Обавеза парламентарне контроле – парламентарним странакама 31.окт. 2014   Leave a comment

http://wp.me/P3pD8b-4g

.

erde-007

.

Парламентарним странкама – послницима у републичком и покрајинском парламенту

Јавности у целини – слободним медијима и надлежним институцијама

DSLSVSPSSVMSPO SNSDSS Batic

erde-007

Послато на адресе парламентарних странака

Поруку послао:
Виктор Кос
23000 Зрењанин
Руже Шулам 49/16

Предмет:

Покретање парламентарне контроле у вези кривичног дела злоупотребе података о личности у земљи и иностранству под вишеструким државним и службеним тајностима без знања и без воље оштећених

 

SKUPSTINA LOGO transparent

Забрана одржавања тајности је саопштена надлежним контролним телима СР Немачке, иста забрана се односи на Републику Србију, државе сукцесивне наследнице СФРЈ, и земље као правне субјекте  и подписнике посебне законске регулативе у СРН. Велику Британију, Француску и САД које ће такође бити обавештене о конкретним међународним тајностима. Разлог је материјална повреда права у конструкцији делимичног привидног идентитета кроз противправно коришћење података о породици и повратно вршење кривичних дела под институционалном заштитом дејства посебног законодавста у СРН. (Више на приложеним интеренет страницама)

Водећи линк према интернет страници где се налзе и даље ће бити објављене препознате државне и службене тајности као и остали докази, а из разлога своје строге противзаконитости, противуставности и супротности међународном и ЕУ праву. Ради се о трајном политичком прогону из разлога крађе сопственог идентитета и злоупотребе истог у вишедеценијским криминалним радњама под институционалном заштитом у иностранству и земљи.

Давање и продужавање тајности је кривично дело одговорних лица и надлежна контролна тела парламента су дужна да обезбеде укидање дејства препознате тајности, а ради обезбеђивања предуслова за правичан поступак утврђивања чињеница и усвајања материјално правних доказа.


Поред наведених инкриминсаних дела у кривичној пријави (линк)
утуживања давања – продужавања државних и службених тајности на конкретан случај и процес у целини као повратни правни услов вишедеценијске институционалне тираније, постоји повреда одредби материјалног бића основних права из члана 146 КЗ. РС. у вези повреде члана 42 устава Р.С. (забрана злоупотребе података о личности), а у намери носиоца институционалне одлуке давања – продужавања тајности, циљне даљnе повреде низа осталих права загарантованих као неповредива по уставу, међународним правним уговорима и повељама у непрекинутом трајању.

Поштоване даме и господо,

информације које сте добијали од мене у вези конкретних процеса у току од 2011г., а у вези подизања кривичне пријаве на давање државних и службених тајности ради институционалне заштите трајног вршења више кривичних дела под условом деловања посебне законско-правне основе у вези заштите агента-провакаора „Лација“, у посебној контраобавештајној операцији од шездесетих година у иностранству и од седамдесетих у земљи СФРЈ до данас, на жалост као и друге странке, пропратили сте потпуном ћуњом. Обзиром на поздину, мотиве и циљеве препознате злоупотребе и противправне употребе података, врсту специјалне операције, правни заштићени положај агента – провокатора у трајању у земљи и иностранству и повратно укидање грађанских права, укидања права на правни лек, укидања права на правично суђење, укидања права на правични третман одстране управних власти, укидања права на заштиту приватне и социјалне сфере организације живота у трајању, укидања права на имовину кроз уништавање или противправно преузимање исте, улaска у приватно и социјално окружење деловањем или стварањем нових „информаната“, давањем лажних исказа истих и употребе у различитим облицима мобинга итд., ради се о посебном облику тоталитарног третмана искључиво из разлога злоупотребе података и стварне породичне слике у сложениј затвореној тајној операцији у трајању. Ниво институционалне, строго тајне заштите коју је ова операција и употреба двоструког агента провокатора – коунтермена и његов лажни привидни делимични прикривени идентитет имала и има, у потпуној је супротности са уставним и законским обавезама, посебно у конкретном случају имајући у виду узроке и последице настале кроз злоупотребу личних и породичних података у образовању привидног, делимичног  идентитета хаос-агента, без знања и воље оштећених. Агент провокатор је радио и био заштићен од институционалне стране, делова тајних служби сила победница на територији СРН и тиме је уживао посебан правни статус, посебно у погледу заштите и начина вршења дела преваре, утаје пореза, избегавања придржавања уговору и зконима, а по законској специјалној основи датој на приложеним ликовима. Степен тајности ове операције искључује право на утуживање, како кривичних извршених дела односно њихове позадине, тако и тешке злоупотребе података у формирању делимичног идентитета агента – провокатора, јер су привидни идентитет и манипулације „Лација“ у заштити и начину вршења кривичних дела и напада на мене и породицју све време од девдесетих година, анализом реалних односа у прошлости потврдили потојање контраобавептајне операције и методе заштите и манипулација Станета Доланца са тим у вези, односно заштите исте.

Обрада кривичне пријаве против противзаконитог давања – продужавања државних и службених тајности је без икакве реакције надлежних иследних органа у току. Понавља се правило начина одлучивања које у вези конкретне препознате тајне операције траје деценијама. Од њеног откривања и утуживања априла 2009 године у Републици Србији, траје кроз дејство тајности забрана правичног поступка и тиме строго противуставно и противазконито прикривање противправних радњи у трајању из разлога заштите целе тајне операције и посебног заштићеног положаја агента сарадника – агента – провокатора и контерменагнета „Лација“. Службено лице – функционер са имунитетом, које је заложило свој имунитет на овај случај давањем тајности и утицајем на надлежне истражне институције, полицију, државно тужилаштво и остале мреже ради спречавања утврђивања обавезних чињеница, чини вишеструку повреду поред осталог и члана 146 КЗ – Р.С. Заштиту трајне злоупотребе података као повратни услов трајне дискриминације и укидања основних грађанских права лица из чије је стварне егзистенције без њиховог знања и воље конструисана цела тајна операција је тешко кривично дело. Поред тога је супротно општем, било чијем јавном интересу и супротно је праву на давање тајности из виших наводних било каквих јавних или државних интереса. Шта више у супротности је са тим истим вишим интересима, како у формално правном смислу непоштовања закона, још више и у повреди бића права које штити свачији, било чији систем правде. Из предуслова залоупотребе података и чињеница од пре 1941 године о стварном животу, судбини, чињењу и нечињењу породице настаје од педесетих специјална операција злоупотребе исте, преношења седамдесетих  у СФРЈ, тако да до данас траје процес тоталитарне, једностране дискриминације из услова институционалне тајне заштите и последица из механизма чувања тајне операције, кроз све време и све промене које су пратиле овај цео процес. Постављање питања могућих услова и узрока личног термана кроз реално укидање или оштећење низа права и приближно схваћеног равноправног грађанског положаја је дало конкретну позадину.

Posebni slučajevi određivanja i označavanja tajnih podataka
paragraf-logo propisi srbijaČlan 12 Закон о тајности података Р.С.
Ovlašćeno lice određuje kao tajni onaj podatak koji je nastao objedinjavanjem ili povezivanjem podataka koji sami po sebi nisu tajni, ako tako objedinjeni ili povezani predstavljaju podatak koji treba zaštititi iz razloga utvrđenih ovim zakonom.
Dokument koji sadrži podatke koji su već određeni kao tajni u različitim stepenima i rokovima čuvanja tajnosti, označava se u odnosu na te podatke višim stepenom tajnosti i dužim rokom čuvanja tajnosti sadržanog podatka.
Ako manji deo dokumenta sadrži tajne podatke, izdvaja se i prilaže uz dokument kao poseban prilog obeležen oznakom tajnosti

Примена чл. 12 Закона о тајности података значи практично укидање права на сопствену личност, стварну породичну слику, стварно чињење и нечињење, а ради заштите строго тајне злоупотребе истих тих чињеница. Абсурд долази из начина функционисања система и заштите права на вршење кривичних дела под условом трајне институционалне заштите манипулације истих тих података.

Поред осталог је у кривичној пријави назначен део повреде формално-правне основе давања тајности на основу законске регулативе донешене од 2007 – 2009 године у Р. Србији. Иста законска регулатива је у више својих битних делова противуставна, супротна је правним стандардима ЕУ и обезбеђује служебном лицу са „правом залагања свог имунитета“ вршење принуде над осталим независним контролним и истражним органима, испуњење воље и одлуке службеног даваоца тајности, тиме посебног третмана случаја, независно од релевантних чињеница и степена повреде права и забране повреде права као у конкретном случају. Давање тајности на овај случај је тешко кривично дело у трајањи и зато имам право да тражим укидање тајности ради обезбеђивања бар једног правичног поступка, који су сви редом у прошлости били под дејством тајности, па је тако поред осталих искустава ова тајна сложена операција и њене везе, сврха, методи итд. откривена.

О материјалним повредама бића основних права, која су како Вам је познато по међународним правним актима, ЕУ-повељама, као и уставним обевзама земаља учесника забрањене, биће додатних информација и доказа, и кроз указивања на циљеве, методе и начин функционисања ове затворене тајне операције. У истом смислу давање доказа кроз препознавања исте кроз трајне повреде личних права без права на правни лек.

Кривична пријава – утуживање давања – продужавања тајности из разлога њихове противзаконитости – (линк)

Више о позадини можете узети са интернет страница на српском језику:

https://viktorkoss.wordpress.com/

односно немачком језику:

http://viktorkossnachrichtendienste.wordpress.com/

Поред осталог из формално-правног дејства члана 13 Г-10 закона СР Немачке у Републици Србији (забрана утуживања предузетих мера против мене), са тим у вези забране утуживања дискриминаторске основе повратног утицаја мера из разлога злоупотребе и крађе личних и породичних података, укидање права из разлога једностране институционалне злоупотребе стварног живота оштећене породице као део конструкције привидног делимичног идентитета агента-провакатора „Лација“, подигнута је пред надлежним контролним телима СР Немачке притужба на овакав третман и трајне мере искључиво из разлога начина злоупотребе личних и породичних података кроз специјалну затворену операцију употребе агента – провокатора у вршењу поред осталог низа дела санкционисаних кривичним законима уз реалну институционалну заштиту у СР Немачкој. Виши државни или општи интереси не постоје нити имају формално – правну основу.

Притужба Г-10 комисији и парламентарном контролном телу – ПКГр немачког бундестага – линк

Даљње информације ће бити објављене са доказима и правом сваког учесника, саучесника, познаника, пријатеља, информанта на свим странама, знанца о животу и чињеницама, случајних пролазника, службених носиоца одлука заинтерсованог за тему, да изразе своје мишљење и њему познате чињенице на приложеним интернет страницама. Свака правна анализа позадине са тим у вези је добродошла, јер адвокатура генерално и прекогранично не зна ни један правни пут – правни лек за излазак из реалног потпуног кавеза укидања права од стране институција, из разлога злоупотребе исте те егзистенције од стране институција и начина функционисања система у целини кроз заштиту конкретне тајне операције.

Свака тајност је са моје стране услед мањкавости и непоштовања формалне правне норме, а са циљем одржавања кроз тајност сталне повратне дискриминације забрањена, дата на увид јавности, утужена је и предмет је правног спора са носиоцима одлука целе операције, а то су институционални делови носилаца власти кроз све време трајања предуслова и последица, као узрока сталног понављања изузећа права и наставка дискриминације у трајању.

Лично никада нисам био нити сарадник, информант или у било каквом облику активан у било чијој унутрашњој или страној тајној служби. Мој живот и живот оштећене породице са тим у вези је потпуно отворен.

Интернационална сарадња под условом тајности не само да представља повреду материјалног бића основних права и низа грађанских права, већ су и разлози превенције искључиво везани за одржавање тајности препознате тајне операције. Са тим у вези постоји низ акција, мањих операција, сталног снимања и праћења, провокација, изазивања сукоба за које постоје довољни материјални докази.

Посебан правнo заштићени статус агента – провокатора „Лација“ је обзиром на откривену злоупотребу и сталну манипуалцију неотуђивих података и злоупотребе стварне егзистенције оштећене породице могућ искључиво дејством назначених посебних закона. И по тим законима, како у земљи, исто тако у иностранству – СР Немачкој и по ЕУ обавезујућем законодавству, постоји тешка и трајна повреда права, која је на основу истих рестриктивних закона строго забрањена. Из овог разлога биће обавештени земље – државе, носиоци – потписници посебне законске регзлативе у СР Немачкој и кроз некритичко преузимање и означавање истих података тајном у бившој СФРЈ и Републици Србији представнци земаља Велике Британије САДа, Француске. Постоји тешка и трајна повреда члана 38 одтаног уговора о НАТО-трупама из 1961/59/51 године, тешка повреда чланова 3а и 5а Г-10 закона СРН, и тешка повреда члана 7а истог закона. Сви ови чланови специјалних тајних оперативних мера и операција забрањују повреду права трећих лица, а треће лице је давалац легенде против своје воље и знања да би само из тог разлога текао вишедеценијски процес повратне дискриминације.

erde-007

Функционер који је цео случај прогласио поново тајним, који је изузео из архива председништва доументацију коју је обрађивао формално саветник председника Јордан Живановић, који је директно дао налоге за претресе и изузеће доказних поступака је морао бити упознат са свим овим чињеницама.

Обавеза је праламентарних странака, изабраних представника – посланика да покрену питања и изврше укидање сваке тајности као повратног услова трајне дискриминације., а ради омогужавања правичног утврђивања чињеница из обавезе престанка дискриминације у трајању.

Обавезе постоје како из правних услова међународне сарадње и размене података, јер поред њиховог тешког кривотворења које носе у себи деценијама, обавеза је свих страна утврђивање степена повреде принципа истинитости на штету жртве која је послужила као параван за стварање лажног привидног идентитета и тајне операције, употребе и сврхе употребе агента – провокатора „Лација“.

Са тим у вези можете донети закључке или критични став кроз следећу документарну емисију и коментар у вези начина манипуалције системима Станета Доланца, заштитника „Лација“ од седмадесетих година и начина и циљева унутар мрежа вишеструких агената под посебном институционалном заштитом.

Манипулација садржаја и утицај на рад  УКП МУПа Р.С., узимање утицаја на рад Основног јавног тужиоца, Вишег јавног тужиоца у Зрењанину и Апелационог јавног тужиоца, Повереника за информације од јавног значаја итд. се види и из следеће чињенице. Стане Доланц кућним посетама и директним контактом преко контакт везе „Лација“ врши у првој половини седамдесетих 1973/74 заштиту „Лација“ од предузетих истражних радњи у исто време у Зрењанинском МУПу, а које ће бити поновљене и доказане у СР Немачкој, али без дозвољавања доказног поступка кроз дејство забране доказног поступка из разлога заштићеног положаја „Лација“ као агента силе-сила победнице 2 св. рата. Пошто је знао за позадину, од 1989/90 „Лаци“ манипулише даље све власти и врши више покушаја навођења и напада на остатак породице.

Прилози 1 и 2. су пример манипулација садржаја. Кривична пријава против заштићеног агента-провокатора Радислава Баукова – „Лација“ је подигнута априла 2009г. После покушаја уклањања целог предмета из обраде УКП и мог сазнања покрећем поново цео поступак и он се пребацује на Зрењанин. У Зрењанину изјаву даје син, а изјава окривљеног не постоји уопште у актима. Син даје изјаву на основу које Основно тужилаштво налази да се ради о „приватним стварима“ и упућује на приватну тужбу, а сазнање о тајности случаја и деловању тужилаштва под тајношћу је саопштено зрењанинском основном тужилаштву које је дужно да се придржава тајности и већ спремљеној одлуци тадашњег председника Савета за националну безбедност 2011 који је препорученим дописом упознат са поздином и забраном тајности 10. маја. 2011г. Тако је злоупотребљен ионако крајње банални и противуставни члан 12 Закона о тајности података у проглашавању тајним цео реални живот и судбину продице која постаје објектом заштите агента-провокатора „Лација“ из виших интереса носилаца функције који управља целим случајем.

Posebni slučajevi određivanja i označavanja tajnih podataka
Član 12
Ovlašćeno lice određuje kao tajni onaj podatak koji je nastao objedinjavanjem ili povezivanjem podataka koji sami po sebi nisu tajni, ako tako objedinjeni ili povezani predstavljaju podatak koji treba zaštititi iz razloga utvrđenih ovim zakonom.
Dokument koji sadrži podatke koji su već određeni kao tajni u različitim stepenima i rokovima čuvanja tajnosti, označava se u odnosu na te podatke višim stepenom tajnosti i dužim rokom čuvanja tajnosti sadržanog podatka.
Ako manji deo dokumenta sadrži tajne podatke, izdvaja se i prilaže uz dokument kao poseban prilog obeležen oznakom tajnosti
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_tajnosti_podataka.html

Ниво противазконитости и институционалне заштите извршених кривичних дела укључујући утужену злоупотребу података и стварне, отворене судбине и живота оштећених добија инфантилне димензије применом члана 13 Закона о основама уређења служби безбедности Р.С. „Савет за националну безбедност“, кључни функционер који је дао свој имунитет на тајност и забрану утрђивања обавезних чињеница, узима право да одлучује у име било ког државног органа, јавног тужиоца и тиме ступа на место суда – уставног суда, а кроз обструкцију процеса и употребом мрежа унутар система или применом члана 38 Закона о тајности података, који искључује сваку контролу, управе, суда, парламента јавности  као у конкретном случају.

paragraf-logo propisi srbijaSaradnja sa Savetom
Član 13
Nadležni državni organi dužni su da, u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim položajem, sarađuju sa Savetom u pitanjima iz nadležnosti Saveta, a pre svega u izvršenju zaključaka Saveta.
Ako nadležni državni organ ne sarađuje sa Savetom ili ne izvršava zaključke Saveta, sekretar Saveta o tome, bez odlaganja, obaveštava Savet, koji u tom slučaju može pozvati rukovodioca državnog organa da preduzme sve mere koje su predviđene zakonom da bi državni organ uspostavio saradnju sa Savetom ili izvršio zaključak Saveta

 

И све у вези члана 19 истог закона који проглашава бивше сараднике службе са прикривеним идентитетом посебно заштићеним, и у конкретном случају вршења директних кривичних дела у иностранству и земљи, давању лажних исказа и података из разлога заштите свог привидног контраобавештајног делимичног идентитета. А, пошто је ова акција заједничка и тајна на међународном нивоу, пошто траје више од седам деценија, онда је и цела тајна опарција под условом даљње тајности до потпуног завршетка започете операције у конкретном случају. – Цинизам – типка на тастатуру је искључена офф-режим.

paragraf-logo propisi srbijaNeposredni nadzor

Član 19
Direktor službe bezbednosti dužan je, na zahtev Odbora (skupštinski dobor R.S.), da omogući članovima Odbora pristup u prostorije službe, dozvoli im uvid u dokumentaciju, pruži podatke i informacije o radu službe i odgovori na njihova pitanja u vezi sa radom službe.
Članovi Odbora ne mogu od službi bezbednosti tražiti podatke o:
– identitetu sadašnjih i bivših saradnika službe;
– pripadnicima službe sa prikrivenim identitetom;
– trećim licima kojima bi otkrivanje tih podataka moglo da šteti;
– metodima pribavljanja obaveštajnih i bezbednosnih podataka;
– akcijama koje su u toku;
– načinu primene posebnih postupaka i mera;
– podacima i informacijama koje su pribavljene razmenom sa stranim službama i međunarodnim organizacijama;
– tajnim podacima i informacijama drugih državnih organa u posedu službe.

Justiz

Тако је законодавац створио управо у време интензивног наставка предузимања мера заштите тајне операције у трајању од више деценија, формално – правну законску основу заштите у конкретном случају заштићеног вршења кривичних дела у инститционално потпуно затвореном систему.

Међутим овде се у једној личности концентрише лична воља и одлука која је супротна било чијем недељивом општем јавном интересу, врши се из услова тајности прикривање вршења кривичних дела укључујући и дело из члана 146 КЗ.РС. поред осталог. Поред тога је оваква примена рестриктивне законске посебне регулативе у супротности са чланом 3 Закона о тајности података Р.С. – забране давања тајности ради прикривања вршења кривичних дела и злоупотребе функције или службеног положаја.
Тако се и размењени међународни тајни подаци  са свим институционалним фалсификацијама података и чињеница укључујући и откривену злоупотребу података проглашавају обострано на међународном нивоу тајним и сваки правни поступак утврђивања чињеница је тиме искључен и забрањен. Не само из овог разлога се препознати садржаји објављују јавности, једном из разлога строге противзаконитости и тиме самим објављивањем губе своје дејство, други пут из разлога потпуног наизменичног изузећа било какве и било чије контроле и провере садржаја и последица из акција, операција, заштите посебних лица из услова тајности, а ради прикривања кривичних или осталих противправних радњи.

У исто време 2009 године у мом одсуству суд у Новом Улму на основу непостејећег лекарског вештачења, на основу никада обављеног разговора и усвајања било каквих чињеница, доноси одлуку о укидању мојих права, права на слободу и принуду психијатријског лечења уз услов затварања у затворену психијатријску установу. На моју притужбу да вештачења уопште није било, да ми никада није дозвољен исказ пред судом или усвајање правних лекова и доказа, да никада нисам био болестан не добијам одговор. Подносим жалбу парламенту која се одлаже. напуштам СРН на савет служебног лица и 2010 године крајем јуна покушавам да сазнам одлуку у вези притужбе. Као одговор добијам информацију да ми је ауто разлупан од непознатих починиоца, да је стан отворен и испражњен од службених лица, да остале ствари, докуемнта, личне неотуђиве ствари које сам годинама безуспешмо милио да ми се врате, могу подићи у року од недељу дана или ће бити уништене. Пред таквим током дешавања одустајем од пута из више објективних разлога. У јулу месецу се организују шетње – провокације са „птичицама“ којих је било безброј у сличним облицима и постављам питање надлежним органима о међународној срадњи коју сам заправо пратио на међународном нивоу од 1998/99 године, а посебно од 2006 у конкретном поновном обнављању тајне сарадње у погледу заштите откривене тајне операције. На интернет страницама су докази. Обавеза контроле је овим дата свим странкама у парламенту и садржаји обавештења ће бити објављени. Молио бих Вас да поступите по степену и врсти, тежини трајне повреде права, укидања тајности ради обезбеђивања правичног поступка. Иначе у краћем опису уништавања имовине и њеног притивправног отуђења не ради се о изузетку, већ о правилу односа власти према објекту манипулације, манипулацијама садржаја из његовог личног неотуђивог права и неотуђивих података, чињења и нечињења које под описаним условима губе сваки смисао.

Са уважавањем и добром вољом

Виктор Кос

023 523 954

Зрењанин 31.октобар 2014

http://wp.me/P3pD8b-4g кратки линк

Објављено 30 октобра, 2014 од стране Viktor Koss

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

AnoNews Vienna

“In lulz we trust.”

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Machtelite

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: