Покрјински омудсман се проглашава ненадлежним – Приговор 04/08.02.2015   Leave a comment

.

erde-007

 

Допис покрајинског омудсмана са образложењем о ненадлежности

 

 У среду 04.02.2015 пошто сам примио допис покрајинског омудсмана о ненадлежности истог,  обавио сам телефонски разговор у вези питања надлежности, посебно указујући на позадину и трајање откривене злоупотребе идентитета, а у вези питања узимања утицаја и уплива и покрајинских органа, осталих јавних институција и управе у вези конкретног случаја. Сходно тиме сам уложио приговор на допис покрајинског омбудсмана од 27.јануара 2015:

Ваш број: 1-ОП-1-812/14

 

Покрајински заштитник грађана - омбудсман Аутономне Покрајине Војводине

Ваша порука од 27. јануара 2015

 

Ombudsman - pokr. 27.01..2015 - postanski pecat 05.02.2015 За увећање кликнути на слику
Von:             Viktor Koß (maliperica_91@live.com)
Gesendet:  Montag, 9. Februar 2015 02:07:04
An:               Омбудсман покрајина војводина (office@ombudsmanapv.org)

 

Покрајински заштитник грађана – Омбудсман

Булевар Михајла Пупина 25
21 000 Нови Сад

Поруку – притужбу електронским путем коришћењем права на основу члана 35. став 1. покрајинске скупштинске одлуке о омбудсману (ПсооО) поденео:

Виктор Кос
Руже Шулман 49/16
23 000 Зрењанин

Предмет бр: I-ОП-1-812/14

 

Поштовани господине Арамбашићу,

притужба на Ваш допис од 27. јануара 2014 г. се заснива на члану 12 став 1 Закона о општем управном поступку Р.С (ЗоОУП)., а у погледу Ваше обавезе из члана 3 у вези члана 1 покрајинске одлуке о омбудсману, да се као самосталан и независтан орган придржавате у поступку одлучивања поред осталих закона,  устава и међународних правних прописа, и начела из закона о општем управном поступку Р.С. ЗоОУП. У овоме смислу обавезе примене ЗоОУП нарочито скрећем пажњу на члан 8 – У поступку се морају утврдити правилно и потпуно све чињенице и околности које су од значаја за доношење законитог и правилног решења (одлучне чињенице).

Stevan_Arambasic 2

Ставан Арамбашић зам. пок. омбудсмана

У Вашем допису од 27. јануара 2015 г. образлажете одбијање моје притужбе неутврђеном чињеницом о наводном непостојању повреде права и повратне дискриминације без обзира на знање и вољу носилаца одлуке од стране органа управе и осталих јавних институција чији је основач покрајина.

Ова тврдња је спорна и не одговара чињеничном стању из више разлога. Подсећам на главни предмет притужбе омбудсману, продужавање и давање тајности и предузимање мера ради заштите исте у вишедеценијском трајању у земљи СФРЈ, иностранству и Републици Србији кроз противправну злоупотребу породичних и личних података, стварног чињења и нечињења као повратни услов неутуживе трајне дискриминације из услова заштите злоупотребе неотуђивих података и чињеница без знања и воље оштећених у трајању. Покрајински, као и градски орагани и институције су учествовали и учествују у примени заштитних мера из услова давања и продужавања тајности, као и из услова размене тајних података са иностраним организацијама, службама и државама.

Утврђивање одлучних чињеница, а обзиром на укидање или оштећење низа загарантованих основних права и слобода из основног описасног услова институционалне злоупотребе под тајношћу је обавеза из ЗоОУП. Члан 5., начело законитости у целини, Члан 6., начело заштите права грађана и заштите јавног интереса у целини, члан 7,. начело ефикасности, већ поменути члан 8., начело истинитости, члан 9., начело саслушања странке су потпуно изузети или се игноришу и после давања информације и доказа о конкретној противправној институционално заштићеној злоупотреби података и чињеница о личном и породичном животу и стварној слици у трајању.

У поступку пред покрајинским, као и пред градским омбудсманом изостављен је део поступка прихватања чињеница и доказа, како у вези врсте, дужине и последица из трајања целе строго тајне откривене операције, тако и у погледу надлежности у истом том вишедеценијском периоду до данас. У писменим приговорима сам упутио на обавезе омбудсмана утврђивања чињеница  и прихватање доказа, као и међусобне сарадње и сарадње са републичким омбудсманом и омбудсманима у иностранству на основу општих начела, етичких принципа и стандарда рада омбудсмана. Дозволите ми да Вам скренем пажњу да у сивој зони посебних прикривених тајних операција (covert operation) и деловање потпуно заштићених агената кроз примену посебне законске регулативе абсолутног приоритета заштите истих као у овом случају, не важе никакви етички принципи. Шта више ради се о рационалној измени садржаја, конструкцијама чињења и нечињења са циљем прикривања стварних извршитеља као и стварних циљева и намера –  „false flag operation„. У случају хаос – агента „Лација“ је стварање хаоса кроз напад на етичке принципе и рационална наизменична манипулација истим под условом заштите таквог начина живота и пословања била управо јeдна од најважнијих практицирајућих атрибута његових активности као контермен-агента у вршењу противправних радњи под институционалном, строго тајном, обостраном заштитом.

Узимајући у обзир дискреционо и самостално право одлучивања омбудсмана као стандардно начело рада, као и одбијање случајева без потребе објашњења разлога, а обзиром на Ваше образложење да покрајински и градски орагани, јавне институције, службе итд. нису у конкретном случају учествовали у целој операцији, Ваша тврдња не одговара чињеничном стању. Овим се Ваше дискреционо право да одбијете случај и тиме заштиту права не доводи у питање, али се скреће пажња на нетачност тврдње да не постоји чињење и нечињење и покрајинских органа и јавних институција чији је основач покрајина у целој операцији.

Међутим, у одговору на Ваш захтев о допуни сам навео две битне ствари.

1. Потребу давања, односно преузимања низа доказа и чињеница у наставку поступка, као и,

2. посебност тежине случаја обзиром на трајање, просторно и временско детерминсање операције и узимање једностраног институционалног повратног утицаја из саме природе целе конструкције и начина њене заштите у вишедеценијском трајању (члан 32 став 2 ПооО).

Све ово без знања и воље оштећених као безупитни објект употребе кроз све промене које су пратиле услове и предуслове целе операције злоупотребе података и чињеница.

Конкретно питање Вама јесте, да ли одбијате цео случај заштите у случају трајне дискриминације из Вашег дискреционог права?

У том случају су непотребне даљне било какве непроверене тврдње, посебно из свих искустава и процеса у којима су носиоци одлука давали атрибутативна објашњења са политичком, етичком или неком другом конструисаном чињеничном квалификацијом, а које су потпуно стране реалним чињеницама, догађајима и стварним односима, као и основном предмету утужбе, једностране, трајне, строго институционално заштићене злоупотребе података и чињеница у конструкцији и заштити строго тајне операције са хаос-агентом „Лацијем“, као и непрекидно вршење противправних и кривичних дела под институционалном заштитом према објекту злоупотребљене стварне егзистенције кроз одбијање доказа и чињеница о начину ове тешке противправне злоупотребе.

Да ли сте као независни и самостални орган, на основу законом прописане основе Вашег рада, кодекса, стандарда и начела рада омбудсмана, вољни Вашом слободном вољом да прихватите чињенице и доказе са овим у вези или на основу Ваше слободе одлучивања која Вам је стандардима и начелима загарантована одбијате случај?

10.05.2011 је препорученом поштом на основу законом дефинисане улоге и овлашћења са поздином основног отвореног питања упознат Савет за националну безбедност Р.С., тадашњи секретар бироа за координацију, односно председник републике и његов кабинет по функцији на основу тадашњих законских одредби о надлежности ( ЗоОУСБ §§ 5., 6. и 11.) о  конкретном случају и његове строге трајне противзаконитости:

Допис кабинету председника републике, односно председнику и секретару Савета од 10.05.2011.

Не постоји никаква реакција надлежних институција. Предмет је нестао и не налази се у архиви председништва, тиме се не обрађује без давања одговора на конкретне уставом, законима и међународним актима прекршених ограничења у конкретном случају. Предмет, кривична пријава против злоупотребе идентитета, давања лажних исказа из одржања заблуде о непостојећим односима и чињеницама итд. против хаос-агента „Лација“ подигнуте априла 2009 и обновљене 19.07.2010 се обрађивала под дејством тајности и забарне истражног поступка, да би нестала из архива МУПа и тиме обраде пред УКП – МУПа Србије између 19.07.2010 и 18.01.2011 године. Предмет је проглашен тајном, јер је неко дао свој имунитет на цео случај.

Давање иминитета на чињење и нечињење радњи институционалних носиоца одлука, а  ради спречавања утврђивања кривичних дела у конкретном случају, које чине трајну инститиционалну повреду основних грађанских права и основа обичајног права, односно измене тих садржаја са циљем одржавања тајности целе конструкције јесте кривично дело – противправно дело.

Обнављање кривичне пријаве по трећи пут (18.01.2011) доводи до примопредаје случаја Основном јавном тужилаштву Зрењанин, без обавештења мене као странке која подиже пријаву.  Начин целокупног третмана кривичне пријаве указује на тајности које су и повод горње цитираног дописа Савету за националну безбедност Р. Србије од 10. маја 2011 о забрани тајности и давању јавности на увид случаја.

Надлежна институционална места одлучивања, парламентране странке, надлежна министраства су такође обавештени у погледу неодрживости препознатог стања из разлога супротности релевантним чињеницама и доказима, али и строге супротности третмана кроз постојање и дејство тајности и њиховог продужења уставним, законским и одредбама међународног права. Одговор абсолутна институционална ћутња. Део медија је информисан, са реакцијом абсолутне ћутње.

Међународна срадња

Сарадња С.Р. Немачке са Р. Србијом и осталим земљама подписницима законске регулативе на коју се односи Г-10 закон и уговор, односно додатни уговор о правном положају НАТО трупа и њиховим припадницима на тлу СРН.

Сарадња под ознаком тајности постоји, као што су под тајношћу размењене „информације“. Тајна сарадња из услова злоупотребе података у конструкцији привидног делимичног идентитета хаос-агента „Лација“ и тајна операција са њим постоји деценијама, бар од шездесетих година у СРН. и од седамдесетих кроз заштиту УДБЕ односно њеног реалног шефа Станета Доланца, са директним учешћем и заштитом хаос-агента у спречавању ислеђивања противправних радњи. Не постоји ни један основ из чланова 3 и 5 Г-10 закона који би овакво стање последице и посебно имаући узроке, стварну злоупотребљену судбину као правни основ повратне трајне дискриминације могао оправдати. Као основа наводне потребе било какве превенције, ради се искључиво о последицама из вредновања на основу заблуда из основне конструкције злоупотребе података, конструкције тајне операције и заштићеног прикривеног делимичног идентитета хаос-агента „Лација“, независно од тешких егзистенцијалних последица по „даваоце легенде“ хаос агенту, и без дозвољавања одбране од директних даљњих конструкција и поселедица из начина функционисања „превентивних мера“.

Посебне мере праћења, ангажмана кртица и осталих облика узимања утицаја, употерба различитих „информаната“, вредновање њихових једностраних непроверених исказа, мере прислушкивања, различити облици електронске контроле, ангажман бивше формално-правне супруге, немају никакву правну основу. На страну конструкције и измене садржаја, лажна оптуживања, забрана одбране у таквим случајевима као стална последица свих битних процеса одлучивања.

Чланом 12 Г-10 закона се одређује трајање мера, које по потреби и процени посебних контролних тела немачког Бундестага трају до 5 година, или се продужују у случају потребе заштите претежних интереса. У конкретној операцији, посредно или непосредно постоји трајно вишедеценијско дејство ових мера. Поред осталог тако су и откривене као услов укидања или оштећења низа загарантованих основних права и слобода, као трајни третман уз уважавање свих разлика које су овај процес деценијама пратиле.

Чланом 13 Г-10 закона се забрањује употреба правног лека против предузетих мера. Трајно стање.

У конкретном случају, а обзиром на трајање и простор у конструкцији и примени целе тајне операције, заштите низа сарадника, информаната итд., заштите специјалних метода узимања утицаја у вези конкретне операције, протеже се период посебног третмана на штету оштећених, односно конкретно моју правну позицију на почетак седамдесетих, односно директно узимање утицаја од 1975/76 године. Чињенице и докази стоје на располагању, а оне између осталог задиру у рад органа, јавних институција, управе у којима је учесзвовала и учествује покрајина из услова супстидијарности или директним извршењем дела узимања утицаја.

Размена података С.Р. Немачке са иностранством, конкретно Р. Србијом, али и другим земљама на основу обавеза уговора и закона који су наведени у овом случају је такође трајна, без знања и без воље оштећених. Од 2006/2007 и моје притужбе савезном министраству унутрашњих дела СРН, тиме конкретно координатору рада тајних служби ради прекида неоснованих мера и дозвољавања утврђивања чињеница, а обзиром на низ догађаја, поступака који су имали ток са измењеним реалним дешавањима и очигледним конструкцијама, а  од правне важности кроз забрану доказног поступка, проширују се мере на шире социјално окружење и преносе се на Р. Србију кроз сарадњу надлежних органа и служби. Уз то је регистрован и покушај уплива других надлежних органа других земаља.

Члан 7а Г-10 закона СРН. одређује предају и обострану размену података, информација у одређеним случајевима. Овакву размену одобрава служба канцелара, а оперативно је под надзором БНДа, односно службеног лица са судијском стручном спремом. Предуслов је поштовање владавине права у земљи са којом се подаци размењују, ефикасна заштита података о личности, обострана сарадња итд. Ни један услов није испуњен без обзира на основу и разлоге размене података и информација. Поред основне чињенице злоупотребе података у конструкцији тајне операције и делимичног прикривеног идентитета хаос – агента, и информације и подаци који се скупљају и преносе, настају у времену мог санања о постојању таквих мера, али и постављања основног питања, разлога – узрока таквог сталног третмана и одбране елементарне егзистенције у сивој зони примене посебних мера, утицаја са циљем социјалне изолације.

Члан 3б Г-10 закона, слично, али не и исто у погледу члана 38 додтаног уговора на основни уговор о положају НАТО-трупа, предвиђа мере потпуне заштите лица која имају право имунитета у погледу недавања исказа у судским и управним поступцима, даље заштите посебних прикривених операција  у зависности од интереса страна – земаља подписница уговора о праву и стационирању њихових трупа, једне или више у појединачним случајевима и операцијама. Из ових услова посебне законске регулативе, кроз забрану доказа, забрану утуживања постојећег трајног стања, применом тајности на размену података на основу закона о тајности података Р. Србије (Члан 8 став 2 тачка 2 и члан 15), ствара се формално правна основа за мере трајног, непрекидног укидања или оштећења загарантованих основних права и слобода.

Зашто?

Из разлога заштите злоупотребе података и стварних личних и породичних чињеница у конструкцији прикривеног, привидног идентитета хаос-агента „Лација“

Скрећући пажњу на основу овог приговора у погледу начина Ваше формулације одбијања моје притужбе од 24.12.2014 и 16.01.2015 г. из Вашег дописа од 27.01.2015 са тврдњом непостојања повреде права од стране органа, упарве и јавних институција чији је основач покрајина, град или општина, Ви то нисте могли учинити без узимања доказа, одлучујућих чињеница, како посебно, тако и заједно обзиром на простор и време трајања предуслова и услова који су определили злоупотребу података и њихову заштиту кроз трајно повратно оштећење или укидање права у трајању. – Обавеза из члана 10 ЗоОУП, односно члана 11 начело самосталности у решавању. Користећи члан 12 ЗоОУП скрећем пажњу да прихватање, утврђивања и вредновања доказа и чињеница није ни започет, тиме је овај приговор указивање на неиспуњавање основне форме обавезе прихватања чињеница и доказа, да би уопште могло доћи до приближно објективног вредновања њиховог садржаја и позадине и тиме отварања поступка.

Чланом 19 закона о уређењу служби безбедности Р. Србије, као и законом о тајности података чланом 38, поред осталог се врши заштита сарадника служби са измењеним идентитетом, заштита операција у току, заштита метода измене података са иностранством и иностраним организацијама и службама, итд. Примена ових одредби је у потпуној супротности са уставним и законским началима и чини сталну, вишедеценијску повреду забране прикривања извршених кривичних дела, односно у конкретном случају повреда члана 3 закона о тајности података:

 Podaci koji se ne smatraju tajnim podacima

Član 3

Tajnim podatkom ne smatra se podatak koji je označen kao tajna radi prikrivanja krivičnog dela, prekoračenja ovlašćenja ili zloupotrebe službenog položaja ili drugog nezakonitog akta ili postupanja organa javne vlasti.

….

Парламентарне странке, покрајинске и републичке скупштине су од маја 2011 обевештене о потреби денократске контроле изнетих садржаја. како не постоји никаква реакција и уз изостављање оцене таквог односа, скрећем пажњу да су и овом смислу требали бити обавештени носиоци функција који су и директно обавештени о отвореним правним питањима. Дозвољавам себи основно право да из недељивог општег уаједничког интереса и у одбарни својих права кроз трајно укидање или оштећење истих, наставим обевештавање и изношење даљњих чињеница на основу уставних, законских и норми и начела међунаодног права.

Све тајности које стоје као трајна препрека приближно предпостављеном оштећеном положају и начелу једнакости пред правдаом и законом губе зато своје дејство. За ово је потребна правоснажна одлука егзекутивних носилаца одлуке или независног надлежног суда. Мени је коришћење ваљаног правног лека и сваки правни пут онемогућен дејством горе у тексту поменутог члана 13 Г-10 закона СРН, односно члана 38 о додатном уговору на уговор о положају припданика НАТО-трупа у СРН 1959/61.

Међутим, у вези размене података и информација, међусобне заштите тајности ради се о тешкој и трајној повреди члана 3а истог Г-10 закона и у ставу 1 члана 38 додатног уговора сталне повреде основних грађанских права, достојантсвених интереса и истине о породици и стварним чињеницама по члану 8 став 1 евр. конв. о осн. слоб и грађан. правима.

Ради се о тешкој повреди, која поред осталог је отктила рационалну манипулацију конфликтима савести, појединаца или група у ширем систему Гладиа у погледу метода и циљева у хладноратовском периоду. Независно од свих идеолошких, политичких и осталих важних безбедоносних интереса, како колективне тако и појединачне безбедности, овај систем рационалних противречности са највишим системом институционалне заштите у вршењу протвправних до криминалних радњи је у супротности са било чијим недељивим минимумом општег јавног интереса.

Covert operationzatvorene tajne operacije, false flag operationопарције под „туђом заставом – туђим именом“ уживају посебну дискрецију очувања тајности из политичких, дипломатских услова различитих интереса, из разлога прекорачења или кршења како домаћег права земље – земаља организатора, исто тако и кршење права земље на коју се примењују операције и тиме и кршење међународног права.

Изазивање страха, конфликта савести, изнуде одлука носиоца одлучивања, протежирање посебних интереса су део циљева.

Правни аспекти и последице прикривених операција, у конкретном случају целе тајне операције и употребе хаос-агента „Лација“ су имале намере и циљеве који одговарају дефиницији и познатим осталим случајевима из назначеног поља активности деценијама уназад. Оне су изазивале у прошлости кризу политичких и дипломатских односа, стварање изнуда кроз аутоднимаку узимања утицаја и начину заштите делова операција, група и појединаца у вишедеценијском периоду. Било какве друге последице у смислу даљњег продубљавања криза, стварања додатних конфликта су противне стварној слици, чињењу и нечињењу злоупотребљене породице и зато указујем и из ове перспективе, а са надом у стварање услова спречавања кризе, поштовања стандарда и начела у међународним односима, да је ова конкретна откривена операција завршена уз личну цену, а ради недељивог општег минимума заједничких интереса.

Обзиром на мени познате стандарде и начела, етичке принципе рада омбудсмана, самосталности и слободе у начину одлучивања, као и начина и облика сарадње, молио бих Вас да тако и прихватите и овај приговор и цело обраћање и молбу за Вашу помоћ. Поред одбране личног и породичног интергритета и достојанства од ове злоупотребе, одбране и успостављање личних права, ради се и о општим недељивим интересима сваке средине односно државе или уније.

Са поштовањем

Виктор Кос

У Зрењанину
дана 08. фебруара 2015 г.

http://wp.me/P3pD8b-70 – кратки линк
https://viktorkoss.wordpress.com/434-2/

//

Објављено 9 фебруара, 2015 од стране Viktor Koss

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

AnoNews Vienna

“In lulz we trust.”

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Machtelite

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: