Одлука о омбудсману – Општина Зрењанин 26.09.2003   Leave a comment

erde-007

Justiz

Srednji grb Zrenjanina На основу члана 126. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, бр. 9/2002) и члана 97. Статута општине Зрењанин (“Службени лист општине Зрењанин“, бр. 5/2002), Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној 26.09.2003.године, донела је

О Д Л У К У О О М Б У Д С М А Н У

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Установљава се омбудсман за територију општине Зрењанин (у даљем тексту: омбудсман), као независан и самосталан орган, који се стара о заштити и унапређењу људских права и слобода зајемчених уставом, потврђеним и објављеним међународним уговорима о људским правима, општеприхваћеним правилима међународног права, законом и прописима Аутономне Покрајине Војводине.
Омбудсман посебно штити људска права и слободе из става 1. овог члана (у даљем тексту: људска права) од повреда учињених од стране општинске управе, организација и јавних служби, које врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач општина (у даљем тексту: органи управе).
Ради заштите и унапређења људских права омбудсман надзире примену прописа из става 1. овог члана, контролише законитост, целисходност и ефикасност поступања органа управе и може истраживати рад органа управе како би штитио људска права.

Члан 2.

Омбудсман поступа у складу са уставом и законом, потврђеним и објављеним међународним уговорима о људским правима и општеприхваћеним правилима међународног права.
Основни принципи деловања омбудсмана су законитост, непристрасност, независност и правичност.
Нико нема право да утиче на рад и поступање омбудсмана.
II ПОСТАВЉЕЊЕ И ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ ОМБУДСМАНА

Члан 3.

Омбудсмана поставља Скупштина општине (у даљем тексту: Скупштина) двотрећинском већином гласова укупног броја одборника (алтернатива: већином гласова укупног броја одборника).
Кандидата за омбудсмана може предложити најмање једна четвртина одборника.
Мандат омбудсмана траје шест година.
На исту функцију омбудсман може бити биран највише два пута узастопно.
Члан 4.

Омбудсман има три заменика од којих се по један бира за област: права националних мањина, права детета и равноправност полова.
Најмање по један од заменика биће биран из реда мање заступљеног пола и припадника националних мањина.
Заменика бира Скупштина већином гласова укупног броја одборника, на предлог омбудсмана.
Мандат заменика траје шест година.
На исту функцију заменик може бити биран највише два пута узастопно.

Члан 5.

За омбудсмана може бити изабрано лице које има држављанство Србије и Црне Горе, дипломирани правник, истакнутих стручних способности и високог моралног интегритета, са најмање шест година радног искуства у области људских права, управе или правосуђа, које није осуђивано и против кога се не води кривични поступак.
Функцијај омбудсмана није спојива са обављањем друге јавне функције или професионалне делатности, чланством у политичким партијама и организацијама, синдикатима, управним и надзорним одборима предузећа и установа, као и бављење другом делатношћу и послом који би могао утицати на његову самосталност и независност.
Изузетно, омбудсман се може бавити научно-истраживачком или уметничком делатношћу.
Даном ступања на дужност омбудсмана, престају све његове друге јавне функције и делатности, као и чланство у политичкој партији или политичкој организацији.
За омбудсмана не може бити изабрано лице које је у периоду од 12 месеци пре избора било председник или потрепдседник Скупштине општине, председник или заменик председника општине, председник или потпредседник Извршног одбора Скупштине општине, секретар Скупштине општине или начелник Општинске управе.
Изузетно, за омбудснама може бити бирано лице које није дипломирани правник, а испуњава све остале услове прописане овим чланом, под условом да има високу школску спрему и дугогодишње радно искуство у домену заштите људских права.

Члан 6.

Омбудсман не може бити позван на одговорност или бити кажњен за изнето мишљење или радње предузете у обављању својих надлежности утврђених овом одлуком.

Члан 7.

Мандат омбудсмана престаје на лични захтев, у случају смрти, истеком мандата, трајним губитком радне способности или испуњењем услова за пензију.

Члан 8.

Омбудсман се разрешава дужности ако буде осуђен за кривично дело на казну затвора, ако не обавља функцију на стручан, непристрасан, независан и савестан начин или обавља неке функције, послове и делатности из члана 5. став 2., а које су неспојиве са функције омбудсмана.
Поступак за разрешење покреће се на иницијативу једне четвртине одборника, а за разрешење заменика омбудсмана и на иницијативу омбудсмана.
Одредбе за разрешење омбудсмана из става 1-2. овог члана сходно се примењују и на заменика омбудсмана.
Скупштина разрешава омбудсмана или заменика омбудсмана, на исти начин и по поступку предвиђеном за његово постављење.

Члан 9.

У случају престанка или разрешења са функције, Скупштина ће на предлог једне четвртине одборника одредити који ће од заменика обављати функцију омбудсмана до избора новог омбудсмана.
III ОВЛАШЋЕЊА

Члан 10.

Омбудсман је овлашћен да обавља следеће послове:
– прати примену међународних стандарда из области људских права,
– прикупља информације о примени закона и других прописа из области људских права,
– саставља годишњи извештај о остваривању људских права,
– прима и испитује представке које се односе на повреду људских права,
– посредује у мирном решавању спорова везаних за кршења људских права,
– иницира покретање кривичних, дисциплинских и других поступака код надлежних органа у случају кршења људских права,
– организује и учествује у организацији и припремама саветовања о остваривању и поштовању људских права,
– организује и учествује у организацији и припремама кампања за информисање јавности о питањима значајним за остваривање и поштовање људских права,
– иницира и подстиче образовање о људским правима у свим областима живота,
– сарађује и размењује искуства са другим омбудсманима у земљи и иностранству,
– изузетно, по потреби обавља и послове заменика омбудсмана из ове одлуке,
– обавља друге послове у складу са законом и прописима Скупштине.

Члан 11.

Омбудсман има право да присуствује свим седницама Скупштине и њених тела као и право да учествује у скупштинској расправи када се расправља о питањима из његове надлежности.
Омбудсман даје мишљења и препоруке о предлозима прописа из области људских права који се разматрају у Скупштини.

Члан 12.

Заменик омбудсмана задужен за заштиту права националних мањина обавља следеће послове:
– прати примену међународних стандарда о правима националних мањина и закона о правима националних мањина,
– прикупља информације о примени закона и других прописа о правима нациоанлних мањина,
– надгледа праксу и континуирано прати остваривање права националних мањина у различитим областима друштвеног живота,
– надгледа процес доношења нових прописа или измену важећих прописа у свим областима које су у вези са положајем и остваривањем права националних мањина,
– даје савете надлежним органима у вези са доношењем, изменама и допунама прописа који се односе на заштиту права националних мањина, као и у вези са применом тих прописа,
– саставља део годишњег извештаја омбудсмана о остваривању права националних мањина у коме детаљно обрађује случајеве кршења ових права,
– обавештава надлежне органе и ширу јавност о стању права националних мањина, на сопствену иницијативу или на захтев појединаца издаје саопштења о кршењу права националних мањина,
– прима и испитује представке које се односе на кршење права националних мањина,
– посредује у мирном решавању спорова у вези са кршењем права националних мањина,
– иницира покретање кривичних, дисциплинских и других поступака код надлежних органа у случају кршења права националних мањина,
– организује и учествује у организацији и припремама саветовања о остваривању и поштовању права националних мањина,
– организује и учествује у организацији и припремама кампање за информисање јавности о питањима значајним за остваривање права националних мањина и проблеми у вези са остваривањем ових права,
– предузима активности усмерене ка подизању свести код јавног мњења у вези са проблемима у остваривању права националних мањина и начина на који заштита ових права може бити унапређена,
– иницира и подстиче образовање за поштовање права националних мањина,
– сарађује и размењује искуства са другим омбудсманима и заменицима омбудсмана у земљи и иностранству у вези заштите националних мањина,
– обавља и друге послове у складу са одлуком омбудсмана.

Члан 13.

Заменик омбудсмана задужен за заштиту права детета обавља следеће послове:
– прати примену међународних стандарда и закона који уређују права детета,
– прикупља информације о примени закона и других прописа о правима детета,
– надгледа праксу и континуирано прати остваривање права детета,
– надгледа процес доношења нових прописа и измене важећих прописа у свим областима које су у вези са остваривањем права детета,
– даје савете надлежним органима у вези са доношењем, изменама и допунама прописа који се односе на заштиту права детета, као и у вези са применом тих прописа,
– саставља део годишњег извештаја омбудсмана о остваривања права детета у којем посебно обрађује случајева кршења ових права,
– обавештава надлежне органе и ширу јавност о стању права детета,
– на сопствену иницијативу или на захтев појединаца даје изјаве и саопштења о кршењу права детета,
– прима и испитује представке које се односе на кршење права детета,
– на сопствену иницијативу или на захтев појединаца издаје саопштења о случајевима кршења права детета,
– сарађује са надлежном установом за социјални рад у мирном решавању спорова насталих поводом кршења права детета,
– посредује у мирном решавању спорова у вези са кршењем права детета,
– иницира покретање кривичних, дисциплинских и других поступака код надлежних органа у случају кршења права детета,
– организује и учествује у организацији и припремама саветовања о остваривању и поштовању права детета,
– организује и учествује у организацији и припремама кампања за информисање јавности о питањима значајним за остваривања права детета и проблемима у вези са остваривањем тих права,
– предузима активности усмеренене ка подизању свести код јавног мњења у вези са проблемима у остваривању права детета и начина на који заштита ових права може бити унапређена,
– иницира и подстиче образовање за поштовање права детета,
– сарађује и размењује искуства са другим омбудсманима и заменицима омбудсмана у земљи и иностранству у вези са заштитом права детета,
– обавља друге послове у складу са одлуком омбудсмана.

Члан 14.

Заменик омбудсмана задужен за равноправност полова обавља следеће послове:
– прати примену међународних стандарда о равноправности полова и закона о забрани дискриминације,
– прикупља информације о примени закона и других прописа о забрани дискриминације,
– надгледа праксу и континуирано прати остваривање принципа равноправности полова у различитим областима друштвеног живота,
– даје савете надлежним органима у вези са доношењем, изменама и допунама прописа који се односе на равноправност полова, као и у вези са применом тих прописа,
– саставља део годишљег извештаја омбудсмана о остваривању равноправности полова у којем детаљно обрађује случајеве кршења принципа равноправности полова,
– обавештава надлежне органе и ширу јавност, даје изјаве и саопштења о кршењу равноправности полова,
– прима и испитује представке које се односе на директну или индиректну дискриминацију с обзиром на пол,
– на сопствену иницијативу или на захтев појединаца издаје саопштења о случајевима кршења забране дискриминације с обзиром на пол,
– посредује у мирном решавању спорова у вези са непосредном или посредном дискриминацијом с обзиром на пол,
– иницира покреткање кривичних, дисциплинских и других поступака код надлежних органа у случају директне или индиректне дискриминације с обзиром на пол,
– организује и учествује у организацији и припремама саветовања о остваривању и поштовању равноправности полова и предлаже мере за отклањање дискриминације,
– организује и учествује у организацији и припремама кампање за информисање јавности о питањима значајним за остваривање равноправности полова,
– иницира и подстиче образовање за поштовање равноправности полова у свим областима друштвеног живота,
– сарађује и размењује искуства са другим омбудсманима и заменицима омбудсмана у земљи и иностранству у вези са равноправношћу полова,
– обавља друге послове у складу са одлуком омбудсмана.

Члан 15.

Сви органи општине и Општинска управа дужни су да приме омбудсмана на његов захтев одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана упућивања захтева.
IV ПОСТУПАК

Члан 16.

Омбудсману се може обратити свако ко сматра да му је актом или радњом органа управе повређено неко људско право.
Омбудсману се може у име лица из става 1. овог члана обратити и његов наследник, старатељ или пуномоћник.
Треће лице, невладина организација, удружење или друга организација може се обратити омбудсману уз писмено овлашћење лица које сматра да су му људска права угрожена.

Члан 17.

Омбудсман поступа по сопственој иницијативи или по представци лица које сматра да су му актом или радњом органа управе повређена људска права.

Члан 18.

Представка се подноси у року од једне године од дана учињене повреде, неправилности или од доношења последњег акта у спорној ствари.
Омбудсман је дужан да поступи по представци у року од 30 дана од дана подношења представке.

Члан 19.

Поступак који омбудсман води је бесплатан за подносиоца представке.

Члан 20.

Представка се подноси у писменом облику, укључујући све начине електронске комуникације, без посебно утврђене форме и не подлеже плаћању таксе.
Изузетно, представка се може изјавити и усмено на записник.

Лица лишена слободе имају право да представку поднесу у запечаћеној коверти.

Лица запослена у установама у којима се налазе лица лишена слободе имају обавезу да без отварања и задржавања, представку лица лишеног слободе, доставе омбудсману. Представка садржи личне податке подносиоца, назив органа на чији се рад односи, чињенично стање и доказе на којима се представка темељи и податке о томе која су правна средства уложена или искоришћена.

Уколико подносилац представке то тражи, обмудсман је дужан да сачува тајност његових личних података.

Члан 21.

Омбудсман покреће поступак када је искоришћено редовно правно средство за отклањање повреда на које подносилац указује, односно ако не постоји правно средство за отклањање повреде на коју подносилац указује.
У циљу брзе и ефикасне заштите људских права, омбудсман има овлашћење да се ангажује на посредовању и мирењу у било ком тренутку и да покрене поступак и када није искоришћено правно средство из става 1. овог члана, ако би окончање поступка по правним средствима из става 1. представљало опасност за заштиту људских права.

Члан 22.

Након упознавања са садржином представке, омбудсман ће представку одбацити ако утврди:
– да не садржи личне податке подносиоца,
– да је поднета након истека рока из члана 18.,
– да не садржи све прописане податке, а подносилац је не допуни у року који омбудсман одреди,
– да се представка не односи на рад органа управе,
– да околности случаја и докази који су поднети не доводе до његовог уверења да постоји повреда људских права, односно друга неправилност у раду органа управе,
– ако је већ поднета представка у истом случају, а нису поднети нови докази,
– ако нису исцрпљени сви редовни правни лекови за отклањање повреда а нема места примени правила из члана 21. став 2.,
– уколико је поводом исте ствари омбудсман раније одлучивао.

Одлука о одбацивању представке је коначна.
Омбудсман обавезно обавештава подносиоца представке о разлозима за њено одбацивање, осим кад се ради о анонимној представци.
Омбудсман може подносиоцу представке дати савет о другим могућностима за остваривање заштите права.
Члан 23.

Ако представка испуњава услове за поступање, о одлуци о покретању истраге по представци омбудсман обавештава подносиоца и органе управе на чији се рад представка односи.
Орган управе из става 1. овог члана дужан је да се изјасни о представци у року од 15 дана од дана пријема.

Члан 24.

У циљу потпунијег утврђивања чињеничног стања, омбудсман може позивати на разговор и узимати усмене или писмене изјаве и додатна објашњења од свих лица запослених у органима управе, подносиоца представке, сведока, вештака и других грађана који располажу информацијама о околностима случаја.
Лица из става 1. овог члана које је омбудсман позвао на разговор или да би дао писмену изјаву, дужна су да се одазову позиву.

Члан 25.

У вези са поступком који води, омбудсман има право да тражи од органа управе све податке и обавештења, као и непосредан увид у списе, документацију и збирке података којима ови органи располажу, укључујући државну, службену, пословну и професионалну тајну.
Омбудсман може тражити копије одговарајућих докумената који су од важности за истрагу.
Органи управе од којих је омбудсман тражио да му омогуће увид у одређене списе, документације, збирке података или копије, дужни су да му омогуће увид у исте и доставе копије тражених докумената.
Омбудсман има обавезу да током и по престанку мандата чува тајност података које је добио сагласно прописима.
Омбудсман има слободан приступ свим просторијама у којима се обављају послови органа управе, а у било које време и без посебне најаве може посетити све здравствене установе у којима се врши обавезно психијатријско лечење.
Органи управе дужни су да на захтев омбудсмана омогуће непосредан увид у свој рад и слободан приступ свим просторијама.

Члан 26.

Ако органи управе не поступе у складу са обавезама из члана 25. омбудсман ће о томе обавестити орган који врши надзор над њиховим радом.

Члан 27.

Омбудсман може донети одлуку којом ће обуставити поступак, ако утврди да је орган управе, на чије се поступање представка односила, већ током истраге отклонио повреду људских права.
Ако омбудсман по завршетку истраге сматра да нема повреде људских права, нити неправилног поступања органа, обавештава о томе подносиоца представке и орган управе на чије се поступање представка односила.

Члан 28.

Ако омбудсман након завршетка истраге утврди да је повређено неко људско право или је учињена неправилност у раду, обавестиће о томе подносиоца представке и орган управе на чије се поступање представке односила и непосредно виши орган, који су дужни да у року од 15 дана доставе своје примедбе.

Члан 29.

По истеку рока од 15 дана, омбудсман може:
– обуставити даље поступање, ако је орган управе отклонио повреду људских права,
– сачинити коначно мишљење, предлог или препоруку и обавестити о томе подносиоца представке и орган управе на чији се рад мишљење, предлог или препорука односи, као и непосредно виши орган.

Органи управе којима је омбудсман упутио своје мишљење, предлог или препоруку, дужни су да у року од 15 дана обавесте омбудсмана о мерама које су предузели.

Члан 30.

Ако органи управе не поступе у складу са мишљењем, предлогом или препоруком омбудсмана или не обавесте омбудсмана о предузетим мерама на отклањању повреде, омбудсман о томе обавештава орган који врши надзор над њиховим радом.
Ако ни након обавештења из става 1. овог члана надлежни органи не предузму мере омбудсман обавештава о томе председника и потрепдседника Скупштине општине, односно председника и заменика председника Општине и секретара Општинске управе односно начелника Општинске управе, а може о томе обавестити и јавност путем средстава јавног информисања.

Члан 31.

Уколико утврди постојање повреде људских права, омбудсман може:
– предложити органима управе поновно спровођење поступка у складу са законом,
– предложити правила понашања за унапређење рада и поступања са грађанима,
– поднети захтев за привремено обустављање извршења коначног акта,
– иницирати покретање дисциплинског поступка против службеног лица за које је истрагом утврдио да је одговорно за повреду у конкретном случају или против лица које је ометало истрагу,
– иницирати код надлежног јавног тужиоца покретање прекршајног или кривичног поступка.

Члан 32.

Чланови од 19. до 31. односе се и на поступање омбудсмана по сопственој иницијативи.

Члан 33.

Омбудсман једном годишње, најкасније до краја новембра, подноси Скупштини извештај о својим активностима, стању људских права и о правној сигурности у општини.
Извештај садржи нарочито број и структуру представки, општу оцену рада органа управе са становишта примене прописа, уочене пропусте и препоруке за њихово отклањање, као и критике и похвале појединим одељењима и службама.
Извештај обавезно садржи делове о стању у области права националних мањина, права детета, равноправности полова које израђују надлежни заменици омбудсмана.
Извештај може да садржи и иницијативу за измену или доношење појединих прописа ради отклањања недостатака и ефикаснијег рада органа управе.
На захтев омбудсмана, Скупштина ће ставити на дневни ред извештај из става 1. овог члана и расправљати о њему.
Извештај се објављује у “Службеном листу општине Зрењанин“ и у средствима јавног информисања.

Члан 34.

Омбудсман може да поднесе посебан извештај Скупштини ако оцени да то захтевају нарочито важни разлози или ако Скупштина тражи такав извештај.
На захтев омбудсмана, Скупштина ће ставити на дневни ред извештај из става 1. овог члана и расправљати о њему.
Посебан извештај објављује се у “Службеном листу општине Зрењанин“ и у средствима јавног информисања.
V СТРУЧНА СЛУЖБА И СРЕДСТВА ЗА РАД

Члан 35.

Омбудсман образује стручну службу за обављање стручних и административно-техничких послова.

Члан 36.

Средства за рад омбудсмана обезбеђују се у буџету општине.
Обим и структуру средстава предлаже омбудсман.

Члан 37.

Омбудсман и заменици имају право на плату.
За обрачун и исплату плате омбудсмана примењује се коефицијент утврђен прописом за секретара Скупштине општине Зрењанин, односно за начелника Општинске управе, а за обрачун и исплату плате заменика омбудсмана коефицијент утврђен за начелника одељења.

Члан 38.

Омбудсман и заменици остварују и друга права по основу рада, у складу са прописима о радним односима и платама у државним органима.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.

Функционер или запослено службено лице у органима управе који одбију да поступе по захтеву омбудсмана, казниће се новчаном казном у износу 10.000 – 50.000 динара.
Лице које се не одазове на позив омбудсмана да би дао усмену или писмену изјаву, казниће се новчаном казном у износу од 10.000 – 50.000 динара.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40.

Скупштина ће извршити избор омбудсмана и заменика омбудсмана у року од три месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 41.

Пре ступања на дужност, омбудсман и заменици полажу заклетву пред Скупштином која гласи: “Заклињем се да ћу своју дужност обављати савесно, одговорно, независно и непристрасно и да ћу свој труд усмерити на унапређење и заштиту људских права у складу са уставом и законом“.
Омбудсман и заменици обавезни су да ступе на дужност у року од 15 дана од дана избора.

Члан 42.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Зрењанин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ:
ДАНА:
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН,
Милан Чежек
О б р а з л о ж е њ е

Законом о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“. бр. 9/2002) као нови институт уводен је омбудсман (грађански бранилац) који штити индивидуална и колективна права и интересе грађана, вршећи општу контролу управе и јавних служби, а што је условљено потребом усклађивања нашег законодавства са међународним стандардима у области људских права и слобода.
У члану 126. став 5. Закона о локалној самоуправи прописано је да се Статутом или другим општим актом уређује надлежност и овлашћења, начин поступања и избора и престанка дужности грађанског браниоца, те је у складу са тим и израђена Одлука о омбудсману.
На основу изнетог прдлаже се Скупштини општине да донесе Одлуку у датом тексту.

Обрадила:
Стојанка Самарџић Хорват
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ УПРАВЕ,
Трајан Панкарићан
СЕКРЕТАР
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
Јухас Шаму Ерика

Advertisements

Објављено јануар 13, 2015 од стране Viktor Koss под Uncategorized

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen

Wir helfen Deutschen in der Welt!

Kulturstudio

Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht übersteigt, erst dann wird die Welt endlich wissen, was Frieden heißt.

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Viktor Koss - Identitätsdiebstahl durch Gladio-MI6-CIA-BND und UDBA - Bürger als streng geheime Verschlußsache – eine wahre Geschichte -

Rechtswegverbot § 13 G 10-Gesetz - Anklage gegen institutionellen Missbrauch der eigenen familiären und persönlichen Identität ohne Willen und Wissen der Betroffenen wird dauerhaft verboten

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: