniti do 150.000 dinara.
O žalbi protiv rešenja kojim je izrečena novčana kazna iz stava 1. ovog člana, odlučuje veće (član 21. stav 4.). Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.
Ako učešće lica iz stava 1. nije neophodno, ono može biti udaljeno sa mesta gde se preduzima dokazna radnja.
Proširenje istrage
Član 306
Istraga se sprovodi samo u pogledu osumnjičenog i krivičnog dela na koje se odnosi naredba o sprovođenju istrage.
Ako se u toku istrage pokaže da postupak treba proširiti na koje drugo krivično delo ili protiv drugog lica, javni tužilac će naredbom proširiti istragu.
U pogledu proširenja istrage važe odredbe čl. 296. i 297. ovog zakonika.

Prekid istrage
Član 307

Istraga će se prekinuti ako:
1) kod osumnjičenog posle učinjenog krivičnog dela nastupi duševno oboljenje ili duševna poremećenost ili kakva druga teška bolest zbog koje ne može učestvovati u postupku;
2) nema predloga oštećenog ili odobrenja nadležnog državnog organa za gonjenje, ili se pojave druge okolnosti koje privremeno sprečavaju gonjenje.
Istraga se može prekinuti ako:
1) se ne zna boravište osumnjičenog;
2) je osumnjičeni u bekstvu ili inače nije dostižan državnim organima.
Pre nego što donese naredbu o prekidu istrage, javni tužilac će prikupiti sve dokaze o krivičnom delu osumnjičenog do kojih se može doći. Ako je istraga prekinuta iz razloga predviđenog u stavu 2. tačka 2) ovog člana javni tužilac će predložiti da se prema osumnjičenom odredi pritvor.
Kad prestanu smetnje koje su prouzrokovale prekid, javni tužilac će nastaviti istragu.

Obustava istrage
Član 308

Javni tužilac može u toku istrage da odustane od gonjenja osumnjičenog i obustavi istragu ako:
1) delo koje je predmet optužbe nije krivično delo, a nema uslova za primenu mere bezbednosti;
2) je krivično gonjenje zastarelo ili je delo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem ili postoje druge okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje;
3) nema dovoljno dokaza za optuženje.
U slučaju iz stava 1. ovog člana, javni tužilac će naredbom obustaviti istragu i o tome obavestiti osumnjičenog i oštećenog (član 51. stav 1.).

Pribavljanje podataka o osumnjičenom
Član 309

Javni tužilac će pre završene istrage pribaviti podatke o osumnjičenom (član 85. stav 1.) ako nedostaju ili ih treba proveriti, kao i podatke o ranijim osudama, a ako osumnjičeni još izdržava krivičnu sankciju koja se sastoji u lišenju slobode – podatke o njegovom ponašanju za vreme izdržavanja krivične sankcije.
Javni tužilac će, po potrebi, pribaviti podatke o ranijem životu osumnjičenog, prilikama u kojima živi i o drugim okolnostima koje se odnose na njegovu ličnost. Ako je potrebno da se dopune podaci o ličnosti osumnjičenog javni tužilac može odrediti preglede ili psihološka ispitivanja osumnjičenog.
Ako dolazi u obzir izricanje jedinstvene kazne kojom će se obuhvatiti i kazne iz ranijih presuda, javni tužilac će zatražiti spise predmeta u kojima su donete ove presude ili overene prepise pravnosnažnih presuda.

Završetak istrage
Član 310

Kada nađe da je stanje stvari u istrazi dovoljno razjašnjeno javni tužilac će doneti naredbu o završetku istrage koju će dostaviti osumnjičenom i njegovom braniocu, ako ga ima, i obavestiće oštećenog o završetku istrage.
Ako javni tužilac ne završi istragu protiv osumnjičenog u roku od šest meseci, a kada je reč o krivičnom delu za koje je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti u roku od jedne godine, dužan je da obavesti neposredno višeg javnog tužioca o razlozima zbog kojih istraga nije okončana.
Neposredno viši javni tužilac dužan je da preduzme mere da se istraga okonča.
Ako javni tužilac po završetku istrage odustane od krivičnog gonjenja obavestiće o tome osumnjičenog i oštećenog (član 51. stav 1.)

Dopuna istrage
Član 311

Javni tužilac doneće naredbu o dopuni istrage kada nakon završetka istrage utvrdi da je potrebno preduzeti nove dokazne radnje.
Dopunu istrage javnom tužiocu mogu predložiti osumnjičeni i njegov branilac. U tom slučaju shodno se primenjuju odredbe člana 302. ovog zakonika.
Prigovor zbog nepravilnosti u toku istrage
Član 312
Osumnjičeni i njegov branilac mogu odmah po saznanju, a najkasnije do završetka istrage, podneti prigovor neposredno višem javnom tužiocu zbog odugovlačenja postupka i drugih nepravilnosti u toku istrage.
Neposredno viši javni tužilac će u roku od osam dana od dana prijema prigovora doneti rešenje o odbijanju ili usvajanju prigovora. Protiv ovog rešenja javnog tužioca nije dozvoljena žalba ni prigovor. Rešenjem kojim usvaja prigovor javni tužilac će izdati obavezno uputstvo nadležnom javnom tužiocu da otkloni utvrđene nepravilnosti u toku istrage.
U slučaju da prigovor bude odbijen, osumnjičeni i njegov branilac mogu u roku od osam dana po prijemu rešenja iz stava 2. ovog člana podneti pritužbu sudiji za prethodni postupak. Ako sudija za prethodni postupak oceni da je pritužba osnovana, naložiće da se preduzmu mere za otklanjanje nepravilnosti.
2. Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog
a) Sporazum o priznanju krivičnog dela

Zaključenje sporazuma
Član 313

Sporazum o priznanju krivičnog dela javni tužilac i okrivljeni mogu zaključiti od donošenja naredbe o sprovođenju istrage pa do završetka glavnog pretresa.
Prilikom zaključenja sporazuma iz stava 1. ovog člana okrivljeni mora imati branioca (član 74. tačka 8).
Sporazum o priznanju krivičnog dela sačinjen u pisanom obliku javni tužilac podnosi do potvrđivanja optužnice – sudiji za prethodni postupak, a nakon potvrđivanja optužnice – predsedniku veća.
Ako je sporazum o priznanju krivičnog dela zaključen pre podizanja optužnice, javni tužilac će zajedno sa sporazumom dostaviti sudu i optužnicu koja čini sastavni deo ovog sporazuma.
Na optužnicu iz stava 4. ovog člana ne primenjuju se odredbe o ispitivanju optužnice (čl. 337. do 341.).
Ako ovlašćeno lice (član 253. stav 1.) nije postavilo imovinskopravni zahtev javni tužilac će ga pre zaključenja sporazuma pozvati da podnese zahtev.

Sadržaj sporazuma
Član 314

Sporazum o priznanju krivičnog dela sadrži:
1) opis krivičnog dela koje je predmet optužbe;
2) priznanje okrivljenog da je učinio krivično delo iz tačke 1. ovog stava;
3) sporazum o vrsti, meri ili rasponu kazne ili druge krivične sankcije;
4) sporazum o troškovima krivičnog postupka, o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim delom i o imovinskopravnom zahtevu, ukoliko je podnet;
5) izjavu o odricanju stranaka i branioca od prava na žalbu protiv odluke kojom je sud u potpunosti prihvatio sporazum, osim u slučaju iz člana 319. stav 3. ovog zakonika;
6) potpis stranaka i branioca.
Pored podataka iz stava 1. ovog člana, sporazum o priznanju krivičnog dela može sadržati:
1) izjavu javnog tužioca o odustajanju od krivičnog gonjenja za krivična dela koja nisu obuhvaćena sporazumom o priznanju krivičnog dela;
2) izjavu okrivljenog o prihvatanju obaveze iz člana 283. stav 1. ovog zakonika, pod uslovom da priroda obaveze omogućava da se započne sa njenim izvršenjem pre podnošenja sporazuma sudu;
3) sporazum u pogledu imovine proistekle iz krivičnog dela koja će biti oduzeta od okrivljenog.

Odlučivanje o sporazumu
Član 315

O sporazumu o priznanju krivičnog dela odlučuje sudija za prethodni postupak, a ako je sporazum podnet sudu nakon potvrđivanja optužnice – predsednik veća.
Odluka o sporazumu o priznanju krivičnog dela donosi se na ročištu na koje se pozivaju javni tužilac, okrivljeni i njegov branilac.
Ročište iz stava 2. ovog člana drži se bez prisustva javnosti.
Odbacivanje sporazuma
Član 316
Sud će rešenjem odbaciti sporazum o priznanju krivičnog dela ako:
1) sporazum ne sadrži podatke predviđene članom 314. stav 1. ovog zakonika;
2) na ročište nije došao okrivljeni koji je uredno pozvan, a koji nije opravdao izostanak.

Prihvatanje sporazuma
Član 317

Sud će presudom prihvatiti sporazum o priznanju krivičnog dela i oglasiti okrivljenog krivim ako utvrdi:
1) da je okrivljeni svesno i dobrovoljno priznao krivično delo, odnosno krivična dela koja su predmet optužbe;
2) da je okrivljeni svestan svih posledica zaključenog sporazuma, a posebno da se odriče prava na suđenje i da prihvata ograničenje prava na ulaganje žalbe (član 319. stav 3.) protiv odluke suda donesene na osnovu sporazuma;
3) da postoje i drugi dokazi koji nisu u suprotnosti sa priznanjem okrivljenog da je učinio krivično delo;
4) da je kazna ili druga krivična sankcija, odnosno druga mera u pogledu koje su javni tužilac i okrivljeni zaključili sporazum predložena u skladu sa krivičnim ili drugim zakonom.
Pored elemenata iz člana 428. st. 2, 3. i 5. ovog zakonika, presuda iz stava 1. ovog člana sadrži i razloge kojima se sud rukovodio prilikom prihvatanja sporazuma.

Odbijanje sporazuma
Član 318

Sud će rešenjem odbiti sporazum o priznanju krivičnog dela ako utvrdi:
1) da postoje razlozi iz člana 338. stav 1. ovog zakonika;
2) da nije ispunjen jedan ili više uslova iz člana 317. stav 1. ovog zakonika.
Kada rešenje iz stava 1. ovog člana postane pravnosnažno, sporazum o priznanju krivičnog dela i svi spisi u vezi sa njim uništavaju se u prisustvu sudije koji je doneo rešenje i o tome se sastavlja zapisnik, a postupak se vraća u fazu koja je prethodila zaključenju sporazuma.
Sudija iz stava 2. ovog člana ne može učestvovati u daljem toku postupka.

Žalba protiv odluke o sporazumu
Član 319

Odluka suda o sporazumu o priznanju krivičnog dela dostavlja se javnom tužiocu, okrivljenom i njegovom braniocu.
Protiv rešenja kojim se sporazum o priznanju krivičnog dela odbacuje (član 316.) ili odbija (član 318.), žalba nije dozvoljena.
Protiv presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela (član 317.) lica iz stava 1. ovog člana mogu u roku od osam dana od dana dostavljanja presude izjaviti žalbu zbog postojanja razloga iz člana 338. stav 1. ovog zakonika ili ako se presuda ne odnosi na predmet sporazuma (član 314.).

b) Sporazum o svedočenju okrivljenog
Zaključenje sporazuma
Član 320

Sporazum o svedočenju za krivično delo iz člana 162. stav 1. tačka 1) ovog zakonika javni tužilac i okrivljeni mogu zaključiti od donošenja naredbe o sprovođenju istrage pa do završetka glavnog pretresa.
Sporazum iz stava 1. ovog člana može se zaključiti sa okrivljenim koji je u potpunosti priznao da je učinio krivično delo, pod uslovom da je značaj njegovog iskaza za otkrivanje, dokazivanje ili sprečavanje krivičnog dela iz člana 162. stav 1. tačka 1) ovog zakonika pretežniji od posledica krivičnog dela koje je učinio (okrivljeni saradnik).
Okrivljeni za koga postoji osnovana sumnja da je organizator organizovane kriminalne grupe ne može biti predložen za okrivljenog saradnika.
Prilikom zaključenja sporazuma iz stava 1. ovog člana okrivljeni mora imati branioca (član 74. tačka 8.).
Javni tužilac će pre zaključenja sporazuma o svedočenju pozvati okrivljenog da u roku koji ne može biti duži od 30 dana, samostalno i svojeručno, što detaljnije i potpunije, istinito opiše sve što zna o krivičnom delu povodom kojeg se vodi postupak i o drugim delima iz člana 162. stav 1. tačka 1) ovog zakonika. Nepismeni okrivljeni diktiraće preliminarni iskaz u aparat za snimanje glasa.
Sporazum o svedočenju se sačinjava u pisanom obliku i podnosi se sudu do završetka glavnog pretresa. Uz sporazum se prilaže i zapisnik o iskazu koji je okrivljeni dao u skladu sa stavom 5. ovog člana.

Sadržaj sporazuma
Član 321

Sporazum o svedočenju okrivljenog sadrži:
1) opis krivičnog dela koje je predmet optužbe;
2) izjavu okrivljenog da u potpunosti priznaje krivično delo, da će dati iskaz o svemu što mu je poznato o krivičnom delu iz člana 162. stav 1. tačka 1) ovog zakonika i da ništa neće prećutati, da je upozoren na dužnosti iz člana 95. stav 1. i člana 96. ovog zakonika i pogodnosti iz tačke 3) ovog stava, da se ne može pozivati na pogodnost oslobođenja od dužnosti svedočenja (član 94. stav 1.) i oslobođenja od dužnosti odgovaranja na pojedina pitanja (član 95. stav 2.);
3) sporazum o vrsti i meri ili rasponu kazne ili druge sankcije koja će biti izrečena, o oslobođenju od kazne ili o obavezi javnog tužioca da odustane od krivičnog gonjenja okrivljenog u slučaju davanja iskaza na glavnom pretresu u skladu sa obavezama iz tačke 2) ovog stava;
4) sporazum o troškovima krivičnog postupka, o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim delom i o imovinskopravnom zahtevu, ukoliko je podnet;
5) izjavu o odricanju stranaka i branioca od prava na žalbu protiv odluke kojom je sud u potpunosti prihvatio sporazum;
6) potpis stranaka i branioca.
Pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana, sporazum o svedočenju može sadržati i sporazum u pogledu imovine proistekle iz krivičnog dela koja će biti oduzeta od okrivljenog.

Odlučivanje o sporazumu
Član 322

O sporazumu o svedočenju okrivljenog odlučuje sudija za prethodni postupak, a ako je sporazum podnet sudu nakon potvrđivanja optužnice odluku donosi predsednik veća.
Rešenje o odbacivanju, prihvatanju ili odbijanju sporazuma o svedočenju okrivljenog donosi se na ročištu na koje se pozivaju javni tužilac, okrivljeni i branilac.
Prilikom donošenja rešenja o odbacivanju sporazuma o svedočenju okrivljenog shodno se primenjuju odredbe člana 316. ovog zakonika.

Prihvatanje sporazuma
Član 323

Sud će rešenjem prihvatiti sporazum o svedočenju okrivljenog, ako utvrdi:
1) da je okrivljeni svesno i dobrovoljno pristao da svedoči pod uslovima predviđenim članom 321. stav 1. tačka 2) ovog zakonika;
2) da je okrivljeni u potpunosti svestan svih posledica zaključenog sporazuma, a posebno da se odriče prava na ulaganje žalbe protiv odluke suda donesene na osnovu sporazuma;
3) da je kazna ili druga sankcija ili mera, oslobođenje od kazne ili odustanak javnog tužioca od krivičnog gonjenja predložen u skladu sa odredbama ovog zakonika ili krivičnog zakona.

Odbijanje sporazuma
Član 324

Sud će rešenjem odbiti sporazum o svedočenju okrivljenog ako utvrdi:
1) da postoje razlozi iz člana 338. stav 1. ovog zakonika;
2) da nije ispunjen jedan ili više uslova iz člana 323. ovog zakonika.
Kada rešenje iz stava 1. ovog člana postane pravnosnažno, sporazum o svedočenju i svi spisi u vezi sa njim uništavaju se u prisustvu sudije (član 322. stav 1.) koji je doneo rešenje i o tome se sastavlja zapisnik.
Sudija iz stava 2. ovog člana ne može učestvovati u daljem toku postupka.

Ispitivanje okrivljenog saradnika
Član 325

Okrivljeni saradnik je dužan da govori istinu i da ne prećuti ništa što mu je o predmetu suđenja poznato.
Okrivljeni saradnik se ispituje nakon saslušanja optuženih i nakon ispitivanja se udaljava iz sudnice.

Vezanost suda za odluku o prihvatanju sporazuma
Član 326

Rešenje o prihvatanju sporazuma o svedočenju okrivljenog obavezuje prvostepeni i sud pravnog leka prilikom donošenja odluke o krivičnoj sankciji, o troškovima krivičnog postupka, o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim delom, o imovinskopravnom zahtevu i o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, pod uslovom da je okrivljeni saradnik u potpunosti ispunio obaveze iz sporazuma.
Sud će staviti van snage rešenje o prihvatanju sporazuma i postupiti u skladu sa članom 324. st. 2. i 3. ovog zakonika:
1) ako okrivljeni saradnik nije ispunio obaveze iz sporazuma;
2) ako javni tužilac pokrene istragu protiv okrivljenog saradnika ili sazna za raniju osuđivanost i podnese predlog sudu za stavljanje van snage sporazuma.
v) Sporazum o svedočenju osuđenog
Zaključenje sporazuma
Član 327
Javni tužilac i osuđeni mogu zaključiti sporazum o svedočenju, ako je značaj iskaza osuđenog za otkrivanje, dokazivanje ili sprečavanje krivičnih dela iz člana 162. stav 1. tačka 1. ovog zakonika pretežniji od posledica krivičnog dela za koje je osuđen (osuđeni saradnik).
Za osuđenog saradnika ne može biti predloženo lice koje je osuđeno kao organizator organizovane kriminalne grupe niti lice koje je pravnosnažno osuđeno na kaznu zatvora od četrdeset godina.
Prilikom zaključenja sporazuma iz stava 1. ovog člana osuđeni mora imati branioca (član 74. tačka 8).
Sporazum o svedočenju se sačinjava u pisanom obliku i podnosi se sudu do završetka glavnog pretresa.

Sadržaj sporazuma
Član 328

Sporazum o svedočenju osuđenog sadrži:
1) opis krivičnog dela koje je predmet optužbe;
2) izjavu osuđenog da će dati iskaz o svemu što mu je poznato o krivičnom delu iz člana 162. stav 1. tačka 1) ovog zakonika i da ništa neće prećutati, da je upozoren na dužnosti iz člana 95. stav 1. i člana 96. ovog zakonika, da se ne može pozivati na pogodnost oslobođenja od dužnosti svedočenja (član 94. stav 1.) i oslobođenja od dužnosti odgovaranja na pojedina pitanja (član 95. stav 2.);
3) sporazum o vrsti i meri ili rasponu umanjenja kazne ili druge sankcije ili o oslobođenju od kazne osuđenog u slučaju davanja iskaza na glavnom pretresu u skladu sa obavezama iz tačke 2) ovog člana;
4) izjavu javnog tužioca da će u roku od 30 dana od dana pravnosnažnog okončanja postupka osuđujućom presudom u kojem je osuđeni dao iskaz u skladu sa obavezama iz tačke 2) ovog člana podneti zahtev u skladu sa članom 557. ovog zakonika;
5) izjavu o odricanju stranaka i branioca od prava na žalbu protiv odluke suda donesene na osnovu sporazuma o svedočenju, kada je sud u potpunosti prihvatio sporazum;
6) potpis stranaka i branioca.

Odlučivanje o sporazumu
Član 329

O sporazumu o svedočenju osuđenog odlučuje sudija za prethodni postupak, a ako je sporazum podnet sudu nakon potvrđivanja optužnice odluku donosi predsednik veća.
Rešenje o odbacivanju, prihvatanju ili odbijanju sporazuma o svedočenju osuđenog donosi se na ročištu na koje se pozivaju javni tužilac, osuđeni i branilac.
Prilikom donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana shodno se primenjuju odredbe čl. 316, 323. i 324. ovog zakonika.

Vezanost suda za odluku o prihvatanju sporazuma
Član 330

Rešenje o prihvatanju sporazuma o svedočenju osuđenog obavezuje sud prilikom donošenja odluke o krivičnoj sankciji u ponovljenom postupku, pod uslovom da je osuđeni saradnik u potpunosti ispunio obaveze iz sporazuma.

Glava XVII

OPTUŽENJE

Podizanje optužnice
Član 331

Javni tužilac podiže optužnicu kada postoji opravdana sumnja da je određeno lice učinilo krivično delo.
Optužnica se podiže u roku od 15 dana od kada je završena istraga. U naročito složenim predmetima ovaj rok se može na osnovu odobrenja neposredno višeg javnog tužioca produžiti za još 30 dana.
Ako javni tužilac ne podigne optužnicu u roku iz stava 2. ovog člana i ne izjavi da odustaje od krivičnog gonjenja, okrivljeni, njegov branilac i oštećeni mogu u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje optužnice da podnesu prigovor neposredno višem javnom tužiocu. Ako oštećeni nije obavešten o završetku istrage (član 310. stav 1.) može da podnese prigovor u roku od tri meseca od dana kada je javni tužilac doneo naredbu o završetku istrage.
Neposredno viši javni tužilac će u roku od 15 dana od dana prijema prigovora iz stava 3. ovog člana doneti rešenje o odbijanju ili usvajanju prigovora. Protiv rešenja javnog tužioca nije dozvoljena žalba ni prigovor. Rešenjem kojim usvaja prigovor javni tužilac će izdati obavezno uputstvo nadležnom javnom tužiocu da u određenom roku koji ne može biti duži od 30 dana podigne optužnicu.
Ako prikupljeni podaci o krivičnom delu i učiniocu pružaju dovoljno osnova za optuženje, optužnica se može podići i bez sprovođenja istrage.
Odredbe o optužnici i ispitivanju optužnice primenjivaće se shodno i na privatnu tužbu, osim ako se ona podnosi za krivično delo za koje se sprovodi skraćeni postupak.

Sadržaj optužnice
Član 332

Optužnica sadrži:
1) ime i prezime okrivljenog sa ličnim podacima (član 85. stav 1.) i podacima o tome da li se i od kad nalazi u pritvoru ili se nalazi na slobodi, a ako je pre podizanja optužnice pušten na slobodu, onda koliko je proveo u pritvoru;
2) opis dela iz kog proizilaze zakonska obeležja krivičnog dela, vreme i mesto izvršenja krivičnog dela, predmet na kome je i sredstvo kojim je izvršeno krivično delo, kao i ostale okolnosti potrebne da se krivično delo što tačnije odredi;
3) zakonski naziv krivičnog dela, sa navođenjem odredaba zakona koje se po predlogu tužioca imaju primeniti;
4) označenje suda pred kojim će se održati glavni pretres;
5) predlog o dokazima koje treba izvesti na glavnom pretresu, uz naznačenje imena svedoka i veštaka, spisa i predmeta koji služe za dokaz;
6) obrazloženje u kome će se prema rezultatu istrage opisati stanje stvari, navesti dokazi kojima se utvrđuju činjenice koje su predmet dokazivanja, izneti odbrana okrivljenog i stanovište tužioca o navodima odbrane.
Ako se okrivljeni nalazi na slobodi, u optužnici se može predložiti da se odredi pritvor, a ako se nalazi u pritvoru, može se predložiti da se pusti na slobodu.
Jednom optužnicom može se obuhvatiti više krivičnih dela ili više okrivljenih samo ako se po odredbama člana 30. ovog zakonika može sprovesti jedinstveni postupak i doneti jedna presuda.

Podnošenje optužnice sudu
Član 333

Optužnica se podnosi veću (član 21. stav 4.) nadležnog suda u onoliko primeraka koliko ima okrivljenih i njihovih branilaca (član 78. stav 3.) i jedan primerak za sud. Uz optužnicu, veću se dostavljaju i spisi sačinjeni tokom istrage od strane javnog tužioca.
Odmah po prijemu optužnice veće će ispitati da li je optužnica propisno sastavljena (član 332.), pa ako ustanovi da nije, vratiće je tužiocu da u roku od tri dana ispravi nedostatke. Iz opravdanih razloga, na zahtev tužioca, veće može produžiti ovaj rok.
Ako javni tužilac propusti rok iz stava 2. ovog člana, veće će rešenjem odbaciti optužnicu, a u slučaju da privatni tužilac propusti pomenuti rok, smatraće se da je odustao od gonjenja i optužba će rešenjem biti odbijena.

Predlog za određivanje pritvora ili puštanje na slobodu
Član 334

Ako je u optužnici stavljen predlog da se protiv okrivljenog odredi pritvor ili da se pusti na slobodu o tome veće (član 21. stav 4.) rešava odmah, a najkasnije u roku od 48 časova.
Ako se okrivljeni nalazi u pritvoru, a u optužnici nije stavljen predlog da se pusti na slobodu, veće će po službenoj dužnosti, u roku od tri dana od dana prijema optužnice, ispitati da li još postoje razlozi za pritvor i doneti rešenje o produženju ili ukidanju pritvora. Žalba protiv ovog rešenja ne zadržava izvršenje rešenja.

Dostavljanje optužnice okrivljenom
Član 335

Optužnicu koja je propisno sastavljena predsednik veća (član 21. stav 4.) dostavlja okrivljenom koji je na slobodi bez odlaganja, a ako se nalazi u pritvoru – u roku od 24 časa od prijema optužnice, a u naročito složenim predmetima u roku od najviše tri dana od dana prijema optužnice.
Ako je protiv okrivljenog određen pritvor rešenjem veća (član 334. stav 1.), optužnica se predaje okrivljenom prilikom njegovog hapšenja, zajedno sa rešenjem o određivanju pritvora.
Ako se okrivljeni nakon hapšenja ne nalazi u zavodu na području suda kod koga će se održati glavni pretres, veće (član 21. stav 4.) će narediti da se okrivljeni odmah sprovede u taj zavod, gde će mu se predati optužnica.

Odgovor okrivljenog na optužnicu
Član 336

Okrivljeni ima pravo da podnese pisani odgovor na optužnicu u roku od osam dana od dana dostavljanja optužnice. Uz optužnicu, okrivljenom će biti dostavljena i pouka o pravu na podnošenje odgovora.
Odgovor na optužnicu može podneti i branilac, bez posebnog ovlašćenja okrivljenog, ali ne i protiv njegove volje.

Ispitivanje optužnice
Član 337

Veće (član 21. stav 4.) će ispitati optužnicu u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje odgovora na optužnicu (član 336. stav 1.).
Ako veće utvrdi da je za krivično delo koje je predmet optužbe nadležan drugi sud, doneće rešenje o nenadležnosti suda i po pravnosnažnosti tog rešenja uputiće predmet nadležnom sudu.
Kad veće utvrdi da je potrebno bolje razjašnjenje stanja stvari da bi se ispitala osnovanost optužnice, narediće da se istraga dopuni, odnosno sprovede ili da se prikupe određeni dokazi.
Javni tužilac će, u roku od tri dana od dana kad mu je saopštena odluka veća iz stava 3. ovog člana, doneti naredbu o dopuni, odnosno sprovođenju istrage, a privatni tužilac će, u roku od 30 dana od dana saopštenja odluke, prikupiti dokaze. Veće može na zahtev tužioca iz opravdanih razloga produžiti ovaj rok.
Ako javni tužilac propusti rok iz stava 4. ovog člana, dužan je da o razlozima propuštanja obavesti neposredno višeg javnog tužioca, a u slučaju da privatni tužilac propusti pomenuti rok, smatraće se da je odustao od gonjenja i optužba će rešenjem biti odbijena.
Ako veće utvrdi da se u spisima nalaze zapisnici ili obaveštenja iz člana 237. st. 1. i 3. ovog zakonika, doneće rešenje o njihovom izdvajanju iz spisa. Protiv ovog rešenja dozvoljena je posebna žalba.
Po pravnosnažnosti rešenja iz stava 6. ovog člana, veće će postupiti u skladu sa članom 237. st. 2. i 3. ovog zakonika.

Obustava postupka
Član 338

Ispitujući optužnicu, veće (član 21. stav 4.) će odlučiti rešenjem da nema mesta optužbi i da se krivični postupak obustavlja ako ustanovi da:
1) delo koje je predmet optužbe nije krivično delo, a nema uslova za primenu mere bezbednosti;
2) je krivično gonjenje zastarelo, ili da je delo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem, ili da postoje druge okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje;
3) nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da je okrivljeni učinio delo koje je predmet optužbe.
Ako je nakon ispitivanja optužnice podnesene bez sprovođenja istrage sprovedena istraga (član 337. st. 3. i 4.), a veće, po sprovedenoj istrazi, nađe da postoje razlozi iz stava 1. tačka 3) ovog člana, odlučiće rešenjem da nema mesta optužbi i da se krivični postupak obustavlja.

Odbijanje optužbe
Član 339

Kad ispituje optužnicu javnog tužioca podnesenu bez sprovođenja istrage ili privatnu tužbu, veće (član 21. stav 4.) će rešenjem odbiti optužbu, ako utvrdi da postoje razlozi iz člana 338. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakonika, a ako su preduzete dokazne radnje – i iz razloga predviđenog u članu 338. stav 1. tačka 3) ovog zakonika.
Ako veće ustanovi da nema zahteva ovlašćenog tužioca, potrebnog predloga ili odobrenja za krivično gonjenje, ili da postoje druge okolnosti koje privremeno sprečavaju gonjenje, rešenjem će optužnicu ili privatnu tužbu odbaciti.

Nevezanost za pravnu kvalifikaciju dela
Član 340

Prilikom donošenja rešenja iz člana 337. stav 2. i čl. 338. i 339. ovog zakonika, veće (član 21. stav 4.) nije vezano za pravnu kvalifikaciju dela koju je tužilac naveo u optužnici ili privatnoj tužbi.

Potvrđivanje optužnice
Član 341

Ako ne donese nijedno rešenje iz člana 340. ovog zakonika, veće (član 21. stav 4.) će rešenjem potvrditi optužnicu.
U istom rešenju veće će odlučiti i o predlozima za spajanje ili razdvajanje postupka.

Obrazloženje rešenja
Član 342

Sva rešenja donesena u postupku ispitivanja optužnice moraju biti obrazložena, ali tako da se unapred ne utiče na rešavanje onih pitanja koja će biti predmet raspravljanja na glavnom pretresu.

Žalba na rešenje
Član 343

Protiv rešenja iz člana 337. stav 2. i čl. 338. i 339. ovog zakonika žalbu može izjaviti tužilac, a protiv rešenja iz člana 341. ovog zakonika žalbu može izjaviti okrivljeni.

Glava XVIII

GLAVNI PRETRES I PRESUDA

1. Glavni pretres

a) Pripreme za glavni pretres

Ovlašćenja predsednika veća
Član 344

Predsednik veća odmah posle prijema potvrđene optužnice i spisa predmeta započinje pripreme za glavni pretres.
Pripreme za glavni pretres obuhvataju održavanje pripremnog ročišta, određivanje glavnog pretresa i donošenje drugih odluka koje se odnose na upravljanje postupkom.
Protiv odluka koje donosi predsednik veća u toku priprema za glavni pretres žalba nije dopuštena, osim ako ovim zakonikom nije drugačije određeno.

a. Pripremno ročište

Osnovna pravila
Član 345

Na pripremnom ročištu se stranke izjašnjavaju o predmetu optužbe, obrazlažu se dokazi koji će biti izvedeni na glavnom pretresu i predlažu novi dokazi, utvrđuju se činjenična i pravna pitanja koja će biti predmet raspravljanja na glavnom pretresu, odlučuje se o sporazumu o priznanju krivičnog dela, o pritvoru i o obustavi krivičnog postupka, kao i o drugim pitanjima za koja sud oceni da su od značaja za održavanje glavnog pretresa.
Pripremno ročište se održava pred predsednikom veća, bez prisustva javnosti.
U pozivu za pripremno ročište predsednik veća će upozoriti stranke i oštećenog da se na pripremnom ročištu može održati glavni pretres (član 350. stav 6.).
Na pripremno ročište shodno se primenjuju odredbe o glavnom pretresu, osim ako ovim zakonikom nije drugačije određeno.

Određivanje pripremnog ročišta
Član 346

Predsednik veća će odrediti pripremno ročište najkasnije u roku od 30 dana ako je optuženi u pritvoru, odnosno u roku od 60 dana ako je optuženi na slobodi, računajući od dana prijema potvrđene optužnice u sud.
Ako predsednik veća ne odredi pripremno ročište u roku iz stava 1. ovog člana, obavestiće o tome predsednika suda koji će preduzeti mere da se pripremno ročište odmah odredi.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je optužnica podignuta za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora do dvanaest godina i ako predsednik veća smatra da s obzirom na prikupljene dokaze, sporna činjenična i pravna pitanja ili složenost predmeta održavanje pripremnog ročišta nije potrebno, naredbom će odrediti glavni pretres.
Ako su javni tužilac, optuženi i njegov branilac postigli sporazum o priznanju krivičnog dela (član 313. stav 1.) u odnosu na određene tačke optužnice, predsednik veća će odrediti pripremno ročište za deo optužnice koji nije obuhvaćen sporazumom.
Ako predsednik veća utvrdi da se u spisima nalaze zapisnici ili obaveštenja iz člana 237. st. 1. i 3. ovog zakonika, doneće rešenje o njihovom izdvajanju iz spisa. Protiv ovog rešenja dozvoljena je posebna žalba.
Po pravnosnažnosti rešenja iz stava 5. ovog člana, predsednik veća će postupiti u skladu sa članom 237. st. 2. i 3. ovog zakonika.

Poziv za pripremno ročište
Član 347

Na pripremno ročište pozvaće se stranke i branilac, oštećeni, zakonski zastupnik i punomoćnik tužioca i oštećenog, a po potrebi i prevodilac i tumač.
U pozivu za pripremno ročište stranke će biti upozorene da na pripremnom ročištu mogu predložiti nove dokaze ako su za njih saznale nakon potvrđivanja optužnice.
Ako je potrebno da se za pripremno ročište pribave spisi, isprave ili predmeti koji se nalaze kod suda ili kod drugog državnog organa, predsednik veća će na predlog stranaka naložiti da se ti predmeti ili isprave blagovremeno pribave.

Početak pripremnog ročišta
Član 348

Predsednik veća proverava da li su prisutna sva pozvana lica, a u slučaju nedolaska nekog od njih da li su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonikom da se pripremno ročište može održati u njihovom odsustvu (čl. 379. do 382. i član 383. stav 1.).
Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je optuženi uredno pozvan, a ne dođe na pripremno ročište niti svoj izostanak opravda, predsednik veća može odlučiti da se pripremno ročište održi ako je prisutan branilac.
Ako su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana za održavanje pripremnog ročišta, predsednik veća proverava podatke iz člana 332. stav 1. tačka 1) ovog zakonika.
Oštećenog koji nije podneo imovinskopravni zahtev predsednik veća će poučiti u smislu člana 50. stav 1. tačka 1) ovog zakonika.
Ako su javni tužilac i optuženi zaključili sporazum o priznanju krivičnog dela (član 313. stav 1.) obavestiće o tome predsednika veća koji će postupiti u skladu sa odredbama čl. 315. do 318. ovog zakonika.
Ako se sporazum o priznanju krivičnog dela odnosi samo na neke tačke optužnice, postupak za ta dela će se razdvojiti u skladu sa članom 31. ovog zakonika, a za ostale tačke optužnice će se postupiti u skladu sa odredbama ovog zakonika o održavanju pripremnog ročišta ili u slučaju iz člana 346. stav 3. ovog zakonika o određivanju glavnog pretresa.

Izjašnjavanje stranaka
Član 349

Javni tužilac izlaže iz optužnice opis dela iz kog proizlaze zakonska obeležja krivičnog dela, zakonski naziv krivičnog dela i navodi dokaze koji potkrepljuju optužnicu, a može predložiti izricanje određene vrste i mere krivične sankcije. Ako je reč o optužbi oštećenog kao tužioca ili privatnoj tužbi, predsednik veća može ukratko izložiti njen sadržaj.
Ako je oštećeni prisutan, može podneti imovinskopravni zahtev, a ako nije prisutan, predsednik veća će pročitati taj zahtev, ako je podnet.
Nakon što je optuženog poučio o njegovim pravima i dužnostima (čl. 68. i 70.), predsednik veća će ga pozvati da se izjasni o optužbi (član 392.).
Ako optuženi osporava navode optužbe, predsednik veća će ga pozvati da se izjasni koji deo optužnice osporava i iz kojih razloga i upozoriće ga da će se na glavnom pretresu izvoditi samo dokazi u vezi sa osporenim delom optužnice.
Ako je saoptuženi priznao određene tačke optužbe koje se odnose i na drugog saoptuženog koji ih je osporio, glavni pretres će se održati za oba saoptužena i doneće se, po pravilu, jedna presuda.

Predlaganje dokaza
Član 350

Predsednik veća će pozvati stranke, branioca i oštećenog da obrazlože predložene dokaze koje nameravaju da izvedu na glavnom pretresu, pri čemu će ih upozoriti da se neće izvesti oni dokazi koji su im bili poznati, ali ih bez opravdanog razloga na pripremnom ročištu nisu predložili.
Predsednik veća može i bez predloga stranaka, branioca i oštećenog narediti pribavljanje novih dokaza za glavni pretres (član 15. stav 4.).
Ako je optuženi priznao da je učinio krivično delo, predlaganje dokaza za glavni pretres će se ograničiti na dokaze od kojih zavisi ocena da li priznanje ispunjava pretpostavke iz člana 88. ovog zakonika, kao i dokaze od kojih zavisi odluka o vrsti i meri krivične sankcije.
Svaka stranka će se izjasniti o predlozima suprotne stranke i oštećenog.
Prilikom odlučivanja o predlogu za izvođenje dokaza shodno se primenjuju odredbe člana 395. ovog zakonika.
Ako s obzirom na predložene dokaze, činjenice koje će biti predmet dokazivanja (član 83. st. 1. i 2.) i pravna pitanja o kojima će se raspravljati predsednik veća smatra da se u skladu sa odredbama ovog zakonika može održati glavni pretres, nakon uzimanja izjava od stranaka doneće rešenje o održavanju glavnog pretresa (član 385. stav 1.).

Odlučivanje o pritvoru
Član 351

Na pripremnom ročištu predsednik veća može, uz saglasnost stranaka, ukinuti pritvor ili ga zameniti blažom merom. Protiv tog rešenja žalba nije dozvoljena.

Obustava postupka
Član 352

Predsednik veća će rešenjem obustaviti krivični postupak ako ustanovi:
1) da je tužilac odustao od optužbe ili je oštećeni odustao od predloga za gonjenje;
2) da je optuženi za isto krivično delo već pravnosnažno osuđen, oslobođen od optužbe ili je optužba protiv njega pravnosnažno odbijena ili je postupak protiv njega pravnosnažno obustavljen;
3) da je optuženi aktom amnestije ili pomilovanja oslobođen od gonjenja ili se krivično gonjenje ne može preduzeti zbog zastarelosti ili neke druge okolnosti koja ga trajno isključuje.
Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana tužilac može izjaviti žalbu o kojoj odlučuje veće (član 21. stav 4.).

b. Određivanje glavnog pretresa

Vreme održavanja glavnog pretresa
Član 353

Predsednik veća pre završetka pripremnog ročišta naredbom određuje dan, čas i mesto održavanja glavnog pretresa.
Ako pripremno ročište nije održano (član 346. stav 3.), predsednik veća odrediće glavni pretres najkasnije u roku od 30 dana ako je optuženi u pritvoru, odnosno u roku od 60 dana ako je optuženi na slobodi, računajući od dana prijema potvrđene optužnice u sud.
Ako u roku iz stava 2. ovog člana ne odredi glavni pretres, predsednik veća će o razlozima zbog kojih glavni pretres nije određen obavestiti predsednika suda, koji će preduzeti potrebne mere da se glavni pretres odredi. U slučaju trajnije sprečenosti predsednika veća da iz opravdanih razloga odredi glavni pretres, predsednik suda će dodeliti predmet drugom predsedniku veća.

Mesto održavanja glavnog pretresa
Član 354

Glavni pretres se održava u sedištu suda i u sudskoj zgradi.
Ako su u pojedinim slučajevima prostorije u sudskoj zgradi nepodesne za održavanje glavnog pretresa ili iz drugih opravdanih razloga, predsednik suda može odrediti da se pretres održi u sudskoj zgradi izvan sedišta suda ili u drugoj zgradi na području tog suda.
Predsednik Vrhovnog kasacionog suda može, na obrazloženi predlog predsednika nadležnog suda, odrediti da se glavni pretres održi i izvan područja nadležnog suda.

Pozivanje stranaka i drugih lica na glavni pretres
Član 355

Na glavni pretres pozvaće se optuženi i njegov branilac, tužilac i oštećeni i njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici, a po potrebi i prevodilac i tumač.
Na glavni pretres pozvaće se predloženi svedoci i veštaci, osim onih za koje predsednik veća smatra da njihovo ispitivanje na glavnom pretresu nije potrebno ili je na pripremnom ročištu utvrđeno da se ne pozivaju.
U pogledu sadržine poziva za optuženog i svedoke primeniće se odredbe čl. 191. i 193. ovog zakonika. Kada nije reč o obaveznoj odbrani (član 74.), optuženi će se u pozivu poučiti da ima pravo da uzme branioca, ali da se glavni pretres neće odložiti zbog nedolaska branioca na glavni pretres ili zbog toga što je optuženi uzeo branioca tek na glavnom pretresu.
Poziv optuženom mora se dostaviti tako da između dostavljanja poziva i dana glavnog pretresa ostane dovoljno vremena za pripremanje odbrane, a najmanje osam dana. Za krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, vreme za pripremanje odbrane iznosi najmanje petnaest dana. Na zahtev optuženog ili na zahtev tužioca, a po pristanku optuženog, ovi rokovi se mogu skratiti.
Oštećenog koji se ne poziva kao svedok, sud će u pozivu obavestiti da će se glavni pretres održati i u njegovom odsustvu, a da će se njegova izjava o imovinskopravnom zahtevu pročitati. Oštećeni će se upozoriti i na to da će se, ako ne dođe, smatrati da neće da produži krivično gonjenje, ako javni tužilac odustane od optužbe.
Oštećeni kao tužilac i privatni tužilac upozoriće se u pozivu da će se, ako na glavni pretres ne dođu, niti pošalju punomoćnika, smatrati da su odustali od optužbe.
Optuženi, svedok i veštak upozoriće se u pozivu na posledice nedolaska na glavni pretres (član 193. stav 4. i član 383.).

Predlaganje dokaza
Član 356

Ako nije održano pripremno ročište (član 346. stav 3.), stranke, branilac i oštećeni mogu posle određivanja glavnog pretresa predložiti da se na glavni pretres pozovu novi svedoci ili veštaci ili izvedu drugi dokazi, pri čemu moraju označiti koje bi se činjenice imale dokazati i kojim od predloženih dokaza.
Prilikom odlučivanja o predlogu za izvođenje dokaza shodno se primenjuju odredbe člana 395. ovog zakonika.
Predsednik veća može i bez predloga stranaka i oštećenog narediti pribavljanje novih dokaza za glavni pretres (član 15. stav 4.), o čemu će pre početka glavnog pretresa obavestiti stranke.

Ispitivanje svedoka ili veštaka van glavnog pretresa
Član 357

Predsednik veća odlučuje o ispitivanju svedoka ili veštaka čije ispitivanje su predložile stranke, a koji ne mogu doći na glavni pretres zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga.
Predsednik veća, sudija član veća ili sudija za prethodni postupak na čijem području se svedok ili veštak nalazi obaviće ispitivanje neposredno ili putem tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka, a o vremenu, mestu i načinu ispitivanja obavestiće stranke, branioca i oštećenog.
Ako je optuženi u pritvoru, o potrebi njegovog prisustva ispitivanju svedoka ili veštaka, odlučuje predsednik veća.
Kada stranke, branilac i oštećeni prisustvuju ispitivanju svedoka ili veštaka imaju prava u skladu sa članom 300. stav 8. ovog zakonika.

Izdvajanje nezakonitih dokaza
Član 358

Ako predsednik veća utvrdi da se u spisima nalaze zapisnici ili obaveštenja iz člana 237. st. 1. i 3. ovog zakonika, doneće rešenje o njihovom izdvajanju iz spisa. Protiv ovog rešenja dozvoljena je posebna žalba.
Po pravnosnažnosti rešenja iz stava 1. ovog člana, predsednik veća će postupiti u skladu sa članom 237. st. 2. i 3. ovog zakonika.
Do završetka dokaznog postupka veće može postupiti u skladu sa članom 407. stav 4. ovog zakonika.

Određivanje dopunskih sudija
Član 359

Ako je u izgledu da će glavni pretres duže trajati, predsednik veća može zatražiti od predsednika suda da odredi jednog ili dvojicu sudija, odnosno sudija-porotnika da prisustvuju glavnom pretresu, kako bi zamenili članove veća u slučaju njihove trajnije sprečenosti.

Odlaganje početka glavnog pretresa
Član 360

Kada je to zbog važnih razloga opravdano, predsednik veća može, na predlog stranaka i branioca ili po službenoj dužnosti, odložiti naredbom početak glavnog pretresa najduže do 30 dana.
O odlaganju će se odmah obavestiti sva lica koja su pozvana na glavni pretres, kao i predsednik suda.

Odustanak tužioca od optužbe
Član 361

Ako tužilac odustane od optužbe pre početka glavnog pretresa, predsednik veća će o tome obavestiti sva lica koja su bila pozvana na glavni pretres i rešenjem će obustaviti krivični postupak i dostaviti ga strankama, braniocu i oštećenom.

b) Održavanje glavnog pretresa

a. Javnost glavnog pretresa

Opšte pravilo o javnosti

Član 362

Glavni pretres je javan.
Glavnom pretresu mogu prisustvovati samo lica starija od 16 godina.

Isključenje javnosti
Član 363

Od otvaranja zasedanja, pa do završetka glavnog pretresa, veće može, po službenoj dužnosti ili na predlog stranke ili branioca, ali uvek nakon njihovog izjašnjenja, isključiti javnost za ceo glavni pretres ili za jedan njegov deo, ako je to potrebno radi zaštite:
1) interesa nacionalne bezbednosti;
2) javnog reda i morala;
3) interesa maloletnika;
4) privatnosti učesnika u postupku;
5) drugih opravdanih interesa u demokratskom društvu.

Izuzeci od isključenja javnosti
Član 364

Isključenje javnosti ne odnosi se na stranke, branioca, oštećenog i njegovog zastupnika i punomoćnika tužioca.
Veće može dozvoliti da glavnom pretresu na kome je javnost isključena prisustvuju pojedina službena lica, naučni, stručni i javni radnici, a na zahtev optuženog može to dozvoliti i njegovom bračnom drugu, bliskim srodnicima i licu sa kojim živi u vanbračnoj ili drugoj trajnoj zajednici života.
Predsednik veća će upozoriti lica koja prisustvuju glavnom pretresu na kome je javnost isključena, da su dužna da kao tajnu čuvaju sve ono što su na pretresu saznala i ukazaće im da odavanje tajne predstavlja krivično delo.

Odluka o isključenju javnosti
Član 365

Rešenje veća o isključenju javnosti mora biti obrazloženo i javno objavljeno.
U rešenju iz stava 1. ovog člana veće odlučuje i o tome kojim licima je dozvoljeno da glavnom pretresu prisustvuju (član 364. stav 2.).
Rešenje iz stava 1. ovog člana može se pobijati samo u žalbi na presudu ili rešenju koje odgovara presudi.

Poseban slučaj isključenja javnosti
Član 366

Javni tužilac može predložiti sudu da se javnost isključi sa glavnog pretresa prilikom ispitivanja okrivljenog saradnika ili osuđenog saradnika.
Pre donošenja odluke o predlogu javnog tužioca, predsednik veća će zatražiti od optuženog i njegovog branioca da se izjasne o predlogu za isključenje javnosti.

b. Rukovođenje glavnim pretresom

Ovlašćenja predsednika veća
Član 367

Glavnim pretresom rukovodi predsednik veća.
Predsednik veća u zasedanju i na glavnom pretresu:
1) utvrđuje da li je veće sastavljeno u skladu sa odredbama ovog zakonika i da li postoje razlozi zbog kojih se članovi veća i zapisničar moraju izuzeti (član 37. stav 1.);
2) utvrđuje da li su ispunjene pretpostavke za održavanje glavnog pretresa;
3) stara se o održavanju reda i o primeni mera za sprečavanje remećenja reda u sudnici;
4) stara se o tome da postupak teče bez odugovlačenja i razmatranja pitanja koja ne doprinose svestranom raspravljanju predmeta dokazivanja;
5) odlučuje o odstupanju od redovnog toka postupka utvrđenog ovim zakonikom, usled posebnih okolnosti, a naročito zbog broja optuženih, krivičnih dela i obima dokaznog materijala;
6) daje reč članovima veća, strankama, braniocu, oštećenom, zakonskom zastupniku i punomoćniku, svedoku, veštaku i stručnom savetniku;
7) odlučuje o predlozima stranaka ako o njima ne odlučuje veće;
8) daje nalog stranci da predloži dopunske dokaze;
9) prenosi u zapisnik sadržaj rada i ceo tok glavnog pretresa;
10) preduzima potrebne mere za zaštitu svedoka (čl. 102. i 103);
11) rešava o drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonikom.

Ovlašćenja veća
Član 368

Veće u toku glavnog pretresa odlučuje o:
1) predlogu o kome ne postoji saglasnost stranaka i o saglasnim predlozima stranaka koje ne prihvati predsednik veća;
2) prigovoru protiv mere predsednika veća koja se odnosi na rukovođenje glavnim pretresom;
3) tome da se, bez obzira na dozvolu za optička snimanja, iz opravdanih razloga pojedini delovi glavnog pretresa ne snimaju;
4) udaljenju iz sudnice, o isključenju branioca ili punomoćnika, i o nastavljanju, prekidu ili odlaganju glavnog pretresa zbog održavanja reda i upravljanja glavnim pretresom;
5) izvođenju dopunskih dokaza, ukoliko oceni da je to neophodno da bi se otklonile protivrečnosti ili nejasnoće u izvedenim dokazima i da je to neophodno da bi se predmet dokazivanja svestrano raspravio;
6) drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonikom.
Rešenja veća se uvek objavljuju i sa kratkim obrazloženjem unose u zapisnik.

Zaštita ugleda suda i učesnika u postupku
Član 369

Sud je dužan da svoj ugled i bezbednost, ugled i sigurnost stranaka i drugih učesnika u postupku, zaštiti od uvrede, pretnje i svakog drugog napada.
Prilikom ulaska sudije ili članova veća u sudnicu i prilikom njihovog izlaska iz sudnice, svi prisutni dužni su da ustanu.
Predsednik veća će odmah posle otvaranja zasedanja, ukoliko za to postoje razlozi, upozoriti prisutna lica da se pristojno ponašaju i ne ometaju rad suda.
Stranke i drugi učesnici u postupku dužni su da ustanu kad se obraćaju sudu, osim ako to nije moguće zbog opravdanih razloga ili se saslušanje ili ispitivanje vrši na drugi način.
Lica koja prisustvuju glavnom pretresu, osim lica koja obezbeđuju sud i okrivljenog, ne smeju nositi oružje ili opasno oruđe, a u cilju provere da li se pridržavaju zabrane, predsednik veća može narediti njihovo pretresanje.

Mere za održavanje reda
Član 370

Ako optuženi, branilac, oštećeni, zakonski zastupnik, punomoćnik, svedok, veštak, stručni savetnik, prevodilac, tumač ili drugo lice koje prisustvuje glavnom pretresu narušava red tako što ne poštuje naređenja predsednika veća za održavanje reda ili vređa dostojanstvo suda, predsednik veća će ga opomenuti, a ako lice nastavi da narušava red, kazniće ga novčanom kaznom do 150.000 dinara.
O narušavanju reda od strane javnog tužioca ili lica koje ga zamenjuje, predsednik veća će izvestiti nadležnog javnog tužioca i Državno veće tužilaca, ili će prekinuti glavni pretres i od nadležnog javnog tužioca zatražiti da odredi drugo lice da u nastavku glavnog pretresa zastupa optužnicu, uz obavezu obaveštavanja suda o preduzetim merama.
Predsednik veća obavestiće nadležnu advokatsku komoru o kazni izrečenoj advokatu zbog narušavanja reda, uz obavezu obaveštavanja suda o preduzetim merama.

Udaljenje optuženog iz sudnice
Član 371

Ako mere iz člana 370. stava 1. ovog zakonika budu bezuspešne, veće može narediti da se optuženi udalji iz sudnice za vreme preduzimanja određene dokazne radnje, a ako po povratku u sudnicu optuženi nastavi da narušava red, veće ga može udaljiti do kraja dokaznog postupka i odrediti, ako postoji takva mogućnost, da optuženi iz posebne prostorije putem tehničkih sredstava za prenos zvuka i slike prati tok postupka.
Pre završetka dokaznog postupka predsednik veća će, ako nije bilo tehničkih sredstava za praćenje toka postupka iz stava 1. ovog člana, obavestiti optuženog o toku dokaznog postupka za vreme dok je bio udaljen iz sudnice, upoznati ga sa iskazima prethodno saslušanih saoptuženih, odnosno omogućiti mu da pročita zapisnike o tim iskazima, ako to optuženi želi i pozvati ga da se izjasni o optužbi, ako to nije ranije već učinio.
Ako optuženi u slučaju iz stava 2. ovog člana nastavi da narušava red, veće ga može ponovo udaljiti iz sudnice bez prava da prisustvuje glavnom pretresu do njegovog završetka, a u tom slučaju predsednik veća ili sudija član veća, saopštiće optuženom presudu u prisustvu zapisničara.
U slučaju da optuženi koji nema branioca bude udaljen iz sudnice u skladu sa st. 1. i 3. ovog člana, predsednik suda će mu postaviti branioca po službenoj dužnosti (član 74. tačka 6. i član 76.).

Isključenje branioca ili punomoćnika
Član 372

Branioca ili punomoćnika koji posle izricanja kazne produži da narušava red, veće će isključiti iz daljeg postupka i pozvati stranku ili zastupano lice da uzme drugog branioca, odnosno punomoćnika i o tome obavestiti nadležnu advokatsku komoru.
Ako optuženi ili oštećeni, u slučaju iz stava 1. ovog člana, ne mogu odmah bez štete za svoje interese da uzmu drugog branioca ili punomoćnika ili ako u slučaju obavezne odbrane (član 74.) sud nije u mogućnosti da postavi novog branioca bez štete za odbranu, glavni pretres će biti prekinut ili odložen.
Ako oštećeni kao tužilac ili privatni tužilac ne uzme drugog punomoćnika, veće može odlučiti da se glavni pretres nastavi bez punomoćnika ako nađe da njegovo odsustvo ne bi bilo štetno za interese zastupanog.

Udaljenje drugih lica iz sudnice
Član 373

Oštećenog kao tužioca ili privatnog tužioca ili njihovog zakonskog zastupnika koji nakon izricanja kazne nastavi da narušava red, veće može udaljiti iz sudnice do kraja dokaznog postupka i za dalji tok postupka će mu postaviti punomoćnika. Ako veće nije u mogućnosti da odmah postavi punomoćnika bez štete po interese zastupanog, glavni pretres će biti prekinut ili odložen.
Veće može narediti da se osim optuženog, iz sudnice udalji i drugo lice iz člana 370. stav 1. ovog zakonika, ako nastavi da narušava red i posle opomene ili novčane kazne, a može ga udaljiti uz istovremeno izricanje novčane kazne.
Veće može odrediti da se iz sudnice udalje sva lica koja u skladu sa članom 362. ovog zakonika prisustvuju glavnom pretresu, ako se merama za održavanje reda predviđenim ovim zakonikom ne bi moglo obezbediti nesmetano održavanje glavnog pretresa.

Mere za sprečavanje odugovlačenja postupka
Član 374

Braniocu, oštećenom, zakonskom zastupniku, punomoćniku, oštećenom kao tužiocu ili privatnom tužiocu koji preduzima radnje očigledno usmerene na odugovlačenje postupka, veće će izreći opomenu.
O neblagovremenom ili neodgovarajućem postupanju javnog tužioca ili lica koje ga zamenjuje, a kojim se prouzrokuje odugovlačenje postupka, predsednik veća će izvestiti nadležnog javnog tužioca i Državno veće tužilaca, uz obavezu obaveštavanja suda o preduzetim merama.
Predsednik veća obavestiće nadležnu advokatsku komoru o opomeni izrečenoj advokatu zbog odugovlačenja postupka, uz obavezu obaveštavanja suda o preduzetim merama.

Žalba protiv odluka o održavanju reda na glavnom pretresu
Član 375

Rešenje o opomeni, o novčanoj kazni, o udaljavanju iz sudnice, o isključenju branioca ili punomoćnika, i o nastavljanju, prekidu ili odlaganju glavnog pretresa zbog održavanja reda i upravljanja glavnim pretresom, unosi se u zapisnik sa obrazloženjem.
Protiv rešenja o novčanoj kazni dozvoljena je žalba. Pre nego što dostavi žalbu drugostepenom sudu veće može opozvati rešenje o kažnjavanju.
Protiv rešenja o udaljavanju okrivljenog iz sudnice do kraja dokaznog postupka ili do završetka glavnog pretresa i o isključenju branioca dozvoljena je žalba koja ne zadržava izvršenje rešenja. Protiv rešenja o udaljavanju iz sudnice, odnosno isključenju punomoćnika posebna žalba nije dopuštena.
Protiv drugih odluka o merama za održavanje reda i upravljanje glavnim pretresom žalba nije dopuštena.

Krivično delo učinjeno na glavnom pretresu
Član 376

Ako optuženi ili drugo lice na glavnom pretresu učini krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, predsednik veća obavestiće o tome nadležnog javnog tužioca.
Ako postoje osnovi sumnje da je svedok, veštak ili stručni savetnik na glavnom pretresu dao lažan iskaz, predsednik veća će narediti da se o iskazu svedoka, veštaka ili stručnog savetnika sastavi poseban zapisnik koji će, nakon što ga potpišu ispitani svedok, veštak ili stručni savetnik ili što predsednik veća konstatuje da su odbili potpisivanje i navede razloge tog odbijanja, dostaviti nadležnom javnom tužiocu.

v. Pretpostavke za održavanje glavnog pretresa

Prisustvo na glavnom pretresu
Član 377

Pretpostavke za održavanje glavnog pretresa su:
1) prisustvo predsednika, članova veća i zapisničara;
2) prisustvo pozvanih lica bez kojih glavni pretres ne može da se održi, osim ako postoje uslovi propisani ovim zakonikom pod kojima se izuzetno glavni pretres može održati i u odsustvu nekog od njih.
Predsednik veća, članovi veća, zapisničar i dopunske sudije moraju neprekidno biti prisutni na glavnom pretresu.

Otvaranje zasedanja
Član 378

Ako veće nije u punom sastavu, predsednik veća, a u njegovom odsustvu sudija član veća ili sudija koga predsednik suda odredi, saopštava da se glavni pretres neće održati.
Ako je veće u punom sastavu, predsednik veća otvara zasedanje i objavljuje sastav veća i predmet glavnog pretresa, utvrđuje da li su došla sva pozvana lica, i da li su lica koja nisu došla uredno pozvana i da li su svoj izostanak opravdala.

Izostanak tužioca
Član 379

Ako na glavni pretres, koji je zakazan na osnovu optužnice javnog tužioca, ne dođe javni tužilac ili lice koje ga zamenjuje, predsednik veća će o tome obavestiti nadležnog javnog tužioca i zatražiti da odmah odredi zamenu. Ako to nije moguće, predsednik veća će odrediti da se glavni pretres ne održi i o tome će obavestiti nadležnog javnog tužioca i Državno veće tužilaca, koji imaju obavezu da obaveste sud o preduzetim merama.
Ako na glavni pretres ne dođe oštećeni kao tužilac ili privatni tužilac, niti njihov punomoćnik, koji su uredno pozvani, a izostanak nisu opravdali, veće će rešenjem obustaviti postupak.

Izostanak optuženog
Član 380

Ako je optuženi uredno pozvan, a ne dođe na glavni pretres niti svoj izostanak opravda, veće će narediti da se dovede. Ako se dovođenje ne bi moglo odmah izvršiti, veće će odlučiti da se glavni pretres ne održi i narediti da se optuženi dovede na idući glavni pretres.
Ako optuženi opravda izostanak pre nego što dovođenje bude izvršeno, veće može opozvati naredbu za dovođenje i osloboditi optuženog obaveze da snosi troškove koji su nastali usled neodržavanja glavnog pretresa.

Suđenje u odsustvu
Član 381

Optuženom se može suditi u odsustvu samo kada postoje naročito opravdani razlozi da mu se sudi iako je odsutan, pod uslovom da je u bekstvu ili nije dostupan državnim organima.
Rešenje o suđenju u odsustvu donosi veće, na predlog tužioca.
Žalba ne zadržava izvršenje rešenja iz stava 2. ovog člana.

Izostanak branioca
Član 382

Ako na glavni pretres ne dođe branilac koji je uredno pozvan i ne obavesti sud o razlogu sprečenosti čim je za taj razlog saznao, ili ako branilac bez odobrenja napusti glavni pretres, predsednik veća pozvaće optuženog da odmah uzme drugog branioca, a ako optuženi to ne učini, veće može odlučiti da se glavni pretres održi i bez prisustva branioca.
Ako je u slučaju iz stava 1. ovog člana reč o obaveznoj odbrani, a nema mogućnosti da optuženi odmah uzme drugog branioca ili da sud bez štete za odbranu odmah postavi branioca po službenoj dužnosti, veće će odlučiti da se glavni pretres ne održi ili, ako je započeo, da se prekine ili odloži.
Uredno pozvanog branioca čiji je neopravdani izostanak doveo do neodržavanja ili odlaganja glavnog pretresa veće će rešenjem, koje će sa kratkim obrazloženjem uneti u zapisnik, kazniti novčanom kaznom do 150.000 dinara i odrediti da troškovi koji su time prouzrokovani padaju na njegov teret i o tome obavestiti nadležnu advokatsku komoru, koja ima obavezu da obavesti sud o preduzetim merama.

Održavanje glavnog pretresa bez prisustva optuženog ili branioca
Član 383

Kada po odredbama ovog zakonika postoje uslovi za odlaganje glavnog pretresa zbog izostanka optuženog ili branioca (član 380. stav 1. i član 382. stav 2.), veće može odlučiti da se glavni pretres održi ako bi se, prema dokazima koji se nalaze u spisima, očigledno moralo doneti rešenje kojim se optužba odbacuje (član 416. stav 1.) ili presuda kojom se optužba odbija (član 422.).
Ako je optuženi prouzrokovao sopstvenu nesposobnost za učestvovanje na glavnom pretresu, veće može, nakon ispitivanja veštaka, rešenjem odlučiti da se glavni pretres održi, ali ne i završi, u odsutnosti optuženog. U slučaju održavanja glavnog pretresa u odsutnosti optuženog, predsednik suda će mu postaviti branioca po službenoj dužnosti (član 74. tačka 5. i član 76.).
Žalba ne odlaže izvršenje rešenja iz stava 2. ovog člana.
Čim prestanu razlozi zbog kojih je optuženi odsutan, glavni pretres će se nastaviti u prisustvu optuženog, nakon što ga predsednik veća upozna sa dotadašnjim tokom i sadržajem glavnog pretresa.

Izostanak svedoka, veštaka ili stručnog savetnika
Član 384

Ako na glavni pretres ne dođe svedok, veštak ili stručni savetnik koji je uredno pozvan, a izostanak nije opravdao, veće može narediti da se odmah dovede.
Glavni pretres može početi i bez prisustva pozvanog svedoka, veštaka ili stručnog savetnika, uz obavezu veća da u kasnijem toku glavnog pretresa odluči da li zbog izostanka nekoga od njih glavni pretres treba prekinuti ili odložiti.
Uredno pozvanog svedoka, veštaka ili stručnog savetnika koji izostanak nije opravdao, veće može kazniti novčanom kaznom do 150.000 dinara, narediti da se na idući glavni pretres dovede i odrediti da troškovi koje je prouzrokovao padaju na njegov teret, ali u opravdanom slučaju može ove odluke opozvati.

g. Tok glavnog pretresa

Početak i trajanje glavnog pretresa
Član 385

Glavni pretres počinje donošenjem rešenja da se glavni pretres održi.
Glavni pretres se održava neprekidno tokom radnog vremena jednog ili više uzastopnih radnih dana.

Prekid glavnog pretresa
Član 386

Osim slučajeva posebno predviđenih u ovom zakoniku, predsednik veća može prekinuti glavni pretres zbog:
1) odmora;
2) isteka radnog vremena;
3) pribavljanja određenih dokaza u kratkom roku;
4) pripremanja optužbe ili odbrane;
5) drugih opravdanih razloga.
Prekid glavnog pretresa može trajati zbog odmora najduže dva časa u toku jednog radnog dana, zbog isteka radnog vremena do narednog radnog dana, a iz razloga navedenih u stavu 1. tač. 3) do 5) ovog člana najduže 15 dana.
U rešenju o prekidu glavnog pretresa određuju se mesto i vreme njegovog nastavljanja.
Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana žalba nije dozvoljena.
Prekinuti glavni pretres nastavlja se uvek pred istim većem.
Ako se glavni pretres ne može nastaviti pred istim većem ili ako je prekid glavnog pretresa trajao duže od 15 dana postupiće se po odredbama člana 388. ovog zakonika.

Odlaganje glavnog pretresa

Odlaganje glavnog pretresa
Član 387

Osim u slučajevima posebno predviđenim u ovom zakoniku, veće će rešenjem odložiti glavni pretres ako:
1) treba izvesti nove dokaze koji se ne mogu pribaviti u kratkom roku;
2) se u toku glavnog pretresa utvrdi da je kod optuženog posle učinjenog krivičnog dela nastupilo duševno oboljenje ili duševna poremećenost ili druga teška bolest zbog koje ne može učestvovati u postupku;
3) postoje druge smetnje da se glavni pretres uspešno sprovede.
U rešenju kojim se glavni pretres odlaže odrediće se, po pravilu, vreme i mesto kada će se glavni pretres nastaviti.
Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana žalba nije dozvoljena.

Novi početak ili nastavljanje odloženog glavnog pretresa
Član 388

Glavni pretres koji je odložen mora početi iznova ako se izmenio sastav veća, ali veće može, nakon izjašnjenja stranaka, rešenjem odlučiti da se svedoci i veštaci ne ispituju ponovo, nego da se izvrši uvid u zapisnike o njihovim iskazima datim na ranijem glavnom pretresu ili da, ako je to potrebno, predsednik veća ukratko iznese sadržinu tih izjava ili ih pročita. Protiv ovog rešenja žalba nije dozvoljena.
Glavni pretres koji je odložen, a održava se pred istim većem, nastaviće se kratkim izveštajem predsednika veća o toku ranijeg glavnog pretresa.
Ako se glavni pretres drži pred drugim predsednikom veća, glavni pretres mora početi iznova i svi dokazi moraju biti ponovo izvedeni.
Izuzetno od stava 3. ovog člana, zbog proteka vremena, zaštite svedoka ili drugih važnih razloga veće može, nakon izjašnjenja stranaka, rešenjem odlučiti da se svedoci i veštaci ne ispituju ponovo, nego da se postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana.
Protiv rešenja iz stava 4. ovog člana dozvoljena je žalba o kojoj odlučuje veće (član 21. stav 4.).
O svakom odlaganju koje traje duže od 60 dana, predsednik veća je dužan da obavesti predsednika suda.

Prethodne provere i pouka o pravima
Član 389

Kada predsednik veća utvrdi da su na glavni pretres došla sva pozvana lica, ili kad veće odluči da se glavni pretres održi u odsutnosti nekog od pozvanih lica, ili odluči da o tim pitanjima reši kasnije, predsednik veća će:
1) pozvati optuženog da iznese lične podatke da bi se uverio u njegovu istovetnost, kao i da se izjasni o svojoj ranijoj osuđivanosti ako to nije učinio na pripremnom ročištu;
2) upozoriti optuženog da pažljivo prati tok glavnog pretresa i da je dužan da predloge za izvođenje pojedinih dokaza (član 395. stav 1.) iznese odmah ili u najkraćem roku po saznanju da je njihovo izvođenje potrebno;
3) poučiti optuženog o njegovim pravima i dužnostima (čl. 68. i 70.), a posebno o pravu da iznosi činjenice i predlaže dokaze u prilog svoje odbrane, postavlja pitanja saoptuženom, svedoku, veštaku i stručnom savetniku, i stavlja primedbe i daje objašnjenja u vezi sa izvedenim dokazima, i pitati ga da li je pouku razumeo.
Ako optuženi odbije da iznese lične podatke, njegova istovetnost utvrdiće se na drugi način. Ako optuženi izjavi da pouku o pravima nije razumeo, predsednik će mu je na pogodan način objasniti, a u slučaju da optuženi odbije da se izjasni da li je pouku o pravima razumeo, smatraće se, uz prethodno upozorenje, da je pouku razumeo.
Ako je oštećeni prisutan, predsednik veća će ga poučiti o pravima iz člana 50. ovog zakonika, a ako još nije postavio imovinskopravni zahtev, uputiće ga da takav zahtev može postaviti u krivičnom postupku.

Postupanje sa pozvanim licima
Član 390

Kada istovetnost optuženog bude utvrđena, predsednik veća uputiće svedoke izvan sudnice na mesto na kome će sačekati da budu pozvani radi ispitivanja. Na isti način predsednik veća će postupiti i sa veštacima i stručnim savetnicima, osim ako oceni da je potrebno da određeni veštak ili stručni savetnik prati tok glavnog pretresa.
Svi optuženi ostaju u sudnici tokom čitavog glavnog pretresa.
Ako oštećeni kao tužilac ili privatni tužilac treba da budu ispitani kao svedoci, neće se udaljiti iz sudnice.
Predsednik veća može preduzeti potrebne mere za sprečavanje međusobnog dogovaranja svedoka, veštaka ili stručnog savetnika, i dogovaranja svedoka, veštaka ili stručnog savetnika sa strankama, braniocem, zakonskim zastupnikom ili punomoćnikom.
Veće, izuzetno, može odlučiti da se optuženi udalji iz sudnice ako saoptuženi ili svedok odbije da daje iskaz u njegovom prisustvu ili okolnosti ukazuju da njegovo prisustvo utiče na navedena lica. Po povratku optuženog pročitaće mu se iskaz dat u njegovom odsustvu i on može saoptuženom ili svedoku postavljati pitanja i dati primedbe na iskaz.

Izlaganje optužbe
Član 391

Optužba se izlaže, po pravilu, tako što tužilac čita optužnicu (član 332. stav 1. tač. 1) do 3) ili privatnu tužbu, ali predsednik veća može umesto toga dozvoliti tužiocu da usmeno izloži sadržaj optužbe.
Oštećeni može postaviti imovinskopravni zahtev, a u njegovoj odsutnosti, ako je takav zahtev postavio, zahtev će pročitati predsednik veća.

Izjašnjavanje optuženog
Član 392

Nakon izlaganja optužbe, predsednik veća će upitati optuženog:
1) da li je optužbu razumeo, a ako se uveri da je nije razumeo, ponovo će mu izložiti njenu sadržinu na način koji je za optuženog najrazumljiviji;
2) da li želi da se izjasni o optužbi, i o imovinskopravnom zahtevu ako je podnesen;
3) da li priznaje da je učinio krivično delo za koje je optužen, a ako se uveri da optuženi nije razumeo šta znači priznanje, objasniće mu značenje i posledice priznanja krivičnog dela na način koji je za optuženog najrazumljiviji.
Optuženi nije dužan da se izjasni o optužbi i da odgovara na postavljena pitanja.
Ako je optužnicom obuhvaćeno više lica, sa njima će se postupiti na način predviđen u st. 1. i 2. ovog člana, po redosledu iz optužnice.

Uvodna izlaganja
Član 393

Posle izlaganja optužbe i izjašnjavanja optuženog, predsednik veća pozvaće tužioca, a potom branioca ili optuženog koji se brani sam, da iznesu uvodna izlaganja, osim ako je na pripremnom ročištu došlo do izjašnjenja stranaka i predlaganja dokaza (čl. 349. i 350.).
Uvodna izlaganja moraju biti sažeta i odnositi se samo na činjenice koje će biti predmet dokazivanja, na izlaganje dokaza koje će stranaka izvesti i na pravna pitanja o kojima će raspravljati.
Predsednik veća može uvodna izlaganja ograničiti na određeno vreme i prekinuti stranku i branioca ako prekorači dato vreme ili izlaže izvan dopuštenog sadržaja.
Posle uvodnih izlaganja, oštećeni može ukratko obrazložiti imovinskopravni zahtev.

Početak i predmet dokaznog postupka
Član 394

Predsednik veća objavljuje početak dokaznog postupka.
U dokaznom postupku se izvode dokazi o činjenicama koje su predmet dokazivanja (član 83. st. 1. i 2.).
Ako optuženi na glavnom pretresu prizna da je učinio krivično delo, izvode se samo dokazi od kojih zavisi ocena da li priznanje ispunjava pretpostavke iz člana 88. ovog zakonika, kao i dokazi od kojih zavisi odluka o vrsti i meri krivične sankcije.

Predlaganje dokaza
Član 395

Stranke, branilac i oštećeni mogu do završetka glavnog pretresa predlagati da se izvedu novi dokazi, a mogu ponoviti predloge koji su ranije odbijeni.
O izvođenju dokaza iz stava 1. ovog člana odlučuje predsednik veća.
Ako je predloženo izvođenje dokaza koji je nezakonit (član 84. stav 1.) predsednik veća će odbiti predlog obrazloženim rešenjem.
Predsednik veća može obrazloženim rešenjem odbiti dokazni predlog ako oceni da je reč o dokazu:
1) za koji su stranke, branilac i oštećeni znali u toku pripremnog ročišta (član 350. stav 1.) ili nakon određivanja glavnog pretresa (član 356. stav 1.), ali ga bez opravdanog razloga nisu predložili;
2) koji je usmeren na dokazivanje činjenica koje nisu predmet dokazivanja (član 83. st. 1. i 2.) ili se odnosi na činjenice koje se ne dokazuju (član 83. stav 3.);
3) čije izvođenje je očigledno usmereno na odugovlačenje postupka.
Predsednik veća može u toku postupka opozvati rešenje iz stava 4. ovog člana, a veće povodom prigovora može preinačiti to rešenje i odlučiti da se predloženi dokaz izvede.

Redosled izvođenja dokaza
Član 396

Posle saslušanja optuženog, predsednik veća određuje vreme u kojem se najpre izvode dokazi koje predloži tužilac, potom dokazi koje predloži odbrana, nakon toga dokazi čije izvođenje je odredilo veće po službenoj dužnosti i po predlogu oštećenog, a na kraju dokazi o činjenicama od kojih zavisi odluka o vrsti i meri krivične sankcije. Ako postoje opravdani razlozi predsednik veća može odrediti drugačiji redosled i produžiti vreme za izvođenje dokaza.
Podaci iz kaznene evidencije i drugi podaci o osuđivanosti optuženog za kažnjive radnje od kojih zavisi odluka o vrsti i meri krivične sankcije biće izvedeni u skladu sa stavom 1. ovog člana, osim ako veće odlučuje o merama za obezbeđenje prisustva okrivljenog i za nesmetano vođenje krivičnog postupka.
Ako oštećeni koji je prisutan treba da se ispita kao svedok, njegovo ispitivanje će se obaviti pre ostalih svedoka.
Posle izvođenja svakog dokaza, predsednik veća upitaće stranke, branioca i oštećenog da li povodom izvedenog dokaza imaju primedbe.

Iznošenje odbrane
Član 397

Predsednik veća poučiće optuženog da se može izjasniti o svim okolnostima koje ga terete i da može da iznese sve činjenice koje mu idu u korist i pozvati optuženog da iznese odbranu.
Optuženi svoju odbranu iznosi prema pravilima koja po ovom zakoniku važe za njegovo saslušanje.
Kada optuženi završi iznošenje odbrane, predsednik veća upitaće ga da li ima u svoju odbranu još nešto da navede.
Ako optuženi odstupi od svog ranije datog iskaza, predsednik veća upozoriće ga na to, upitati za razloge odstupanja i, po potrebi, odrediće po službenoj dužnosti, ili na zahtev optuženog da se ranije dati iskaz ili deo tog iskaza pročita i reprodukuje njegov optički ili tonski snimak.
Ako je potrebno, a naročito ako se iskaz optuženog doslovno unosi u zapisnik, predsednik veća može narediti da se taj deo zapisnika odmah pročita, a pročitaće se uvek ako to zahteva stranka ili branilac.
Ako optuženi odbije da iznese odbranu ili da odgovara na pojedina pitanja, pročitaće se njegov raniji iskaz ili deo tog iskaza ili će se reprodukovati optički ili tonski snimak tog iskaza.

Saslušanje optuženog
Član 398

Kada optuženi završi iznošenje odbrane, pitanja mu mogu postavljati najpre njegov branilac, potom tužilac, posle njega predsednik veća i članovi veća, a zatim oštećeni ili njegov zakonski zastupnik i punomoćnik, saoptuženi i njegov branilac, i veštak i stručni savetnik.
Oštećeni, zakonski zastupnik i punomoćnik oštećenog, veštak i stručni savetnik mogu neposredno optuženom postavljati pitanja uz odobrenje predsednika veća.
Predsednik veća će zabraniti pitanje ili odgovor na već postavljeno pitanje ako je ono nedozvoljeno (član 86. stav 3.), ili se ne odnosi na predmet osim kada se radi o pitanju kojim se proverava verodostojnost iskaza.
Stranke mogu zahtevati da o zabrani pitanja ili odgovora na već postavljeno pitanje odluči veće. Ako veće potvrdi odluku predsednika veća o zabrani pitanja ili odgovora kao nedozvoljenog, na zahtev stranke u zapisnik će se uneti pitanje.
Predsednik veća može uvek optuženom postaviti pitanje koje doprinosi potpunijem ili jasnijem odgovoru na pitanje postavljeno od strane drugih učesnika u postupku.
Optuženi ima pravo da se u toku glavnog pretresa savetuje sa svojim braniocem, ali se ne može sa svojim braniocem, ili sa bilo kojim drugim licem, dogovarati o tome kako će odgovoriti na već postavljeno pitanje.

Postupanje sa saoptuženima
Član 399

Ako je optužnicom obuhvaćeno više lica, sa njima će se postupiti na način predviđen u čl. 397. i 398. ovog zakonika, po redosledu iz optužnice.
Optuženog koji je izneo odbranu, predsednik veća upitaće da li ima nešto da izjavi povodom iskaza saoptuženog koji je kasnije izneo odbranu.
Svaki optuženi ima pravo da postavlja pitanja saoptuženima.
Predsednik veća može suočiti saoptužene čiji se iskazi o istoj okolnosti razlikuju.

Prisustvo svedoka, veštaka ili stručnog savetnika izvođenju dokaza
Član 400

Svedok koji nije ispitan, po pravilu, neće prisustvovati izvođenju dokaza.
Ispitani svedoci, veštaci ili stručni savetnici ostaju u sudnici ako ih predsednik veća, nakon izjašnjenja stranaka, sasvim ne otpusti, ili ako, po predlogu stranaka ili po službenoj dužnosti, ne naredi da se privremeno udalje iz sudnice da bi kasnije mogli biti ponovo pozvani i još jednom ispitani u prisustvu ili odsustvu drugih svedoka, veštaka ili stručnih savetnika.
Ako se kao svedok ispituje lice mlađe od 14 godina, veće može odlučiti da se za vreme njegovog ispitivanja isključi javnost.
Ako lice mlađe od 16 godina prisustvuje glavnom pretresu kao svedok ili oštećeni, udaljiće se iz sudnice čim njegovo prisustvo nije više potrebno.

Upozorenje svedoka, veštaka ili stručnog savetnika
Član 401

Pre početka ispitivanja svedoka, veštaka ili stručnog savetnika, predsednik veća će ga upozoriti:
1) da lažno svedočenje, odnosno davanje lažnog nalaza i mišljenja ili iskaza, predstavlja krivično delo;
2) da je položio zakletvu pre glavnog pretresa;
3) na dužnost svedoka da tokom ispitivanja govori istinu i da ne sme ništa da prećuti, odnosno dužnost veštaka da tačno i potpuno iznese svoj nalaz i mišljenje.
Predsednik veća će pre početka ispitivanja pozvati svedoka ili veštaka, koji nije položio zakletvu pre glavnog pretresa, ili stručnog savetnika da to učini.

Ispitivanje svedoka, veštaka ili stručnog savetnika
Član 402

Na glavnom pretresu se svedok ili stručni savetnik ispituje uz shodnu primenu člana 98. ovog zakonika, a veštak izlaže usmeno svoj nalaz i mišljenje, ali mu veće može dozvoliti da pročita pisani nalaz i mišljenje koji će potom priložiti zapisniku.
Svedoku, veštaku ili stručnom savetniku neposredno postavljaju pitanja stranke i branilac, predsednik veća i članovi veća, a oštećeni ili njegov zakonski zastupnik i punomoćnik, i veštak ili stručni savetnik mogu neposredno postavljati pitanja uz odobrenje predsednika veća.
Ako obe stranke predlože ispitivanje istog svedoka ili isto veštačenje, smatraće se da je dokaz predložila stranka čiji je predlog prvi zaveden u sudu.
Ako je sud odredio ispitivanje svedoka ili veštačenje bez predloga stranaka, pitanja prvi postavljaju predsednik i članovi veća, potom tužilac, optuženi i njegov branilac i veštak ili stručni savetnik.
Oštećeni ili njegov zakonski zastupnik i punomoćnik imaju pravo da postave pitanja svedoku, veštaku ili stručnom savetniku nakon tužioca, uvek kada tužilac ima pravo na ispitivanje.
Najpre se obavlja osnovno ispitivanje, posle toga unakrsno ispitivanje, a po odobrenju predsednika veća mogu se postavljati dodatna pitanja.
Prilikom ispitivanja svedoka, veštaka ili stručnog savetnika shodno se primenjuju odredbe člana 397. st. 4. i 5. i člana 398. st. 3. do 5. ovog zakonika.

Upoznavanje sa sadržinom nalaza i mišljenja veštaka
Član 403

Ako se zbog prirode veštačenja ne mogu očekivati, ili nisu potrebna, potpunija objašnjenja veće može odlučiti da se, umesto pozivanja i ispitivanja veštaka, izvrši uvid u priloženi nalaz i mišljenje, ili da, ako oceni da je to potrebno, predsednik veća ukratko iznese njihovu sadržinu ili ih pročita.
Nakon izvođenja drugih dokaza i primedbi stranaka, veće može naknadno odrediti neposredno ispitivanje veštaka.

Izvođenje dokaza van glavnog pretresa
Član 404

Ako se na glavnom pretresu sazna da svedok ili veštak ne može da dođe pred sud ili da mu je dolazak znatno otežan, veće može, ako smatra da je njegov iskaz važan, narediti da ga van glavnog pretresa ispita predsednik veća ili sudija član veća neposredno ili putem tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka.
Ako je potrebno da se izvrši uviđaj ili rekonstrukcija van glavnog pretresa, veće će ovlastiti predsednika veća ili sudiju člana veća da to učini.
Stranke, branilac, oštećeni i stručni savetnik biće obavešteni o mestu i vremenu preduzimanja dokaznih radnji iz st. 1. i 2. ovog člana i upozoreni da tokom njihovog izvođenja imaju prava iz člana 402. ovog zakonika.

Upoznavanje sa sadržinom pismena i snimaka
Član 405

U zapisnike o uviđaju van glavnog pretresa, o pretresanju stana i drugih prostorija ili lica i potvrde o privremeno oduzetim predmetima, kao i isprave koje služe kao dokaz, izvršiće se uvid, ili će, ako veće oceni da je to potrebno, predsednik veća ukratko izneti njihovu sadržinu ili ih pročitati.
Optički ili tonski snimak ili elektronski zapis koji se koriste kao dokaz, biće na glavnom pretresu reprodukovan tako da se prisutna lica mogu upoznati sa njegovim sadržajem.
Ako je ovim zakonikom propisano da se iskaz ili druga procesna radnja snima i da se uz snimak vodi zapisnik u koji se unose samo određeni podaci, izvođenje ovih dokaza se vrši u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana. Predmeti koji mogu služiti razjašnjenju stvari, na glavnom pretresu biće pokazani optuženom, svedocima ili veštacima, a ako pokazivanje ima značaj prepoznavanja, postupiće se u skladu sa članom 90. i članom 100. st. 1. i 2. ovog zakonika.
Isprave koje se koriste kao dokaz, ukoliko je to moguće, podnose se u originalu.

Upoznavanje sa sadržinom zapisnika o iskazima
Član 406

Osim u slučajevima posebno propisanim u ovom zakoniku, upoznavanje sa sadržinom zapisnika o iskazima svedoka, saoptuženih ili već osuđenih saučesnika u krivičnom delu, kao i zapisnika o nalazu i mišljenju veštaka, može se po odluci veća obaviti shodnom primenom člana 405. ovog zakonika ako:
1) su ispitana lica umrla, duševno obolela ili se ne mogu pronaći, ili je njihov dolazak pred sud nemoguć ili znatno otežan zbog starosti, bolesti ili drugih važnih razloga;
2) su stranke saglasne da se tako postupi umesto neposrednog ispitivanja svedoka ili veštaka koji nije prisutan, bez obzira da li je bio pozvan ili ne;
3) je svedok ili veštak ispitan neposredno pred istim predsednikom veća ili u skladu sa odredbom člana 404. ovog zakonika;
4) svedok ili veštak bez zakonskog razloga neće da da iskaz na glavnom pretresu;
5) je reč o iskazu saoptuženog prema kojem je krivični postupak razdvojen ili je već okončan pravnosnažnom osuđujućom presudom.
Zapisnici o ranijem ispitivanju lica koja su oslobođena dužnosti svedočenja (član 94. stav 1.) ne smeju se izvesti u skladu sa odredbama ovog člana ako ta lica nisu uopšte pozvana na glavni pretres ili su na glavnom pretresu izjavila da neće da svedoče.
U zapisniku o glavnom pretresu biće navedeni razlozi zbog kojih se dokaz izvodi u skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog člana, a predsednik veća saopštiće da li je svedok ili veštak koji je dao iskaz položio zakletvu.

Izdvajanje nezakonitih dokaza
Član 407

Veće će rešenjem odlučiti da se iz spisa izdvoje i odvojeno čuvaju:
1) zapisnici o ranijem ispitivanju lica koji se ne mogu pročitati iz razloga navedenih u članu 406. stav 2. ovog zakonika;
2) zapisnici ili obaveštenja iz člana 237. st. 1. i 3. ovog zakonika.
Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana dozvoljena je posebna žalba.
Po pravnosnažnosti rešenja iz stava 2. ovog člana, veće će postupiti u skladu sa članom 237. st. 2. i 3. ovog zakonika.
Ako na osnovu izvedenih dokaza smatra da nije bilo mesta izdvajanju dokaza, veće može do završetka dokaznog postupka opozvati rešenje iz stava 1. ovog člana protiv kojeg nije izjavljena žalba i odlučiti da se izdvojeni dokaz izvede.

Dopuna i završetak dokaznog postupka
Član 408

Posle izvođenja poslednjeg dokaza predsednik veća upitaće stranke, branioca i oštećenog da li imaju predloge za dopunu dokaznog postupka.
Ako niko ne predloži dopunu dokaznog postupka ili predlog bude odbijen, a veće ne odredi izvođenje dokaza, predsednik veća će objaviti da je dokazni postupak završen.

Izmena ili podnošenje nove optužnice
Član 409

Tužilac može u toku glavnog pretresa, ako oceni da izvedeni dokazi ukazuju da je činjenično stanje drugačije od onog iznetog u optužnici, izmeniti optužnicu ili predložiti da se glavni pretres prekine radi pripremanja nove optužnice.
Ako veće prekine glavni pretres radi pripremanja nove optužnice odrediće rok u kome tužilac mora podneti novu optužnicu.
Sud je dužan da novu optužnicu dostavi optuženom i njegovom braniocu i da im obezbedi dovoljno vremena za pripremanje odbrane.
Protiv optužnice iz stava 2. ovog člana ne može se podneti odgovor (član 336.) niti ona može biti ispitivana u smislu člana 337. ovog zakonika.
Sud će optuženom i njegovom braniocu, na njihov zahtev, ako oceni da je potrebno, obezbediti dovoljno vremena za pripremanje odbrane i u slučaju izmene optužnice na glavnom pretresu.

Proširenje optužnice
Član 410

Ako se u toku glavnog pretresa otkrije ranije učinjeno krivično delo optuženog, veće će po optužnici ovlašćenog tužioca, koja može biti i usmeno iznesena, proširiti glavni pretres i na to delo, ili odlučiti da se za to krivično delo posebno sudi.
Ako veće prihvati proširenje optužnice prekinuće glavni pretres i obezbediti dovoljno vremena za pripremanje odbrane.
Protiv proširene optužnice može se podneti odgovor (član 336.).
Ako je za presuđenje dela iz stava 1. ovog člana nadležan viši sud, veće će odlučiti da li će mu ustupiti i predmet po kome vodi glavni pretres.

Poveravanje pojedinih dokaznih radnji
Član 299

U toku istrage javni tužilac može poveriti preduzimanje pojedinih dokaznih radnji javnom tužiocu koji postupa pred sudom na čijem području treba preduzeti te radnje, a ako je za područja više sudova određen jedan sud za pružanje pravne pomoći – javnom tužiocu koji postupa pred tim sudom.
Javni tužilac kome je povereno preduzimanje pojedinih dokaznih radnji preduzeće po potrebi i druge dokazne radnje koje sa ovim stoje u vezi ili iz njih proističu.
Ako javni tužilac kome je povereno preduzimanje pojedinih dokaznih radnji nije za to nadležan, dostaviće predmet nadležnom javnom tužiocu i o tome će obavestiti javnog tužioca koji mu je predmet dostavio.
Javni tužilac može poveriti policiji izvršenje pojedinih dokaznih radnji u skladu sa odredbama ovog zakonika.
Sud će presudom odbiti zahtev za izricanje jedinstvene kazne, ako utvrdi da nema razloga iz člana 552. ovog zakonika.

Usvajanje zahteva
Član 556

Sud će presudom kojom usvaja zahtev za izricanje jedinstvene kazne:
1) preinačiti ranije presude u pogledu odluka o kazni i izreći jedinstvenu kaznu (član 552. tačka 1);
2) preinačiti presudu u pogledu izrečene jedinstvene kazne u kojoj je pogrešno uzeta u obzir kazna koja je već obuhvaćena u nekoj ranijoj presudi (član 552. tačka 2);
3) preinačiti presudu u pogledu kazne i izreći novu kaznu ili će utvrditi koliko se od kazne izrečene ranijom presudom ima izvršiti (član 552. tačka 3).
Ako su u slučaju iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana prilikom izricanja kazne uzete u obzir i presude drugih sudova, overeni prepis nove pravnosnažne presude dostaviće se i tim sudovima.

b) Postupak za ublažavanje kazne

Pokretanje postupka
Član 557

Postupak za ublažavanje kazne pokreće se na zahtev javnog tužioca posebne nadležnosti, ako je osuđeni saradnik, u skladu sa sporazumom iz člana 327. stav 1. ovog zakonika, dao iskaz u postupku koji je pravnosnažno okončan osuđujućom presudom.
Zahtev za ublažavanje kazne podnosi se u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude iz stava 1. ovog člana.

Nadležnost za odlučivanje o zahtevu
Član 558

O zahtevu za ublažavanje kazne odlučuje sud koji je sudio u prvom stepenu osuđenom saradniku.

Odlučivanje o zahtevu
Član 559

O zahtevu za ublažavanje kazne sud odlučuje u sednici veća.
Pre donošenja odluke sud će uzeti izjavu od osuđenog saradnika, a izvršiće uvid u rešenje o prihvatanju sporazuma o svedočenju osuđenog.
Sud će presudom odbiti ili usvojiti zahtev za ublažavanje kazne.

Odbijanje zahteva
Član 560

Sud će presudom odbiti zahtev za ublažavanje kazne ako utvrdi da osuđeni saradnik nije u potpunosti ispunio obaveze iz sporazuma o svedočenju.

Usvajanje zahteva
Član 561

Sud će presudom usvojiti zahtev za ublažavanje kazne i preinačiti pravnosnažnu osuđujuću presudu u pogledu odluke o kazni i osuđenom saradniku izreći kaznu u skladu sa članom 330. ovog zakonika.

Glava XXIV

POSTUPCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA OSUĐENOG

Odredbe zakonika koje se primenjuju
Član 562

U postupcima za ostvarivanje prava osuđenog primenjivaće se odredbe čl. 563. do 582. ovog zakonika, a ukoliko u ovim odredbama nije nešto posebno propisano, shodno će se primenjivati ostale odredbe ovog zakonika.

1. Postupak za puštanje na uslovni otpust

Pokretanje postupka
Član 563

Osuđeni koji je izdržao dve trećine izrečene kazne zatvora ili njegov branilac može podneti molbu za puštanje na uslovni otpust.
O molbi odlučuje veće (član 21. stav 4.) suda koji je sudio u pravom stepenu.

Prethodna ispitivanja
Član 564

Odmah po prijemu molbe za puštanje na uslovni otpust veće će ispitati da li su ispunjeni zakonski uslovi za podnošenje molbe i rešenjem će odbaciti molbu ako utvrdi:
1) da je podneta od strane neovlašćenog lica;
2) da osuđeni nije izdržao dve trećine izrečene kazne zatvora;
3) da je u toku izdržavanja kazne zatvora osuđeni pokušao bekstvo ili je pobegao iz zavoda.
Ako ne donese rešenje iz stava 1. ovog člana, veće će zatražiti izveštaj od zavoda u kojem osuđeni izdržava kaznu zatvora o njegovom vladanju i drugim okolnostima koje pokazuju da li je postignuta svrha kažnjavanja, kao i izveštaj poverenika iz organa uprave nadležnog za izvršenje krivičnih sankcija.

Određivanje ročišta za odlučivanje o molbi
Član 565

Predsednik veća naredbom određuje dan, čas i mesto održavanja ročišta za odlučivanje o molbi za puštanje na uslovni otpust.
Na ročište predsednik veća poziva osuđenog ako oceni da je njegovo prisustvo potrebno, branioca, ako ga ima, javnog tužioca koji postupa pred sudom koji odlučuje o molbi i, ako je izveštaj pozitivan, predstavnika zavoda u kojem osuđeni izdržava kaznu zatvora.
U pozivu će se branilac upozoriti da će se u slučaju njegovog nedolaska na ročište, ročište održati.
Poziv se licima iz stava 2. ovog člana mora dostaviti tako da između dana dostavljanja poziva i dana održavanja ročišta ostane najmanje osam dana.

Tok ročišta
Član 566

Ročište za odlučivanje o molbi za puštanje na uslovni otpust počinje iznošenjem razloga za uslovni otpust od strane branioca, a u slučaju da je branilac odsutan, predsednik veća će ukratko izložiti razloge za podnošenje molbe.
Ako osuđeni prisustvuje ročištu predsednik veća će uzeti izjavu od njega, a posle toga će pozvati javnog tužioca da se izjasni o molbi osuđenog.
Ako je na ročište pozvan i predstavnik zavoda u kojem osuđeni izdržava kaznu zatvora, predsednik veća će ispitati predstavnika o vladanju osuđenog za vreme izdržavanja kazne, o izvršavanju radnih obaveza, s obzirom na radnu sposobnost osuđenog, kao i o drugim okolnostima koje bi ukazivale da je postignuta svrha kažnjavanja.

Odluke kojima se okončava ročište
Član 567

Veće će odmah po okončanju ročišta doneti rešenje kojim odbija ili usvaja molbu za puštanje na uslovni otpust, pri čemu će posebno imati u vidu procenu rizika osuđenog, uspešnost u izvršavanju programa postupanja, raniju osuđivanost, životne okolnosti i očekivano delovanje uslovnog otpusta na osuđenog.
U rešenju o uslovnom otpustu veće može odrediti da je osuđeni dužan da ispuni određene obaveze predviđene krivičnim zakonom, a može odlučiti i da osuđeni za vreme uslovnog otpusta bude pod elektronskim nadzorom.
Rešenje o uslovnom otpustu se dostavlja osuđenom i njegovom braniocu, javnom tužiocu, zavodu u kojem osuđeni izdržava kaznu, sudu koji je osuđenog uputio na izdržavanje kazne, sudiji za izvršenje krivičnih sankcija nadležnom prema prebivalištu osuđenog, organu policije, povereniku iz organa uprave nadležnog za izvršenje krivičnih sankcija i centru za socijalni rad prema prebivalištu osuđenog.
Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana žalbu mogu izjaviti javni tužilac, osuđeni i njegov branilac.

Postupak za opozivanja uslovnog otpusta
Član 568

U postupku za opozivanje uslovnog otpusta shodno se primenjuju odredbe čl. 545. do 551. ovog zakonika.
2. Postupci za rehabilitaciju i za prestanak mera bezbednosti ili pravne posledice osude
a) Postupak za rehabilitaciju
a. Postupak za zakonsku rehabilitaciju
Pokretanje postupka
Član 569
Postupak za zakonsku rehabilitaciju lica koje pre osude na koju se odnosi rehabilitacija nije bilo osuđivano ili koje se po zakonu smatra neosuđivanim pokreće po službenoj dužnosti organ nadležan za vođenje kaznene evidencije.

Prethodna ispitivanja
Član 570

Pre odlučivanja o ispunjenosti zakonskih uslova za nastanak zakonske rehabilitacije, organ iz člana 569. ovog zakonika će obaviti potrebna proveravanja, a naročito ispitati:
1) da li je izvršena sporedna kazna ili još traju mere bezbednosti;
2) da li je protiv osuđenog u toku krivični postupak za novo krivično delo učinjeno pre isteka roka predviđenog za zakonsku rehabilitaciju.

Odlučivanje o rehabilitaciji
Član 571

Nakon sprovedenih ispitivanja u smislu člana 570. ovog zakonika, organ nadležan za vođenje kaznene evidencije će doneti:
1) rešenje o nepostojanju uslova za zakonsku rehabilitaciju;
2) rešenje o zakonskoj rehabilitaciji.
Protiv rešenja iz stava 1. tačka 1) ovog člana osuđeni može izjaviti žalbu o kojoj odlučuje sudija za izvršenje krivičnih sankcija.

Zahtev osuđenog za rehabilitaciju
Član 572

Ako organ nadležan za vođenje kaznene evidencije ne donese rešenje o nastupanju zakonske rehabilitacije, osuđeno lice može zahtevati da se utvrdi da je rehabilitacija nastupila po zakonu.
Ako nadležni organ ne postupi po zahtevu osuđenog u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, osuđeni može tražiti da sud koji je u prvom stepenu izrekao presudu donese rešenje o rehabilitaciji.
Odluku o zahtevu osuđenog donosi veće (član 21. stav 4.), po uzimanju izjave od javnog tužioca.

b. Postupak za sudsku rehabilitaciju

Pokretanje postupka
Član 573

Postupak za sudsku rehabilitaciju pokreće se po molbi osuđenog ili njegovog branioca.
O molbi iz stava 1. ovog člana odlučuje veće (član 21. stav 4.) suda koji je sudio u prvom stepenu.

Prethodna ispitivanja
Član 574

Odmah po prijemu molbe za sudsku rehabilitaciju veće će ispitati da li su ispunjeni zakonski uslovi za podnošenje molbe i rešenjem će odbaciti molbu ako utvrdi:
1) da je podneta od strane neovlašćenog lica;
2) da je osuđenom izrečena kazna zatvora preko pet godina;
3) da je osuđeni u roku od deset godina od dana izdržane, zastarele ili oproštene kazne zatvora preko tri do pet godina učinio novo krivično delo.
Ako ne donese rešenje iz stava 1. ovog člana, veće može sprovesti potrebne provere, utvrditi činjenice na koje se poziva osuđeni i pribaviti dokaze o svim okolnostima koje su važne za odluku, a naročito o vladanju osuđenog i o tome da li je, prema svojim mogućnostima, naknadio štetu prouzrokovanu krivičnim delom.
Veće može o vladanju osuđenog zatražiti izveštaj od policije na čijem je području osuđeni boravio posle izdržane kazne, a može takav izveštaj tražiti i od zavoda u kojem je osuđeni kaznu izdržao.

Određivanje ročišta za odlučivanje o molbi
Član 575

Predsednik veća naredbom određuje dan, čas i mesto održavanja ročišta za odlučivanje o molbi za sudsku rehabilitaciju.
Na ročište se pozivaju osuđeni i njegov branilac, ako ga ima, javni tužilac koji postupa pred sudom koji odlučuje o molbi, a ako je izvešaj pozitivan, može se pozvati i predstavnik zavoda u kojem je osuđeni izdržao kaznu zatvora.
U pozivu će se osuđeni upozoriti da će se u slučaju njegovog nedolaska ili nedolaska branioca na ročište, ročište održati.
Licima iz stava 2. ovog člana poziv se mora dostaviti tako da između dana dostavljanja poziva i dana održavanja ročišta ostane najmanje osam dana.

Tok ročišta
Član 576

Ročište za odlučivanje o molbi za sudsku rehabilitaciju počinje iznošenjem razloga od strane osuđenog ili njegovog branioca, a u slučaju njihovog odsustva, predsednik veća će ukratko izložiti razloge za podnošenje molbe.
Nakon toga predsednik veća poziva javnog tužioca da se izjasni o molbi osuđenog.
Ako je na ročište pozvan i predstavnik zavoda u kojem je osuđeni izdržao kaznu zatvora, predsednik veća će ispitati predstavnika o vladanju osuđenog za vreme izdržavanja kazne, o izvršavanju radnih obaveza, s obzirom na radnu sposobnost osuđenog, kao i o drugim okolnostima koje su od značaja za davanje rehabilitacije.

Odluke kojima se okončava ročište
Član 577

Veće će odmah po okončanju ročišta rešenjem odbiti ili usvojiti molbu za rehabilitaciju.
Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana žalbu mogu izjaviti osuđeni i njegov branilac, i javni tužilac.
Ako veće odbije molbu zato što osuđeni svojim ponašanjem nije zaslužio rehabilitaciju, osuđeni može molbu ponoviti po isteku jedne godine od dana pravnosnažnosti rešenja.
b) Postupak za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude
Pokretanje postupka
Član 578
Postupak za prestanak mere bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti ili mere zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno postupak za prestanak pravne posledice osude koja se odnosi na zabranu sticanja određenog prava, pokreće se po molbi osuđenog ili njegovog branioca.
O molbi iz stava 1. ovog člana odlučuje veće (član 21. stav 4.) suda koji je sudio u prvom stepenu.
Prethodna ispitivanja
Član 579
Odmah po prijemu molbe za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude veće će ispitati da li su ispunjeni zakonski uslovi za podnošenje molbe i rešenjem će odbaciti molbu ako utvrdi:
1) da je podneta od strane neovlašćenog lica;
2) da od dana primenjivanja mere bezbednosti ili od dana izdržane, zastarele ili oproštene kazne nisu protekle tri godine.
Ako ne donese rešenje iz stava 1. ovog člana, veće može izvršiti potrebne provere, utvrditi činjenice na koje se poziva podnosilac molbe i prikupiti dokaze o svim okolnostima koje su važne za odluku, a naročito da li je osuđeni naknadio štetu prouzrokovanu krivičnim delom i da li je vratio imovinsku korist stečenu izvršenjem krivičnog dela.
O ponašanju osuđenog veće može zatražiti izveštaj od policije na čijem je području osuđeni boravio posle izdržane, oproštene ili zastarele kazne, a može takav izveštaj tražiti i od zavoda u kojem je osuđeni kaznu izdržao.
Određivanje ročišta za odlučivanje o molbi
Član 580
Predsednik veća naredbom određuje dan, čas i mesto održavanja ročišta za odlučivanje o molbi za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude.
Na ročište se pozivaju osuđeni i njegov branilac, ako ga ima, javni tužilac koji postupa pred sudom koji odlučuje o molbi, a po potrebi i predstavnik zavoda u kojem je osuđeni izdržao kaznu zatvora.
U pozivu će se osuđeni upozoriti da se u slučaju njegovog nedolaska ili nedolaska branioca na ročište, ročište ima održati.
Licima iz stava 2. ovog člana poziv se mora dostaviti tako da između dana dostavljanja poziva i dana održavanja ročišta ostane najmanje osam dana.
Tok ročišta
Član 581
Ročište za odlučivanje o molbi za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude počinje iznošenjem razloga od strane osuđenog ili njegovog branioca, a u slučaju njihovog odsustva, predsednik veća će ukratko izložiti razloge za podnošenje molbe.
Posle toga predsednik veća poziva javnog tužioca da se izjasni o molbi osuđenog.
Ako je na ročište pozvan i predstavnik zavoda u kojem je osuđeni izdržao kaznu zatvora, predsednik veća će ispitati predstavnika o vladanju osuđenog za vreme izdržavanja kazne, o izvršavanju radnih obaveza, s obzirom na radnu sposobnost osuđenog, kao i o drugim okolnostima koje ukazuju na opravdanost prestanka mere bezbednosti, odnosno pravne posledice osude.

Odluke kojima se okončava ročište
Član 582

Veće će odmah po okončanju ročišta rešenjem odbiti ili usvojiti molbu za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude.
Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana žalbu mogu izjaviti osuđeni i njegov branilac, kao i javni tužilac.
Ako veće odbije molbu za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude, nova molba se može podneti po isteku jedne godine od dana pravnosnažnosti rešenja.

Glava XXV

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA LICA NEOSNOVANO LIŠENOG SLOBODE ILI NEOSNOVANO OSUĐENOG

1. Opšte odredbe

Odredbe zakonika koje se primenjuju
Član 583

U postupcima za ostvarivanje prava na naknadu štete i drugih prava lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog primenjivaće se odredbe čl. 584. do 595. ovog zakonika, a ukoliko u ovim odredbama nije nešto posebno propisano, shodno će se primenjivati ostale odredbe ovog zakonika.

Lice neosnovano lišeno slobode
Član 584

Neosnovano lišenim slobode smatra se lice:
1) koje je bilo lišeno slobode, a nije došlo do pokretanja postupka, ili je pravnosnažnim rešenjem postupak obustavljen ili je optužba odbijena, ili je postupak pravnosnažno okončan odbijajućom ili oslobađajućom presudom;
2) koje je izdržavalo kaznu zatvora, a povodom zahteva za ponavljanje krivičnog postupka ili zahteva za zaštitu zakonitosti, izrečena mu je kazna zatvora u kraćem trajanju od izdržane kazne, ili je izrečena krivična sankcija koja se ne sastoji u lišenju slobode, ili je oglašeno krivim, a oslobođeno od kazne;
3) koje je bilo lišeno slobode duže vremena nego što traje krivična sankcija koja se sastoji u lišenju slobode koja mu je izrečena;
4) koje je usled greške ili nezakonitog rada organa postupka lišeno slobode ili je lišenje slobode trajalo duže ili je duže zadržano u zavodu radi izvršenja krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode.
Naknada štete ne pripada licu koje je svojim nedozvoljenim postupcima prouzrokovalo lišenje slobode. U slučajevima iz stava 1. tačka 1) ovog člana, isključeno je pravo na naknadu štete i ako su postojale okolnosti iz člana 585. stav 2. tačka 2) ovog zakonika ili ako je postupak obustavljen usled smrti okrivljenog (član 20.).
U postupku za naknadu štete u slučajevima iz stava 1. ovog člana shodno će se primenjivati odredbe čl. 588. do 591. ovog zakonika.

Neosnovano osuđeni
Član 585

Neosnovano osuđenim se smatra lice prema kome je bila pravnosnažno izrečena krivična sankcija ili koje je oglašeno krivim a oslobođeno od kazne, a povodom vanrednog pravnog leka je novi postupak pravnosnažno obustavljen ili je optužba pravnosnažno odbijena ili je okončan pravnosnažnom oslobađajućom presudom.
Osuđeni iz stava 1. ovog člana nema prava na naknadu štete:
1) ako je svojim lažnim priznanjem ili na drugi način namerno prouzrokovao svoju osudu, osim ako je na to bio prinuđen;
2) ako je do obustave postupka ili odbijanja optužbe došlo zbog toga što je u novom postupku oštećeni kao tužilac, odnosno privatni tužilac, odustao od gonjenja, ili što je oštećeni odustao od predloga, a do odustanka je došlo na osnovu sporazuma sa okrivljenim.
U slučaju osude za krivična dela u sticaju, pravo na naknadu štete može se odnositi i na pojedina krivična dela u pogledu kojih su ispunjeni uslovi za priznanje naknade.

Rešenje o poništavanju upisa neosnovane osude
Član 586

Sud koji je u krivičnom postupku sudio u prvom stepenu doneće po službenoj dužnosti rešenje kojim se poništava upis neosnovane osude u kaznenoj evidenciji.
Rešenje se dostavlja organu nadležnom za vođenje kaznene evidencije.
O poništenom upisu ne smeju se nikom davati podaci iz kaznene evidencije.

Zabrana korišćenja podataka iz spisa
Član 587

Lice kome je u skladu sa odredbama ovog zakonika dozvoljeno razmatranje i prepisivanje spisa koji se odnose na neosnovano lišenje slobode ili na neosnovanu osudu, ne može upotrebiti podatke iz tih spisa na način koji bi bio od štete za ostvarivanje prava neosnovano uhapšenog ili neosnovano osuđenog.
Predsednik suda je dužan da na ovo upozori lice kome je dozvoljeno razmatranje, i to će se zabeležiti na spisu uz potpis tog lica.

2. Postupak za ostvarivanje prava na naknadu štete

Zahtev za naknadu štete
Član 588

Pre podnošenja sudu tužbe za naknadu štete, oštećeni je dužan da podnese zahtev ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa radi postizanja sporazuma o postojanju štete i vrsti i visini naknade.
O zahtevu za naknadu štete odlučuje komisija za naknadu štete čiji se sastav i način rada uređuje aktom ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Tužba za naknadu štete
Član 589

Ako zahtev za naknadu štete ne bude usvojen ili Komisija ne odluči o zahtevu u roku od tri meseca od dana kada je podnet, oštećeni može nadležnom sudu podneti tužbu za naknadu štete.
Ako je postignut sporazum samo u pogledu dela zahteva, tužba za naknadu štete se može podneti u odnosu na preostali deo zahteva.
Dok traje postupak iz stava 1. ovog člana, ne teče zastarelost predviđena u članu 591. ovog zakonika.
Tužba za naknadu štete podnosi se protiv Republike Srbije.

Prava naslednika oštećenog
Član 590

Naslednici nasleđuju samo pravo oštećenog na naknadu imovinske štete, a ako je oštećeni već istakao zahtev, naslednici mogu nastaviti postupak samo u granicama već postavljenog zahteva za naknadu imovinske štete.
Naslednici oštećenog mogu posle njegove smrti nastaviti postupak za naknadu štete, odnosno pokrenuti postupak ako je oštećeni umro pre isteka roka zastarelosti i od zahteva se nije odrekao, u skladu sa pravilima o naknadi štete propisanim Zakonom o obligacionim odnosima.

Zastarevanje prava na naknadu štete
Član 591

Pravo na naknadu štete zastareva za tri godine od dana pravnosnažnosti prvostepene odbijajuće ili oslobađajuće presude, odnosno pravnosnažnosti prvostepenog rešenja kojim je postupak obustavljen ili je optužba odbijena, a ako je povodom žalbe rešavao apelacioni sud – od dana prijema odluke apelacionog suda.

3. Postupak za ostvarivanje prava na moralno zadovoljenje

Pretpostavke za ostvarivanje prava
Član 592

Ako je slučaj na koji se odnosi neosnovano lišenje slobode ili neosnovana osuda nekog lica prikazivan preko sredstava javnog informisanja i time bio povređen ugled tog lica, sud će na njegov zahtev, objaviti u sredstvu javnog informisanja saopštenje o odluci iz koje proizilazi neosnovanost lišenja slobode, odnosno neosnovanost osude.
Ako slučaj nije prikazivan preko sredstava javnog informisanja, ovakvo saopštenje će se, na zahtev tog lica, dostaviti državnom i drugom organu, preduzeću i drugom pravnom ili fizičkom licu kod koga je lice neosnovano lišeno slobode ili neosnovano osuđeno u radnom odnosu.
Posle smrti osuđenog lica, pravo na podnošenje zahteva iz st. 1. i 2. ovog člana pripada njegovom bračnom drugu, licu sa kojim je živelo u vanbračnoj ili drugoj trajnoj zajednici života, deci, roditeljima, braći i sestrama.
Zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana može se podneti i ako nije podnesen zahtev za naknadu štete (član 588. stav 1.).
Nezavisno od uslova predviđenih u članu 585. ovog zakonika, zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana može se podneti i kad je povodom vanrednog pravnog leka izmenjena pravna kvalifikacija krivičnog dela, ako je usled pravne kvalifikacije u ranijoj presudi bio teže povređen ugled osuđenog.

Postupak za ostvarivanje prava
Član 593

Zahtev za ostvarivanje prava na moralno zadovoljenje podnosi se u roku od šest meseci (član 591.) sudu koji je u krivičnom postupku sudio u prvom stepenu.
O zahtevu odlučuje veće (član 21. stav 4.).
Prilikom rešavanja o zahtevu shodno se primenjuju odredbe člana 584. stav 2. i člana 585. stav 2. tačka 1) i stav 3. ovog zakonika.
4. Postupak za ostvarivanje prava na priznavanje radnog staža ili staža osiguranja

Pretpostavke za ostvarivanje prava
Član 594

Licu kome je zbog neosnovanog lišenja slobode ili neosnovane osude prestao radni odnos ili svojstvo osiguranika socijalnog osiguranja, priznaje se radni staž, odnosno staž osiguranja kao da je bilo na radu za vreme za koje je zbog neosnovanog lišenja slobode ili neosnovane osude staž izgubilo.
U staž se uračunava i vreme nezaposlenosti do koje je došlo zbog neosnovanog lišenja slobode ili neosnovane osude, a koja nije nastala krivicom tog lica.

Postupak za ostvarivanje prava
Član 595

Prilikom svakog rešavanja o pravu na koje utiče dužina radnog staža, odnosno staža osiguranja, nadležni organ ili organizacija uzeće u obzir staž priznat članom 594. ovog zakonika.
Ako organ ili organizacija iz stava 1. ovog člana ne uzme u obzir priznat staž, oštećeni može zahtevati da nadležni sud (član 589. stav 1.) utvrdi da je priznavanje ovog vremena nastupilo po zakonu.
Tužba se podnosi protiv organa ili organizacije koja osporava priznati staž i protiv Republike Srbije.
Na zahtev organa, odnosno organizacije kod koje se pravo na radni staž, odnosno staž osiguranja ostvaruje, isplatiće se iz budžetskih sredstava propisani doprinos za vreme za koje je staž priznat (član 594.).
Staž osiguranja priznat u skladu sa članom 594. ovog zakonika u celini se uračunava u penzijski staž.

Glava XXVI

POSTUPCI ZA IZDAVANJE POTERNICE ILI OBJAVE

Odredbe zakonika koje se primenjuju
Član 596

U postupcima za izdavanje poternice ili objave primenjivaće se odredbe čl. 597. do 601. ovog zakonika, a ukoliko u ovim odredbama nije nešto posebno propisano, shodno će se primenjivati ostale odredbe ovog zakonika.

Utvrđivanje adrese okrivljenog
Član 597

Ako se ne zna prebivalište ili boravište okrivljenog, kad je to po odredbama ovog zakonika neophodno, javni tužilac ili sud će zatražiti od policije da okrivljenog potraži i da ih obavesti o njegovoj adresi.

Izdavanje poternice
Član 598

Izdavanje poternice može se narediti ako se okrivljeni protiv koga je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti nalazi u bekstvu, a postoji naredba za njegovo dovođenje ili rešenje o određivanju pritvora.
Izdavanje poternice naređuje sud pred kojim se vodi krivični postupak.
Izdavanje poternice narediće se i u slučaju bekstva okrivljenog iz zavoda u kojem izdržava krivičnu sankciju koja se sastoji u lišenju slobode, a naredbu donosi upravnik zavoda.
Naredba suda ili upravnika zavoda za izdavanje poternice dostavlja se organima policije radi izvršenja.

Izdavanje objave
Član 599

Ako su potrebni podaci o pojedinim predmetima ili licima koja su u vezi sa krivičnim delom, ili ove predmete ili lica treba pronaći, a naročito ako je to potrebno radi ustanovljenja identiteta pronađenog nepoznatog leša, organ postupka će narediti izdavanje objave.
Organ policije može objavljivati i fotografije leševa i nestalih lica ako postoje osnovi sumnje da je do smrti, odnosno nestanka tih lica, došlo usled krivičnog dela.

Raspisivanje poternice ili objave
Član 600

Poternicu i objavu raspisuje policija nadležna po mestu suda pred kojim se vodi krivični postupak, odnosno zavoda iz koga je pobeglo lice na izdržavanju krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode.
Radi obaveštavanja javnosti o poternici ili objavi mogu se koristiti i sredstva javnog informisanja.
Ako je verovatno da se lice za kojim je izdata poternica nalazi u inostranstvu, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove može raspisati i međunarodnu poternicu, uz pribavljenu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.
Na molbu inostranog organa, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove može:
1) raspisati poternicu za licem za koje se sumnja da se nalazi u Republici Srbiji, ako je u molbi data izjava da će se u slučaju pronalaženja tog lica zatražiti njegovo izdavanje;
2) raspisati objavu radi prikupljanja potrebnih podataka o pojedinim predmetima ili licima koja su u vezi sa krivičnim delom, ili radi njihovog pronalaženja, a naročito ako je to potrebno radi ustanovljenja identiteta pronađenog nepoznatog leša, ako postoji sumnja da se nalaze na teritoriji Republike Srbije.

Povlačenje poternice ili objave
Član 601

Organ koji je naredio izdavanje poternice ili objave dužan je da je odmah povuče kad se pronađe traženo lice ili predmet, ili kad nastupi zastarelost krivičnog gonjenja ili zastarelost izvršenja krivičnih sankcija ili drugi razlozi zbog kojih poternica ili objava nije više potrebna.

Glava XXVII

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Računanje započetih rokova
Član 602

Ako je na dan početka primene ovog zakonika bio u toku neki rok, taj rok će se računati po odredbama ovog zakonika, osim ako je prema odredbama Zakonika o krivičnom postupku („Službeni list SRJ“, br. 70/01 i 68/02 i „Službeni glasnik RS“, br. 58/04, 85/05, 85/05 – dr. zakon, 115/05, 49/07, 122/08, 20/09 – dr. zakon, 72/09 i 76/10) taj rok bio duži.

Primena zakonika u započetim postupcima
Član 603

Istraga koja je na dan početka primene ovog zakonika u toku, dovršiće se po odredbama Zakonika o krivičnom postupku („Službeni list SRJ“, br. 70/01 i 68/02 i „Službeni glasnik RS“, br. 58/04, 85/05, 85/05 – dr. zakon, 115/05, 49/07, 122/08, 20/09 – dr. zakon, 72/09 i 76/10), a dalji tok postupka će se sprovesti po odredbama ovog zakonika.

Zakonitost preduzetih radnji
Član 604

Zakonitost radnji preduzetih pre početka primene ovog zakonika ocenjivaće se po odredbama Zakonika o krivičnom postupku („Službeni list SRJ“, br. 70/01 i 68/02 i „Službeni glasnik RS“, br. 58/04, 85/05, 85/05 – dr. zakon, 115/05, 49/07, 122/08, 20/09 – dr. zakon, 72/09 i 76/10).
Ako je u postupku za krivična dela za koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti, koji je započet po odredbama ovog zakonika, a pre 1. oktobra 2013. godine rešenjem utvrđena nenadležnost posebnog odeljenja nadležnog višeg suda, zakonitost preduzetih radnji ocenjivaće se po odredbama ovog zakonika.

Primena zakonika na lica koja su stekla status svedoka saradnika
Član 605

Na lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona stekla status svedoka saradnika primenjuju se zakonske odredbe o svedoku saradniku koje su važile u vreme dobijanja tog statusa.

Donošenje podzakonskih propisa
Član 606

Podzakonski propisi predviđeni ovim zakonikom doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakonika.

Prestanak važenja prethodnog zakonika i odredbe drugog zakona
Član 607

Danom početka primene ovog zakonika prestaje da važi Zakonik o krivičnom postupku („Službeni list SRJ“, br. 70/01 i 68/02 i „Službeni glasnik RS“, br. 58/04, 85/05, 85/05 – dr. zakon, 115/05, 49/07, 20/09 – dr. zakon, 72/09 i 76/10).
Odredbe člana 15a i čl. 15ž do 15m Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela („Službeni glasnik RS“, br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 – dr. zakon, 45/05, 61/05, 72/09 i 72/11 – dr. zakon) i čl. 13, 13a, 13b, 14, 15. i 16. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine („Službeni glasnik RS“, br. 67/03, 135/04, 61/05, 101/07 i 104/09), prestaju da važe 15. januara 2012. godine.

Stupanje na snagu i početak primene zakonika
Član 608

Ovaj zakonik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. oktobra 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela za koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti, u kom slučaju se primenjuje od 15. januara 2012. godine.

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakonika o krivičnom postupku
(„Sl. glasnik RS“, br. 101/2011)
Član 6[s1]

Istraga za krivična dela za koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti, koja je na dan stupanja na snagu ovog zakona u toku, dovršiće se po odredbama Zakonika o krivičnom postupku („Službeni list SRJ“, br. 70/01 i 68/02 i „Službeni glasnik RS“, br. 58/04, 85/05, 85/05 – dr. zakon, 115/05, 49/07, 122/08, 20/09 – dr. zakon, 72/09 i 76/10) i odredbama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela („Službeni glasnik RS“, br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 – dr. zakon, 45/05, 61/05, 72/09 i 72/11 – dr. zakon) i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine („Službeni glasnik RS“, br. 67/03, 135/04, 61/05, 101/07 i 104/09), koje su važile do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 7[s1]
Ovaj zakon stupa na snagu 15. januara 2012. godine.

Samostalni član Zakona o izmenama
Zakonika o krivičnom postupku
(„Sl. glasnik RS“, br. 121/2012)
Član 3[s2]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Zakonika o krivičnom postupku
(„Sl. glasnik RS“, br. 32/2013)
Član 4[s3]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, izuzev odredbe člana 2. koja stupa na snagu 15. aprila 2013. godine.

Samostalni član Zakona o izmeni
Zakonika o krivičnom postupku
(„Sl. glasnik RS“, br. 45/2013)
Član 2[s4]

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Zakonika o krivičnom postupku
(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2014)
Član 8[s5]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Advertisements

Објављено фебруар 25, 2015 од стране Viktor Koss под Uncategorized

Омбудсман – стандарди за практично поступање   1 comment

http://wp.me/p3pD8b-av

erde-007

.

IOA Ombudsman logo

МУО СТАНДАРДИ ЗА ПРАКТИЧНО ПОСТУПАЊЕ

 

ПРЕАМБУЛА

 

МУО стандарди за практично поступање су засновани на етичким принципима који су садржани у Етичком кодексу МУОа.

Свака канцеларија омбудсмана треба да има Повељу или Основна начела своје организације, као основне документе прихваћене од стране главне управе, који дефинишу начела омбудсманске функције те организације и који су у сагласности са Стандардима за практично поступање МУОа.

 

СТАНДАРДИ ЗА ПРАКТИЧНО ПОСТУПАЊЕ

.

НЕЗАВИСНОСТ

 

1.1 Канцеларије омбудсмана и Омбудсман су независни од других тела.

1.2 Омбудсман нема ни један други положај ни у којој другој организацији која би могла да доведе у питање њихову независност.

1.3 Омбудсман има дискреционо право да све време одлучује да ли ће и како да поступа у погледу појединих случајева, развојних праваца или колективних случајева. Омбудсман може такође да иницира поступак на основу непосредног увида или свог директног сазнања.

1.4 Омбудсман има приступ свим информацијама и свим лицима у организацији, како је дозвољено по закону.

1.5 Омбудсман је овлашћен да изабере особље у Канцеларији омбудсмана као и да управља њеним буџетом и активностима.

.
НЕУТРАЛНОСТ И НЕПРИСТРАСНОСТ

 

2.1 Омбудсман је неутралан, непристрасан и несврстан.

2.2 Омбудсман чува своју непристрасност, поштење и објективност како у поступању са људима тако и приликом разматрања проблема. Омбудсман се залаже за поштено и равноправно поступање а не залаже се за корист ни једног лица или организације.

2.3 Омбудсман има дужност да неутрално извештава највиши могући ниво у организацији и да поступа независно од редовне структуре запослених.
Омбудсман не треба да извештава нити да буде структурално припојен ни једној себи подређеној јединици своје организације.

2.4 Омбудсман не ради ни у каквој доданој улози у организацији која би могла да доведе у питање његову омбудсманску неутралност. Омбудсман не треба да буде ни у једном формалном или неформалном удружењу у оквиру своје организације на начин који би могао да створи стварни или претпостављени сукоб интереса. Омбудсман нема никаквог личног интереса или користи, не црпе никакве добити или губитке из решења конкретног случаја.

2.5 Омбудсман је одговоран да разматра легитимне захтеве и и интересе свих лица на које утиче ситуација на коју се указује.

2.6 Омбудсман помаже развитку разних одговорних могућности за решавање проблема и омогућава вођење дискусије ради идентификовања најбољих опција.

.
ПОВЕРЉИВОСТ

 

3.1 Омбудсман чува све разговоре са онима који су затражили помоћ на стриктно поверљив начин и предузима све разумне кораке да обезбеди ту поверљивост, укључујући следеће:
Омбудсман не открива поверљиву комуникацију сем ако за то не добије дозволу у току неформалних разговора са омбудсманом, али и тада је све на чисто дирскреционој одлуци
Омбудсмана; Омбудсман не открива, и од њега се не сме ни захтевати да открије, идентитет било којег појединца који се обратио Канцеларији омбудсмана, нити Омбудсман открива информације које су прибављене на тај поверљив начин а које могу да доведу до идентификације било којег појединца који се обратио Канцеларији омбудсмана, без да је тај појединац дао дозволу; Омбудсман предузима специфичне активности само са изричитом дозволом лица о коме се ради и само у оквиру домена те дозволе, сем ако те активности могу да буду предузете на начин којим се не открива идентитет појединца који је контактирао Канцеларију омбудсмана. Једини изузетак од обавезе чувања поверљивости је када се покаже да предстоји непосредан ризик од наступања озбиљне штете, и где не постоји ни једна друга разумна опција. Омбудсман доноси оцену да ли заиста постоји такав ризик.

3.2 Комуникације између Омбудсман и других (до којих је дошло у време док се он налази у тој улози) се сматра обавезно поверљивом. Та обавеза је уједно и привилегија која припада само Омбудсману и Канцеларији омбудсмана, али не и странци с којом комуницира. Ти други се не могу одрећи поверљивости.

3.3 Омбудсман не сведочи ни у ком формалном поступку унутар те оргнаизације и уздржава се од сведочења у било којем формалном поступку изван те организације, ни у случају када је добио дозволу да то уради, па чак ни када постоји захтев да тако поступи.

3.4 Када Омбудсман прати случај систематично (нпр., прибавља повратне информације о кретању предмета, проблемима, друштвеним политикама и праксама), Омбудсман то ради на начин којим се не открива идентитет појединаца.

3.5 Омбудсман не води евиденцију са идентификационим подацима у корист своје организације.

3.6 Омбудсман чува информације (нпр. белешке, телефонске поруке, календаре заказаних обавеза) на безбедном месту и на безбедан начин, тако да су заштићени од увида других, (укључујући и управу), и има целовит, стандардизован начин уништавања таквих информација.

3.7 Омбудсман припрема сваки састанак и/или извештај на начин којим се обезбеђује поверљивост.

3.8 Комуникације учињене према омбудсману се не евидентирају за организацију. Обудсман се не понаша као заступник организације нити прихвата белешке у име органаизације. Ипак, омбудсман може да упути појединце на одговарајуће место на коме се могу начинити такве формалне белешке

.
НЕФОРМАЛНОСТ И ДРУГИ СТАНДАРДИ

 

4.1 Омбудсман функционише на неформалној основи користећи средстава као што су: слушање, прибављање и примање информација, идентификовање одговорних опција, и – са дозволом или на основу Омбудсманове дискреционе одлуке – ангажује се у неформалним интервенцијама као трећа страна. Када је то могуће, Омбудсман помаже људима да развију нове начине решавања сопствених проблема.

4.2 Као неформална институција која не води евиденцију, Омбудсман настоји да реши проблеме и да уочи процедуралне нерегуларности и /или када је то примерено, шире системске проблеме.

4.3 Омбудсман не доноси обабезујуће одлуке, обавезне смернице, нити формално пресуђује питања за организацију.

4.4 Омбудсман допуњава али не замењује ни један формални поступак. Обраћање Канцеларији омбудсмана је добровољно, и не представља корак који је обавезан у сваком жалбеном поступку или поступку у складу са програмима организација.

4.5 Омбудсман не учествује ни у једној формалној истрази или поступку пресуђивања. Формалне истраге треба да буду вођене од стране других. Када се захтева формална истрага, Омбудсман упућује појединце на одговарајуће институције или појединце.

4.6 Омбудсман идентификује правце развоја, питања и проблем који су настали поводом друштвених политика и поступака, укључујући разматрања потенцијалних будућих питања и проблема, без нарушавања поверљивости или анонимности, и даје одговорне препоруке онима који му се обраћају.

4.7 Омбудсман поступа у сагладности са МУО Етичким кодексом и Стандардима за практично поступање, обезбеђујући садашњи ниво професионализма континуираном едикацијом и омогућавањем свом особљу да учествују у професионалој обуци.

4.8 Омбудсман се труди да оправда поверење које је поверено Канцеларији омбудсмана.

 

http://wp.me/p3pD8b-av кратки клин

Објављено фебруар 14, 2015 од стране Viktor Koss под Правна основа - закони, међународне повеље, Uncategorized

Забрињавајуће непознавање релевантних закона – Влада – Повереник – Омбудсман   Leave a comment

http://wp.me/p3pD8b-9I

.

erde-007

.

MUP Srbije logo   жандармерија лого    ombudsman srbije - logo    VBA - logo   minist. odbrane

Сви поштују закон, али су закони противуставни комплекс хаоса

 

Да ли Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Заштитник грађана – омбудсман могу имати увид у сва документа са било којом ознаком тајности је важно питање, али потпуно небитно, ако не могу у случају тешке повреде права извршити било какав правни корак против такве тајности или праксе у целини. Другим речима, тајном се може прогласити све и свашта, до заштите кривичних дела или починиоца, а да таква информација остаје тајном и након упознавања са садржајем осталих контролних инстанци. Захваљујући начину законског уређења и посебно непромењене устаљене праксе у овој области бирократско-партократског државног администрирања употребе устаљене праксе посебне врсте строгог политичког децезинизма где се носилац права одлуке налази у централној позицији одлучивања на основу политичке субјективне или неке друге воље и циљева без реалне и делујуће демократске и правне контроле такве одлуке и посебно, што је најважније употребе правовременог ваљаног правног лека против  евентуалне незаконитости таквих одлука и права одлучивања. Законска регулатива даје широки простор и могућности таквој пракси кроз реално изузеће демократске контроле или права утуживања и тиме правовремене одбране загарантованих права и интереса, личних или колективних од евентуалне злоупотребе или последица из истих.

Одмеравање моћи по питањима важности у јавном, друштвеном и политичком животу контролних тела даје само привид демократске и активне праксе заштите права, али су последице по оштећене такве, да се њихова реална права и контрола злоупотребе, што је најважније, могућност утуживања практично изкључује. Разлог овоме је у суспензији уставних права и начела из начина формулације и уређења законске основе која дозвољава грубе повреде основних права потпуно невиних грађана под условом дејства давања тајности, могућности на основу закона широке заштите радњи у којима постоје елементи противзаконитости и противуставности, а које се бране дејством тајности. У смислу поштовања важеће законске основе, њене уставности и тиме уставности и законитости рада органа и институција под условом тајности и различитих операција и истрага у току, сви крше уставне основе, законска ограничења, укључујући и повереника за информације и омбудсмана. Међутим парадокс лежи у чињеници да је то кршење законитости законски засновано, јер закони носе у себи противречности (дозвољавање различитих кинструкција конкурентског права без довољне провере уставности)  који дају слободу оваквим облицима деловања власти и осталих органа и институција у поступку одлучивања.

Зато је тренутни сукоб у бити политички, мада се ради о веома битним питањима примене закона и посебно његове уставности у погледу реалне последице искључења низа права из могућности злоупотребе права кроз наизглед законску основу рада органа и институција. Укључујући и заштитника и повереника у врзино коло.

Право питање гласи, зашто ћути парламент и зашто контролни механизми парламента и заступљене странке никада не имају мишљење или став по оваквим питањима, који не би били политички у смислу страначке борбе, већ борбе око садржаја за уређење система из општег јавног интереса и интереса заштите права сваког грађанина или правног субјекта на основу јасно дефинисаних уставних начела, принципа и вредности.

Заштитник грађана не узима утицај на истражни поступак

У конкретном случају отворених питања након инцидента припадници жандармерије МУП и пррипадници ВБА – МО, јесте на основу члана 156 устава Р. Србије једино државни јавни тужиоц надлежан за провођење истражних радњи у погледу повреде права и починиоца истих. На државног јавног тужиоца нико не би смео да врши утицај, а он је једино обавезан да ислеђује кривичне радње и починиоце истих на основу устава и  закона. Посебно заштитник грађана је обавезан кодексом, стандардима и етичким принципима свог рада да сачува своју неутралност и да не учествије ни у једној формалној истрази или поступку пресуђивања. Тачка 4.5, неформалност и други стандарди, стандарда за практично поступање издатог од Међународног удружења омбудсмана, изричито налажу овакав приступ сваком конкретном случају. До завршетка случаја и коришћења свих расположивих правних средстава, омбудсман нема права осим у изричитим случајевима неимања других правних средстава да на било који начин утиче на цео поступак:

IOA Ombudsman logoнеформалност и други стандарди

4.5 Омбудсман не учествује ни у једној формалној истрази или поступку пресуђивања. Формалне истраге треба да буду вођене од стране других. Када се захтева формална истрага, Омбудсман упућује појединце на одговарајуће институције или појединце.

Приступ подацима истраге који су под одређеним степеном тајне из природе самог поступка рада државног тужиоца и интереса странака у поступку јесте право омбудсмана у праћењу случаја, али ова сазнања као у конкретном случају не значе право директног узимања било каквог утицаја на случај, ток истраге и суђења, посебно не кроз укључење јавности на начин како је то за време истражних радњи учинио омбудсман.

Закон о заштитнију грађана Р. С. у члану 17 став 3 дефинише неовлашћеност омбудсмана у поступку истражних радњи јавног тужиоца, што је још једно пооштравање обавезе из стандарда и начела рада омбудсмана, тачка 4.5, издатог од Међународног удружења омбудсмана.

III NADLEŽNOST

Član 17

Zaštitnik građana je ovlašćen da kontroliše poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave, ako se radi o povredi republičkih zakona, drugih propisa i opštih akata.
Zaštitnik građana je ovlašćen da kontroliše zakonitost i pravilnost rada organa uprave.

Zaštitnik građana nije ovlašćen da kontroliše rad Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, sudova i javnih tužilaštava.

Члан 25 закона о заштитнику грађана Р.С. одређује начин поступања омбудсмана у случају подизања притужбе од стране грађана. У конкретном случају омбудсман брани права припадника жандармерије као део система управе од поступања другог дела у систему управе и безбедности – ВБА – МО, што не би било спорно када би претходно била исцрпљена сва остала правна средства грађана као тужиоца (припадници жандармерије) који се обратио омбудсману ради заштите својих права као службеника извршних органа од стране радњи других службеника једне друге службе као дела укупне извршне власти.

На ово омбудсмана обавезују ставови 3 и 4 члана 25 закона о заштитнику грађана:

Član 25

Svako fizičko ili pravno, domaće ili strano lice koje smatra da su mu aktom, radnjom ili nečinjenjem organa uprave povređena prava može da podnese pritužbu Zaštitniku građana.
Ako se radi o povredi prava deteta, pritužbu iz stava 1. ovog člana u ime maloletnog lica može podneti njegov roditelj, odnosno zakonski zastupnik, a ako se radi o povredi prava pravnog lica, pritužbu može podneti lice ovlašćeno za zastupanje tog pravnog lica.

Pre podnošenja pritužbe podnosilac je dužan da pokuša da zaštiti svoja prava u odgovarajućem pravnom postupku.

Zaštitnik građana će uputiti podnosioca pritužbe na pokretanje odgovarajućeg pravnog postupka, ako je takav postupak predviđen, a neće pokretati postupak dok ne budu iscrpljena sva pravna sredstva.

Izuzetno, Zaštitnik građana može pokrenuti postupak i pre nego što su iscrpljena sva pravna sredstva, ako bi podnosiocu pritužbe bila naneta nenadoknadiva šteta ili ako se pritužba odnosi na povredu principa dobre uprave, posebno nekorektan odnos organa uprave prema podnosiocu pritužbe, neblagovremen rad ili druga kršenja pravila etičkog ponašanja zaposlenih u organima uprave.

Покретање поступка пре него што су исцрпљена сва правна средства у поступцима трајања унутрашње контроле оба министарства, одбране и унутрашњих послова за време трајања истражног поступка јавног тужиоца по истим питањима, а за која по закону о заштитнику грађана исти није овлашћен на основу члана 17,  може се различито тумачити у погледу мотивације омбудсмана. Политичка димензија давања позадине поступку у току у сваком случају није дозвољена у раду омбудсмана на шта га обавезује члан 10а

Član 10a

Zaštitnik građana i zamenik Zaštitnika građana ne mogu davati izjave političke prirode.

 Покретање поступка од стране заштитника је регулисано и чланом 28 који одређује када се поступак по притужби не покреће.

Član 28

Zaštitnik građana je dužan da postupi po svakoj pritužbi osim:

1) ako predmet na koji se odnosi pritužba ne spada u nadležnost Zaštitnika građana;
2) ako je pritužba podneta nakon isteka roka za podnošenje;

3) ako je pritužba podneta pre upotrebe svih raspoloživih pravnih sredstava, a nisu ispunjeni uslovi iz člana 25. stav 5. ovog zakona;

4) ako je pritužba anonimna;
5) ako pritužba ne sadrži potrebne podatke za postupanje, a podnosilac nedostatak ne otkloni ni u naknadnom roku određenom za dopunu pritužbe, niti se obrati službi Zaštitnika građana za stručnu pomoć u otklanjanju nedostatka.
Ako zbog nekog od razloga iz stava 1. ovog člana nema osnova za postupanje Zaštitnika građana, Zaštitnik građana će odbaciti pritužbu, o čemu je dužan da obavesti podnosioca, uz navođenje razloga za odbacivanje.

Остају неразјашњена питања мотива заштитника превременог покретања поступка, јер су услови члана 25 став 5 више него спорни пре завршетка свих истражних радњи тужилаштва и судског поступка у којем подносиоци тужбе заштитнику грађана као оштећени службеници могу да употребе сва правна средства укључујући и евентуалне жалбе вишим судовима за одбрану својих права.

Да ли је министраство одбарне односно надлежни министар требао да стави на располагање сва документа и доказе којима у овом случају располаже министраство је јасно питање са јасним одговором. Требало је и обавезно је по закону то да учини, али је спорно како се према тим документима у погледу истраге у току од стране јавног тужиоца треба опходити свако лице којем је дозвољен приступ документима са ознакама тајности укључујући и омбудсмана.

Овим се ни једној страни не даје ни за право ни за криво, али се указује на театрализам у начину презентације и узимања сопствене институционалне упитне улоге на основу закона и сопствених кодекса и стандарда, на једном до душе као и сваком значајном случају прекорачења употребе силе и других отворених питања у начину функционисања ситема безбедности у целини или по појединим питањима у вези чињења и нечињења учесника у правном спору, конкретно службених лица и једне и друге стране, припадника жандармерије и службених лица ВБА – МО. Али, ово су већ одвојена питања и предмет су пре свега даљњег институционалног уређења и контролне функције пре свега парламента и законодавца.

Међутим, и контролна улога парламента и надлежних одбора је у време истражног поступка, посебно под условима дејства тајности изричито законом забрањена. Члановима 19 Закона о основама уређења служби безбедности, као и чланом 38 закона о тајности података, чланови надлежног одбора немају право тражења информација о предметима у току поступка, под истрагом са или без псоебно одређене тајности.

И још једно битно подсећање на одредбе чланова 12 и 13 Закона о основама уређења система безбедности, прецизније улоге бироа за координацију, права секретара бироа и права Савета за националну безбедност. Државни тужиоц је по члану 12 члан бироа за координацију и у појединим поступцима по члану 13 истог закона обавезан извршавању упутстава и одлука Савета, односно бироа за координацију. Поменути члан 156 устава републике изкључује било какаву могућност узимања утицаја на слободну и самосталну функцију државног тужиоца. Државни тужиоц није одговоран никоме у свом раду осим уставу и законима у истраживању противправних радњи и починиоца истих, а ради одбране начела и принципа устава и закона у целини, што и јесте његова основна функција која се заснива на владавини права,  принципу поделе власти и узајамне контроле. дефинисане члановима 3 и 4 устава републике.

Јавни тужиоц у низу појединих случајева не мора бити ни позван од стране секретара бироа за координацију да испуни одлуку у случају конфликта интереса око појединих случајева и начина поступања у истрази и даље предузимању оптужнице. Из сасвим разумљивих разлога, посебо под законским цитираним условима, јавни тужиоц ће следити одлуке или без ње предпостављену вољу и интересе политичког носиоца права узимања утицаја на све државне органе или органе управе укључујући и тужиоца, што и јесте посебно спорно у погледу начина законских одредби дефинисаних поменутим члановима 12 и 13 Закона о основама уређења служби безебдности. Утицај политичке воље на тужилаштво носиоца функције политичке и извршне власти на основу закона о основама уређења служби безбедности је иза мске имена закона ушло у сасвим другу материју уставног права и редефинисање положаја и обавезе јавног тужиоца која мењају његови уставом загарантовану самосталност и слободу одлучивања искључиво на основу закона и устава.

Ово је само део перспектива које се налазе и иза овог случаја МУП-жандармерија – ВБА – МО у којем условно и полемично ради схватања проблема, сви раде и одлучују на основу закона, а закони допуштају и јачају систем хаоса и слободе и простора одлучивања носилаца политичке моћи одлучивања у хјерархији система власти и њене контроле. Није потребна никаква лоша воља или намера надлежних носилаца институционалне одлуке, као у конкретном случају минстара или омбудсмана, а да један инцидент, без обзира на оцену његове реалне тежине изазове непотребне сукобе или полемике које настају начином уређења законске и институционалне основе уређења система.

erde-007

.

Шабић: Омбудсману не треба сагласност тужиоца

РТС-лого1среда, 28. јан 2015,

Повереник Родољуб Шабић каже да заштитник грађана има право приступу било ком документу у овој земљи, те му зато не треба ничија сагласност, па ни министра ни тужиоца. Истиче да је неодржива тврдња да објављивање информација у складу са законом може да представља кривично дело „одавање војне тајне“.

Родољуб Шабић је, након конференције поводом 28. јануара, европског Дана заштите података о личности, рекао да се степен поверqивости односи само на неколико побројаних случајева, преноси Тањуг.

„Законом је предвиђен услов само за два највиша степена поверљивости и то у односу на четири или пет изричито побројаних случајева“, рекао је Шабић, након конференције поводом 28. јануара, европског Дана заштите података о личности.

Истиче да је потребно да се прође безбедносна провера највишег степена и добије сертификат које су Саша Јанковић и он прошли.

„Ја апсолутно не разумем збрку и гужву и идеју да би Тужилаштво ту имало шта да одобрава, а наравно само се по себи разуме да Јанковић, ја или било који државни функционер има право да се према поверљивим подацима који, ако су поверљиви, односе на одговарајући начин“, додао је Повереник.

Министар одбране Братислав Гашић је раније рекао да документацију коју му је затражио заштитник грађана Саша Јанковић не може да достави без сагласности Тужилаштва.

„Министарство одбране дезинформише јавност“

Шабић је раније данас саопштио да саопштење Министарства одбране у коме се објашњава непоступање по налогу повереника, представља дезинформисање јавности и показује, ако ништа друго, онда забрињавајуће непознавање релевантних закона.

Без обзира на то да ли је такво поступање Министарства одбране последица непознавања закона или свесног настојања да се изгради позиција у којој ће министарство само да одлучује кад хоће, а кад не да поступа по закону и обавезујућим одлукама надлежних, оно производи штету по нормално функционисање правног поретка, углед државе и самог министарства, наводи се у саопштењу.

Повереник за информације од јавног значаја каже да је с правног становништва неодржива тврдња да објављивање било којих информација на начин утврђен како Законом о слободном приступу информацијама тако и Законом о тајности података, може да представља некакво кривично дело „одавања војне тајне“.

У саопштењу се истиче и да је незаобилазна чињеница да су информације о цени и ефектима ремонта авиона од пре више година већ у више наврата биле доступне медијима и јавности преко конференција за штампу, јавних иступа и интервјуа ранијих министара и војних старешина.
Како се наводи, недавно је и министар у разговору са новинарима „одао“ податке о броју часова налета авиона, много актуелније од оних који су предмет налога.

Министарство одбране је јуче поводом позива повереника да Влада Србије непосредном принудом омогући извршење његовог решења којим се министарство обавезује да новинској агенцији Бета достави податке о цени ремонта и употребе авиона „миг 29″ у Војсци Србије нагласило да су још 27. новембра 2012. доставили информацију о цени ремонта авиона „миг-29″.

Како је наведено, објављивањем конкретних података о дежурству ваздухоплова, часовима налета, обуци и броју оспособљених пилота директно би се угрозили елементи националне безбедности Србије, јер су авиони „миг-29″ ангажовани у стално задејствованим снагама за контролу и заштиту суверенитета ваздушног простора наређењем које је степеновано ознаком тајности „Државна тајна“.

 …


minist. odbrane

Гашић: Јанковић није у праву

Politika - logo Тањуг

КОПАОНИК – Министар одбране Братислав Гашић поновио је данас тврдње да заштитник грађана Саша Јанковић није у праву у вези са инцидентом између Жандармерије и припадника војне полиције током прошлогодишње Параде поноса и поручио да ће се то видети када истрага буде готова.

„Не очекујем од Саше Јанковића да ће да се извини, али очекујем да, када буду завршили истрагу Тужилаштво и суд, да се види сва бескрупулозност, безобразлук и неистине које су изнете у претходном периоду”, рекао је Гашић новинарима на Копаонику.

Према његовим речима, грађани Србије могу да буду безбрижни, јер Министарство одбране, Војска Србија и Војнобезбедоносна агенција све што предузимају, чине у складу са законом.

На питање да ли су припадници војне полиције тог дана обезбеђивали брата премијера, Андреја Вучића, Гашић није желео да одговори.

MUP Srbije logoСтефановић: Суд ће донети одлуку, не желим опет полемику

БЕОГРАД – Министар унутрашњих послова Небјоша Стефановић поновио је данас да више неће да улази у полемике о случају који се десио за време Параде поноса и да је суд тај који доноси одлуку.

„Суд ће рећи ко је био у праву”, рекао је Стефановић и додао да не пресуђују ни министри нити било ко други, већ суд.

Он је на питање новинара, после састанка са Републичким јавним тужиоцем Загорком Доловац, навео да је све што је имао да каже рекао, као и да је Сектор за унутрашњу контролу МУП-а такође рекао своје.

Уптан за документа које је јуче објавило Министарство унутрашњих послова, он је рекао да је, све што је дозвољено омбудсману да објави, објавио и МУП и да су то документа исте правне снаге.

Стефановић је додао и да не коментарише предмет судског постпка.

Танјуг
објављено: 24.01.2015.

ombudsman srbije - logo §blitz002§VBA - logo

Сметња на везама заштитника грађана и ВБА

Министарство одбране неће да полемише са Јанковићем, јер је изјавио да има одобрење да контролише ВБА, али да то не чини, док Јанковић упозорава да ВБА има могућност да уништи документа о прислушкивању

Саша Јанковић (Фото Д. Јевремовић)

Још није познато да ли Војнобезбедносна агенција (ВБА) прислушкује „поједине политичке партије, синдикалне лидере и судије”. Заштитник грађана Саша Јанковић који је изнео те сумње још није обавио контролу ВБА по том питању, иако га из Министарства одбране подсећају да му је то омогућено и да је он самоиницијативно одбио.

„Јанковић је и сам рекао у разговору за ’Нин’ од прошле недеље да је ту контролну посету отказао”, наводе у Министарству одбране.

У овом министарству тврде за наш лист да је он одбио да контролише евентуално нелегално прислушкивање, јер му нису дати подаци о инцидентима за време Параде поноса. У министарству тврде да Јанковићу они нису достављени, како се не би угрозио кривични поступак и да се у вези са инцидентима за време Параде поноса обрати тужилаштву које води поступак.

Јанковић је јуче за „Политику” рекао да Војнобезбедносна агенција има могућност да уништи документа у свом поседу и да је до сада то могла да уради. На питање колико су проверљиви и релевантни подаци којима располаже, а тичу се евентуалног прислушкивања, он је казао да „што више времена пролази, шансе за објективно установљавање истине су све мање”.

– Као заштитник грађана имам законом прописано овлашћење да узмем изјаве од било ког њеног припадника и то повећава могућност да се веродостојност података које имам што објективније утврди – рекао је он.

Јанковић се јуче огласио у вези са питањима која смо му послали у уторак. Том приликом затражили смо да разговор за „Политику” обавимо уживо и послали му оквирне тезе и питања о којима бисмо причали. Он нам је јуче одговорио мејлом. За ова два дана, колико смо чекали на разговор са њим, Јанковић је давао изјаве за телевизије Н-1, Б 92, Радио Слободна Европа и дневни лист „Блиц”. На „Твитеру” је захвалио шефу Делегације ЕУ у Србији Мајклу Давенпорту који је написао да се очекује пуна сарадња свих институција са заштитником грађана и независним телима у оквиру закона.

Јуче смо Јанковићу послали мејлом и додатна питања када су наши саговорници из Министарства одбране навели да он има одобрење за контролу евентуалног прислушкивања. Није нам одговорио, тако да остаје питање да ли Јанковић уопште има одобрење да контролише ВБА и, ако је има, зашто то не чини, када већ тврди да постоји могућност да ова агенција уништи документа. У Министарству одбране сматрају Јанковићево понашање „врло неозбиљним” и додају да он одбија да помогне генералном инспектору војних служби безбедности да провери наводе.

У изјави за „Нин”, на коју се позивају у овом министарству, Јанковић је рекао да је крајем прошле године заказао прву системску контролну посету ВБА да би проверио незаконитости и неправилности до којих је дошао.

– Неке од њих су: бављење синдикалним вођама, војних и цивилних синдиката; бављење неким политичким странкама; оперативна обрада носилаца правосудних функција; приступање садржини комуникација без налога суда; неподношење кривичних пријава против високих руководилаца службе упркос сумњи да су незаконито присвојили новчана средства (уместо тога само пензионисање или смена); прекорачење надлежности контраобавештајном заштитом одабраних функционера ван система одбране; одговорност за милионску штету због неосноване оптужбе у афери „Панцир” – навео је Јанковић.

Он је додао да је због опструкције из Министарства одбране и ВБА у случају током прајда био принуђен да ту контролну посету откаже јер је, како каже, бесмислено ићи у контролу ако онај кога контролишете бира шта ће да вам да, а шта не.

Јанковић је дакле изјавио да може да контролише ВБА, а то не чини, па се отвара питање његових мотива за тешке оптужбе.

Цела прича о сумњама на нелегално прислушкивање добила је политичку конотацију, јер Јанковић има сазнања да се прислушкују „поједине политичке партије”. Уколико би се то испоставило тачним, онда би се с правом могло казати да је реч о огромној злоупотреби једне обавештајне службе. Али, с друге стране, веома је битно да сазнамо на коју политичку партију се односе подаци о евентуалном прислушкивању, јер се оваквом Јанковићевом изјавом ствара простор за политичка препуцавања и манипулације, а свакако није у опису посла заштитника грађана да отвара такву могућност.

Упитан на коју политичку партију се односе подаци, да ли на лидере, чланове или одборе, Јанковић је рекао да не може да контролише како ће ко да користи његове изјаве. Једино што може да учини јесте да се спрече нежељени ефекти и да му буде омогућено да спроведе контролу у складу са законом и саопшти њен исход.

– Ко је био мета незаконитог прикупљања података, то у овом моменту не могу да кажем. Поред свих других разлога и због тога што би то олакшало уништавање доказа који евентуално постоје – казао је Јанковић.

Уместо тога, на питања од уторка, он је рекао да не би ни обавештавао јавност да су сазнања о прикупљању података ВБА у оквирима закона.

– Такође, да ВБА први пут није одбила да достави тражена документа о појединачном случају у коме сам већ покренуо контролу и тиме прекинула процес демократске цивилне контроле свог рада, не бих обавештавао јавност о сазнањима све док не извршим ширу контролу и будем у могућности да саопштим њен исход: било афирмативан по ВБА или не – казао је Јанковић.

Као један од примера, он је навео да се чак и у извештајима Европске комисије о напретку Србије напомиње да је заштитник грађана, након системске контролне посете БИА пре неколико година, констатовао да та агенција у свом раду поштује закон и по правилу се придржава других прописа, што је за БИА било јако афирмативно.

Јанковић је пре неколико година у свом извештају о контроли написао да БИА није учествовала у поступку реизбора судија и тужилаца. Међутим, из записника са седнице Државног већа тужилаца видело се да је члан већа и тужилац за ратне злочине Владимир Вукчевић саопштио да је са тадашњим републичким јавним тужиоцем Слободаном Радовановићем „одржао састанак у БИА, на тему прикупљања података о достојности кандидата”. Касније су извори „Политике” из БИА тврдили да ова агенција ипак није учествовала у поступку реизбора и да осим документа са седнице Државног већа тужилаца, не постоји било какав писани траг или доказ да су се судије и тужиоци бирали на овај начин.

На питање да ли евентуално прислушкивање води по основу „националне безбедности” или за потребе кривичног поступка, Јанковић је рекао да „то у овом моменту не може да каже”.

Он је додао да за активности ВБА о којима је добио сазнања, не постоји наредба било ког судије, „а за неке никако не би ни смела да постоји”.

Он је додао и да је обавио неколико поступака контроле у којима је проверавао законитост и правилност поступања ВБА.

– У једном од њих сам утврдио неправилности, али не и незаконитост – рекао је Јанковић.

Душан Телесковић

———————————–

Стефановић: Не може Јанковић да тумачи шта је став МУП-а

БЕОГРАД – Министар унутрашњих послова Србије Небојша Стефановић поновио је данас да документа које је објавио заштитник грађана Саша Јанковић о нападу на премијеровог брата Андреја Вучића нису став његовог министарства.

„Саша Јанковић је погрешио. Следећи пут кад буде имао питање везано за МУП може да нас позове. Појаснићемо му шта знаци документ који смо му послали. Не може Заштитник грађана да тврди да је нешто став МУП-а, кад ја кажем да није”, рекао је он новинарима у Палати Србија након потписивања споразума МУП-а и Министарства финансија о сарадњи.

Како је истакао Стефановић, део који је занимљив Заштитнику грађана је сублимирани извештај припадника Жандармерије који су учествовали у том инциденту, који је потписао командант Жандармерије Миленко Божовић и на основу којег је поренут дисциплински поступак.

„Јел’ тако господине Божовићу?”, упита је министар унутрашњих послова команданта Жандармерије, који се налазио са његове леве стране.

„Ево може господин Божовић да вам објасни”, додао је Стефановић, након чега је командант Жандармерије потврдио његове наводе.

Божовић је објаснио да се ради о закључку о покретању дисциплинског поступка против жандарма, који је потписао након истраге и изјава припадника Жандармерије који су учествовали у том инциденту и анализе снимака Телевизије Н1.

Стефановић је претходно рекао да ј је Сектор унутрашње контроле спровео истрагу о том инциденту и да је дао своје мишљење, на основу које је поднета пријава против седам жандарма.

„Ми смо свој посао завршили и тај случај предали Тужилаштву. Ми више нећемо учествовати у овоме, ми смо рекли шта имамо”, рекао је министар унутрашњих послова Небојша Стефановић.

Омбудсман Саша Јанковић је јуче објавио део докумената МУП-а о инциденту током Параде поноса у Београду 28. децембра прошле године, на основу којих је поднео кривичну пријаву против двојице припадника Војне полиције.

На сајту www.ombudsman.rs објављени су закључци о покретању дисциплинског поступка које је потписао командант Жандармерије Миленко Божовић и извештај Сектора унутрашње контроле МУП-а о извршеним проверама по захтеву Првог основног јавног тужилаштва у Београд.

Како се наводи, заштитник је поводом раније изјаве министра унутрашњих послова Небојше Стефановића да наводи које је Јанковић изнео о инциденту постоје само у изјавама седморице припадника Жандармерије против којих је Сектор унутрашње контроле у МУП-у поднео пријаве, објавио „само део докумената” МУП-а који нису означени степеном тајности.

 

Politika - logo Бета

објављено: 23.01.2015.

.

erde-007

.

Bildergebnis für Polizei mit Schlagstock gif

Vreme logolink

Ombudsmanova krivična prijava

Zaštitnik građana sumnja da su dvojica pripadnika Uprave Vojne policije izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja, pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, neovlašćene istrage nakon incidenta na „Paradi ponosa 2014″

Ombudsman: ministar Gašić se podsmeva pravnom poretku Republike Srbije, istini i inteligenciji građana i time najozbiljnije narušava ugled Ministarstva odbrane

Zaštitnik građana ministru vojnom: «Jedan od dvojice vojnih policajaca, posle sukoba se svom nadređenom preko mobilne veze obratio sa ‘Šefe zeznuli smo, izvlači nas?’ Da li ste bili upoznati sa tim i kako se to objašnjava?»

Jel znate vi ko smo mi…

Krivične prijave protiv dvojice pripadnika Uprave Vojne policije

Reakcije tužilaštava: Tužbe protiv osmorice pripadnika Žandarmerije, odbačene prijave protiv «kobri»

Kuća ljudskih prava i demokratije: Apel Skupštini Srbije za smenu ministra koji ruše vladavinu prava Bratislava Gašića, Nebojše Stefanovića, Nikole Selakovića i Aleksandra Vulina

Demokratska stranka: Smeniti ministra vojnog Gašića i direktora VBA zbog prisluškivanja opozicionih i sindikalnih lidera i sudija od strane VBA

Transparentnost Srbija: Test postojanja pravne države;

Kuća ljudskih prava: Ministarstvo odbrane i VBA ruše pravni poredak u Srbiji

Kuća ljudskih prava i NUNS: Predstavnici vlasti vode hajku protiv Saše Jankovića

Demokratska stranka traži da vlada zaštititi Zaštitnika građana i da mu mogućiti nesmetan rad i otklanjanje svake mogućnosti fizičkog ili bilo kakvog drugog uticaja na njegov integritet

Srpska napredna stranka napada „lažne analitičare i razne dušebrižnike“;

„Slučaj Ombudsman“ u ogledalu NJUZ.net: «SNS – Funkcija nepotrebna jer građane već štiti Vučić»… …i u saopštenjima SNS protiv «raznih Pajtića, Jankovića i Kandićki»

OMBUDSMAN Dokumenti MUP-a u vezi sa incidentom tokom Parade ponosa

Videti takođe: DOKUMENT: Izveštaj o kontroli rada BIA u primeni mere tajnog nadzora

Odgovor BIA o postupanju po preporukama

DOKUMENTI MUP: Krivična prijava Sektora unutrašnje kontrole i službene beleške policajaca

Saopštenje Zaštitnika građana povodom nastavka opstrukcije postupka kontrole

Povodom incidenta tokom prošlogodišnje Parade ponosa, kada su se pripadnici Žandarmerije sukobili sa četiri lica od kojih su dva braća visokih javnih funkcionera, zaštitnik građana Saša Janković podneo je u sreda, 14 januara 2015. krivične prijave protiv dvojice pripadnika Uprave Vojne policije zbog napada na pripadnike Žandarmerije u vršenju službene dužnosti i pridružio se krivičnoj prijavi koju je policija, po nalogu tužilaštva, već podnela protiv sedmorice pripadnika Žandarmerije zbog torture i zlostavljanja nakon sukoba. Zaštitnik građana je takođe obavestio tužilaštvo da je Vojnobezbednosna agencija oduzela snimke video nadzora iz lokala u okolini i razgovarala sa svedocima događaja pre policajaca kojima je tužilaštvo naredilo da sprovedu istragu.

Policija je prethodno, po nalogu tužilaštva, protiv sedmorice pripadnika Žandarmerije podnela krivične prijave zbog ometanja vojnih lica u vršenju vojne dužnosti i zbog torture i zlostavljanja četvorice ljudi. Protiv još jednog pripadnika Žandarmerije policija je, takođe po nalogu tužilaštva, podnela krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja, jer je naredio intervenciju žandarmerijske jedinice i nije sprečio prekoračenje ovlašćenja.

Zaštitnik građana pokrenuo je postupak kontrole zbog kršenja ljudskih prava brutalnom i prekomernom upotrebom sile koja je javno prikazana na snimcima televizije N1 i delovima snimka koji je načinio službeni snimatelj Žandarmerije, što je izazvalo i opravdanu zabrinutost javnosti. Janković je utvrdio da u policijskim spisima stoji da su četvorica civilno obučenih lica pre prikazane brutalnosti odbili da poslušaju usmena naređenja, pokušali da probiju kordon, vređali pripadnike Žandarmerije, pretili im i fizički se sukobili sa njima. To stoji ne samo u izjavama svih policajaca sa lica mesta, već je navedeno kao činjenica u odlukama kojima su pripadnici Žandarmerije udaljeni s posla. Ipak, policija je po nalogu tužilaštva podnela krivične prijave samo protiv svojih pripadnika.

Zakon obavezuje Zaštitnika građana da, kada u postupku koji vodi nađe da u radnjama funkcionera ili zaposlenog u organu uprave ima elemenata krivičnog ili drugog kažnjivog dela, nadležnom organu podnese prijavu za pokretanje krivičnog ili drugog odgovarajućeg postupka.

Uprkos obavezi koja je izričito utvrđena Zakonom, Vojnobezbednosna agencija i Ministarstvo odbrane odbili su da Zaštitniku građana dostave sve podatke koje ima o ovom slučaju, potrebne da bi ombudsman ostvario svoju kontrolnu ulogu.

Zbog toga je Zaštitnik građana otkazao prethodno najavljenu kontrolnu posetu toj službi, tokom koje je trebalo da proveri istinitost niza drugih saznanja koja je dobio, a koja ukazuju na politizaciju rada, uplitanje u civilni život i pravosuđe, neprocesuiranje krivičnih dela i druge ozbiljne nezakonitosti i nepravilnosti u radu te službe.

( Zaštitnik građana. Krivične prijave protiv dvojice pripadnika Uprave Vojne policije sreda, 14 januar 2015 )

Tužbe protiv osmorice pripadnika Žandarmerije, odbačene prijave protiv «kobri»

„Prvo tužilaštvo je posle brižljive analize i sagledavanja svih dokaza priloženih uz krivičnu prijavu zaštitnika građana, i dokumentacije i podataka prikupljenih u predmetu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a po krivičnoj prijavi MUP-a, Sektora za unutrašnju kontrolu, protiv pripadnika žandarmerije, našlo da nema osnova za pokretanje postupka protiv prijavljenih lica Jovanovic Saše i Stanković Saše. Iz tog razloga krivična prijava je odbačena“, stoji u saopštenju. „Više javno tužilaštvo u Beogradu je dana 06.02 2015. godine optužilo osam pripadnika Žandarmerije zbog postojanja opravdane sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično delo napad na vojno lice u vršenju vojne službe u sticaju sa krivičnim delom zlostavljanje i mučenje, kao i za krivično delo zloupotreba službenog položaja vezano za njihovo učešće u dogadjaju od 28.09 2014. godine i održane Parade ponosa“, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

ZUMIRANJE 3: Jovo Bakić: Nažalost, ljudi u izvršnoj vlasti ne shvataju značaj institucije zaštitnika građana, ili je možda jako dobro shvataju, pa im je to neprijatelj

ZUMIRANJE 3: Jovo Bakić: Nažalost, ljudi u izvršnoj vlasti ne shvataju značaj institucije zaštitnika građana, ili je možda jako dobro shvataju, pa im je to neprijatelj

Dragoljub Žarković je istakao da bi pozicija zaštitnika građana trebalo da bude važna i da reprezentuje elitu. Posle njegovog dugotrajnog insistiranja u javnosti da od Vojno-bezbednosne agencije ne može da dobije odgovor šta se desilo u sukobu Andreja Vučića i Žandarmerije, ministar odbrane izjavio je da neće da mu odgovori jer je pitanje smešno. „Onda Jankovića malo-malo pa neko u javnosti čerupa. Poslanik SNS-a Vladimir Đukanović na TV Kopernikus priča o ombudsmanu kao o nekoj bitangi, ogovara čoveka najodvratnije. I sve vreme se provlači teza: ko je taj da pita nešto Vojnu bezbednost. To formiranje uverenja da zaštitnik građana ne sme ništa da pita VBA je opasno.“

Prema mišljenju Jove Bakića, to pokazuje odnos izvršne vlasti prema nezavisnim institucijama koje su formirane kao zastupnici javnosti: „To su tela koja služe za prevenciju zloupotrebe vlasti. Nažalost, ljudi u izvršnoj vlasti ne shvataju značaj te institucije, ili je možda jako dobro shvataju, pa im je to neprijatelj, pa mu pominju platu. Ali, njegova plata je zaslužena. On je dobro plaćen baš da vlast ili neka druga moć ne bi mogle da ga korumpiraju.“

(Više: Zumiranje 3: Nemamo elitu, imamo oligarhiju, nedelja 18. januar )

( Zaštitnik građana (Ombudsman) )

Videti takođe: „Slučaj Ombudsman“ u ironičnom ogledalu NJUZ.net: «SNS – Funkcija zaštitnika građana nepotrebna jer građane već štiti premijer Vučić»… …i u optužujućim saopštenjima SNS protiv «raznih Pajtića, Jankovića i Kandićki»

 

Ombudsman: ministar Gašić se podsmeva pravnom poretku Republike Srbije, istini i inteligenciji građana i time najozbiljnije narušava ugled Ministarstva odbrane

Uprkos na zakonu zasnovanom zahtevu Zaštitnika građana (čl. 29. st. 2. Zakona o Zaštitniku građana) da mu Ministarstvo odbrane dostavi „dokumentovane odgovore“ na pitanja od značaja za postupak koji vodi, ministar odbrane Bratislav Gašić odgovorio je na paušalan način, bez i jednog jedinog dokumenta koji potvrđuje navode iz odgovora.

Nedokumentovani odgovori ministra odbrane na pitanja o angažovanju pripadnika vojske i Vojnobezbednosne agencije (VBA) tokom i posle incidenta na dan Parade ponosa su do te mere suprotni dokumentaciji koju je Zaštitniku građana dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali i notornim – svima poznatim činjenicama i zdravom razumu da se može govoriti o podsmevanju pravnom poretku i zdravom razumu.

Tako, uprkos svim zvaničnim odlukama, detaljnim planovima angažovanja policijskih snaga i pisanim naredbama koje jasno i detaljno utvrđuju zadatke policije na svakom mestu tokom Parade ponosa, pa i na mestu gde se incident desio, ministar Gašić je Zaštitniku građana napisao da „na uglu ulica Svetozara Markovića i Resavske nije bio formiran nikakav kordon pripadnika Žandarmerije“, „niti je u tom delu grada sprečavan slobodan prolaz građana“. Tvrdnja ministra ne samo da protivreči dokumentima MUP-a, već i iskustvu svih građana koji su tuda prošli, te ministar očekuje da građani ne veruju ni svojim očima. Ministar Gašić, čak, govori o nepostojećem mestu, jer svaki Beograđanin zna, a ostali građani to mogu proveriti pogledom na mapu, da su ulice Svetozara Markovića i Resavska paralelne i ne formiraju nikakav ugao.

Ministar Gašić u odgovoru tvrdi da pripadnici VBA posle događaja nisu razgovarali sa svedocima! Ne samo da Izveštaj Sektora unutrašnje kontrole MUP konstatuje da su građani pripadnicima Policije, kada su po nalogu tužioca vršili predistražne radnje, rekli da su ih već ispitali pripadnici VBA i navodi podatke tih građana, već je ministar Gašić smetnuo sa uma da je na sednici Odbora za kontrolu službi bezbednosti rekao da je lično on doneo odluku o formiranju „mešovitog tima“ koji je prikupljao podatke i izjave o slučaju.

Ministar Gašić tvrdi i da su dva pripadnika Vojne policije bili na „primerenoj distanci od civila“ i da su u skladu sa Pravilom službe i Kodeksom časti pripadnika VS zaštitili život i zdravlje dvojici civila „kao i bilo kom građaninu“ koji bi se tu zatekao. Ministar Gašić tvrdi da su dvojica vojnih policajaca bili na zadatku „prethodnice obezbeđenja“. To je u suprotnosti kako sa krivičnom prijavom koju je nadležno tužilaštvo prihvatilo, tako i sa razumom. Činjenica je da u krivičnoj prijavi Sektora unutrašnje kontrole koju je nadležno tužilaštvo prihvatilo stoji da su vojni policajci bili na zadatku „da obezbeđuju prethodnice obezbeđenja predsednika Vlade RS, odnosno da izvrše pripremu njegovog dolaska u ulicu Krunska u Beogradu…“. Ali ministar Gašić piše da „ne postoji nikakvo obezbeđenje kao što je vojno obezbeđenje prethodnice obezbeđenja“, već su vojni policajci bili na zadatku „u svojstvu prethodnice neposrednog obezbeđenja predsednika Vlade RS“. „Prethodnica neposrednog obezbeđenja“ morala bi da znači da za njom idu neposredno obezbeđenje i štićena ličnost, a opštepoznato je da predsednik Vlade u tom momentu niti je bio u gradu, niti je trebalo da prođe tuda, niti je prošao, niti bi bilo koji profesionalac ili laik dopustio da najugroženija ličnost u zemlji šeta po obodu policijskog zaštitnog obruča u momentu kada se strahuje od nasilja na ulicama.

Ministar u odgovoru tvrdi i da nije bilo potrebe za koordinacijom aktivnosti vojske i policije na obezbeđivanju štićene ličnosti. Ishod incidenta ga jasno demantuje.

Ministar tvrdi i da nije nepravilno, tj. da ne postoje podaci a ni propisi koji zahtevaju profesionalnu distancu između pripadnika obezbeđenja i štićene ličnosti. Tvrdi i da pištolj koji je ispao pripadniku Kobri nije imao metak u cevi. Izveštaji i izjave sa lica mesta koje je Zaštitniku građana dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova tvrde drugačije.

Zaštitnik građana je želeo da uzme izjave od pripadnika Vojne policije koji su učestvovali u incidentu, na osnovu čl. 21. st. 2. Zakona o Zaštitniku građana. Međutim, ministar je odbio da Zaštitniku građana dostavi njihove kontakt podatke, pozivajući se na „važeće procesne zakone“ koji zahtevaju da oni budu pozvani „preko pretpostavljene komande, jedinice ili ustanove“. Međutim, procesni zakon koji reguliše postupak pred Zaštitnikom građana je Zakon o Zaštitniku građana, a ne Zakon o krivičnom postupku. Čak i da Zaštitnik građana vodi krivični, a ne postupak propisan Zakonom o Zaštitniku građana, ministar opet nije Zaštitniku građana dostavio podatke preko koje to „pretpostavljene komande, jedinice ili ustanove“ treba da pozove pripadnike vojne policije.

Ministar Gašić tvrdi i da vojna policija obezbeđuje predsednika Vlade RS kao bivšeg ministra odbrane na osnovu člana 53. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije i na osnovu člana 5. Uredbe o određivanju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata, te dodaje da on ima i obezbeđenje kao predsednik Vlade na osnovu člana 6. stav 1. tačka 1) i 6) Zakona o Vojnobezbednosnoj i Vojnoobaveštajnoj agenciji. Činjenica je da član 53 st. 1. Zakona o Vojsci Srbije glasi: „Poslove suzbijanja kriminaliteta, kontrole i održavanja vojnog reda i discipline, obezbeđenja najznačajnijih vojnih objekata, određenih lica, dokumenata i naoružanja, regulisanje i kontrolu vojnog putnog saobraćaja, protivterorističke zaštite u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, vrši Vojna policija.“ Opštepoznato je da predsednik Vlade nije i ne može biti funkcioner u sastavu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. I ostale odredbe propisa koje navodi ministar Gašić mogu se na sličan način analizirati i utvrditi njihova nepravilna primena u datom slučaju.

Konačno, u pogledu uporno ponavljanih izjava ministra odbrane da mu treba „saglasnost“ Tužilaštva da bi Zaštitniku građana dostavio podatke iz istrage, Zaštitnik građana skreće pažnju da je članom 38. Zakona o tajnosti podataka izričito propisano ko i pod kojim uslovima ima pravo da pristupi podacima iz krivične istrage, dok istraga traje. Zakonom je utvrđeno da su to državni organi koje bira Narodna skupština (što je i Zaštitnik građana), rukovodioci državnih organa koje bira Narodna skupština (što je i ministar odbrane), sudije Ustavnog suda i sudije. Uslovi za pristup, određeni Zakonom, su da su im ti podaci potrebni za postupak koji vode, da su prošli posebnu bezbednosnu proveru i da tim podacima pristupaju lično.

Odgovor ministra Gašića može se stručno osporiti i iz mnoštva dodatnih uglova. Količina nekompetentnosti i netačnosti u njemu je takva da se mora zaključiti samo jedno – ministar Gašić se podsmeva pravnom poretku Republike Srbije, istini i inteligenciji građana i time najozbiljnije narušava ugled Ministarstva odbrane i organa u sastavu.

( Analiza odgovora ministra Bratislava Gašića Zaštitniku građana petak, 13 februar 2015 15:59 )

DOKUMENT: Krivične prijave protiv dvojice pripadnika Uprave Vojne policije

DOKUMENT: Krivične prijave protiv dvojice pripadnika Uprave Vojne policije

Na osnovu čl. 20, st. 2. Zakona o Zaštitniku građana (Sl. glasnik RS br. 79/2005 i 54/2007), na osnovu saznanja koje sam stekao tokom postupka propisanog Zakonom, nalazeći da u radnjama zaposlenih u državnim organima ima elemenata krivičnog dela, podnosim

VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU

11 000 BEOGRAD

Ul. Savska br. 17a

KRIVIČNU PRIJAVU

Protiv

I

– S. S., zastavnik 1. klase, pripadnik Uprave vojne policije Vojske Srbije, VP …, drugi podaci već poznati Tužilaštvu ili se mogu službeno pribaviti

– S. J., stariji vodnik 1. klase, pripadnik Uprave vojne policije Vojske Srbije, VP …, drugi podaci već poznati Tužilaštvu ili se mogu službeno pribaviti,

zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo NAPAD NA SLUŽBENO LICE U VRŠENjU SLUŽBENE DUŽNOSTI iz člana 323 Krivičnog zakonika RS, tako što su se oglušili o usmena naređenja i, nastojeći da prođu kroz postavljeni kordon i uđu u restriktivni prostor koji su pripadnici Žandarmerije imali zadatak da štite, fizički sukobili sa pripadnicima Žandarmerije na zadatku. Pri tome su se S. i J. gurali sa pripadnicima Žandarmerije, primali i zadavali udarce rukama i nogama, upućivali pripadnicima Žandarmerije psovke i pretnje, a jednom od njih je, pošto su ga pripadnici Žandarmerije primenom fizičke sile i gumene palice oborili na asfalt, iz futrole ispao pištolj spreman za dejstvo (metak u cevi), ili je on taj pištolj potegao pa mu ga je udarcem palice pripadnik Žandarmerije izbio iz ruke.

II

Ovom organu poznato je da je postupajući zamenik tužioca VJT u Beogradu 9.10.2014. godine telefonski, a onda i 10.10.2014. godine na sastanku, naložio pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova da podnesu krivičnu prijavu protiv sedam pripadnika Žandarmerije zbog postojanja osnovane sumnje da su, kako je zamenik tužioca odredio kvalifikaciju, izvršili krivično delo NAPAD NA VOJNO LICE U VRŠENjU VOJNE SLUŽBE iz čl. 404. KZ RS u sticaju sa krivičnim delom ZLOSTAVLjANjE I MUČENjE iz čl. 137 KZ RS; kao i krivičnu prijavu protiv starešine koji je naredio intervenciju policijskim službenicima i to za krivično delo ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA iz čl. 359 KZ RS. Iz audio-video snimaka o događaju i ovaj organ stekao je osnovanu sumnju da su pojedini pripadnici Žandarmerije prekoračili službena ovlašćenja nepravilnom upotrebom službene palice, odnosno zadavanjem udaraca kada nije postojao napad na njih, druga lica ili objekte i prostor koji je trebalo obezbediti (ili ne u meri koja zahteva upotrebu sl. palice), a protivno čl. 6. u vezi sa čl. 7 Pravilnika o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude, „Sl. glasnik RS“ br. 19/2007, 112/2008 i 115/2014. Nakon što je sukob prestao povređenima nije pružena odgovarajuća medicinska pomoć iako su povrede bile vidne, a znakovi jakog bola nedvosmisleno pokazivani. Zbog toga se ovaj organ PRIDRUŽUJE krivičnoj prijavi protiv SEDAM pripadnika Žandarmerije (P. M., S. S., D. S., D. Đ., Z. G., B. L. i M. M., svi podaci poznati Tužilaštvu), samo u delu kojim se terete za krivično delo ZLOSTAVLjANjE I MUČENjE.

III

Pripadnici Vojnobezbednosne agencije su nakon događaja zaplenili snimke nadzornih kamera sa okolnih zgrada i lokala, uzimali izjave od civilnih lica iako Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji propisuje da u otkrivanju, istraživanju i dokumentovanju krivičnih dela (čl. 23. Zakona o VBA i VOA) pripadnici VBA mogu da preduzimaju radnje provera i utvrđivanje identiteta lica i identifikacija predmeta; traženje obaveštenja i privremeno oduzimanje predmeta samo kada su u pitanju krivična dela iz člana 6. stav 2. tač. 3) i 4) i člana 6. stav 3. tog zakona, što u ovom slučaju nije bio slučaj. Ovaj organ nema saznanja da li je usled tih nezakonitih radnji došlo i do neke zabranjene posledice potrebne da bi se ostvarilo biće nekog krivičnog dela, npr. ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA, POMOĆ UČINIOCU POSLE IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA od strane NN starešina i pripadnika VBA koji su naredili, odnosno sproveli nezakonite radnje. Sumnja o tome svakako postoji i treba je potvrditi ili opovrgnuti.

Okolnosti

Ocenjujući da je došlo do povrede ljudskih prava tokom događaja koji se desio 28.9.2014. u Beogradu (čl. 32. st. 1. Zakona o ZG), na osnovu saznanja iz sredstava javnog informisanja koja su prenela delimične snimke događaja, ovaj organ pokrenuo je prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane postupak kontrole poštovanja prava građana (čl. 24. st. 1. u vezi sa čl. 17. st. 1. Zakona o Zaštitniku građana). U toku postupka, a iz dokumentacije koju je, u skladu sa obavezama propisanom Zakonom, dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, ovaj organ pored saznanja od značaja za postupak koji vodi došao je i do saznanja koja ukazuju da je u radnjama zaposlenih u dva državna organa bilo elemenata krivičnih dela, zbog čega, u skladu sa obavezom propisanom članom 20. st. 2. Zakona o Zaštitniku građana, podnosi ovu krivičnu prijavu.

Prema podacima koje je u postupku, u skladu sa Zakonom propisanom obavezom, dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, S. i J. kretali su se 28.9.2014. godine u društvu dva građanina (A. V. i P. M., oba iz Beograda) pa su oko 11.20 časova na uglu ulica Svetozara Markovića i Birčaninove u Beogradu naišli na pripadnike Žandarmerije koji su bili na službenom zadatku obezbeđenja javnog skupa „Parade ponosa 2014″, a prema Planu angažovanja jedinica Žandarmerije na obezbeđenju javnog skupa „Parada ponosa 2014″ i drugim operativnim dokumentima. Prema podacima iz krivične prijave koju je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu podnela Uprava za poslove unutrašnje kontrole Policije, Sektora unutrašnje kontrole Policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, S. i J. bili su „po planu rukovodioca obezbeđenja predsednika Vlade Republike Srbije određeni sa zadatkom da obezbeđuju prethodnice obezbeđenja predsednika Vlade Republike Srbije, odnosno da izvrše pripremu njegovog dolaska u ulicu Krunska u Beogradu…“ iz čega proizilazi i da ni jedan od dva civila u njihovom društvu nije bio ličnost čiju su bezbednost bili zaduženi da štite. Isto proizilazi i iz javnih izjava predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića (na konferenciji za štampu održanoj istog dana) i iz naknadnih izjava ministra odbrane Bratislava Gašića (izjave dostupne na internet servisu „Jutjub“), kada su ti visoki funkcioneri izjavili da S. i J. u vreme događaja nisu obezbeđivali brata predsednika Vlade tokom opisanog događaja.

Na osnovu svih saznanja koje ovaj organ ima, a što će se tokom krivičnog postupka tačno utvrditi, do događaja je došlo tako što je grupa od četvoro prišla kordonu u nameri da prođe u restriktivni prostor; pripadnik Žandarmerije štitom je grubo odgurnuo civilno lice za koje je procenio da mu se suviše približilo (civilno lice je, moguće je, imalo nameru da se legitimiše iz neposredne blizine), nakon čega su S. i J. pokušali da se umešaju između civilnog lica i pripadnika Žandarmerije, gde su reagovali primenom sile drugi pripadnici Žandarmerije čime je otpočeo fizički sukob tokom koga je naišla dodatna jedinica Žandarmerije čiji su pripadnici intervenisali videći sukob kolega sa civilno obučenim licima. U sukobu je sedmoro ljudi zadobilo povrede.

U pogledu postupanja pripadnika Vojnobezbednosne agencije nakon događaja, ovaj organ nije mogao da utvrdi bliže okolnosti i identitet naredbodavaca i izvršitelja sl. radnji provera i utvrđivanje identiteta lica i identifikacija predmeta; traženje obaveštenja i privremeno oduzimanje predmeta jer su Vojnobezbednosna agencija i Ministarstvo odbrane izričito i pisano odbili da izvrše Zakonom propisanu obavezu (21. st. 1 i 29. čl. 2. Zakona o Zaštitniku građana) da odgovore na sve zahteve ovog organa, kao i da dostave sve tražene informacije i spise u roku koji on odredi, odnosno da dostave sve podatke od značaja za postupak koji ovaj organ vodi, odnosno koji su potrebni za ostvarivanje cilja njegovog preventivnog delovanja, bez obzira na stepen njihove tajnosti (dostavljanje tih podataka ne bi bilo u suprotnosti sa bilo kojim zakonom). Zbog takvog kršenja Ustava i Zakona od strane MO i VBA otežana je kontrola rada organa uprave i utvrđivanje propusta u zakonitosti i pravilnosti njihovog rada na štetu ljudskih prava, što je Ustavom i Zakonom propisana nadležnost Zaštitnika građana. Iz dostupnih dokumenata MUP RS vidljivo je da su pripadnici VBA tražili obaveštenja od građana koji su mogli biti svedoci događaja, te da su zaplenili snimke video nadzora iz obližnjih filijala Komercijalne banke i Alpha Bank.

Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo je, u skladu sa obavezom propisanom članovima podatke (kopije spisa) o događaju u ulici Svetozara Markovića u Beogradu, u blizini kućnog broja 54 koji se desio 28. 9. 2014. godine u periodu između 11 i 12 časova, na osnovu kojih podataka je i sačinjena ova prijava.

ZAŠTITNIK GRAĐANA

Saša Janković

PRILOZI:

105 kom

( Krivične prijave protiv dvojice pripadnika Uprave Vojne policije, sajt Ombudsmana 14. januar

***

DOKUMENT: Izveštaj o kontroli rada BIA u primeni mere tajnog nadzora

DOKUMENT: Izveštaj o kontroli rada BIA u primeni mere tajnog nadzora

SIŽE

U primeni mere tajnog pretresa, BIA poštuje Ustavnu garanciju nepovredivosti stana.

Tajni pretres BIA vrši onako kako je ta mera uređena podzakonskim aktima Agencije i po odluci svog direktora. Meru tajnog pretresa nužno je urediti zakonom i propisati da može da se sprovodi samo po odluci suda ili drugog organa nezavisnog od BIA. Mora se unaprediti znanje pripadnika BIA i unutrašnja kontrola kako prilikom primene mere tajnog pretresa ne bi bilo slučajeva prekoračenja postojeće odluke. Potrebno je preispitati i unaprediti tumačenje pojma „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ u radu BIA, a u skladu sa ustavnim garancijama ljudskih prava i vrednostima demokratskog društva. Potrebno je unaprediti procedure i informatičke programe kako bi mogućnost zloupotreba i grešaka prilikom administrativne obrade poverljivih dokumenata bila smanjena.

Ispunjavanje zakonskih obaveza BIA (omogućavanje pristupa prostorijama i podacima, razgovor sa rukovodstvom pripadnicima i) i saradnja sa Zaštitnikom građana uopšte u postupku kontrole ostvareni su na nivou najboljih evropskih praksi.

UVOD

Nakon informacija u javnosti o tome da je BIA primenjivala meri tajnog pretresa u većem broju slučajeva, Zaštitnik građana odlučio je da sprovede postupak kontrole rada BIA u pogledu zakonitosti i pravilnosti primene te mere. Pri donošenju te odluke, uzete su u obzir: – Sadržina mere „tajnog pretresa“ koja je takva da omogućava značajno zadiranje u prava koja proističu iz prava na privatni život , – Činjenica da mera „tajnog pretresa“ nije izričito propisana zakonom, niti su uslovi za njenu primenu, način primene, te obrada i korišćenje rezultata uređeni zakonom, već podzakonskim aktima koji nose visok stepen tajnosti, što ugrožava načelo zakonitosti u radu i povećava opasnost od nepravilne primene propisa i kršenja prava građana.

TOK

Postupak kontrole otpočeo je dopisom Zaštitnika građana br. 614-506/14 od 27.3.2014. godine kojim je, u skladu sa čl. 29. st. 1 Zakona o Zaštitniku građana, BIA obaveštena o pokretanju postupka kontrole, te sa predmetom i ciljem kontrole.

Dana 16. 4. 2014. godine Zaštitnik građana održao je pripremni sastanak sa direktorom BIA na kome je predočen planirani tok kontrole.

Zaštitnik građana je direktoru BIA 22.4.2014. godine uputio dopis kojim je precizirao radi delotvornosti, vrstu podataka i saznanja koje Agencija treba da pruži radi ostvarivanja cilja postupka kontrole.

Dana 12.5.2014. godine Zaštitnik građana je, u prostorijama BIA, izvršio neposredan uvid u rad pisarnice u kojoj se administrativno obrađuju predmeti sa dokumentima koji su klasifikovani kao tajni. U sklopu kontrole rada pisarnice, Zaštitnik građana je obavio razgovor i sa rukovodiocem u BIA za informatičke poslove.

U pisarnici, Zaštitnik građana je neposredno pristupio podacima o svim postupcima u kojima je, tokom perioda od godinu dana do dana vršenja nadzora, BIA primenjivala meru tajnog pretresa ili je primena te mere bila odobrena. Od svih postupaka, Zaštitnik građana je odabrao reprezentativan uzorak od 9 slučajeva, imajući kao kriterijume vreme primene mere, mesto primene mere, vrstu protivpravne radnje koja je u predlogu za primenu mere navedena kao razlog zbog koga se primena mere traži, te državljanstvo osoba prema kojima su mere primenjene, vodeći računa o tome da obuhvati što različitije slučajeve.

Neposredno zatim, u posebnu prostoriju preneto je izabranih 9 predmeta, sa kompletnom dokumentacijom, gde je Zaštitnik građana izvršio uvid u njihovu sadržinu, ostvarujući kontrolu zakonitosti i pravilnosti postupanja Agencije u primeni mere tajnog pretresa. U razmatranju dokumentacije, dodatne informacije i pojašnjenja pružala su četiri predstavnika BIA. U svakom od predmeta razmatran je predlog za sprovođenje mere tajnog pretresa, odluke o odobravanju mere i izveštaj o sprovedenoj meri (kada je sprovedena), a u pojedinim slučajevima, u kojima su pored mere tajnog pretresa primenjivane i druge tajne mere i postupci, vršen je uvid i u dokumente o primeni tih mera i postupaka.

Zaštitnik građana je 27. avgusta 2014. godine uputio BIA Nacrt izveštaja na komentar, radi ispravljanja eventualnih faktičkih netačnosti ili nepreciznosti i ukazivanja na eventualne delove Nacrta koji bi trebalo da budu izostavljeni jer sadrže podatke ili okolnosti podobne da ukažu na podatke koji, prema zakonu, ne smeju da budu dostupni javnosti.

Direktor BIA je Zaštitnika građana 29. avgusta 2014. godine obavestio da smatra da Nacrt izveštaja ne sadrži činjenične greške, niti delove koji zahtevaju brisanje sa stanovišta zaštite tajnih podataka i primene načela konspirativnosti u radu Agencije izuzev delova koje od javnosti, u skladu sa zakonom, izuzme sam Zaštitnik građana kako ne bi ugrozio ostvarivanje cilja postupaka koji su u toku.

Dana 3. septembra 2014. godine utvrđen je konačan tekst Izveštaja, i dostavljen BIA, kao i restriktivni tekst Izveštaja, koji je upućen u Narodnu skupštinu i stavljen na uvid javnosti.

NALAZI

1. Poštovanje ustavne garancije nepovredivosti stana

Iskaz BIA: Direktor i ovlašćeni pripadnici BIA izjavili su Zaštitniku građana tokom kontrole u više navrata da se tajni pretres nikada ne vrši u domu (kući, stanu), niti prostoru koji se može upodobiti sa domom, jer bi to predstavljalo zadiranje u Ustavom garantovanu nepovredivost stana , u kom slučaju bi se moralo postupati u skladu sa Ustavnom garancijom nepovredivosti stana, odnosno pribaviti odluka suda i obezbediti prisustvo svedoka, a što bi predstavljalo meru pretresa, a ne tajnog pretresa.

Utvrđeno stanje: Tokom kontrole, detaljnim uvidom u reprezentativan broj slučajeva, nije ustanovljen ni jedan slučaj u kome je BIA meru tajnog pretresa vršila u stanu, odnosno domu.

Zaključak:

U primeni mere tajnog pretresa BIA poštuje ustavnu garanciju nepovredivosti stana.

2. Zakonitost i pravilnost mere tajnog pretresa

Propisi: Zakon o BIA ne uređuje posebno primenu mere tajnog pretresa, već je ona uređena unutrašnjim aktima Agencije koji imaju oznaku poverljivosti i nisu dostupni javnosti. Uvidom u unutrašnje akte koji uređuju (i) postupak tajnog pretresa, utvrđeno je da je njima posebno uređeno predlaganje, sprovođenje i izveštavanje o primeni mere tajnog pretresa, kao i njena sadržina. Postupak odlikuje višestepenost.

Utvrđeno stanje: Uvidom u izabrane slučajeve, utvrđeno je da svi sadrže predloge za primenu mere tajnog pretresa, odluke o odobravanju mere i, kada je tajni pretres i obavljen, izveštaje o primeni mere. Predlozi za primenu mere sadrže jasna i razumljiva obrazloženja, a u proceduri odobravanja predloga postoji višestepenost unutar Agencije. Predlog uvek konačno odobrava, u skladu sa unutrašnjim propisima Agencije, direktor ili zamenik direktora. Primena mere počinje nakon što je mera odobrena i završava se u ostavljenom roku ili se ne sprovodi ako za to nije bilo uslova. O sprovedenoj meri izrađuje se izveštaj koji sadrži opis primene mere i rezultate.

Zaključak:

Postupak (procedura) primene mere tajnog pretresa, uređen podzakonskim aktima BIA, u Agenciji se u praksi poštuje.

3. Potreba za unapređenjem poštovanja prava građana u pogledu primene mere tajnog pretresa (mišljenje i preporuka)

Imajući u vidu prirodu i sadržinu mere tajnog nadzora, odnosno intenzitet i širinu zadiranja u privatnost građana koje ona proizvodi, a s obzirom na značaj načela zakonitosti i pravne sigurnosti u primeni mera kojima se ograničavaju ljudska prava, daju se

Mišljenje i preporuke:

Potrebno je da se mera tajnog nadzora propiše zakonom, te njime između ostalog, urede uslovi za primenu te mere, kao i način upotrebe rezultata koji se njome postignu.

Potrebno je zakonom propisati da saglasnost za primenu te mere daje organ nezavisan od BIA, pri čemu se mora osigurati hitnost u postupanju.

4. Primena drugih posebnih mera uz meru tajnog pretresa

Neposredno pre, tokom i nakon primene mere tajnog pretresa, zbog prirode te mere često postoji potreba i mogućnost da se zadre u privatnost građana u sadržini ili na neki od načina za koji je, u skladu sa propisima, potrebna posebna prethodna odluka suda. U više kontrolisanih slučajeva i uočeno je da je BIA, tokom primene mere tajnog pretresa, primenila i meru kontrole sadržine i drugih podataka o komunikaciji, za šta je bila pribavljena prethodna odluka suda.

Međutim, utvrđen je jedan slučaj (postupanje BIA u njemu i dalje je u toku) u kome je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Predstavnici BIA su Zaštitniku građana taj slučaj objasnili propustom operativnog radnika. Međutim, iako je pre kontrole od strane Zaštitnika građana dokument u kome je zabeleženo nezakonito postupanje razmatralo više instanci unutar Agencije, ni jedna od njih nije uočila propust niti su preduzete mere da se nepropisno pribavljeni podaci unište, a postupanje pripadnika ubuduće upodobi zakonu. Zaštitnik građana je, konstatujući propust, razmatrao okolnosti slučaja i ocenio da su one takve da bi BIA, da je u skladu sa zakonom od nadležnog suda tražila odluku kojom se odobrava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, takvu odluku, koliko se to može razumno pretpostaviti (na osnovu postojeće prakse) i dobila.

Zaključak i preporuke:

Po pravilu, kada pre, u toku ili nakon primene mere tajnog pretresa postoji potreba da se ograniči neko pravo ili slodoba na način i u meri za koju je zakonom kao uslov propisana prethodna odluka suda, BIA takvu odluku prethodno i pribavi. Utvrđeno je i odstupanje od tog pravila, koje se obrazlaže greškom.

Potrebno je, obukom zaposlenih i jačanjem unutrašnje kontrole, sprečiti slučajeve ograničavanja prava građana mimo zakonom utvrđene procedure i uslova, bilo iz neznanja, nepažnje ili iz drugih razloga.

Odgovorne za ustanovljeni propust nužno je na odgovarajući način sankcionisati i o tome obavestiti Zaštitnika građana.

Podatke pribavljene primenom mere za koju nisu bili ispunjeni formalni ili suštinski uslovi, potrebno je bez odlaganja uništiti i o tome obavestiti Zaštitnika građana.

U jednom od razmatranih slučajeva, Agencija je primenila meru tajnog pretresa istovremeno sa nizom drugih posebnih mera i postupaka iz svoje nadležnosti za čije preduzimanje je potrebna prethodna odluka suda. Kontrolom je utvrđeno da je svaka od mera obuhvaćena prethodnom odlukom sudije za prethodni postupak, u skladu sa zakonom.

Međutim, iako je sudija za prethodni postupak, na osnovu obrazloženog predloga BIA, pokrenuo krivični postupak i doneo odluku o primeni određenih mera iz nadležnosti BIA kojima se ograničavaju Ustavom zagarantovana ljudska prava, Zaštitnik građana stava je da je u konkretnom slučaju primena mera, iako zakonita, bila nepravilna.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Aktivnosti koje su navedene kao razlog za primenu posebnih mera (a na osnovu čega je sud, činjenica je, te mere odobrio), Zaštitnik građana smatra svojstvenim demokratskom društvu i lišenim elemenata protivpravnosti.

Preporuka:

Potrebno je da BIA preispita i unapredi svoje tumačenje pojma „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, a u skladu sa demokratskim tekovinama i suštinom slobode xxxxxxxxxxxxxxxxxx, kako su one predviđene i zaštićene Ustavom Srbije i ratifikovanim međunarodnim dokumentima.

5. Rad pisarnice sa poverljivim predmetima

Zaštitnik građana je neposredno pristupio pisarnici u kojoj se administrativno obrađuju poverljivi predmeti, izvršio neposredan uvid u način rada, pristupio programu za evidentiranje i administrativno upućivanje predmeta, te razgovarao sa radnicima u pisarnici koji su odgovorili na sva postavljena pitanja.

Pisarnica je organizovana i opremljena dobro, a radnici su upoznati sa svojim dužnostima i procesom rada.

Zaštitnik građana je uočio da je relativno jednostavnom manipulacijom moguće promeniti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a da to u redovnim kasnijim izveštajima o predmetu nije vidljivo. Administrator sistema rekao je Zaštitniku građana da se svi propusti u programima identifikuju tako što „xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.“

Preporuka:

Potrebno je unaprediti procedure i informatičke programe se otklonila mogućnost da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ne bude posebno istaknuta u odgovarajućim izveštajima.

Potrebno je redovno organizovati xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

ZBIRNO ZAKLjUČCI, MIŠLjENjA I PREPORUKE

1. U primeni mere tajnog pretresa BIA poštuje ustavnu garanciju nepovredivosti stana.

2. Postupak (procedura) primene mere tajnog pretresa, uređen podzakonskim aktima BIA, u Agenciji se u praksi poštuje.

3. Potrebno je da se mera tajnog nadzora propiše zakonom, te njime između ostalog, urede uslovi za primenu te mere, kao i način upotrebe rezultata koji se njome postignu.

4. Potrebno je zakonom propisati da saglasnost za primenu mere tajnog pretresa daje organ nezavisan od BIA, pri čemu se mora osigurati hitnost u postupanju.

5. Po pravilu kada pre, u toku ili nakon primene mere tajnog pretresa postoji potreba da se ograniči neko pravo ili slodoba na način i u meri za koju je zakonom kao uslov propisana prethodna odluka suda, BIA takvu odluku prethodno i pribavi. Utvrđeno je i odstupanje od tog pravila, koje BIA obrazlaže pojedinačnom greškom i iz okolnosti to i proizilazi.

6. Potrebno je, obukom zaposlenih i jačanjem unutrašnje kontrole, sprečiti slučajeve ograničavanja prava građana mimo zakonom utvrđene procedure i uslova, bilo iz neznanja, nepažnje ili iz drugih razloga.

7. Odgovorne za ustanovljene propuste nužno je na odgovarajući način sankcionisati, i o tome obavestiti Zaštitnika građana.

8. Podatke pribavljene primenom mere za koju nisu bili ispunjeni formalni ili suštinski uslovi, potrebno je bez odlaganja uništiti i o tome obavestiti Zaštitnika građana.

9. Potrebno je da BIA preispita i unapredi svoje tumačenje pojma „xxxxxxxxxx xxxxxxxx“, a u skladu sa demokratskim tekovinama i suštinom slobode xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kako su one predviđene i zaštićene Ustavom Srbije i ratifikovanim međunarodnim dokumentima.

10. Potrebno je unaprediti procedure i informatičke programe se otklonila mogućnost da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ne bude posebno istaknuta u odgovarajućim izveštajima.

11. Potrebno je redovno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BIA će o postupanju po preporukama obavestiti Zaštitnika građana u roku od 60 dana od dana prijema ovog akta.

ZAŠTITNIK GRAĐANA

Saša Janković

( Izveštaj o kontroli rada Bezbednosno-informativne agencije u primeni mere tajnog nadzora )

Odgovor BIA o postupanju po preporukama

Republika Srbija ZAŠTITNIK GRAĐANA – gospodin, Saša Janković – B e o g r a d REPUBLIKA SRBIJA ZAŠTITNIK GRAĐANA Deligradska 16 Predmet: Kontrola rada Bezbednosno-informativne agencije u primeni mere tajnog nadzora od strane Zaštinika građana, izveštaj o postupanju po preporukama – dostavlja se

Veza: Vaš akt del. broj 25507 od 3. septembra 2014. godine

Poštovani gospodine Jankoviću, u vezi sa Vašim aktom pod navedenim brojem od 3. septembra 2014. godine ~ Izveštaj o kontroli rada Bezbednosno-informativne agencije (Agencija) u primeni mere tajnog nadzora, čiji su sastavni deo Zbirni zaključci, mišljenja i preporuke izraženi u c. tačaka, u skladu sa članom 31. stav 3. Zakona o zaštitniku građana („Službeni glasnik RS“, br. 79/05 i 54/07), u roku propisanom ovim članom, obaveštavamo Vas u smislu postupanja Agencije pr preporukama, o sledećem:

– U pogledu tač. 3. i 4. Zbirnih zaključaka, mišljenja i preporuka iz Izveštaja, koje sadrže preporuku zakonskog propisivanja metode tajnog pretresa, odnosno preporuku zakonskog propisivanja da odobrenje za primenu ove metode daje autoritet nezavisan od Agencije, njeno ispunjavanje je neposredno vezano za donošenje novog zakona, o Agenciji ili jedinstvenog zakona koji bi uredio bezbednosno-obaveštajnu zajednicu Republike Srbije, što zahteva određeno vreme i ne zavisi isključivo od Agencije, uzimajući u obzir propisanu proceduru izrade, predlaganja, usvajanja i objavljivanja zakonskih propisa.

– U pogledu tačke 6. Zbirnih zaključaka, mišljenja i preporuka iz Izveštaja, koja sadrži preporuka da se obukom zaposlenih i jačanjem unutrašnje kontrole, spreče slučajevi ograničavanja prava građana mimo zakonom utvrđene procedure i uslova, bilo iz neznanja, nepažnje ili iz drugih razloga, Agencija je intenzivirala organizovanje specijalnih edukativnih programa u svom nastavnom centru koji imaju za cilj podizanje nivoa stručnosti i profesionalnosti pripadnika koji učestvuju u postupku predlaganja i primene posebnih metoda i postupaka. Takođe, najnovijim odlukama direktora Agencije, kadrovski je ojačana služba Glavnog unutrašnjeg kontrolora, popunom svih sistematizovanih radnih mesta.

– U pogledu tačke 7. Zbirnih zaključaka, mišljenja i preporuka iz Izveštaja, koja sadrži preporuku da se odgovorni za ustanovljeni propust u jednom slučaju koji je bio predmet kontrole, na odgovarajući način sankcionišu, Agencija je pokrenula propisani postupak za ovakve situacije, koji ima za cilj utvrđivanja postojanja odgovornosti i eventualno sankcionisanje odgovornih.

– U pogledu tačke 8. Zbirnih zaključaka, mišljenja i preporuka iz Izveštaja, koja sadrži preporuku da se podaci pribavljeni primenom mere za koju nisu bili ispunjeni formalni ili suštinski uslovi unište,xxxxxxxxxxxx u Agenciji, na osnovu odluke direktora, izvršila je uništavanje svih primeraka dokumenta koji je sadržao ove podatke, u papirnoj i elektronskoj_formi – u prilogu dostavljamo Izveštaj xxxxxxxxx.

– U pogledu tačke 9. Zbirnih zaključaka, mišljenja i preporuka iz Izveštaja, koja sadrži preporuku za preispitivanjem i unapređivanjem tumačenja određenih relevantnih bezbednosno-obaveštajnih pojmova u skladu sa demokratskim tekovinama i Ustavnim garancijama, Agencija je u okviru aktivnosti preduzetih u cilju ispunjavanja preporuke iz tačke 6., kroz edukovanje zaposlenih i podizanje profesionalnih standarda, preduzela mera na. ispunjavanju ove preporuke.

– U pogedu tačke 10. i 11. Zbirnih zaključaka, mišljenja i preporuka iz Izveštaja, koje sadrže preporuke u pogledu unapređivanja procedura i informatičkih programa Agencija preduzima aktivnosti na stalnom osavremenjivanju programa, kako bi se eventualni propusti ne samo identifikovali već u što većoj meri onemogućili.

S’ poštovanjem,

DIREKTOR

Adeksandar Đorđević

Prilog: Kao u tekstu

( Odgovor Bezbednosno-informativne agencije o postupanju po preporukama )

Obaveštenje Zaštitnika građana o završetku postupka

Obaveštenje Zaštitnika građana o završetku postupka

BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA Aleksandar Đorđević, direktor

11000 BEOGRAD Ul. Kraljice Ane b.b.

Veza: akt br. 15-11429 od 31. 10. 2014. godine.

Poštovani g. Đorđeviću,

Primio sam Vaš akt br. 15-11429 od 31. 10. 2014. godine, kojim ste me informisali o postupanju po preporukama sadržanim u Izveštaju o kontroli rada Bezbednosno-informativne agencije u primeni mere tajnog nadzora 614-506/14 od 03. 09. 2014. godine.

S obzirom da je Bezbednosno-informativna agencija postupila u skladu sa preporukama, na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o Zaštitniku građana („Službeni glasnik RS“, br. 79/2005 i 54/2007) upućujem vam

O B A V E Š T E Nj E O Z A V R Š E T K U P O S T U P K A

U očekivanju nastavka uspešne saradnje,

ZAŠTITNIK GRAĐANA

Saša Janković

(Obaveštenje Zaštitnika građana o završetku postupka )

OMBUDSMAN: Dokumenti MUP-a u vezi sa incidentom tokom Parade ponosa

Povodom jučerašnje izjave ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića da navodi koje je o incidentu tokom Parade ponosa izneo Zaštitnik građana postoje samo u izjavama sedmorice pripadnika Žandarmerije protiv kojih je Sektor unutrašnje kontrole u Ministarstvu unutrašnjih poslova podneo prijave“, objavljujemo samo deo dokumenata Ministarstva unutrašnjih poslova koji nisu označeni stepenom tajnosti. Dokumenti označeni stepenom tajnosti sadrže još više detalja. U dokumentima koje objavljujemo učinjeni su neprepoznatljivim lični podaci službenih lica i imena građana koji su učestvovali u incidentu.

Podsećamo, Zaštitnik građana je izjavio da dokumenti MUP-a govore o tome da su se četiri civilno obučene osobe oglušile o usmena naređenja, drsko i bahato ponašala pa napala pripadnike Žandarmerije na zadatku, pa su nakon toga pripadnici Žandarmerije primenili prekomernu silu. To, između drugih dokumenata koje Zaštitnik građana poseduje, stoji u obrazloženju svih zaključaka o pokretanju disciplinskih postupaka pripadnika žandarmerije koji su u toku i u kojima su pripadnici Žandarmerije suspendovani, a koje objavljujemo.

Dokumenti Sektora unutrašnje kontrole koje objavljujemo sadrže izjave svedoka (koji nisu suspendovani pripadnici Žandarmerije već građani) o tome da su pripadnici VBA obavljali razgovore sa njima i da su oduzeti snimci video nadzora iz dve banke.

Ovi dokumenti činjenično demantuju ministra unutrašnjih poslova

Dokumenti MUP-a u vezi sa incidentom tokom Parade ponosa, Ombudsmant 22. januara

DOKUMENTI

Zaključak o pokretanju disciplinskog postupka, broj 1

Zaključak o pokretanju disciplinskog postupka, broj 2

Izveštaj o izvršenim proverama po zahtevu Prvog OJT u Beogradu

***

DOKUMENTI MUP:

Krivična prijava Sektora unutrašnje kontrole i službene beleške policajaca

izvodi …Postoji osnovni sumnje da su prijavljeni policijski službenici Četvrtog odreda Žandarmerije u Nišu Mitrović Predrag, Stojanović Slavko, Savić Dragan, Đorđević Dalibor, Gigić Zlatko, Lekić Boban i Milosavljević Mitar dana 28. 09. 2014. godine oko 11, 30 časova, na uglu ulica Birčaninova i Svetozara Markovića u Beogradu, izvršili krivično delo napad na vojno lice u vršenju vojne službe iz čl. 404 Krivičnog zakonika prema pripadnicima Vojne policije VP 2282 Beograd, zastavniku 1. klase xxxxx i prema starijem vodniku 1. klase xxxxxx koji su po planu rukovodioca obezbeđenja predsednika Vlade Republike Srbije određeni sa zadatkom da obezbeđuju prethodnice obezbeđenja predsednika Vlade Republike Srbije, odnosno da izvrše pripremu njegovog dolaska u ulicu Krunska u Beogradu, zajedno sa starijim vodnikom 1. klase xxxxx koji je imao ulogu vozača službenog motornog vozila, odnosno krivičnog dela Zlostavljanje i mučenje iz čl. 137. KZ prema oštećenim građanima Andreju Vučiću i Predragu Malom iz Beograda.

Navedeni policijski službenici Žandarmerije bili su angažovani po naredbi komandanta Žandarmerije 03/13 xxxxxxxx dana 26. 09. 2014. godine u Beogradu na vanrednom obezbeđenju Javnog skupa visokog bezbednosnog rizika pod nazivom „Parada ponosa 2014″, koji se održavao 28. 09. 2014. godine u organizaciji „Gej strejt alijanse“, okolnih ulica, odnosno pružanja pomoći pripadnicima Četvrtog odreda Žandarmerije.

Istog dana oko 11, 30 časova na raskrsnicu navedenih ulica dolaze pripadnici Vojne policije xxxxxx koji su bili u društvu sa bratom predsednika Vlade Republike Srbije, Andrejom Vučićem i njegovim prijateljem Predragom Malim, brat gradonačelnika grada Beograda, gde su trebali, prema službenim beleškama XXXXXXXX da odu do ulice gde žive roditelji Andreja Vučića, nakon što dolaze do kordona Žandarmerije u kojem su se nalazili pripadnici Voda specijalnih vozila, gde im je tom prilikom neko od policijskih službenika iz kordona rekao da ne mogu dalje da prođu iz razloga obezbeđenja navedenog skupa.

Na osnovu službenih beleški xxxxx se nakon što im je onemogućeno da prođu legitimisali i pokazali službenu legitimaciju odnosno službenu značku kada su im saopštili da su na izvršenju službenog zadatka. Takođe tom prilikom prema službenoj belešci navedenih pripadnika Vojne policije i Andrej Vučić izvadio je ličnu kartu i tražio da ga puste kako bi nesmetano prošao odnosno otišao u posetu svojim roditeljima. Kako pripadnici Žandarmerije na to nisu reagovali već je neko od pripadnika Žandarmerije uhvatio rukom u predelu grudi i odgurnuo Andreja Vučića gde pripadnik Vojne policije XXXXXX staje između pripadnika Žandarmerije i Andreja Vučića, u tom momentu prilaze i ostali pripadnici iz kordona Žandarmerije opkolivši ih, gde tom prilikom počinje međusobno povlačenje u kojem osumnjičeni policijski službenici iz kordona vade službene palice i istima zadaju više udaraca po svim delovima tela i XXXXXX pripadnika Vojne policije, odnosno prema Andreju Vučiću i Predragu Malom. U međuvremenu na lice mesta vozilima dolaze i pripadnici 3. JPTD, kada po komandi komandira Voda, Matić Radeta iz istih izlaze svi pripadnici među kojima i Milosavljević Mitar, Gigić Zlatko i Mitrović Predrag koji takođe upotrebljavaju službene palice odnosno fizičku snagu prema navedenim licima.

Po navodima pripadnika Vojne policije xxxxxx iznetim u službenoj belešci, kao i na osnovu video zapisa televizije „N1″ i dopisa Žandarmerije 03/13 godine nakon što je pripadnik Žandarmerije Štrović Predrag udario službenom palicom u predelu leđa Andreja Vučiča, od čega on pada na zemlju u ulici Svetozara Markovića. Nakon toga xxxxx uspeo da izvuče Andreju Vučića sa mesta događaja i da ga skloni u najbliži ulaz u stambenu zgradu preko puta navedene ulice u broj 54, kada i prestaje upotreba sredstava prinude od strane pripadnika Žandarmerije, a on odmah mobilnim telefonom obaveštava svog starešinu o događaju.

Postoji osnovana sumnja da je policijski službenik Četvrtog odreda Žandarmerije, komandira Voda u 3. JPTD, Matić Rade dana 28. 09. 2014. godine, oko 11, 30 časova, na uglu ulica Birčaninova i Svetozara Markovića, izvršio krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 KZ, na taj način što je vršeći dužnost policijskog službenika u svojstvu komandira Voda u 3. JPTD, na raskrsnici navedenih ulica, nevršenjem službene dužnosti postupao suprotno interesima službe tako što je svesno propustio da izvrši službenu radnju u okviru svog službenog ovlašćenja koju je bio dužan da izvrši, kojom prilikom je propustio da preduzme mere iz svoje nadležnosti da spreči nesrazmernu upotrebu sredstava prinude, službene palice, od strane gore navedenih policijskih službenika kojim je rukovodio prilikom obavljanja poslova obezbeđenja javnog skupa „Parada ponosa“, kada su nanete lake telesne povrede pripadnicima Vojne policije xxxxxxx odnosno Andreju Vučiću i Predragu Malom.

Prilikom upotrebe sredstava prinude, policijski službenici su dužni da prilikom preduzimanja službenih radnji postupaju shodno čl. 88 i 89. Zakona o policiji i Pravilniku o načinu upotrebe pojedinih sredstava prinude iz čl. 6 i 7 („Službeni glasnik RS“, broj 19/2007 i 112/2008).

Kako su policijski službenici Sektora unutrašnje kontrole policije u vezi navedenog događaja postupali po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja zamenika javnog tužioca xxxxxx Prvog OJT u Beogradu, br. KTR-5462/14 od 30. 09. 2014. godine, istom su uz izveštaj ovog Sektora 05/2 broj: 6912/14 od 07. 10. 2014. godine dostavljeni svi spisi koji se odnose na navedeni događaj.

Dana 10. 10. 2014. godine u službenim prostorijama Sektora unutrašnje kontrole policije obavljene su konsultacije sa zamenikom VJT u Beogradu xxxxxxx koji je naložio da policijski službenici Sektora unutrašnje kontrole policije sačine i dostave tokom dana krivičnu prijavu protiv navedenih osumnjičenih policijskih službenika iz Četvrtog odreda Žandarmerije u Nišu kojom prilikom je odredio kvalifikaciju krivičnih dela za koje su osumnjičeni navedeni policijski službenici.

Krivična prijava podnosi se po službenoj dužnosti protiv osumnjičenih policijskih službenika na osnovu naloga zamenika tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, xxxxx koja je zavedena pod KU brojem 123/14 u Sektoru unutrašnje kontrole policije, i koja se dostavlja na dalju nadležnost….

SLUŽBENE BELEŠKE

…Dana 28. 09. 2014. godine sa mojom jedinicom ZJPTD obezbeđivali smo javni skup Prajd koji se održavao u Beogradu. Po naređenju komandira jedinice majora xxxxx moj konkretni zadatak je bio da vršimo obilazak ulica Svetozara Markovića, Birčaninova, Resavska i Nemanjina sa tri službena vozila marke defender , pri čemu smo imali naredbu da pružamo pomoć kolegama koji drže kordone i legitimišemo sumnjiva lica.

Oko 11. 30 časova na uglu ulice Svetozara Markovića i Birčaninove uočili smo četiri NN muška lica kako rukama i nogama zadaju više udaraca policijskim službenicima žandarmerije, a koji su imali konkretan zadatak da linijskim kordonom spreče prolaz licima koja se kreću ulicom Svetozara Marovića ka Nemanjinoj. Napominjem da je u kordonu bilo nekoliko pol. službenika žandarmerije, te da isti nisu mogli da odbiju napad na sebe i spreče dalji napad. Kako smo bili u službenom vozilu koje je bilo u pokretu zastali smo u nameri da vizuelno uočimo da li psž mogu samostalno da odbiju napad od sebe i da spreče lica u nameri da bez odobrenja probiju navedeni kordon psž. Tada sam video da su četiri NN muška lica mojim kolegama u kordonu zadali oko dvadesetak udaraca nogama i rukama po telu, glavi kao i zaštitnoj opremi i pritom im upućuju psovke i uvrede i to. JEL ZNATE VI KO SMO MI MATER VAM JEBEM. JEBAĆEMO VAM MATER. KO STE VI DA SE VAMA LEGITIMIŠEMO. U momentu jedno od NN lica gura kolegu iz kordona koji pada na zemlju. Tada je moj neposredni rukovodilac zastavnik Rade Matić zaključio da kolege u kordonu ne mogu da odbiju napad od sebe i savladaju četiri NN lica, pristupio je u pružanju pomoćn pri čemu sam za istim krenuo i ja sa pripadnicima iz vozila . U momentu prilaska licima primetio sam jedno od NN lica kako sedi a pored njega se nalazilo vatreno oružje-pištolj crne boje. Prema njemu su intervenisale kolege psž te sam ja u nameri da osiguram bezbednost sebe i drugih lica koja su bila u neposrednoj blizini prišao drugom licu koje se tu nalazilo a prethodno sam video da je učestvovalo u fizičkom napadu na psž u kordonu izdao mu naređenje da legne dole a kako nije postupilo po naređenju uhvatio sam ga levom rukom za mišicu ispod pazuha i povukao sam ga dalje od kolega koji su intervenisali prema licu koje je imalo vatreno oružje. Lice je konstantno pružalo protivpravan aktivan otpor i nije postupalo pa naređenju lezi dole, koje je bilo izdato jasno i glasnim tonom. U tom momentu meni i licu prilazi lice krupnije konstitucije u crnoj jakni i onemugaćava me u službenoj radnji na taj način pggo staje između mene i lica i pritom me gura rukom dalje od lica. Tada prilaze kolege Tasić i Cvetković izdaju naređenje licu u crnoj jakni da legne dole. Lice nije postupilo po zakonito izdatom naređenju, već se oglušilo i nastavilo sa pružanjem protivpravnog aktivnog otpora tako sto se hvata za delove zaštitne opreme i gura nas od drugog lica. Ja sam pokušao da zaobiđem lice u crnoj jakni i priđem drugom licu koje se u tom momentu naglo okreće i gađa XXXXXXX nekim predmetom i pogađa ga u predelu genitalija. Da bi zaustavio aktivan otpor i protivpravni napad i obzirom da se lice oglušavalo o izdatom naređenju upotrebio sam službeiu palicu i zadao licu udarac u predelu gluteusa, pri čemu je isti tada pao na zemlju, i nakon toga sam ga stavio u položaj da ne može da pruža otpor i napadne mene i moje kolege i prestao sam sa upotrebom sredstava prinude. Tada jedno od NN lica koje nam prilazi u desnu ruku drži vojnu legitimaciju, izjavljuje da je pripadnik vojne policije i da se radi o štićenom licu, nakon čega ja puštam lice koje ustaje i uz psovke i uvrede JEBAĆU VAM MAJKU NEZNATE VI KO SAM JA udaljava se ka prolazu zgrade preko puta tog događaja. Nakon toga pristiže putničko vozilo marke audi ab BG registarske oznake sa uključenom zvučnom i svetlosnom signalizacijom gde uočavam jedno NN muško lice koje izlazi iz vozila i pokušava da uđe u ulaz zgrade gde se nalaze dva NN lica inače učesnici događaja. Kako se isti nije legitimisao niti predstavio istom ne dozvoljavamo ulaz u zgradu. Isti tada odlazi do vozila i između prednjih sedišta uzima automatsku pušku nepoznate marke a zatim repetira to jest ubacuje metak u cev. Tada ja obaveštavam majora XXXXXX koji se našao u mojoj neposrednoj blizini da je NN lice poteglo automatsku pušku i ubacilo metak u cev. Obaveštavam i XXXXXX iz odseka za bezbednost kako bi sačinio video zapis. Ja i ostali policajci koji su se našli u blizini pomenutog vozila povikom ga upozoravamo da odloži oružje što lice i radi. Nakon toga na lice mesta dolazi general Milenko Božović koji stupa u razgovor sa licem za koga pretpostavljam da je nadređeni licima koji su učesnici događaja, i izdaje naređenje mom komadantu xxxxxx da nas povuče na početnu poziciju a da mu ljudi iz odseka predaju video zapis koji su sačinili tokom samog događaja i vrate pištolj licu kome su prethodno oduzeli policajci iz kordona

Belešku dostavljam na uvid i dalju nadležnost.

belešku sačinio vodnik policije Predrag Mitrović

SLUŽBENA BELEŠKA

Sačinjena dana 28. 09. 2014 godine, u službenim prostorijama ZJPTD, četvrtog odreda Žandarmerije u Nišu, od strane policijskog službenika Zlatka Gigića, u vezi sa službenom intervenicojom prema grupi od četiri lica, na uglu ulica „Svetozara Markovića“ i „Birčaninove“, gradska opština Savski venac, Beograd.

Obavljajući patrolnu delatnost, u vremenu između 11:30 i 11: 45 časova u širem reonu gradskih opština Vračar i Savski venac, za vreme obezbeđenja skupa „Prajd“, na uglu ulica „Svetozara Markovića“ i „Birčaninove“ , uočili smo manju grupu lica kako fizički nasrću i udaraju policijske službenike Žandarmerije koji su se nalazili u kordon, koji su po službenom zadatku bili postavljeni na uglu navedenih ulica sa zadatkom da ograniče slobodu kretanja na određenom području za vreme trajanja skupa. Uvidevši ozbinjnost situacije i neposrednu opasnost po policijske službenike Žandarmerije u kordonu, koji su po službenoj dužnosti izvršavali službeni zadatak . Brzom reakpijom vozača službenog vozila Defender P 014-176 policijskog službnika zaustavili smo se neposredno uz kordon, gde je komandir voda Matić Rade izdao usmeno naređenje da se brzo izađe iz navedenog vozila i pritekne u pomoć policijskim službenicima koji trpe aktivni napad od strane nepoznatih lica a uz adekvatnu primenu sredstava prinude shodno datoj situaciji. Brzim izlaskom iz vozila uz glasno izdavanja naređenja prema licima koja su u tom trenutku fizički napadala policijske službenike Žandarmerije koja su pod pritiskom napada bili u probijenoj formaciji kordona, više puta glasno uzvikivao „POLICIJA LEZI DOLE“ na šta se napadači nisu obazirali i nastavljali sa daljim napadom na gore navedena policijske službenike Žandrmerije. Prilikom prilaska primetio sam da se radi o četiri lica snažne fizičke građe. Prema jednom od napadača do koga sam najbrže stigao i prema kome sam upotrebio uz policijsko ovlašćenje izdavanje naređenja, radi slamanja fizičkog otpora sa namerom stavljanja lica pod kontrolu i sredstvo prinude službenu palicu. Prilikom te intervencije, u visini kontejnera za odlaganje otpada došao sam u neposredni kontakt sa jednim od četvorice lica koji je na sebi imao tanji džemper karakteristične boje, kome sam neposredno izdao naređenje da legne, na šta isti ne obraćajući pažnju na izdato naređenje sa moje strane nastavljao da udara kordon po štitovima, po telu i licu policijske službenike Žandrmerije koji su do tada bili u kordonu. Odmah zatim nakon odbijanja da postupi po izdatim naređenju licu sam zadao udarac službenom palicom u predelu kvadricepsa desne noge . U trenutku moje upotrebe sredstava prinude, zadavanjem udarca službenom palicom napadač je leđima bio okrenut od mene. Okrenuo se ka meni uz izgovaranje pogrdnih reči u smislu da će da me razbije i uz izjavu citiram „neznate ko sam ja, čobanine, jebaću ti mater seljačku“. Dok se lice okretalo ka meni, uočio sam da lice za pojasom ima kratko vatreno oružje sa rezernim okvirom, gde sam glasno iz sve snage da bih sve učesnike upozorio da lice može upotrebiti isto, uzviknuo PIŠTOLj!!!, na šta su se par kolega među kojima sam prepoznao policijskig službenika Milosavnjević Mitra sa kojim sam tog dana bio u istom vozilu i zajedno bili na službenom zadatku, koji je istog momenta kad sam upozoravao na opasnost ostale, hvata lice u džemperu i pokušava da obori isto lice koje u padu vadi pištolj, ali biva sprečen intervencijom drugog policijskog službenika koji je bio u neposrednoj blizini, koji je udarcem službene palice u predelu nadlaktice desne ruke i mojim udarcem službenom palicom u predelu kvadricepsa desne noge izbili pištonj marke glok 17 koji se odklizao do kontejnera, dok mu je rezerni okvir ostao za pojasom. Nakon čega je lice palo na zemlju, tj. Beton. Istog trena prestali sa daljom itrvencijom i upotrebom sredstava prinude prema licu i stavili istog pod potpunu kontrolu Kada je lice shvatilo da je savladano i da ne postoji šansa za dalje pružanje otpora, glasno je povikalo VOJNA POLICIJA i u tom trenutku iz levog džepa pantalona izvadilo i pokazalo službenu legitimaciju Vojske Srbije. Licu je dozvoljeno da mobilnim telefono pozove neposredne starešine i upozna ih sa događajem, kroz dalji razgovor upoznalo me je sa podatkom da je sa njima štićeno lice za koga je nadležan i više puta je povišenim tonom zahtevalo nazad svoj pištolj, u toku tog razgovora i rasprave u ulicu Svetozara Markovića kod br 54 zaustavilo se putnički automobil marke audi A8, kojim upravlja meni do tada nepoznato lice, u mom prisustvu kontaktira lice sa kojim razgovaram, na sta sam ga upozorio da se udalji nakon čega je isto i postupilo po upozorenju. Odlozi u vozilu i odvozi isto u ulazu zgrade broj 54 u ulici Svetozara Markovića, nakon čega izlazi iz vozila ulazi u hodnik zgrade, izlazi iz hodnika po isteku par minuta, vidno uznemiren ulazi u isto vozilo. Dok se ja nalazim sa licem u džemperu karakteristične boje kod zadnjeg dela vozila u visini prtljažnog prostora, pokušavajući da smirim lice i uz konstataciji da je sve u redu. U nekom trenutku neko je uzviknu NAPUNIO PUŠKU , ODLOŽI PUŠKU, NE DIRAJ, NE DIRAJ ORUŽJE , to nisam video nisam bio blizu vozačevih vrata ali sam jasno čuo povlačenje i zvuk zatvarača koji je karakterističan prilikom uvođenja metka u cev. Kod izdavanja naređenja od strane policijskih službenika da lice ne dira oružje i da napusti vozilo isto je postupilo po naređenju i napostilo vozilo. Prilikom postupanja prema licu kod vozila audi A8 primetio sam po naređenju komandira voda Matić Radeta vratio kod vozila.

Belešku dostavljam na uvid i dalju nadležnost.

Belešku sačinio Vodnik policije I klase Zlatko Gigić….

DOKUMENTI: Krivična prijava, MUP Srbije

Službena beleška, PUP Srbije

Zaštitnik građana ministru vojnom: «Jedan od dvojice vojnih policajaca, posle sukoba se svom nadređenom preko mobilne veze obratio sa ‘Šefe zeznuli smo, izvlači nas?’ Da li ste bili upoznati sa tim i kako se to objašnjava?»

REPUBLIKA SRBIJA ZAŠTITNIK GRAĐANA

62-1728/14 B e o gr ad

del.br. 2437 datum 27. 01. 2015.

MINISTARSTVO ODBRANE Ministar Bratislav Gašić

11000 BEOGRAD Ul. Birčaninova 5

Poštovani g. ministre,

Aktom ovog organa br. 62-1728/14, delovodni broj 32995 od 10. novembra 2014., otpočeo je postupak kontrole rada Ministarstva odbrane (i organa i organizacija u sastavu), usled ocene da je došlo do kršenja prava građana nepravilnom upotrebom gumene palice i drugim nezakonitim i nepravilnim postupcima organa uprave.

„Zaštitnik građana može postupiti i po sopstvenoj inicijativi kada na osnovu sopstvenog saznanja ili saznanja dobijenih iz drugih izvora, uključujući izuzetno i anonimne pritužbe, oceni daje aktom, radom ili nečinjenjem organa uprave došlo do povrede ljudskih sloboda ili prava.

Odredbe čl. 29. do 31. ovog zakona shodno se primenjuju i na postupak koji Zaštitnikgrađana pokrene po sopstvenoj inicijativi.“ (Zakon o Zaštitniku građana – ZoZG, čl. 32. st. 1 i 2.)

Zaštitnik građana

Podsetiću da je moj zamenik, nakon saznanja da se događajem bavi Vojnobezbednosna agencija (VBA), od te Agencije u sastavu MO dana 01. oktobra 2014., aktom del. broj 28415 zatražio podatke o činjenicama i postupanju, radi upotpunjavanja saznanja, da bi bilo odlučeno o potrebi (celishodnosti) pokretanja postupka kontrole. Taj zahtev je dopisom 17251-2 od 15. oktobra 2014. tadašnjeg zastupnika direktora VBA (danas direktora) generala Petra Cvetkovića odbijen i saopšteno je da su podaci dostavljeni Tužilaštvu, te je ovaj organ upućen da ih zatraži od Tužilašva.

Nakon toga uputio sam Vam 10. novembra 2014. dopis delovodni broj 32995 sa detaljnim pravnim i supštinskim obrazloženjem razlike između krivičnog postupka i postupka pred Zaštitnikom građana u pogledu predmeta, svrhe i pravnih posledica tih postupaka kada se vode o istom događaju, i podsetio na zakonske obaveze u postupku kontrole koji vodi ovaj organ. Podsetio sam da ni jedan pozitivni propis ne sprečava istovremeno postupanje Zaštitnika građana i Tužilaštva o istom događaju. (To ne mogu dokazivati na način koji činim sa drugim navodima i

1 „Organi uprave“ u smislu ZoZG su organi državne uprave, organ nadležan za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugi organi i organizacije, preduzeća i ustanove kojima su poverena javna ovlašćenja (Član 1. st. 1. ZoZG). tvrdnjama u ovom aktu jer je opštepoznato da se ne dokazuju negativne činjenice.) Kako se Vi do sada niste pozvali na neku odredbu Ustava ili zakona koja propisuje da Zaištitnik građana ne može da vodi postupak o događaju o kome se vodi pretkrivični ili krivični postupak (niti uopšte postupak pred sudom ili bilo kojim drugim organom), odnosno da Zaištitniku građana neće biti dostavljeni podaci koje traži ako su već dostavljeni Tužilaštvu ili, čak, bilo kom drugom organu, a kako ni meni takva odredba nije poznata, tada mora da važi da takve odredbe, odnosno zabrane – nema. Razlog zbog koga je nema sam Vam takođe već istakao – Tužilaštvo razmatra ima li sumnje da je izvršeno neko krivično delo dok Zaštitnik građana utvrđuje da li je bilo kakvog propusta u zakonitosti i pravilnosti rada organa vlasti na štetu bilo kog prava građana, pri čemu te nepravilnosti i nezakonitosti ne moraju da imaju (i najčešće nemaju) obeležja krivičnog, a često ni kažnjivog dela. Istim aktom obavestio sam Vas o odluci da pokrenem postupak kontrole i zatražio podatke potrebne za donošenje ocene o postojanju propusta, a radi ostvarivanja svrhe postupka koji vodim, odnosno za ostvarivanje cilja mog preventivnog delovanja.

„O pokretanju i završetku postupka Zaštitnik građana obaveštava podnosioca pritužbe, kao i organ uprave protiv kojeg je podneta pritužba.

Organ uprave je obavezan da odgovori na sve zahteve Zaštitnika građana, kao i da mu dostavi sve tražene informacije i spise u roku koji on odredi, a koji ne može biti kraći od 15, niti duži od 60 dana.

(ZoZG, član 29. st. l.u 2.)

Organi uprave imaju obavezu da sarađuju sa Zaštitnikom građana i da mu omoguće pristup prostorijama i stave na raspolaganje sve podatke kojima raspolažu, a koji su od značaja za postupak koji vodi odnosno za ostvarenje cilja njegovog preventivnog delovanja, bez obzira na stepen njihove tajnosti, osim kada je to u suprotnosti sazakonom.“

(ZoZG, čl. 21. st. 1.)

Taj zahtev odbijen je Vašim aktom od 17. decembra 2014. br. 1934-6, kojim ste ocenili da različito tumačimo propise. Niste naveli bilo koji propis koji se suprotstavlja odredbama zakona na koje sam se pozvao.

U postupku kontrole rada Ministarstva unutrašnjih poslova, koji sam povodom istog događaja takođe pokrenuo, ministar unutrašnjih poslova dostavio mi je preko stotinu dokumenata, kao i audio i video snimke službenih komunikacija i događaja. U njima sam uočio podatke koji ukazuju na izvršenje pojedinih krivičnih dela, te sam, u skladu sa svojom Zakonom propisanom obavezom, sačinio i Tužilaštvu uputio krivičnu prijavu, kako bi se ono bavilo poslovima iz svog delokruga.

„Ako nađe da u radnjama funkcionera ili zaposlenog u organu uprave ima elemenata krivičnog ili drugog kažnjivog dela, Zaštitnik građana je ovlašćen da nadležnom organu podnese zahtev, odnosno prijavu za pokretanje krivičnog, prekršajnog ili drugog odgovarajućeg postupka.“

(ZoZG, čl. 20. st. 2.)

Sada je potrebno da nastavim postupak kontrole koji sam započeo, a radi utvrđivanja eventualnih propusta u radu, odnosno nezakonitosti i nepravilnosti na štetu prava građana i to kako u radu Ministarstva odbrane, tako i drugih državnih organa. (Još jednom podsećam da su pravosudni organi u krivičnom postupku ovlašćeni da ispituju i utvrđuju postojanje krivičnih dela, a da je Zaštitnik građana ovlašćen da utvrđuje i utvrdi propuste u zakonitosti i pravilnosti rada organa vlasti na poletu prava građana.)

„Zaštitnik građana je ovlašćen da kontroliše poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave, ako se radi o povredi republičkih zakona, drugih propisa i opštih akata.

Zaštitnik građana je ovlašćen da kontroliše zakonitost i pravilnost rada organa uprave.“

(ZoZG, čl. 17. st. l.u 2.)

Uprkos prethodnom odbijanju da postupite u skladu sa izričitim odredbama Zakona, pozivam Vas da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana, dokumentovano odgovorite na sledeća pitanja:

Predsednik Vlade Republike Srbije stavio je do znanja na konferenciji za štampu održanoj na dan događaja da su dva pripadnika policije koja su učestvovala u fizičkom sukobu pripadnici njegovog obezbeđenja. Na osnovu kog člana Zakona o Vojsci Srbije ili drugog zakona pripadnici Vojne policije obezbeđuju predsednika Vlade?

Kako je tačno glasio vojni zadatak koji su obavljali/trebalo da obave vojni policajci S.S. i S.J.? (dostaviti naredbu ako postoji)

Ukoliko je, kao što je navedeno u krivičnoj prijavi koju je sektor unutrašnje kontrole MuP podneo protiv 7+1 pripadnika Žandarmerije, tačno da su S.S. i S.J. bili na vojnom zadatku „obezbeđenje prethodnice obezbeđenja“, pa su ih u tom zadatku sprečili pripadnici Žandarmerije, gde se tačno u momentu događaja nalazila prethodnica obezbeđenja koju su S.S. i S.J. obezbeđivali i ko su sl. lica koja su sačinjavala tu prethodnicu? (dostaviti naredbe, odnosno zadatke za prethodnicu)

Da li su S.S. i S.J. imali naređenje da prođu kroz kordon na mestu događaja ili na nekom drugom, ili im je to bilo ostavljeno na procenu?

Da li je prolazak S.S. i S.J. planiran na višem nivou rukovođenja i međuresorne koordinacije i najavljen pripadnicima Policije na terenu? To imajući u vidu da su pripadnici policije bili na policijskom zadatku obezbeđivanja restriktivne zone zaprečavanjem (kordonom) i primenom drugih policijskih ovlašćenja, dok su pripadnici vojne policije, kako za sada pretpostavljam, bili na policijskom zadatku koji je zahtevao prolazak kroz kordon? (dostavite dokument o tome ako postoji)

Da li je i koji je državni organ, telo ili pojedinac bio ovlašćen da koordinira rad nadležnih državnih organa i različitih službi i jedinica na terenu, uključujući i vojne? Ko je to bio?

U službenim spisima MuP koji su dostavljeni ovom organu (akt 01-10472/14-4 od 24. novembra 2014.) navodi se da se jedan od dvojice vojnih policajaca, posle sukoba svom nadređenom preko mobilne veze obratio sa „Šefe zeznuli smo, izvlači nas?“. Da li ste bili upoznati sa tim i kako se to objašnjava?

Ako S.S. i S.J. nisu obezbeđivali dvojicu civila sa kojima su bili u momentu incidenta u kome je došlo do kršenja prava građana, da li je uobičajeno i u skladu sa pravilima o vršenju vojnih zadataka one vrste na kojoj su bili S.S. i S.J. da se na takve zadatke ide u društvu civilnih lica?

Da li se pravilima i poštovanjem iskustava i najboljih praksi pripadnika obezbeđenja traži i očekuje da u odnosu na štićenu ličnost i članove njegove/njene porodice i okruženja održe profesionalnu distancu i da li bliskost pripadnika obezbeđenja sa bliskim okruženjem praćene ličnosti može negativno da utiče na efikasnost zaštite koju pružaju?

Na koje konkretne vojne zadatke u vezi obezbeđenja ličnosti se nosi pištolj sa metkom u cevi? Dostaviti opšte pravne i druge akte kojima je to uređeno. – Da li je futrola u kojoj je nošen pištolj koji se u toku incidenta našao na zemlji takvih tehničkih karakteristika da može da izdrži potrebna naprezanja, udarce i druge uslove koji se mogu očekivati u obavljanju poslova obezbeđenja; da li je bila formacijska ili privatna? Da li je pukla od udarca i oslobodila pištolj koji je u tom momentu, prema službenim dokumentima MuP, imao metak u cevi, ili je pištolj ispao, ili je potegnut pa izbijen udarcem palice? (Napominjem da je ovo bitno sa stanovišta mogućeg propusta u izboru opreme za obavljanje dužnosti, koji je mogao da ima posledice po druge učesnike događaja i slučajne prolaznike).

– Da li je protiv S.S. i S.J. ili bilo kog drugog zaposlenog u MO, odnosno pripadnika VS pokrenut disciplinski ili bilo kakav drugi postupak u vezi sa ovim događajem?

Svedoci su policajcima tokom izviđajnih radnji koje su vršili po nalogu tužioca izjavili da su pripadnici VBA već uzeli izjave od njih o okolnostima slučaja. Na osnovu kog člana Zakona o VBA i VOA ili drugog zakona je to činjeno, a imajući u vidu da je tužilac kvalifikovao delo kao „ometanje vojnog lica u vršenju vojne dužnosti“ i „tortura i zlostavljanje“?

Rukovodioci službi obezbeđenja dve okolne banke („Komercijalna“ i „Alfa“) su policajcima tokom izviđajnih radnji koje su vršili po nalogu tužioca izjavili da su pripadnicima VBA predali, na njihov zahtev, snimke sa nadzornih kamera. Na osnovu kog člana Zakona o VBA i VOA ili drugog zakona je to činjeno, a imajući u vidu da je tužilac kvalifikovao delo kao „ometanje vojnog lica u vršenju vojne dužnosti“ i „tortura i zlostavljanje“? Ako je bilo indicija o pokušaju nekog drugog krivičnog dela, dostavite podatke o tim indicijama jer je to značajno za ocenu zakonitosti postupanja VBA.

„Organ, uprave je obavezan da odgovori na sve zahteve Zaštitnika građana, kao i da mu dostavi sve tražene informacije i spise u roku koji on odredi, a koji ne može biti kraći od 15, niti duži od 60 dana.“ (ZoZG, član 29. st. 2.)

Molim Vas da dostavite i druge podatke za koje smatrate da su od značaja za ostvarivanje cilja ovog postupka (utvrđivanje propusta koji su za posledicu imali, mogli imati ili mogu imati kršenje prava građana).

Takođe, potrebno je da mi dostavite i podatke (broj sl. telefona) pomoću kojih mogu da ostvarim kontakt sa S.S. i S.J. radi dogovora o vremenu i mestu obavljanja razgovora predviđenog članom 21. st. 2. ZoZG.

„Zaštitnik građana ima pravo da obavi razgovor sa svakim zaposlenim u organu uprave kada je to od značaja za postupak koji vodi.“ (ZoZG, čl. 21. st. 2.)

Ukoliko odlučite da Vaš odgovor označite određenim stepenom tajnosti, molim Vas da u njemu označite delove čije otkrivanje bi dovelo do štetnih posledica kako bih, u slučaju da primim zahtev za informacijama od javnog značaja, mogao brže i pravilnije da odlučim o preovlađujućem interesu.

Takođe Vas molim da me ponovo ne upućujete na Tužilaštvo, jer ovaj organ kontroliše rad Ministarstva odbrane i drugih organa i organizacija, ali ne Tužilaštva, koje je Ustavom izuzeto iz moje kontrolne nadležnosti. Moji zahtevi ne odnose se na dokumenta „iz istrage“ koju vodi Tužilaštvo, već na podatke koje Ministarstvo odbrane i organi u njegovom sastavu poseduju, a koji su neophodni za ostvarivanje svrhe postupka koji vodim, odnosno cilja mog preventivnog delovanja. Da odgovorite na te zahteve nalažu Vam pozitivni propisi, od kojih ne može niti sme da bude jači niko i ništa.

Konačno, koristim ovu priliku da Vas uputim i na odredbe Ustava Republike Srbije:

„5. Zaštitnik građana

Zaštitnik građana je nezavisan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja.

Zaštitnik građana nije ovlašćen da kontroliše rad Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, sudova i javnih tužilaštava.“ (Ustav Republike Srbije, čl. 138. st. 1. i 2.)

kao i na važeće odredbe Zakona o Vojsci Srbije:

„Vojska Srbije je pod demokratskom i civilnom kontrolom.

Demokratska i civilna kontrola Vojske Srbije naročito obuhvata kontrolu upotrebe i razvoja Vojske Srbije, internu i eksternu kontrolu troškova za vojne potrebe, praćenje stanja i obaveštavanja javnosti o stanju priprema Vojske Srbije, obezbeđenje slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja i utvrđivanje odgovornosti za vršenje vojnih dužnosti u skladu sa zakonom.

Demokratsku i civilnu kontrolu Vojske Srbije vrše Narodna skupština, Zaštitnik građana i drugi državni organi u skladu sa svojim nadležnostima, građani i javnost.

Propisi o Zaštitniku građana koji se odnose na zaštitu i osigurivanje prava građana, primenjuju se i na profesionalne pripadnike Vojske Srbije.“

(Zakon o Vojsci Srbije, čl. 29.)

DOSTAVITI

Predsedniku Vlade Republike Srbije (radi informacije) javnosti

PRILOGA: 4

Akt zamenika Zaštitnika građana del. broj 28415 od 01. oktobra 2014. Akt zastupnika direktora VBA br. 17251-2 od 15. oktobra 2014. Akt Zaštitnika građana del. br. 32995 od 10. novembra 2014. Akt ministra odbrane br. 1934-6 od 17. decembra 2014.

U očekivanju uspostavljanja Zakonom propisane saradnje,

Zaštitnik građana

Zaštitnik građana: Dopis ministru odbrane, januar 2015. godine)

 


 

 

>> Zaštitnik građana otkazao kontrolnu posetu vojnobezbednosnoj službi, tokom koje je trebalo da proveri istinitost niza drugih saznanja koja je dobio, a koja ukazuju na politizaciju rada, uplitanje u civilni život i pravosuđe, neprocesuiranje krivičnih dela i druge ozbiljne nezakonitosti i nepravilnosti u radu te službe.

 

Apeli za smenu ministara zbog rušenja vladavine prava

Kuća ljudskih prava i demokratije: Apel Skupštini Srbije za smenu ministra koji ruše vladavinu prava Bratislava Gašića, Nebojše Stefanovića, Nikole Selakovića i Aleksandra Vulina

Kuća ljudskih prava i demokratije, organizacije civilnog društva, građanke i građani, zahtevaju od skupštine Srbije da pokrene proceduru za utvrđivanje odgovornosti i smenu ministara Bratislava Gašića, Nebojše Stefanovića, Nikole Selakovića i Aleksandra Vulina.

Četiri ministra već godinama kontinuirano narušavaju pravni sistem države, ruše vladavinu prava, gaze podelu vlasti i ozbiljno ugrožavaju razvoj demokratije i vrednosti na kojima počivaju Ustav i zakoni Srbije.

Ministar odbrane Bratislav Gašić grubo je povredio zakone Srbije odbijanjem saradnje sa Zaštitnikom građana i naknadnim neodgovornim odbranama takvog poteza.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, pored činjenice da se priključio napadu na Zaštitnika građana i pokušao svesno da zvanične dokumente MUP-a predstavi kao „stavove i izjave pojedinaca“, morao je biti razrešen odmah čim se saznalo da je njegov doktorski rad plagijat. Krađa tuđeg intelektualnog dela predstavlja nepremostivu prepreku za obavljanje javne funkcije.

Ministar pravde Nikola Selaković izazvao je svojim postupcima i zakonskim predlozima četvoromesečni štrajk advokata i paralizu pravnog sistema u zemlji. Pored toga, razrešenje Selakovića preporučila je i direktorka Agencija za borbu protiv korupcije. Preporuke ovog nezavisnog tela moraju biti ozbiljno razmotrene i po njima bi trebalo da se postupi, ukoliko se želi uspostavljanje vladavine prava u Srbiji.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin napravio je ogroman broj zakonskih prekršaja zbog kojih hitno mora biti razrešen sa funkcije. Poslednji u nizu je napad na Zaštitnika građana u emisiji na Studiju B 17. januara 2015. Podsećamo javnost da je ministar Vulin morao biti smenjen i zbog pokušaja pronevere skoro 2 miliona evra iz državnog budžeta koji se dogodio u njegovom ministarstvu, kao i zbog uvođenja prinudnog rada za korisnike socijalne zaštite.

Urušavanje vladavine prava, krivična dela i pokušaj rušenja nezavisnih institucija zahtevaju hitnu reakciju Skupštine Srbije. Parlamentarna demokratija i pravna država u Srbiji nikada nisu do kraja učvršćene. One se danas nalaze pod novim udarom, pre svega delovanjem ministara u Vladi Srbije. Skupština Srbije dužna je da se odredi prema ovakvom ponašanju izabranih funkcionera i da pokaže da je stvarno kontrolor izvršne vlasti. Odbijanje poslanika da pokrenu proceduru za smenu četiri ministra poslalo bi poruku javnosti da vladajuća većina stoji iza ovakvog delovanja. Sva odgovornost danas je na poslanicima Skupštine Srbije i oni moraju da pokažu da su dostojni funkcija na koje su ih građani izabrali.

U Beogradu 30. januara

Kuća ljudskih prava i demokratije koju čine:

Građanske inicijative, Beogradski centar za ljudska prava , Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Helsinški odbor za Ijudska prava, Centar za praktičnu politiku Centar za evroatlantske studije Birodi, BIRN, NVO Millenium Kragujevac Centar za razvoj neprofitnog sektora Građanska akcija Lingva Regionalni centar za manjine ImpuIs Tutin Urban In, Edukacioni centar Leskovac, Centar za ljudska prava Niš, Žene za mir Leskovac, BAZAART, Habče, Astra, Sandžački odbor za ljudska prava, Labris, Argus, Udruženje žena Peščanik NVO Fotos Link plus, Nezavisno udruženje novinara Vojvodine, Centar za razvoj civilnih resursa, Žene u crnom, Nezavisni ženski centar, Viktimološko društvo, Dragan Popović, Milan Antonijević, Sonja Biserko, Vesna Petrović, Maja Stojanović, Slobodan Georgijev, Miša Brkić, Vesna Rakić Vodinelić, Vesna Pešić, Jelena Milić, Branislav Trifunović, Nikola Jovanović

***

Demokratska stranka: Smeniti ministra vojnog Gašića i direktora VBA zbog prisluškivanja opozicionih i sindikalnih lidera i sudija od strane VBA

Demokratska stranka traži odgovornost svih učesnika u aferi „srpski Votergejt“, na koju je ukazao ombudsman Saša Janković, a koja se odnosi na prisluškivanje opozicionih lidera, stranačkih aktivista, sindikalnih aktivista i pojedinih nosilaca pravosudnih funkcija, izjavio je predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić u Kruševcu 16. januara i zatražio smenu ministra odbrane Bratislava Gašića.

„Saznanja koja je gospodin Janković kao ombudsman izneo u javnost duboko su zabrinjavajuća, i zbog takvih saznanja u demokratskim državama predsednici podnose ostavke. Tako je svojevremeno Nikson, zbog afere Votergejt, podneo ostavku u SAD. Mi ne očekujemo da se ta vrsta standarda primeni u Srbiji, ali očekujemo smenu ministra odbrane Bratislava Gašića i direktora VBA. Insistiramo na tome da se ombudsmanu omogući pristup svim informacija u VBA“, rekao je Pajtić.

On je upozorio „sve one koji krše ljudska prava i sve zakone, prisluškujući političke oponente, sindikaliste, nosioce pravosudnih funkcija, da će za to odgovarati krivično, danas, sutra, za godinu-dve, ili tri za zloupotrebu službenog ovlašćenja i zbog kršenja svih elementarnih demokratskih principa i standarda“.

„Zgroženi smo činjenicom da jedna vojna agencija, koju finansiraju svi građani Srbije, na takav način postupa. Ovo je situacija identična situaciji iz devedesetih godina, kada je svako ko je imao svoje mišljenje proglašavan za stranog plaćenika i za domaćeg izdajnika, dakle, za nekoga ko je predmet interesovanja vojnih službi. Nemaju šta vojne službe da rade i da slušaju političke aktiviste, sindikalne lidere ili sudije. U tom smislu, osnovni preduslov da Srbija ikada postane demokratska država jeste da se utvrdi odgovornost za ovaj skandal, koji je nezapamćen u poslednjih dvadesetak godina u evropskoj modernoj istoriji“, rekao je Pajtić.

On je ponovio da DS traži da svi odgovorni budu razrešeni zbog ovakvog skandala.

„Kada ombudsman iznese ovakva saznanja, onda je to znak da je đavo odneo šalu. Onda je to znak da je u ovoj zemlji demokratija suspendovana, da u ovoj zemlji bezbednosne agencije nisu ni pod kakvom bezbednosnom kontrolom, da je njihovo ponašanje netransparentno i nezakonito. On je izneo saznanja da se prisluškivanja vrše suprotno odlukama suda, odnosno suprotno zakonu. Kada navedete ko su ljudi koji su prisluškivani vidite da je reč o ljudima koji su u jednom trenutku oponirali vladajućem režimu. Ako se jedna državna agencija usudi da na takav način postupa sa ljudima koji ipak imaju određenu zaštitu javnosti, zbog pozicija na kojima se nalaze, onda je i svaki građanin Srbije nezaštićen. Onda svaki građanin Srbije može postati meta režima zbog toga što razmišlja na drugačiji način, što pripada nekom sindikatu, zbog toga što se ne dopada nekom funkcioneru Srpske napredne stranke ili zbog toga što navija za pogrešan fudbalski klub. Kada jednom otvorite vrata dikatature na ovakav način, onda nema granice kršenja ljudskih prava. To smo videli devedesetih i danas imamo situaciju identičnu devedesetim godinama prošlog veka“, ocenio je predsednik DS.

( Pajtić: Smeniti Gašića i odgovorne zbog prisluškivanja VBA, Informativna služba DS, 16. januara )


 

 

Transparentnost Srbija: Test postojanja pravne države

Da je Srbija u potpunosti pravna država koja počiva na podeli vlasti (što podrazumeva i nadzor zakonodavne nad izvršnom vlašću), nakon objavljivanja saopštenja Zaštitnika građana (http://goo.gl/bdrlUj), već danas bi bio pokrenut postupak za zakazivanje sednice Odbora za kontrolu službi bezbednosti i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, na kojem bi se raspravljalo o odgovornosti rukovodilaca VBA i Ministarstva odbrane zbog onemogućavanja Zaštitnika građana da izvrši kontrolu u jednom slučaju koji je uznemirio javnost i proveri saznanja o ozbiljnim nezakonitostima. Zahtev za sazivanje sednice može dati jedna trećina članova odbora ili predsednik Narodne skupštine.

Naime, u saopštenju ombudsmana se kaže sledeće: „Uprkos obavezi koja je izričito utvrđena Zakonom, Vojnobezbednosna agencija i Ministarstvo odbrane odbili su da Zaštitniku građana dostave sve podatke koje ima o ovom slučaju, potrebne da bi ombudsman ostvario svoju kontrolnu ulogu.

Zbog toga je Zaštitnik građana otkazao prethodno najavljenu kontrolnu posetu toj službi, tokom koje je trebalo da proveri istinitost niza drugih saznanja koja je dobio, a koja ukazuju na politizaciju rada, uplitanje u civilni život i pravosuđe, neprocesuiranje krivičnih dela i druge ozbiljne nezakonitosti i nepravilnosti u radu te službe“. (Test postojanja pravne države, Transparentnost Srbija, 15. januara )

NVO Kuća ljudskih prava: Ministarstvo odbrane i VBA ruše pravni poredak u Srbiji

NVO Kuća ljudskih prava: Ministarstvo odbrane i VBA ruše pravni poredak u SrbijiKuća ljudskih prava i demokratije (u daljem tekstu Kuća) zahteva od Vlade Republike Srbije i svih nadležnih organa da prestanu sa praksom kršenja zakona i urušavanja institucija i da obezbede demokratsku i civilnu kontrolu svih službi bezbednosti, uključujući i vojne.

Zaštitnik građana podneo je krivičnu prijavu protiv pripadnika vojno bezbednosne agencije koji su učestvovali u incidentu na dan održavanja Parade ponosa u Beogradu. Zaštitnik je saopštio i veoma uznemiravajuće podatke da je VBA vršila neovlašćenu istragu, oduzimala snimke i na kraju protivzakonito onemogućila Zaštitnika da radi svoj posao.

Ovaj slučaj pokazuje da ne postoji kontrola nad vojnom službom bezbednosti i da ona bez ikakvih posledica krši zakone i postupa samovoljno uključujući izvođenje predistražnih radnji. Ministarstvo odbrane mora hitno da pokrene istragu zbog ovog slučaja i da sankcioniše sve koji su prekoračili ovlašćenja i izdali naredbu da se VBA umeša u zvaničnu policijsku istragu.

Ministarstvo odbrane i VBA grubo su prekršili zakon i svesno onemogućili Zaštitnika građana da radi svoj posao odbijajući da mu dostave podatke koje je tražio. Time je poslata poruka javnosti da su pomenute institucije iznad zakona i da ne poštuju pravni poredak Srbije. Posebno je zabrinjavajuće ovakvo ponašanje u trenutku kada Zaštitnik građana saopštava da postoje ozbiljna saznanja da se vojne službe bezbednosti bave političkim strankama i sindikatima i neovlašćenim prisluškivanjem.

Kuća upozorava da su vojne strukture i u prošlosti korišćene za protivpravno delovanje, uključujući i nerazjašnjena ubistva vojnika i pokušaj prikrivanja, kao i rad protiv opozicionih stranaka i udruženja građana. Za te zloupotrebe niko nije odgovarao i time je nekažnjivost uvedena kao princip rada vojske i vojnih službi bezbednosti.

Opasnost od zloupotrebe vojske i vojnih službi bezbednosti je ogromna po ceo poredak i po razvoj demokratije u Srbiji. Ovo je prilika da nadležni državni organi pokažu da im je zaista stalo do vladavine prava i da hitno razreše odgovorne, pokrenu odgovarajuće istrage i omoguće Zaštitniku građana da radi svoj posao.

Kuća ljudskih prava i demokratije koju čine:

– Građanske inicijative

– Beogradski centar za ljudska prava

– Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

– Helsinški odbor za ljudska prava

– Centar za praktičnu politiku

( Ministarstvo odbrane i VBA ruše pravni poredak u Srbiji, Kuća ljudskih prava, Beograd, 16. januar

Udruženi sindikati Srbije „Sloga“: Država da kaže koji se sindikati i lideri kontrolišu?

Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ traže od države puno objašnjenje o saznanjima da se pojedine vojne bezbednosne službe nezakonito bave radom nekih sindikata i njihovim liderima na koje je upozorio ombudsman Saša Janković.

prisluskivanjeSa zabrinutošću smo primili ovu vest i zato tražimo odgovor: koji se to sindikati i koji se to sindikalni lideri kontrolišu od strane vojnih bezbednosnih službi?

Kao sindikat, mi nemamo šta da krijemo, niti smo ikada imali. U našim komunikacijama sa članstvom se može čuti samo očaj i vapaj radnika koji od nas svakodnevno traže pomoć i koji su sve više zabrinuti za svoju i egzistenciju svojih porodica.

Za Udružene sindikate Srbije „Sloga“ je neprihvatljivo da se pojedine vojne bezbednosne službe nezakonito bave bilo čijim radom, i zato odlučno pružamo svaku podršku ombudsmanu Saši Jankoviću kao predstavniku nezavisnog regulatornog tela i svima onima koji su se pridružili u zahtevima da se dođe do pune istine.

Takođe, dužni smo da upozorimo da se izostankom pune istine o ovom problemu trasira put u diktaturu, nakon čega bi mogla uslediti hapšenja i montirani procesi protiv svih onih koji drugačije misle, posebno boraca za ljudska prava i sindikalnih aktivista koji se bave pitanjima zaštite zaposlenih i prava da za svoj rad dobiju adekvatnu i pravičnu zaradu.

( Država da kaže: koji se sindikati i lideri kontrolišu? Informativna služba Udruženih sindikata Srbije „Sloga“, Beograd, 17. januar 2015. )

SNS napada «lažne analitičare i razne dušebrižnike»

Srpska naprеdna stranka saopštava da, nažalost, nijе prvi put da sе u Srbiji najеdanput probudе razni lažni analitičari, i razni dušеbrižnici, koji sе sеtе da izađu u javnost i da branе nеčija prava, samo onda kada to odgovara pojеdincima i grupama čijе intеrеsе zastupaju.

Ti, nazovi analitičari, a, u stvari, dokazani političari, i angažovani društvеno – politički radnici, pokazali su cеlokupnoj javnosti i svim građanima Srbijе, po ko zna koji put, svojе licеmеrstvo, i da itеkako znaju da oćutе kada su na najbrutalniji način ugrožеnе tеkovinе dеmokratskog društva, i kada sе na najbеzočniji način vrеđaju dostojanstvo i uglеd prеdstavničkog tеla svih građana.

Pitamo tе istе društvеno-političkе radnikе, kada nеko u domu Narodnе skupštinе, u nеdostatku argumеnata, svom političkom protivniku kažе „stoko jеdna“, „ološu“, „đubrе“, da li jе to jеzik budućnosti i dеmokratskih načеla, da li jе to jеzik dеmokratskе kulturе i parlamеntarizma za koji sе zalažu, ili im jе nеko „dao mig“ da ćutе i zažmurе na primitivizam i uličarski rеčnik?

Srpska naprеdna stranka nikada nijе imala problеm da kažе „izvinitе“, jеr jе poslеdnjе što žеlimo – da ličimo na Dеmokratsku stranku.

Mi nе žеlimo takvu „dеmokratsku“ Srbiju, koju zastupaju političari i angažovani društvеno – politički radnici, u kojoj jе u rеdu u Skupštini rеći „stoko, đubrе, ološu“ i nе izviniti sе, nе političkim protivnicima, nеgo građanima Srbijе, vеć nastaviti sa takvim ponašanjеm.

To nijе Srbija za koju sе Srpska naprеdna stranka zalažе, mi žеlimo pristojnu, normalnu, poštеnu, еvropsku i modеrnu državu, Srbiju sa jеdnakim aršinima i pravima za svе, a bеz zabrinutosti za dеmokratska načеla i civilizacijskе vrеdnosti samo kada to nеkomе odgovara.

( Srpska napredna stranka, Saopštenje za javnost Službe za informisanje 27.01.2015. )

Premijer Vučić rekao da će prihvatiti svaku odluku suda o incidentu

Aleksandar Vučić je rekao za TV Prva da će poštovati odluku suda o incidentu na Paradi ponosa, u kojem je učestvovao i njegov brat Andrej. „Ako neko nije isporučio dokumenta (zaštitniku građana Saši Jankoviću), taj je kriv“, poručio je Vučić, reagujući na tvrdnje Saše Jankovića da nije dobio traženu dokumentaciju o incidentu tokom prošlogodišnje Parade ponosa.

Dodao je da će prihvatiti svaku odluku suda o incidentu koji se dogodio tokom Parade ponosa, jer je zakon iznad njega, iznad njegovog brata, ali i, kako je istakao, iznad zaštitnika građana Saša Jankovića. „Kobre su me štitile zbog manjih troškova, a imam i veće poverenje, ali ne sećam se da se tako sećao (zaštitnik građana) i nekih drugih… On kaže da je govorio i o drugima, ali je to bilo toliko tiho da se niko ne seća“, rekao je Vučić. Premijer je podsetio na sve što je, kako je rekao, istrpeo gledajući kako mu prebijaju brata, „kako mu lome kičmu“ i optužuju ga da je za nešto kriv, iako on nijednom nije uzvratio, „ne zato što je slab, već zato što je reč o državnim organima“. „Kada sve to vidite, najbolje je da se isključite iz toga i da ćutite, da sačekate da državni organi donesu svoju odluku. Tužilaštvo će da dâ svoj sud i kakav god da bude sud suda, ja ću to apsolutno prihvatiti“, rekao je Vučić. (TV Prva

Premijer Vučić kaže da je oduzeo slobodu govora samom sebi…

«Ja sam samom sebi oduzeo slobodu izražavanja, samo sebi, nikom drugom niti smem, niti hoću i mogu, ali sebi sam oduzeo slobodu izražavanja po tom pitanju kao predsednik Vlade – rekao je Vučić novinarima u Obrenovcu, objašnjavajući da ne želi da komentariše krivične prijave ombudsmana, ali da je uveren u efikasnost nadležnih organa, tužilaštva i pravosuđa i da jedva čeka konačan ishod incidenta u kojem su tokom prošlogodisnje Parade ponosa u Beogradu učestvovali njegov brat, brat gradonačelnika Beograda, kao i pripadnici Žandarmerije i Vojne policije.

(Aleksandar Vučić: Uveren sam da ćemo dobiti najbolju ponudu za Telekom, oduzeo sam sebi pravo da pričam o prebijanju svog brata, NSPM, Hronika 15. januara )

Indikativni „stid“ ministra odbrane Gašića…

Ministar odbrane Bratislav Gašić je povodom krivične prijave Ombudsmana za Tanjug izjavio 15. januara:

„Sramota me je da izgovorim šta mislim o tome šta je Zaštitnik građana dao kao informaciju novinarima…“

( Tanjug, 15. januara )

Kuća ljudskih prava i NUNS: Predstavnici vlasti vode hajku protiv Saše Jankovića

Kuća ljudskih prava i demokratije (u daljem tekstu Kuća) i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) zahtevaju od funkcionera vladajućeg bloka i Srpske napredne stranke da raspravu o vladavini prava u Srbiji vrate u institucije i da prestanu sa napadima na nezavisne institucije.

Kuća i NUNS traže od medija da poštuju etički kodeks i spreče korišćenje medijskog prostora za primitivne napade i klevete kojima se diskredituju ljudi koji rade svoj posao.

Poslanik Srpske napredne stranke i član skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove, istovremeno je i voditelj emisije „Na kafi sa Đukom“ na televiziji Kopernikus. U svojoj emisiji 15. januara poslanik Đukanović i gledalac koji se javio, izneli su brojne uvrede na račun Zaštitnika građana Saše Jankovića, uključujući optužbe da Janković „podriva sistem“, „u sprezi sa tajkunima čini sve da destabilizuje našu otadžbinu“, „Tadićev sluga“i brojne lične uvrede na račun Jankovića i članova njegove porodice. Slične tvrdnje iznete su i na Televiziji Studio B u subotu, 17. januara, u emisiji koju je vodila glavna urednica gradske televizije Ivana Vučićević. U ovoj emisiji, optužbama i uvredama na račun Jankovića pridružio se i ministar za rad Aleksandar Vulin, koji je, između ostalog, Jankovića optužio da se „zalaže za puštanje kanibala na slobodu“. Urednica gradske televizije nije reagovala na ovakve tvrdnje.

Prema članu 2. zakona o Zaštitniku građana ovaj organ je nezavisan i samostalan u obavljanju poslova i niko nema pravo da utiče na njegov rad i postupanje. Iznošenjem uvreda i neistina o Zaštitniku građana putem medija, podriva se nezavisnost i samostalnost institucije i vrši se nedozvoljeni pritisak, što obesmišljava postojanje Zaštitnika građana kao nezavisnog državnog organa čija je uloga kontrolisanje organa državne uprave i ostalih ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja.

Srbija je već godinama suočena sa ozbiljnim ugrožavanjem slobode izražavanja i sa pritiscima na medije. Tabloidizacija celog medijskog prostora, hajke na pojedince i objavljivanje potpunih neistina i izmišljotina postao je manir srpskih medija. Sada se takvi mediji koriste za progon Saše Jankovića. Jasno je da je kampanja odgovor na krivičnu prijavu Zaštitnika protiv pripadnika VBA. Ova afera, koja sadrži veoma opasne elemente nelegalnog korišćenja vojske i odbijanja Ministarstva odbrane da postupa po Zakonu o zaštitniku građana, mora dobiti svoj pravni epilog u institucijama. Ponašanje funkcionera SNS pokazuje da žele da izbegnu legalna sredstva i da pokušavaju da se obračunaju sa Zaštitnikom građana.

Kuća i NUNS zahtevaju od predstavnika vlasti da se jasno ograde od postupaka poslanika Đukanovića i ministra Vulina i da prestanu sa urušavanjem institucija i vladavine prava u Srbiji. U suprotnom, posledice po demokratiju i pravnu državu biće nesagledive, a odgovornost u potpunosti leži na najvišim funkcionerima vladajućih stranaka i izvršne vlasti.

(Kuća ljudskih prava i NUNS: Predstavnici vlasti vode hajku protiv Saše Jankovića)

Demokratska stranka traži da vlada zaštititi Zaštitnika građana i da mu mogućiti nesmetan rad i otklanjanje svake mogućnosti fizičkog ili bilo kakvog drugog uticaja na njegov integritet

Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović pozvao je 21. januara Vladu Srbije da zaštiti Zaštitnika građana i omogući mu nesmetan rad.

„Mi podržavamo zahteve Zaštitnika građana, smatramo da se on našao u vrlo delikatnoj i opasnoj situaciji samo zato što primenjuje zakon koji mora biti jednak za sve“, rekao je Stefanović novinarima u Skupštini Srbije.

On je pozvao Vladu da učini sve da kroz rad svojih organa dostavi sve informacije koje je Saša Janković tražio.

„On na to ima zakonska ovlašćenja i mora mu se izaći u susret radi utvrđivanja ko je koga i zašto i da li sa odlukom suda ili bez nje prisluškivao“, rekao je Stefanović.

Šef poslanika DS je istakao da osećaj ugroženosti i nebezbednosti Jankovića mora hitno biti otklonjen efikasnom odlukom vlade i nadležnog ministarstva koje bi moglo da mu pruži fizičku bezbednost, bilo kroz mere zaštite ili na neki drugi način.

„Treba mu omogućiti nesmetan rad i otklanjanje svake mogućnosti fizičkog ili bilo kakvog drugog uticaja na njegov integritet. To je na vladi i mi pozivamo vladu da zaštiti Zaštitnika građana“, zaključio je Borislav Stefanović.

(Vlada da zaštiti Zaštitnika građana, DS, Beograd, 21. januara 2015. )

Stanje ljudskih prava u Srbiji: Politička volja važnija od zakona, svaka druga pritužba – na rad administracije

Proteklih godinu dana građanima Srbije najviše je smetala spora, neefikasna i samovoljna administracija, s obzirom da se na to odnosi svaka druga pritužba Zaštitniku građana.

Od 4.310 do sada rešenih pritužbi u 2014. čak 2.057 (47,73 odsto) odnosilo se na povredu prava na elementarno zakonit rad, na zaštitu od ćutanja adminstracije i na korektno i efikasno postupanje organa, kaže zastitnik građana Saša Janković u godišnjem intervjuu Tanjugu.

Prema njegovim rečima, za njima slede pritužbe na povrede ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava (1.629, odnosno 37,80 odsto), posebnih prava ranjivih kategorija građana (790, odnosno 18,33 odsto) i građanskih i političkih prava (767, odnosno 17,80 odsto).

Šta to govori o opštem stanju ljudskih prava u Srbiji, Janković ima dvojak odgovor – ima pozitivnih pomaka u određenim stvarima, poput rada vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava, velikog broja projekata, akcionih planova i strategija koje je pokrenula, dok s druge strane ima i pojava koje jednostavno pogaze sve te deklarativne akte, najave i planove…

Janković je podsetio da je u prošlogodišnjem izveštaju ocenio da u Srbiji postoje pojedinci koji su jači od institucija istakavši da to nikako ne može da bude pokazatelj poštovanja ljudskih prava i vladavine prava, već da je politička volja važnija od zakona. „Ako uspemo da se u konkretnim situacijama ponašamo i da odlučujemo onako kako piše u programskim dokumentima i u zakonima, tada ću mnogo lakše moći da kažem da koračamo napred u domenu ljudskih prava. U ovom momentu je to još deklarativno“, smatra Janković.

Da postoji mogućnost promene takve prakse ukazuje i činjenica da su državni organi otklonili preko 90 odsto propusta koji su utvrđeni u postupcima koje je Zaštitnik građana pokrenuo na osnovu brojnih pritužbi i na sopstvenu inicijativu, ali i to da je prvi put za sedam godina Vlada Srbije pokazala interesovanje da ustanovi koje su to neizvršene preporuke ovog kontrolnog organa, rekao je Janković. „Prvi put Vlada Srbije prikuplja od ministarstava podatke o neizvršenim preporukama, da bi o tome podnela izveštaj Narodnoj skupstini. Traži odgovore od svojih ministara zašto nisu (izvršili preporuke) i o tome će izveštiti Narodnu skupštinu, što mislim da je izuzetno dobar znak“, ocenio je Janković.

Ipak, prema njegovim rečima, Srbiji nedostaje mogućnost da se njeni građani, za razmatranje svojih pritužbi, obrate prvo nižim instancama, a tek onda, ukoliko to ne urodi plodom, Zaštitniku građana.

„Ono što nam nedostaje i što Vlada treba da uradi, i ja to predlažem izmenama Zakona o Zaštitniku građana, jeste da Zaštitnik i u praksi, ne samo na papiru, bude poslednja instanca kojoj se građani obraćaju kada su iscrpli sve mogućnosti i nisu naišli na zadovoljavajući odgovor“, rekao je Janković.

On je objasnio da u mnogim resorima uopšte nema prethodnih mehanizama za razmatranje pritužbi građana, podvukavši da bi njihovim uspostavljanjem sistem otklanjanja propusta postao mnogo efikasniji.

Govoreći o nedavno usvojenom Zakonu o uzbunjivačima, Janković je navodi da je zaštita uzbunjivača ključna ne samo u borbi protiv korupcije, već i za najšire društvene interese.

Iako je izrazio nadu da će taj zakon, kada stupi na snagu, ostvariti cilj, Janković je podsetio da to zakonsko rešenje odstupa u nekim važnim aspektima od rešenja koje je sastavila radna grupa čiji je bio član.

„Ono što sam mislio drugačije nego tvorci aktuelnog zakona jeste da se mora obezbediti ne samo sudska zaštita, s obzirom na stanje u kojem se naše sudstvo nalazi, već da se mora i alternativno, pred nekim drugim organom, obezbediti brza i efikasna privremena zaštita, dok sud ne donese konačnu odluku“, rekao je Janković.

On je dodao i da je smatrao da se uzbunjivačima mora obezbediti zaštita i u odnosu na akte iz radnog odnosa, odnosno da se uzbunjivač zaštiti od otkaza i premeštanja na drugo, niže ili udaljeno radno mesto. „Ima još nekoliko razlika, ali ja ne mogu da tvrdim da je moj stav i stav moje radne grupe taj koji je jedini relevantan i dobar. Nadam se da ovaj put nismo u pravu i da će se pokazati da je Srbija dobila jedan kvalitetan i ozbiljan zakon“, rekao je Janković…

( Svaka druga pritužba – na rad administracije, sajt Zaštitnika građana 9. decembra 2014 )

Saopštenje Zaštitnika građana povodom nastavka opstrukcije postupka kontrole

Povodom nastavka opstrukcije postupka kontrole u vezi sa incidentom tokom Parade ponosa, Zaštitnik građana saopštava da je nužno da se u Republiku Srbiju što pre vrati zakonito stanje u kome svaki državni organ radi ono što mu je nadležnost i izvršava obaveze koje mu Ustav i zakoni nalažu.

Između državnih organa ne može da postoji polemika u stvarima u kojima su njihov odnos i međusobne obaveze uređeni imperativnim propisima. Zaštitnik građana mora da izvrši svoju kontrolnu funkciju, a drugi državni organi dužni su da mu pruže sve podatke koje poseduju, a koji su neophodni za ostvarivanje njegovog kontrolnog ili preventivnog delovanja. Samo tako se mogu identifikovati svi propusti koji su u konkretnom slučaju doprineli ili doveli do kršenja prava građana prekomernom upotrebom sile, te ustanoviti njihovi uzroci i isti otkloniti. Samo to će smanjiti mogućnost da do sličnih kršenja prava građana dođe u budućnosti, što je jedna od osnovnih uloga Zaštitnika građana. Bez obzira na to ko je učestvovao u incidentu, on mora biti ispitan u celini i iz svih aspekata.

Pravosudni organi se bave pitanjem krivice na osnovu podataka koji su im dostavljeni i koje pribave u skladu sa zakonom, a Zaštitnik građana utvrđuje propuste u zakonitosti i pravilnosti rada državnih organa koji su doveli ili mogu dovesti do kršenja prava građana. Tako je činjeno u svim slučajevima do sada i ovaj ne sme da bude izuzetak.

( Saopštenje Zaštitnika građana povodom nastavka opstrukcije postupka kontrole u vezi sa incidentom tokom Parade ponosa, petak, 23. januar 2015. 16:58)

Ombudsman: VBA pratila miting radikala?

Na sednici skupštinskog Odbora za kontrolu službi bezbednosti 28. januara zaštitnik građana Saša Janković pročitao je dokument u kome se navodi da je VBA pratila aktivnosti Srpske radikalne stranke (SRS), 15. novembra 2014. godine, kada je organizovan miting u Beograda povodom povratka lidera te stranke Vojislava Šešelja u Srbiju.

Janković je ovaj dokument pročitao reagujući na izjavu poslanika Srpske napredne stranke (SNS) Vladimira Đukanovića koji je kazao da će početi prikupljanje potpisa u poslaničkoj grupi naprednjaka za razrešenje Saše Jankovića sa funkcije zaštitnika građana. Đukanović smatra da Janković ne obavlja dobro svoj posao i narušava kredibilitet te institucije.

Zaštitnik građana je rekao da nije bilo indicija da pristalice SRS-a planiraju napad na Ministarstvo odbrane ili Vojsku Srbije.

„Ja nemam pouzdana saznanja da je taj dokument tačan i verodostojan, ali imam ozbiljnu sumnju koju treba da proverim. Protivzakonito je prikupljanje podataka koji nisu u skladu sa Zakonom o VBA. VBA je nadležna za kontraobaveštajnu bezbednosnu zaštitu Ministarstva odbrane i VS i da u ovom papiru stoji i jedna indicija da pripadnici SRS planiraju napad na ministarstvo i VS, tada bi mogli razgovarati, ali takva saznanja nisu navedena u dokumentu“, rekao je Janković, dodavši da takvih dokumenata o nepravilnostima u radu ima još i da ih treba ispitati.

BURNA RASPRAVA U SKUPŠTINI Janković sumnja: VBA pratila miting radikala?

„Slučaj Ombudsman“ u ironičnom ogledalu NJUZ.net: «SNS – Funkcija zaštitnika građana nepotrebna jer građane već štiti premijer Vučić»

Srpska napredna stranka (SNS) saopštila je jutros da institucija zaštitnika građana i nije baš neophodna s obzirom na to da premijer Srbije Aleksandar Vučić 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini „štiti apsolutno svakog građanina ove zemlje“. Premijer Vučić, navodi ta stranka, bdi nad svim građanima Srbije i brine o sudbini svakog od njih tako da oni uopšte ne treba da strahuju od eventualnog ukidanja funkcije zaštitnika građana.

– Svaki građanin, osim možda Bojana Pajtića i Zorana Živkovića ponekad kad baš iznerviraju premijera, uživa punu Vučićevu podršku i zaštitu u svakom trenutku. Institucija zaštitnika građana je relikt prošlosti iz vremena kad su vladali oni koji nisu imali premijera koji može da štiti sve građane zemlje, ali su ta vremena, na sreću, daleko iza nas – piše u saopštenju SNS-a…

SNS zaključuje da su kapaciteti Aleksandra Vučića neuporedivo veći od kapaciteta zaštitnika građana Saše Jankovića.

– Zaštitnik građana reaguje na pritužbe samo onda kada mu se građani direktno obrate, tako da je broj građana koje on štiti gotovo zanemarljiv. Aleksandar Vučić, sa druge strane, bez ikakvih problema odjednom može da zaštiti sve građane Srbije u bilo kojem trenutku, tako da je sasvim jasno kome treba poveriti taj ozbiljan i odgovoran posao – zaključuje Srpska napredna stranka i podseća da Aleksandar Vučić za posao zaštite građana ne prima „astronomsku platu kao neki“ već to čini iz čiste ljubavi.

( «SNS – Funkcija zaštitnika građana nepotrebna jer građane već štiti premijer Vučić», NJUZ.net, 29. 01.)

…i u optužujućim saopštenjima SNS protiv «raznih Pajtića, Jankovića i Kandićki»

Gradski odbori Srpske napredne stranke Novog Sada i Beograda zatražili su danas hitnu sednicu Predsedništva i Glavnog odbora te stranke, zbog, kako su naveli „orkestriranih napada na premijera i Vladu Srbije“.

Beogradski odbor SNS-a nakon današnje hitne sednice zatražio je hitno zakazivanje sednice stranačkog rukovodstva na kojima će biti razmotreni, kako se navodi, „aktuelni i sve učestaliji napadi na suverenost Srbije“.

Predsednik Gradskog odbora SNS Novi Sad Miloš Vučević naveo je da će članovima Predsedništva predložiti da organizuju skup koji će nedvosmisleno pokazati „da li su građani Srbije za politiku Aleksandra Vučića i politiku moderne, pristojne, suverene Srbije, ili žele da njihovim životima upravljaju svojim lažima, razni, Pajtići, Jankovići i Kandićke“…

(SNS: Sve učestaliji napadi na suverenost Srbije i Aleksandra Vučića, NSPM, s pozivom na agencije Tanjug i Betu)

Gradski odbor Beograd Srpske napredne stranke održao je danas hitnu sednicu povodom konstantnih napada na premijera Aleksandra Vučića i Vladu Srbije, od strane onih interesnih grupa koje kontinuirano rade na tome da oslabe sve njene institucije.

Tražimo od predsednika stranke da pod hitno zakaže sednice stranačkog rukovodstva na kojima će se razmotriti aktuelni i sve učestaliji napadi na suverenost Srbije. ( Srpska napredna stranka, Gradski odbor Beograd, Služba za informisanje, 29. 1)

 

http://wp.me/p3pD8b-9I  – кратки линк
abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

AnoNews Vienna

“In lulz we trust.”

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Machtelite

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: