Омбудсманова тишина   4 comments

 http://wp.me/P3pD8b-cs  – кратки линк

erde-007

Трајно институционално ћутање заштитника грађана

Подесћање на притужбу од 24.12.2014

An: Омбудсман покрајина војводина, Заштитник грађана – Република Јанковић, Омбудсман Зрењанин
Послао:  Viktor Koß (maliperica_91@live.com)
Послато: Mittwoch, 25. März 2015 21:11:48

 

Zaštitnik građana logo

 

Заштитник грађана Републике Србије

Делиградска бр.16
11000 Београд

Покрајински заштитник грађана - омбудсман Аутономне Покрајине Војводине Покрајинском омбудсману А.П. Војводине

IOA Ombudsman logo Општинском омбудсману Зрењанин

Поруку послао:

Виктор Кос

Руже Шулман 49/16
23000 Зрењанин

Тел: +381 23 523954

Подаци се налазе у електронском запису као отвирени медиј јавности:

http://wp.me/P3pD8b-70

Предмет:

Захтев за покретање поступка на основу члана 25 став 5 закона о заштитнику грађана Републике Србије, а у вези права подносиоца захтева из члана 25 став 1 истог закона.

Образложење:

Постоји трајно наноншење ненадконадиве штете кроз дејство забране употребе правних средстава против препознате строго тајне конструкције у иностранству и земљи у трајању од више деценија у вези противправне злоупотребе података и чињеница о личном и породичном животу. Ради се о једностраном институционалном захвату препознатом кроз посебан положај и прикривени делимични идентитет лица као заштићеног припадника агента-провокатора више тајних служби деценијама уназад у вршењу различитих кривичних дела под комплексном институционалном заштитом. Укупни период непосредног или посредног дејства ове противправне злоупотребе траје непрекидно уз све уважавајуће разлике од седамдесетих година прошлог века, а конструкција настаје раније предесетих година у иностранству. Давање или продужавање тајности, примена одредби забране употребе правних средства и утуживања препознате манипулације података и стварних односа, даљња размена манипулисаних података или конструкција као последица начина функционисања заштите основне преваре и злоупотребе без права провере и утуживања истих као облик трајне, тајне институционалне манипулације је такође предмет утужбе као трајни основ повратне дискриминације.

Прву информацију (прилог 1) сам Вама као законом утврђеном контролном органу, заштитнику грађана, поред осталих надлежних контролних институција, организација и медија послао 28.05.2012 г. Радило се о објављивању препознатих државних и службених тајности које су 10.05.2011 саопштене бироу за коориндацију као извршном телу савета за националну безбедност републике, односно председнику републике по функционалним законским одредницама као председнику савета. Другу информацију сте као контролни орган из своје надлежности добили 24.12.2014 године. Уједно су покренути поступци код градског и покрајинског омбудсмана из разлога трајног дејства на одлуке покрајинских и градских власти из услова конкретне операције и њене заштите по принципу субстидијарности, а посебно узимајући у обзир трајање заштите у СФРЈ од почетка седамдесетих година до данас, односно у СРН и иностранству од краја педесетих односно шездесетих година.

Даљња образложења покрајинском и градском омбудсману као и допис Вама као републичком заштитнику грађана са правном основом су дата на следећој интернет страници:

http://wp.me/P3pD8b-70

 

Saša Janković

Saša Janković se nije oglasio na urednu žalbu, obzirom na političku pozadinu slučaja, razumljiva reakcija od politički ambicioznog Jankovića

 

Дозволте ми да Вас подсетим на члан 24 став 1 закона о заштитнику грађана о Вашем праву иницијативе за покретање поступка као и на став 2 истог члана 24 у вези функције заштитника у унапређивању људских права и слобода. Овај случај је у целини, а посебно од 2007/2008 пример укидања свих права и слобода искључиво из разлога институционалне, строго тајне злоупотребе породице из разлога препознавања укидања свих права и слобода у критичном периоду и још више укидања права на живот кроз право политичке одлуке сваког носиоца власти у познатим критичним периодима. Давање и одржавање постојећег стања под тајношћу је у преносном смислу етаблирање права на укидање основних права и слобода и права на живот, са знањем злоупотребе позадине, односно неотуђивих података и чињеница о судбини породице.

Рокови члан 26 ЗоЗГ РС

Како постоји абсолутна и трајна институционална ћутња, постоји и трајна повреда и повратна тешка дискриминација кроз трајно, непосредно, у току укинута основна грађанска права и слободе.

Члан 28 Закон о заштитнику грађана Р. Србије

Тачка 1. Предмет спада поред осталог и у надлежност заштитника грађана, јер се не утужује рад органа власти, већ акт строго тајне институционалне конструкције и последице под условом дејства тајности. Тајност је од почетка до данас уз све разлике и сличности у времену, повратни трајни услов, тешке, непосредне, трајне повреде основних грађанских права и слобода, али и права по обичајним законима, што је такође једно од основних права по укупној уставној, законској и међународно-правној основи за овај случај.

Тачка 2. Притужба је поднета у року, јер постоји и трајно, непосредно дејство у току из последица давања и примене тајности.

Тачка 3. Употреба правних средстава против трајног стања посебних мера је забрањена дејством члана 13 Г-10 закона СРН и са тим у вези су упућени подаци надлежним контролним телима немачког бундестага. Институционално ћутање, посебно од 2007/08 године и од 2013 године указује на институционалну  вољу трајног одржавања постојећег стања. Размена, чување и примена тајних података измењеаних са међунаодним организацијама, службама и државама на основу закона о тајности података Републике Србије (чланови 15 и 29 поред осталих), као и прихватање и дејство преузетих обавеза под тајношћу је супротна уставним обавезама и међународним актима у обе земље, али је и у строгој супротности са међународно правном основом. Супротна је и трајно одредбама члана 7а Г-10 закона СРН, а у вези забране дискриминације и забране злоупотребе података о личности као основно право. Не на послетку се поставља питање заштите преузимања ове операције и манипулације службама и управом од стране Стента Доланца, а које се показује као системски облик строго тајног политичког и оперативног деловања у бити на штету и против општег трајног јавног интереса, независно од политичких и идеолошких промена кроз све време трајања предуслова и последица злоупотребе позадине ове конструкције, личних породичних података и чињеница.

4. Притужба није анонимна, шта више пожељно је и обавезно у јавном отвореном правичном поступку утврдити све релеванте чињенице.

5. Притужба садржи довољне податке, а републички заштитник грађана (покрајински и градски) не налази основа за преузимање доказа и чињеница, одбијајући притужбе из свог дискреционог права одлучивања. Поштујући право на елкетронску комуникацију, а позивајући се на принципе међусобне сарадње омбудсмана и сарадње са службама скупштине републике, владом и председником републике, а у вези тежине случаја, молио бих Вас да цео предмет посматрате као трајни и системски случај тешке повреде и укидања права у трајању. (чланови 34 и 35 закона о заштитнику грађана Р.С). дају оквир за овакву сарадњу) О овоме су такође обавештени и упућени обзиром на врсту и тежину повреде права у трајању покрајински и градски омбудсман. У вези тачке 5 у погледу тачке 1 члана 28 о помоћи омбудсмана, прихватању даљњих доказа, конкретних процеса са позадином деловања посебних мера у трајању, не постоји до данс никаква реакција надлежних тела, али ни ваша, и ако се дејство тајности, њени садржаји показују и доказују као стални, трајни, најтежи облик дискримианције и сталне, трајне употребе служби и мрежа сарадника са основним циљем манипулације стварних чињеница. Све ово настаје и траје деценијама кроз све промене као обавеза и употреба институција, орагана и служби.

На основу члана 10а заштитник не даје политичке изјаве. Позадина је оцењена као политичка поред осталог, што ми је и саопштено више пута. Носиоци одлука и функција са имунитетом који су од 2007 упознати са бар делом садржаја, делују политички противно уставним и међународним обавезама забране повреда основних права и слобода у општем и тиме конкретном случају мојих укинутих и повређених права. Али, нити ја нити злоупотребљена породица против своје воље и знања нема никакву политичку активност или функцију током укупног трајања предуслова и касније конструкције целе операције и дејства тајности као политички метод узимања утицаја. Одбијам било какву политичку позадину, јер се ради о тоталитету сукоба различитих интереса и њихове манипулације иза услова тајности, а у вези основне намене употребе тајне операције и у њој конкретног хаос агента са заштићеним положајем, као циљним инструментом изузимања или повреде права у трајању, а на основу припадности „мрежи ћутања“. Затварање циркуларних кругова као метод поред осталог дискриминације се огледа у судбини породице, њеном стварном чињењу и нечињењу као рационално злоупотребљени нодел кроз систем мотода унутар управљања строго тајним, затвореним операцијама. Ово не може бити политичко, већ системско питање демократске контроле функционисања сваког уставно-правног система и даље начина формирања међународних односа уз поштовање конкретних обавеза из подписаних уговора и повеља, а ово је и законска основа рада заштитника грађана.

Са овим у вези још три генералне и конкретне напомене,

1. Закон о тајности података Р. Србије у члану 2 став 1 тачка 3  дефинише страни тајни податак. Члан 15 истог закона дефинише степен тајности страних података, а члан 29 промену степена тајности, рок важења, као и опозив страног тајног податка. Све ово подлеже закону, међународним уговорима и утврђеним међународним обавезама. Међутим проглашавање тајним и одржавање тајности на конкретне препознате и утужене садржаје је у свакој земљи и по међународној правној основи, а обзиром на све остале чињенице и процесе који су ову конструкцију открили, супротно забрани дискриминације по било ком основу, а нарочито из разлога који су управо определили целу тајну конструкцију унутар ширег препознатог система. Постоји обавеза из међународних уговора и на основу закона сваке припадајуће земље по цитираној законској, крајње рестриктивној основи забране давања тајности у конкретном случају као поред осталог кривичног дела у служби. Постоји и обавеза обавештавања и повратног информисања у односу на конкретне садржаје и отворена питања, а у вези опозива тајности и мера против мене, а оне су трајна повреда основних грађанских права и приближно разумљивог равноправног законског положаја. Институционално ћутање, одбијање упознавања са садржајима, врстом, начином повреде у низу процеса одлучивања јесте облик подржавања развоја система безразложног укидања права и слобода било коме из политичких, непроверених интереса.

 

2. Организациони и методолошки посебни начин, организација, употреба целог система у хладноратовском сукобу, у којем ће се наћи крајем педсетих  као повлашћен и заштићен у вршењу кривичних дела препознати агент-провокатор „Лаци“ настаје директивом 292 од 18 јуна 1948, ткзв. Труманова доктрина:

292. National Security Council Directive on Office of Special Projects
NSC 10/2 Washington, June 18, 1948.

http://cryptome.org/ic-black4701.htm

НСЦ 10-2

Ради се о историјски познатом и архивски отвореном материјалу. Више у вези затворених, прикривених операција и метода са следећих интернет адреса, са напоменом да се ради о документима, а не из предпоставки изведених теорија завера или било каквих слободних реинтерпретација. Давање, продужавање тајности је поред своје дискриминиторске трајне последице, поред кршења уставних и законских обавеза уједно и из општег и недељивог, трајног било чијег интереса неозбиљан акт. Изузимајући мој уништени живот, трудим се да изабраним речима опишем кратковидост, лицемерство и мизантропију иза конкретног отвореног питања давања и продужавања тајности.

http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0000790232.pdf

http://operation-gladio.net/office-policy-coordination

http://www.anyothername.de/media/cp/1/manual.pdf

1990 године и отварањем питања функционалне везе Гладио система у Италији и даље функционисања „пропаганда дуе П-2“ постављено је и питање сличних структура у СРН. Директор БНДа од 1983-1985 и члан Гелен-групе и референт каснијег првог шефа БНДа од 1957, Еберхард Блум, потврђује постојање „мреже ћутања“ или касније утврђеног система „stay behind forces“. У посебним мрежама пресецања или децентрализованим нижим нивоима као посебан агент под заштитом посебних закона Г-10 Закон и уговори о стационирању страних трупа или лица у својству њихове припадности је агирао и био употребљаван „Лаци“. Поред те заштите коју је на крају и сам признао 2009 године, додато му је на најперфиднији начин лажно порекло са мајчине стране, а мене ће ова конструкција коштати губитка не само грађанских права у трајању од више од 40 година, већ ће постати условом трајног уништења приближно замисливе егзистенције.

http://www.zeit.de/1990/48/gefangen-  im-schweigenetz

НСЦ 10-2/3

 

3. Сви садржаји који су са поздином откривене тајне операције, положаја и улоге агента-провокатора повезани, не могу се и не смеју се довести у било какву везу ни са једном социјалном средином или окружењем где су настали. Другим речима, осим регулисања конкретних питања и вези утуживања постојања тајности и њихове строге противазконитости, свака даљња, било каква употреба или злоупотреба социјалних средина је недопустива и израз крајње неодговорног односа који произилази из саме природе и начина функционисања система у целини, а између осталог са циљем стварања личних или групних конфликта савести и сукоба различитих врста или интензитета кроз њихову контролу начином заштите пунктуелних група или лица као у конкретном случају, где потпуна заштита агента провокатора са прикривеним идентитетом доводи до губитка свих права и егзистенцијалне основе „давалаца легенде“ без знања и воље истих. Методолошки систем конструисања конфликата и конфликтног потенцијала је исти и налази се у условима и одредницама целог система од почетка настајања НСЦ-10/2.

На основу члана 17 ЗоЗГ РС, заштитник нема права да контролише рад наведених органа у ставу 3.

На основу члана 18 ЗоЗГ РС. постоји простор иницијатива према надлежним телима скупштине и влади у предлагању или изменама правне основе у вези побољшања положја грађана, као у овом случају на пример. Са тим у вези стојим Вам радо на располагању са даљњим потребним информацијама како о законској и укупној правној основи, њеној повреди и по садашњим законским условима, али и ефикаснијем уређењу материје која би овакве тешке трајне злоупотребе регулисала.

У томе смислу покретање поступака пред уставним судом је изостало и ако су садашње законске основе из домена конкретног случаја повређене невештим и некритичким коришћењем политичког строгог децезинизма и супротно уставним и законским обавезама у целини случаја. У општем смислу аналаизе, постојећа законска регулатива указује на низ слабости до противуставних одредби, на пример губитка права једнакости пред законом из разлога пљачке сопственог идентитета и заштите операције и лица са тим у вези на егзистенцијалну штету оштећених без права на правни лек и пут, што је супротно и међународним повељама и обавезама из члана 17 у вези члана 6 евр. конв. о заштити грађанских права и основних слобода.

Члан 21 ЗоЗГ РС – обавезе из тајности и чувања тајности постаје неозбиљно. Не само из строге противазконитости и претеране употребе правног формализма са циљем наставка дискриминације и укидања грађанских права загарантованих уставом и међународним актима и повељама, већ ништа мање из недељивог, било чијег јавног интереса. Тајности су дате јавности на увид, а много важније су правни основи омогућавања циљне и вољне реалне институционалне дискриминације у трајању.

У погледу члана 27 став 2 ЗоЗГ РС – пружање помоћи подносиоцу захтева, она је у потпуности изостала. Абсолутно ћутање заштитника грађана од 24.12.2014, а у вези првих информација од 28.05.2012 и обзиром на одредбе чланова 12 и 13 Закона о основама уређења служби безбедности, тражи даљњу конкретну дораду, узимање података и остваривање контакта који су у потпуности изостали.

Овим се дискреционо право заштитника не доводи у питање, али оно не може утицати на даљњи процес. Дискреционо право ћутње у овом случају може значити потпору наставка дискриминације из опортуних интереса који су и определили ову непотребну агонију све време, а посебно од 2004 и нарочито 2007 године са јачањем интензитета до данас.

Све мере против мене у трајању би такође требале бити предмет давања даљњих конкретних информација. Ради се о трајном стању од више деценија, а позадина лежи у начину управљања и злоупотребе мрежа безбедности од стране Станета Доланца на конкретном случају манипулације живота ради прикривања и даљњих манипулација са агентом провокатором и у вези са „мрежама ћутања“. Иза овога се налазе многа битна питања у погледу вишег нивоа организације безбедности, која је обзиром на познате све промене од посебног значаја.

Молио бих Вас да у прецизираним роковима, а на основу Вама познате закоснке основе саопштите конкретно мишљење и помоћ. Изостављање било каквог одговора сматарћу Вашим дискреционим правом, али не и било каквом компетентном одлуком са било каквим дејством, пимајући у виду Вашу абсолутну ћутњу.

Са Уважавањем

Виктор Кос


 

.

erde-007

https://i2.wp.com/www.zastitnik.rs/templates/t15/images/Page-BgTexture.jpg

Обавештење јавности о престанку важења конкретних државних и службених тајности

Заштитнику грађана Републике Србије 28.05.2012

 

Viktor Koß
28.05.2012

An: zastitnik@zastitnik.rs

Порука од:

Кос Виктор

Руже Шулман 49/16
23 000 ЗРЕЊАНИН
Тел: 023 523 954

 

Заштитнику Грађана Републике Србије

 

Поштовани Господине заштитниче грађана републике Србије

Знајући да Ваше компетенције престају код следећих органа власти у погледу доношења одлука које су противуставне и противазконите, усмерене на циљно изузеће и штету против основних грађанских и људских права дефинисаних укупном правном основом устава, закона и међународних правних аката и обавеза ипак Вас са пуним поштовањем обавештавам о тренутном укдиању све и једне државне и службене тајне у земљи и иностранству које стоје у било каквој вези са злоупотребом личних и породичних података и стварне егзистенције било које врсте. Једна је злоупотреба откривена у иностранству и ради се о најперфиднијој строго нихилистичкој конструкцији у погледу елементарно замисливих последица по лични живот и права деценијама уназад у земљи, бившиј СФРЈ, али и иностранству. Конструисана је једна вишеструко и високо заштићена легенда – лажни идентитет особе, која под овом заштитом сама и касније из потребе чувања строге тајности органа власти у земљи и иностранству, врше директни утицај против закона, свих реалности живота, чињења и нечињења ради одбране ове у бити комплексне конструкције са морбидним последицама по лични живот, али и реалним последицама по укупна дешавања задњих деценија уз све разлике иза целокупне маске ове легенде.

Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад:
Председника Републике
Владе Републике Србије
Народне скупштине
Уставног суда
Судова и јавних тужилаштава

 

ombudsman srbije - logo Заштитник грађана у одговору:

Будући да није надлежан да контролише рад наведених органа, Заштитник грађана није у могућности да поступа по вашим притужбама које се односе на њихов рад.

 

И поред овог услова вашег рада, милио бих да ову вест поделите као информацију и задржите је у својој архиви јер ће у долазећем времену доћи до правног и ваљаног разрешења ове трајне и непрекидне дискриминације упркос свих разлика у времену њеног укупног трајања, а обзиром на препознату позадину и везе као и њихову функционалну употребу и злоупотребу у ширем контексту успостављања утицаја или креирања често и веома сложених процеса.

 

Са поштовањем,

 

Виктор Кос

 

http://wp.me/P3pD8b-cs  – краки линк

Објављено 25 марта, 2015 од стране Viktor Koss

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

AnoNews Vienna

“In lulz we trust.”

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Machtelite

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: