Покрајинском омбудсману – допуна притужбе на његов захтев   Leave a comment

http://wp.me/P3pD8b-8n
.

 erde-007

 

Покрајинском омбудсману – допуна

 

притужбе на његов захтев

Von: Viktor Koß (maliperica_91@live.com)
Gesendet: Freitag, 16. Januar 2015 13:55:47
An: office@ombudsmanapv.org
Покрајински заштитник грађана – омбудсман
Булевар Михајла Пупина 25
21 000 Нови Сад
Тел: 021/487-41-44, 021/557-727
office@omudsmanapv.org
http://www.omudsmanapv.org

Поруку послао:

Виктор Кос

Руже Шулман 49/16

23 000 Зрењанин

 

https://viktorkoss.files.wordpress.com/2014/12/ombudsman-pokr-30-12-2014.jpg

Клик за увећање

Ваш број: 1-ОП-1-812/14

 

Покрајински заштитник грађана - омбудсман Аутономне Покрајине Војводине

Ваша порука од 30. децембра 2014

Порука је примљена препорученом поштома дана 13.01.2015 са поштанским жигом одпреме од 12.01.2015, са тим у вези користећи право комуникације електромском поштом на основу члана 35 став 1 покрајинске скупштинске одлуке о омбудсману, испуњен је законски рок одговора у вези Вашег захтева допуне притужбе од 30. децембра 2014.

 

Поштовани господине Арамбашићу,

 

у мојој притужби омбудсману од 24.12.2014 г.  дат је опис основе правног сукоба, препознат кроз трајну дискриминацију из услова конструкције и заштите агента – провокатора „Лација“ са препознатим измењеним делимичним прикривеним идентитетом, злоупотребом, као основна права заштићеним личним и породичним подацима, у земљи СФРЈ до данас и иностранству СР Немачкој и другим земљама. Како се ради о посебној тајној институционално, прикривеној операцији деценијама уназад из услова правног дејства мера под тајношћу и забране сваког доказног поступка, врши се и забрана употребе делотворног правног средства против посебних институционалних мера и даљњег укидања мојих грађанских  права, укључујући и вршење кривичних дела под институционалном заштитом у трајању према мени и остале противправне радње из услова и заштите целе операције.

 

Стеван Арамбашић – заменик покрајинског омбудсмана

 

Примена наведене правне основе у иностранству и земљи, кроз заштиту ове тајне операције и у њој конкретног агента „Лација“ доводи до трајног укидања или оштећења низа мојих основних грађанских права и практичног укидања правне личности из формално – правног услова абсолутне заштите ове тајне конструкције и конкретног агента – коунтермена. Поред осталог делује забрана делујућег правног средства против таквог трајног стања кроз примену посебне законске регулативе СРН и размене података и информација са сврхом трајног одржавања препознатог третмана, трајне институционалне дискриминације.

Овим постоји трајна повреда члана 14 Римског уговора од 4.11.1950. У истом смислу постоји повреда члана 17 (претерана употреба правног формализма – забрана злоупотребе права) истог Римског уговора односно Евр. конвенције о заштити људских права и основних слобода. Како се ради о посебно тешком случају, немогућности употребе делујућег правног средства, као и трајним последицама из услова начина заштите извршене злоупотребе података и чињеница у конструкцији, начину употребе и заштити строго тајне операције и агента – провокатора, скренуо бих пажњу на члан 32 став 2 покрајинске одлуке о омбудсману – поступање омбудсмана у случајевима тежег облика кршења права. Према мени лично, из препознате позадине, постоји стална „игра“, сарадња и праћење различитих служби из разлога начина конструкције и заштите злоупотребе података и начина третмана кроз стално мешање у домен чињења и нечињења који представљају језгро смисла и значаја основне заштите људских права и слобода.

Начин постављања Вашег питања, неиспуњавања форме у начину образложења моје притужбе је делимично наставак кршења већ споменутог члана 17 Римског уговора, посебно имајући у виду криминалну енргију и последице вишедеценијског трајања и просторне примене и дејства давања тајности и последица из саме конструкције и целе операције, не само у погледу личне трајне дискриминације и реално уништеног живота, већ и било чијег недељивог минимума јавних интереса. Ипак, поступајући по Вашем захтеву дајем ниже у тексту испуњени формулар са траженим подацима.

Питање надлежности покрајинског омбудсмана

По питању надлежности сам сличан одговор дао градском омбудсману Зрењанина. На интерент-страници је дат поред осталог преглед обраћања омудсману и одговор градском омбудсману по питањима надлежности – линк. Tумачење описа придева >посебно< из члана 3 став 2 одлуке о омбудсману покрајине, као искључиво бављење повредама права из делокруга рада управе или јавних институција чији је основач покрајина остаје слободно. Атрибутивни смисао у правном значењу придева посебно као искључиво, а обзиром на све остале функције и сврху оснивања омбудсмана, како градског тако и покрајинског оставио бих за сада недодирнутим. Атрибутивни смисао правног значења придевског појма >посебно< може и значити претежно поред осталих случајева нпосредне и посредне повреде права која могу настати управо из прикривених операција под условом тајности, што и јесте случај у мом вишедеценијском третману, при чему последице могу настати и без знања и воље одређених носилаца институционалне одлуке. Скренуо бих у том смислу пажњу на члан 4 покрајинске одлуке о омбудсману у целини и на ташку, трајну повреду низа међународних аката, сваког националног система правде и тешке повреде устава и закона под условом тајности у вишедеценијском трајању, између осталог и јавних институција и органа чији је оснивач или била оснивач покрајина, република и федерација преко  права супсидијарности над покрајинским институцијама, посебно у смислу начина организације тајних служби кроз све време и све промене у трајању од шездесетих и седамдесетих година. Испуњен је тиме и правни услов учешћа покрајинских јавних институција обзиром на начин, услове, узроке и последице злоупотребе података, а обзирома на остале мере и методе манипулације и заштите целе операције. Правни услов учешћа у заштити и мерама заштите целе операције произилази из услова тајности и заштите тајности и у вези Вашег рада на овом случају, напоменуто примера ради. При овоме не треба заборавити да такво стање уз све разлике траје деценијама у земљи и иностранству па је тако и препознат са моје стране. Абсурд је улазак у социјално и приватно окружење покушајима узимања утицаја из противправних радњи носилаца одлуке са различитим циљевима и последицама током целог трајања ове операције. Ради се о посебно тешким последицама по оне који су изложени оваквим условима, јер је ово управо и основни циљ целе конструкције и налази се у низу осталих операција из истог стратешког укупног деловања и циљева. Скрећем изричито пажњу да је у доктрини халдноратовског рата, односно њеном склопу укупних, стратегија,  операција, метода итд. примењена ова крађа и злоупотреба идентитета, која се тек од 1989/90 показала као стални систем узимања утицаја од почетка седамдесетих. У овоме систему су појединци на више страна, често супротстављених, заштићени у вршењу противправних радњи као посебно заштићени сарадници и то на обе или више страна, а игром случаја жртве губе сва права без обзира на своје чињење и нечињење, даље стварне принципијелне вредности и придржавање истих у свим условима трајања сложених процеса.

Члан 17 покрајинске одлуке обавезује омбудсмана да прати примену и поштовање међународних стандарда и прописа из конкретне области укидања или оштећења основних људских и грађанских права у вишедеценијском трајању и у оваквим случајевима. Овај случај је управо крунски пример злоупотребе такве врсте кроз последицу реалног уништења приближно замисливог равноправног грађанског положаја и егзистенције, а из наводно увек све виших непроверених разлога и интереса. Једини разлог поред осталих психолошких метода у оваквим операцијама јесте дубоки лични и групни прагматизам и иза услова тајности незасићени лични егоизам, како материјалних побуда и мотива, тако и глађу за моћи под условом посебне заштите.

Обострана сарадња са републичким омбудсманом и омбудсманима у земљи је предпостављена законом о покрајинском омбудсману, као и сарадња са омбудсманима у иностранству. Питање надлежности у том смислу је ствар омбудсмана међу собом. Дејство противправне тајности у скривању извршеног низа противправних радњи као обавеза свих носилаца било које јавне функције, одобравање и продужавање мера прислушкивања, осматрања, осталих специјалних употреба сарадника тајних служби различитих врста и сврхе је резултат искључиво заштите и слободе креационизма носилаца одлука у строго тајним системима институционалне превенције из заштите конкретне тајне операције. Моје искуство је у овом смислу анализе конкретних делова процеса, догађаја и начина одлучивања, као и примене метода више него експертског карактера, али како сам кроз све време био и остао искључиво цивилно лице са великом критичношћу према начину функционисања и штетним последицама по општи, било чији јавни интерес оваквог неконтролисаног начина изградње система, дозвољавам да скренем пажњу и на ову перспективу посматрања конкретног случаја, посебно имајући у воду злоупотребљену, већ обезправљену позадину и судбину уже  породице.

Употребљавам сва могућа правна средства у смислу захтева и у земљи и иностранству сходно услову из члана 33 став 1 покрајинске одлуке о омбудсману, укључујући и тражење вољне адвокатске помоћи. До данас се нико није изјаснио спремним да прихвати случај, а о неким искуствима у погледу схватања тежине и односа према правној позуцији у којем сам се нашао без свог знања и воље, препознавајући позадину као злоупотребу целокупне егзистемције породице, задржаћу из пиетитета према достојанству било кога учсеника овог вишедеценијског процеса, а посебно жртава и злоупотребљене породице, мишљење у себи. У овоме смислу примена члана 33 став 3 о покретању поступка у изузетним случајевима је више него обавезајућа, не само за омбудсмана, већ је то требала бити за све ноиоце одлука све време трајања ове злоупотребе, ништа мање и последњих 8 година малтертирања кроз институционалну општу ћутњу из услова давања нечијих имунитета на забрану сваког доказног поступка и утврђивања обавезујућих чињеница, које дубоко задиру у уставно-правни простор забране дискриминације по било ком основу и у том смислу се чини повреда члана 17 Римског уговора и тешка повреда члана 6 истог римског уговора, право на правични третман у вези члана 1 Римског уговора. Изградњом, по мом дубоком уверењу једног система противуставне законске регулативе, је створен формално-правни простор за примену цуљне институционалне дискриминације, али је и ова проблематична основа повређена расположивим и датим доказима у погледу вршења кривичних радњи и њихове заштите, што је супротно члану 3 закона о тајности података РС. Државном тајном на основу члана 316 тачка 6. кривичног закона Р. Србије, се прописује да подаци, односно измењени подаци и садржаји који су усмерени или делују као тешка повреда основних права човека се не сматрају државном тајном. Исто важи и за службене тајне са целим случајем злоупотребе података, чињеница и информација из стварног живота који се сматрају основним правом човека на основу члана 369, тачка 5., кривичног закона Р. Србије.

И поред указивања на делом цитирану правну основу, и поред откривања чињеница препознатих из злоупотребе и правног положаја конкретног хаос-агента „Лација“ и последица из такве консталације, постоји абсолутно институционално ћутање у вези отврених питања. До душе са свих страна, кроз договор о начину примене рестриктивне зконске основе без обзира на све злоупотребљене чињенице, информације и податке од пре 1941 године. Са овим у вези постоји низ осталих доказа који поврђују основну последицу из залоупотребе података о личности и породици као трајни повратни услов личне дискриминације. Више у наставку поступка.

Одговор на притужбу је објављен на интернет страницама са напоменом да се на њој налазе и текуће притужбе и кривична пријава против дела давања противправне државне и службене тајности, који се по устаљеном и сада очекиваном начину обрађују институционалном потпуном ћутњом.

Линк са објављеним садржајима ове елктронске поште.

 

Представка покрајинском омбудсману на основу захтева истог о допуни притужбе од 24.12.2014 г.

 

Покрајински заштитник грађана - омбудсман Аутономне Покрајине Војводине


Покрајински заштитник грађана – омбудсман
Булевар Михајла Пупина 25, 21 000 Нови Сад
Тел: 021/487-41-44, 021/557-727
office@omudsmanapv.org
http://www.omudsmanapv.org

.

ПРЕДСТАВКА / PREDSTAVKA / COMPLAINT /
FOLYAMODVÁNY / ПРЕДСТАВКА / PODANIE / PETITIE

 ____________________________________

Име / Ime / First Name / Utónév / Meno / Mено / Prenumele

Виктор


Презиме / Prezime / Last Name / Családnév / Priezvisko / Презвиско / Numele

Кос


 Адреса / Adresa / Address / Cím / Ulica a číslo / Улїца и Число / Strada

Руже Шулман 49/16


 Место / Mesto / Mjesto / Location / Helység / Miesto / Город

23000 ЗРЕЊАНИН


 Телефон / Telefon / Phone / Telefón

023/523 954


 Датум / Datum / Date / Dátum / Data

15.01.2015


 E-mail

maliperica_91@live.com


Разлог због кога се жалите / Razlog zbog koga se žalite / Razlog zbog kojeg se žalite / The reason for your complaint / A panasz oka / Dôvod vašej sťažnost / Причина за жалбу / Motivul de înaintare a contestaţiei:

1. Tрајнa, вишедеценијска противправна институционална дискриминација из услова институционалне злоупотребе података и информација о личном и породичном животу у образовању посебне легенде – привидног прикривеног идентитета агента – провокатора Радислава Баукова – „Лација у иностранству и земљи (СФРЈ до данас) и заштити лица као сарадника тајних служби са овом операцијом у вези,  под институционалном заштитом у вршењу кривичних дела у иностранству и земљи од краја предсетих година до данас, укључујући и кривично дело под овом операцијом, трајне злоупотребе података и информација о животу породице у примени и заштити контретног агента са измењеним делимичним идентитетом.

2. Губитак, повреда или укидање основних грађанских права у бићу свог материјално-правног значења, укидање права на правични третман кроз забрану употребе правног лека, забране давања исказа, забране одбране пред конструисаним оптужницама, забране утуживања препознатог услова укидања правне личности из разлога злоупотребе података и чињеница у формирању прикривеног идентитета заштићеног агента „Лација“.

3. Противправно и противуставно давање државних и службених тајности и примену посебних мера и поступака са циљем одбране и задржавања препознатог трајног правног стања и из ових услова наставак дискриминације у трајању.

4. Противправну међународну институционалну тајну сарадњу на овом случају, прихватање и размену без провере тајних података и информација са измењеним или произвољно конструисаним садржајима у непрекинутом трајању од више деценија, а ради заштите и прикривања строго тајне заштићене операције и начина употребе заштићеног агента – провокатора са прикривеним, лажним делимичним идентитетом.

5. У склопу размене измењених података и садржаја примене забране утуживања постојећег трајног стања дискриминације из услова члана 13 Г-10 зкона СРН. (За даљње информације и упутства стојим Вам на располагању или ће бити накнадно допуњена)

6. Употребу, начин употребе и последице из мера заштите кроз трајно ангажовање мера сарадника служби у иностранству и земљи. Посебно од 2007 г. се ради о циљном уласку у социјалну сферу живота. Иначе се ради о непрекинутим мерама са препознатом злоупотребом и тајном операције од почетка седамдесетих година, а у личном и на лични приватни живот исте мере и различити креционизам пратим од 1975/76 године.

6. Отуђивање, крађу, уништавање приватне имовине, ствари, докуемната.

7. Лажна оптуживања, мере посебне превенције из услова заштите препознате позадине циљева, употребе и последица из тајне операције и улоге агента провокатора „Лација“.

Ово су основни, доказима подкрепљени разлози притужбе.

Када и како сте сазнали за Ваш проблем / Kada i kako ste saznali za Vaš problem / Kad i kako ste saznali za Vaš problem / When and how did you find out about it / Mikor és hogyan szerzett tudomást a problémáról / Kedy a ako ste zistili váš problém / Кеди и як сце дознали за ваш проблем / Cum şl când ati sesizat problema dumneavoastră

Кроз лично искуство за време обраде мог захтева из права на основу члана 116 СРН од 1989/90 године и у том смислу псоебно искуства током 1992/93 године са агентом – провокатором „Лацијем“, а у вези начина пословања, изнуде и неплаћања радника и изнуде рада на црно која ће се од 1998/99 потврдити као институционално заштићена основна намена агента провокатора. Писмо браћног пара Бауков од 18. нов 1998 г. Признањем истог од априла 2009 г. Употребом и сарадњом биве формално-правне супруге као сараднице служби на овом случају. Начину одлучивања у управним и судским процесима кроз забрану доказног поступка, неприхватање чињеница и доказа које ће се показати такође у вези са манипулацијама и давањем или скривањем чињеница од стране агента – провокатора „Лација“. 2008 године ми је такође у спорадичном сусрету у Улму СРН саопштено „сада се зна да је он (Бауков) са мајчине стране од Шеферових“. Тиме је и моја основна сумња која се створила од 2002/2003, а на основу низа претходних почела добијати реалне контуре под условом злоупотребе и заштите ове целе тајне операције. Постоји низ осталих битних детаља, процеса са расположивим материјалним правним доказима, који из разлога форме прве информације су изостављени.

На рад ког органа се жалите / Na rad kog organa se žalite / Na rad kojeg javnog tijela se žalite / Which authority are you complaining about / Melyik szerv munkájára vonatkozik a panasz / Na činnosť ktorého orgánu sa sťažujete / На роботу хторого орґана ше одноши ваша жалба / Activitatea cărui organ o contestaţi

Поред осталог ова операција, мере њене заштите и последице из исте се протежу на период од бар почетка седамдесетих година и стоје у вези са различитим облицима и формама узимања утицаја у креирању појединих на први поглед безазлених неприметних условно речено „игара“ или обавеза. Место дешавања је у ближем одређењу Зрењанин, од 1976 Београд и Зрењанин. Како су уз све промене које су пратиле откревену операцију и злоупотребу података и чињеница у стварању лажног прикивеног идентитета као и високу заштиту у иностранству и земљи, постоји и стална употреба или злоупотреба у истом времену различитих органа. Од 2009 г. и давања прве кривичне пријаве до данас у очекивању правичног третмана и утврђивања свих чињеница укључујући и обавезе у погледу истинитости и откривене међународне тајне сарадње потпуно сам се повукао осим неопходних контаката у вези конкретне утужбе из свих контаката.

Јесте ли се већ раније из истог разлога неком жалили / Jeste li se već ranije iz istog razloga nekom žalili / Da li ste se prije űalili iz istog razloga / Have you already complained about it before / Ugyanebből az okból emelt-e már panaszt más szervnél / Sťažovali ste sa už skôr niekomu z rovnakého dôvodu / Чи сце уж скорей пре исту причину дакому подношели жалбу / Daca ati mai prezentat cuiva contestaţie din acelaşi motiv
DA
Ако сте се жалили наведите коме и када / Ako ste se žalili navedite kome i kada / Ako ste se žalili navedite tkome i kad / Što želite kao rješenje Vašeg problema / If you did, specify to whom and when / Igenlő válasz esetén tüntesse fel kihez és mikor fordult / Ak ste sa sťažovali, uveďte komu a kedy / Кед сце подношели жалбу, напишце кому и кеди / Daca ati mai înaintat vreo contestaţie, invocaţi cui şi când ati adresat-o

Прву конкретну жалбу и указивање на поздину сам учинио 2007 у зрењанинском МУПу, односно дирекцији полиције. 2009 г. априла подижем кривичну пријаву која се не обрађује. 19. јула 2010 понављам кривичну пријаву у вези поред осталог лажног представљања и давања лажних информација или исказа пред МУП РС УКП у Београду. Од тада теку процеси који током 2011 године откривају тајност на поступак и потврђују постојање – наставак шире тајне међународне сарадње. 10. маја 2011 препорученом поштом кабинету председника указујем на препознату дискриминацију из разлога злоупотребе идентитета, али без икакве реакције кабинета. У два наврата, мојом иницијативом имао сам краће телефонске разговоре са саветником председника за притужбе, Јорданом Живановићем, који су јасно указали на избегавање било каквог питања у вези основе притужбе, противазконске тајности, мера и псоледица из њих у трајању и питања утицаја на поступке у току из услова одбране тајности. Избором новог председника и кабинета проверавам стање притужбе и добијам одговор да се предмет не налази у обради, али ни у архиви председника. Упућујем основне информације парламентарним странкама које остају без икакве реакције, као што су и без реакције сва остала обраћања током трајања процеса одлучивања у вези основне тужбе. Обавештавам у истом смислу кабинет министра МУПа и министра, али по сада устаљеном обичају без икакве реакције на основне садржаје и питања противзаконитости и из ње диксриминације у трајању. Подижем кривичну пријаву 15-18. 11. 2013 године протиб продужавања – давања државних и службених тајности и тајне међународне сарадње из разлога њихове строге супротности чињеничном материјалном правом стању у трајању, као и супротности обавезним уставним законским и међународно-правним обевзама.

У СРН се у принципу начина одлучивања од 1989/90 понавља исти начин. Посебно препознајући мере елктронског праћења и коришћење сарадника у својству прикривених сарадника обраћам се надлежном министраству унутрашњих дела ради обиставе мера и дозвољавања једног правичног поступка итврђивања чињеница – децембар 2006. Притужба је проглашена тајном, а мере које су и до тада биле уочљиве и које лично под сумњом псоебних интереса пратим од 1998 се практично проширују на целу социјалну средину од 2007 године. То је и време регистације међународне сарадње и увођење наводно потребне превентиве у погледу употребе бивше супруге кроз наводну потребу провере мојих ракција. таквих уплива и условно речено „игара“ под институционалном заштитом са различитим облицима провокација је било више у прошлости. Мени су од 1998 познате као једна по мојој предпоставци тада – приватна игра. Од 2004 недвосмислено знам да се ради о институционалном мешању, односно систему узимања утицаја ради заштите касније препознатог основног узрока кроз операцију и начин употребе агента провокатора „Лација“. Не ради се о мерама ради спречавања или откривања безбедоносних ризика, већ о мерама унутар система заштите посебно прикривене операције, чији је управо циљ контролисано стварање сукоба и ширење поља хаоса.

Шта је Ваш захтев према поступајућем органу / Šta je Vaš zahtev prema postupajućem organu / Što želite kao rješenje Vašeg problema / What is your request to the competent body / Mit vár el az eljáró szervtől / Čo je vaša žiadosť voči konajúcemu orgánu / Цо вимагаце од поступаюцого орґана / Care este cererea dumneavoastră concreta adresata organului în cauză

Основни захтев је укидање сваке тајности којом је извршена повреда неотођувих чињеница, информација и података, иначе уставима и међународним правним актима заштићених основних права у трајању. Омогућавање права на правни лек који је искључен или се онемогућава применом посебних закона и одредби о забрани утврђивања, иначе обавезних и уставом загрантованих повреда права.

Правичан поступак, управни или судски се искључује кроз општу забрану било ког доказног поступка иприхватања доказа и чињеница из услова препознатих тајности и њихове заштите.

Шта желите као решење Вашег проблема / Šta želite kao rešenje vašeg problema / Što želite kao rješenje Vašeg problema / How would you like your problem to be resolved / Milyen megoldást találna megfelelőnek / Čo si želáte ako riešenie vášho problému / Як жадаце же би ше ришело ваш проблем / Cum doriţi sa fie soluţionate problemele dumneavoasetra

Омогућавања правичног третмана кроз утврђивање чињеница и степена повреде и последица из разлога институционалне трајне злоупотребе личних и породичних података и стварне слике и живота злоупотребљених без знања и без воље мене лично, као и чланова пордице.

Испуњавање свих законских обавеза из препознате међународне сарадње у погледу поштовања принципа истинитости, а у вези трајања и степена повреде личних права и повреде достојанствених интереса, укључујући и вређање слике и стварног живота породице, чија је судбина злоупотребљена у овој операцији.

Tражим анонимност у поступку/Tražim anonimnost u postupanju/Tražim anonimnost u postupanju/I wish to stay anonymous/Az eljárást névtelenül kérem/Žiadam si anonymitu v konaní/Вимагам анонимносц у поступаню/Solicit anonimitate în procedare

НЕ

Без укључивања јавности није могућ никакав помак нити схватање суштине поздине у погледу начина уређења система, обезбеђивања контролних демократских правних механизама, као и примене ваљаног правног лека, како из интереса укинутих права жртава, ништа мање из недељивог, општег, било чијег јавног интереса.

_______________________________________________________
Потпис / Potpis / Signature / Aláírás / Подпис / Podpis / Semnătură

 Виктор Кос

Зрењанин 16. јануар 2015

Руже Шулман 49/16

Објављено 16 јануара, 2015 од стране Viktor Koss

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

AnoNews Vienna

“In lulz we trust.”

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Machtelite

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: