Допис Савету за националну безбедност – Бироу за координацију Р. Србије и члановима истих државних органа – Обавеза контролне функције – 07. април 2016   Leave a comment

 

http://wp.me/P3pD8b-lc

 

erde-017

 

Савет (за националну безбедност) се стара о усаглашеној примени прописа и стандарда за заштиту података о личности, као и других прописа којима се штите људска права која могу да буду угрожена разменом информација или другим оперативним радњама. – Члан 5 став 4 ЗООУСБ Р. Србије

 

Правно средство поднеска надлежним орагнима у погледу обавезе контроле из члана 5 ства 4 Закона о основама уређења система безбедности Републике Србије

 

Допис члановима Савета за националну безбедност, Бироу за координацију, Канцеларији Савета, укључујући и Републичког јавног тужиоца као члана Бироа по потреби је послат 07. априла 2016 године. Ни један од адресираних државних органа није удовољио уставној и законској обавези предузимања обавезних радњи контроле конкретних садржаја, нити је дао било какав тражени одговор, а у вези своје обавезе из уставне и законске функције контроле у конкретном случају тешке трајне злоупотребе, манипуалције и примене заштићених података ван сврхе за коју су намењени, (повреда члана 42 у вези повреде члана 21 устава), као и повреде обавеза из своје контролне функције у погледу једностране трајне институционалне обраде и манипулације заштићених података без одобрења и без знања оштећених – члан 5 став 4 Закона о основама уређења служби безбедности. (правна основа у доњем тексту)

Абсолутна институционална ћутња се тако наставља деценијама и након утврђивања тешке трајне повреде права из услова једностране, институционалне, међународно под тајношћу противправне обарде и манипуалције подацима, а конкретна тајна операција и мере трају на штету оштећних више деценија до даљњег.

 

.       .       .

 

Merkel Tadić 3

 

На основу уставне, законске и међународно – правне основе, места одлучивања и обавеза контролне функције лежи код службе канцелара на основу члана 7а Г-10 закона СР Немачке и Савета за националну безбедност и бороа за координацију служби безбендости Р. Србије на основу члана 5 став 4 закона о основама уређења служби безбедности, а у вези забране обраде, манипулације и употребе података заштићних као основно грађанско право, на основу националних уставних забрана повреде заштићних грађанских права и на основу међународно ратификованих уговора и повеља. Од 2007 се надлежним местима службеног одлучивања и контроле указује на противправност третмана, на трајне дискриминаторске последице из примене посебних мера и метода, да би тако и позадина, свха и циљеви целе ове затворене, строго заштићене тајне операције настале деценијама раније без одобрења и знања оштећених била препозанта.

 

 

Rakić Tadić Vučić Nikolić zajedno sto 1

 

У критичном периоду од 2006/2007 године и указивања на противправност третмана у вези позадине начина манипуалције личним и породичним заштићеним подацима, налази се на основу устава и закона службена дужност одлучивања код председника Савета за националну безбедност, односно секретара Бироа за координацију служби безбедности. Сви правно засновани и образложени поднесци са захтевом укидања дејства тајности и указивање на противправност употребе једнострано институционално манипулисаних података као повратни услов трајног укидања или битног оштећења низа заштићених основних и грађанских права остали су без икакве реакције надлежних.

Ови поднесци у покушају обезбеђивања минимума права у било ком поступку одлучивања, представљају уједно основу за покретање уставних жалби пред надлежним уставним судовима.

 

Примаоци:

 

 • Чланови Савета за националну безбедност (на основу члана 6 Закона о основама уређења система безбедности Републике Србије – ЗООУСБРС)
 • Чланови Бироа за координацију Савета (на основу члана 12 Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије)
 • Канцеларији Савета – Савета за нацоналну безбедност (на основу члана 8 Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије)
 • Осталим државним органима, организацијама и институцијама (на основу члана 12 Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије – у даљњем тексту ЗООУСБРС)
 • Независним осталим организацијама, страним организацијама у домену њихове надлежности контроле поштовања основних грађанских права, као и јавности у целини.

 

Поруку послао:

 

Виктор Кос

Руже Шулман 49/16
23 000 Зренјанин

 

 

Предмет дописа – Противзаконски акт продужавања – давања тајности

 

Радислав Бауков – „Лаци“, заштићени срадник више тајних служби, укључујући и све службе (СФРЈ од 70их година до данас) са измењеним прикривеним идентитетом је откривен, утврђен и по сопственом признању (април 2009) носилац једнострано, институционално под посебном тајности манипулисаних података у погледу непостојећих рођачких веза, као део његовог прикривеног делимичног идентитета (легенде) сарадника тајних служби у земљи и иностранству, а у својству посебно заштићеног лица на датој правној основи назначеној у прилозима, члан 3 б Г-10 Закона СР Немачке и члан 38 став 1 додатног уговора о правном положају припадника или лица у својству припадника трупе НАТО на тлу СРН.

Утужују се акти давања – продужавања тајности на једнострану институционалну противправну обраду, измене и промену личних и породичних података откривених кроз постојање лажног прикривеног делимичног идентитета заштићеног сарадника више служби у иностранству и земљи, Радислава Баукова – „Лација“. Оваква обрада, манипулација и примена података је супротна члану 42 устава републике, супротна члану 3 закона о тајности података (прикривање кривичних дела давањем тајности), а у вези кривичног дела из члана 146 став. 3 кривичног законика Р. Србије о забрани обраде и употребе података од стране службених лица ван сврхе за коју су намењени. Постоји и трајна повреда члана 8 закона о заштити података о личности у целини, јер се обрада и употреба података врши на егзистенцијалну штету лица и породице чији се подаци обрађују, без одобрења и без знања о намени посебне обраде исте оштећене породице и посебно мене лично.

Утужују се мере и методи у сталном праћењу и мешању у заштићена сфере организације приватног језгра живота кроз употребу мрежа сардника – доушника тајних служби, а ради заштите целе ове конструкције у трајању, тиме наношење штете ширем социјалном окружењу супротно уставним и законсим обавезама поштовања права на слободни развој личности и односа.

Утужује се начин и заштита размене података са другим државама и међународним организацијама са циљем одржавања постојећег препознатог стања забрањене обраде и манипулације личним подацима као трајни облик посредне и непосредне дискриминације у трајању.

Обзиром на дужину трајања, просторна места настанка и примене, као и циљеве целе ове операције, ради се и о континуитету повреде општег јавног интереса сваке државе и укључене међународне организације супротно уставним, законским и међународно-правним ограничењима у обарди и примени података о личности.

 

Правна основа дописа:

 

На основу члана 56 ства 1 и 2 Устава републике, право на петицију, допис, поднесак, предлог – правно средство у конкретном случају трајне повреде и укидања основних грађанских права (са тражењем одговора и увид у акта на конкретне садржаје утужбе). Мени познате чињенице и докази не подпадају под дејство тајности, из услова своје строге противуставности и противзаконитости, супротности међунардоним ратификованим уговорима и супротности општем и недељивом, било чијем јавном интересу.

 • Провера и опозив државних и службених тајности и са тим у вези правног дејства институционалне заштите утврђеног деличмичног прикривеног идентитета сарадника више тајних служби, „Лација“ Радислава Баукова, (Члан 19 ЗООУСБРС, члана 3б Г-10 закона СР Немачка и члана 38 став 1 Додатног уговора о уговору између чланица НАТО од 3 ауг. 1959 о правном положају трупе на тлу СР Немачке стационараних иностраних трупа и лица у својству припадника трупе). Правна основа и трајно прекорачење – непоштовање ове посебне законске основе поред трајне институционалне повреде уставних и законских ограничења назначени су ниже у тексту.
 • Провера и опозив државних и службених тајности у размени институционално манипулисаних личних и породичних података са другим државама и међународним организацијама. Укидање трајне забране употребе правних средстава против институционално једнострано без одобрења употребљених и манипулисаних личних података као повратни правни основ вишедеценијске дискриминације. Поред осталих повреда основних грађанских права, мени трајно су укинута права на правично суђење (одбрану при лажним оптужбама) и правично вођење управних поступака. Једно од трајних искустава које је поставило питање могуће позадине оваквог дискриминаторског односа.
 • Забрана и укидање трајних мера и метода употребе мрежа тајних политичких полиција и праћења ради заштите препознатих и утврђених диксриминирајућих и противзаконских службених аката продужавања – давања државних и службених тајности и њиховог противправног дејства као формално-правни основ трајне повратне дискриминације, кроз трајну примену мера и метода заштите противправне обраде, манипулација и примене личних и породичних података у конструкцији прикривеног, привидног делимичног идентитета „Лација“ Радислава Баукова као посебно заштићеног сарадника коуверт – коунтермен – агнета) делова служби више земаља деценијама у прошлости у иностранству и земљи до данас.
 • У истом смислу обустава свих оперативних метода и мера у вишедеценијском трајању и омогућавање правичног процеса утврђивања последица и чињеница из таквог институционалног третмана. Сазнања, докази о методама и мерама, последице у функционалној употреби агента – провокатора „Лација“, а која су уједно основ трајне повратне личне дискриминације, која су тако мени постала позната не подлежу обавезама из чувања тајности, јер су у општем и појединачном смислу вредновања строго противзаконите и заштита вршења противправних и кривичних радњи према мени и породици поред осталих, а  као основни циљ и стварна намена  функционалне употребе агента – провокатора у стварању конфликтних линија у ужој и широј социјалној средини. Уведене трајне мере и методи су противне било чијем јавном интересу, било које земље и у строгој су супротности са законским ограничењима у раду и сарадњи институционалних служби и међународних организација на овом целом случају.
 • Исто важи у погледу утврђене вишедеценијске мађународне сарадње на конкретном случају прикривања противправне обарде и манипулације заштићеним подацима са иностраним међународним организацијама и државама, односно надлежним њиховим службама у свим смеровима. У овоме смислу давање и формално-правно дејство у размени тајних података са иностраним службама, државама и организацијама представља све време намерно створено дискримнационо стање према лицима, породици чији се подаци противзаконски деценијама обрађују.


Напомена

 

 • Од 10. маја 2011 г. је дописом – поднеском обавештен Савет за националну безбедност, односно председавајући савета и секретар Биро за координацију Савета о противзаконитости акта давања тајности и ометања прихватања и утврђивања обавезних, истинитих чињеница из услова правног дејства службеног акта противзаконитог продужавања – давања тајности у вези конкретно утуженог случаја утврђене обраде – манипулације личних и породичних података ван сврхе за коју су намењени деценијама у прошлости. Ради се у односу на реалне животне чињенице, стварне породичне и шире социјалне односе, реалну животну слику (члан 8 став 1 ЕКООСИЉП) о циљно манипулисаним садржајима, са последицом трајне повратне посредне и непосредне институционалне дискриминације без одобрења и знања оштећених насталих кроз конструкцију утврђеног лажног, привидног, прикривеног идентитета сардника више служби „Лација“ Радислава Баукова. Свака веза са мном и са породицом у овом смислу је негзистентна, непостојећа и искључиво последица недозвољене обарде података у целој овој конструкцији употребе агента провокатора у ширим мрежама ћутања у иностранству од краја 50их – почетка 60их година.

Разлог подношења поднеска – правног средства Савету и Бироу за координацију 10. маја 2011 лежи у препознатој законској основи одлучивања у процесима са моје стране поднете кривичне пријаве од Априла 2009 г. МУПу Р. Србије, свим битним процесима одлучивања у СР Немачкој, а у вези како ће се показати манипулација подацима кроз препознато кривично дело лажног представљања и давања лажних исказа са тим у вези брачног пара Бауков, „Лација“ и његове супруге (Илинке.) у иностранству и земљи.

Обзиром на начин одлучивања у вези конкретних кривичних пријава од 2009 г., уклањање кривичне пријаве из обраде МУПа Р. Србије и моје поновно обнављање (19.07.2010), сазнања о давању тајности и „нечијег имунитета“ на садржаје кривичне пријаве (09.11.210), избегавање узимања доказа, поновно уклањање кривичне пријаве из обарде и архива МУПа, поновног обнављања (19.01.2011) прослеђивања и начина одлучивања ангажованог ненадлежног Основног јавног тужилаштва у Зрењанину, избегавања вођења поступка, избегавања узимања доказа и провере уочених неправилности, а обзиром да се ради о укинутим или оштећеним основним заштићеним грађанским правима у непрекидном вишедеценијском трајању, установљено је противзаконско и противуставно узимање утицаја и давања директива од службеног лица („које је дало свој имунитет“) на ове процесе одлучивања МУПа и јавног тужилаштва, а из правног услова акта продужавања – давања тајности на једнострано институционално манипулисане садржаје у иностранству и земљи без одобрења, тиме знања и воље оштећених.

После обнове поднеска (и препознатог начина одбијања уважавања правног средства супротно члану 147 кривичног законика од стране службених носилаца одлуке) и неуспешних покушаја телефонских контката са надлежним саветником службе председника за петиције  и поднеске (Јордан Живановић), нисам добио тражени одговор у вези противзаонитости акта давања – продужавања тајности на препознату утужену позадину манипулације личним и породичним подацима. Исто важи и за даљњу организацију узимања утицаја на рад и истражне радње у вези пријављених кривичних дела, односно заштите истих.

Тадашња надлежна службена одлучивања и адресанти поднеска као правног средства, председавајући Савета за националну безбедност и секретар Бироа за координацију су прекорачили своје уставне и законске обавезе и ограничења у овом случају. За ово постоје даљњи докази у погледу вршења кривичних дела службених лица, а у вези утврђене међународне сарадње за време процеса против мене у СР Немачкој на основу лажних оптужби, конструисаних оптужби уз забарану одбране и сталним покушајима кроз помоћно средство проглашавања неурачунљивим извршити потпуну физичку и социјалну изолацију. Више него наиван је овакав однос, а проблематична међународна сарадња (даљњи докази у вези овог процеса су расположиви).


Сви моји покушаји и уложена правна средства остали су безуспешни и без одговора до данас и после промена надлежних у Савету и Бироу за координацију и мог обнављања поднеска – правног средства са тражењем одговора, након сазнања да се мој предмет не налази у архиви службе председника.  На усмену телефонску информацију у вези надлежности и ненадложесности председавајућег Савета у вези поновног обнављања поднеска од 17. 07. 2015 и давања писмене информације о законској надлежности Савета за националну безбедност и Бироа за координацију, обавештавам овим путем све чланове Савета за националну безбедност и Бороа за координацију о истом садржају из њихове уставне и законске обавезе, старања и контролне функције у вези откривене вишедеценијске манипулације личним и породичним подацима у иностранству и земљи и последицама, кроз противправни трајни дискриминаторски третман из услова незаконите обраде и употребе података деценијама уназад, стварања заблуда из ових предуслова као један од циљева целе конструкције, све без одобрења, без знања и воље оштећених (Ово је тешка трајна повреда члана 42 устава, члана 8 – недозвољеност обраде, закона о заштити података о личности, праћене тешком дискриминацијом из услова организације заштите целе операције деценијама у прошлости. Ово је уједно била и усмена инфорамција у телефонском разговору са надлежном службом председника о подношењу правног средства надлежним члановима Савета и Бироа у конкретном случају провере и предузимања потребних радњи истих.

 

Поднесци Савету за националну безбедност и Бироу за координацију, Канцеларији Савета за националну безбедност:


Председник републике – представка – противазконска злоупотреба података

1. Противзаконске државне тајне – трајна дискримианција – представка од 10.05.2011 и 07.10.2013 – понављање – изостанак било какве реакције и одговора од 17.07.2015 – Виктор Кос – Линк

https://viktorkoss.wordpress.com/2015/07/17/1218/

2. Образложење правне основе подношења поднеска Савету за националну безбедност, Бироу за координацију односно њиховим законским председевајућим ораганима и секретарима од 21.09.2015 – Линк

https://viktorkoss.wordpress.com/2015/09/21/1261/

 

 

Ваша надлежност је у конкретном случају уставом и законом утврђенаНадлежности Савета за националну безбедност су дефинисани у конкретном случају чланом 5 последњи – стaв 4 ЗООУСБРС. На основу Ваше функције у Савету за националну безбедност, односно у Бироу за координацију и канцеларији Савета је Ваш институционални надзор и старање у спровођењу надлежности Савета обавезујуће уставу, законима и реалним чињеницама и доказима. Извињавам се што ћу скренути по први пут пажњу од 2007 године и мог првог указивања МУПу – Дирекцији Полиције и БИА у Зрењанину, да сте у својој контролној функцији обавезни искључиво уставу, закону и чињеницама, а не вољи било чије, било какве, било када успостављене воље носиоца одлуке на ову целу откривену тајну прикривену операцију, поред осталог насталу кроз злоупотребу подтака без одобрења, односно давања тајности у спровођењу одлучивања кроз забарну било каквог релевантног доказног поступка на штету оштећених, а са циљем успостављања функционалних последица из идеје и циљева целе строго тајне, затворене прикривене конструкције.

50их година настала манипуалција подацима, информацијама и чињеницама, намерно и циљно мењање реалности и односа живота (повреда члана 8 став 1 ЕКООСИЉП) које подллеже основном заштићеном праву се до данас користи кроз методе у начину одлучивања и применом строгог правног формализма и конкурентског права из услова деловања тајности на целу операцију у сврху циљне дискриминације на штету оштећених. (Више и прилогу)

Конкретно је противправна злоупотреба података заштићена као затворена тајност деценијама уназад, у иностранству и земљи, СФРЈ од 70их до данас. Носилац службене одлуке који је дао свој имунитет на забрану утврђивања обавезујућих чињеница у погледу пријављене злоупотребе података из очувања и дејства тајности на целу конструкцију (сазнање од 09.11.2010 г. од МУПа Р. Србије) је донео противзаконску, противуставну и одлуку супротну међнраодно-правним актима у конкретном случају. Поред тога се врши стална повреда принципа заштите основних грађанских права у размени података са иностраним државама и организацијама на штету оштећених.

Постоји кривичним законом дефинисана кривична одговорност службеног лица у погледу службеног акта давања – продужавања тајности из члана 146. став 3. Кривичног законика Р. Србије (неовлашћена обрада, прикупљање, саопштавање података супротно сврхе за коју су намењени). Уз напомену да ја утужујем препознати противправни акт давања тајности супротно уставним, законским и међународно-правним забранама.

Постоји и делује трајна повреда права на подношење, прихватање и вредновање правних средства из члана 147. став. 2 Кривичног законика Р. Србије, (спречавање другог да користи право на подношење молбе, пријаве, тужбе, жалбе, приговора, другог правног средства, као и другог поднеска). Ни једно моје правно средство није никада одговорено на начин који би имао друго дејство од прикривања откривене манипулације идентитета и тиме укидања мојих права као оштећеног. Овакав однос, спречавање вођења истаржних поступака, утврђивања објективне истине у вези утужених дела у погледу обраде и коришћења података без одобрења оштећених траје од 2009 г., ретроактивно све време од конструкције целе затворене тајне операције у иностранству 50их 60их година непрекидно до данас, и то противуставном и противзаконском вољом службних лица носилаца критичних олдука супротно уставним и законским обавезама и ограничењима. Ради се о кривичном делу службених лица на које је „неко давањем имунитета“ извршио утицај кроз давање директива о забрани истражних радњи и ометању процеса у целини. Овакав третман уз све разлике кроз директно узимање утицаја у широким мрежама употребе тајне политичке полције траје од 70их година у земљи и иностранству, а од 2007 је само евидентирана конкретна међународна сарадња на заштиту тајности откривене, строго тајне прикривене операције.

Постоји абсолутна, трајна, општа забрана или битни утицај на све процесе битних одлучивања и институционално мешање и узимање утицаја примењеним методама деловања мрежа тајних служби у сфере приватне и социјалне организације живота деценијама уназад, како у земљи тако и у иностранству. Утврђена је трајна повреда слободне организације приватне сфере живота. Подсећам Вас да се ради о повреди уставом и међународним уговорима заштићених личних права која припадају заштићеним основним правима, а који су из услова организације и заштите тајне операције са агентом сардником „Лацијем – Радиславом Бауковим не само трајно повређени, већ шта више подлежу сталним изменама и манипуалцијама из услова заштите тајности целе операције.  Независно од непроцењиве штете на лични живот и елементарно замишљену егзистенцију, постоји и циљна последица шире дестабилзације односа у социјалној околини, а као један од општих циљева између осталог целе конструкције и начина функционисања ширег поља између осталог кроз функционалну употребу заштићеног сарадника „Лација“ у вршењу противправних – кривичних дела под пoсебном институционалном заштитом у иностранству и земљи.

Законска забрана обраде и употребе података ван сврхе за коју су намењени на основу члан 8 Закона о заштити података о личности, а у вези члана 42 устава републике – заштита података о личности је трајно повређена. Формално правна злоупотреба права са циљем наставка трајне дискриминације (трајна повреда забране употребе претераног правног формализма супротно члану 6 ЕКООСИЉП) је више пута у различитим процесима одлучивања управних и судских власти доказана и постављање питања могуће законске основе за овкав начин вођења процеса одлучивања уз раположиве доказе је тек утврдило позадину која се утужује. У питању је вишедеценијски процес истог начина и последица уз све уважавајуће разлике и промене.

Противазконска обрада података кроз функционалну употребу „Лација“ са елементима заштите вршења тешких кривичних дела као последица метода употребе и заштите лица са заштићеним прикривеним идентитетом,  односно целе конструкције, настаје институционалном циљном вољом на штету лица чији се подаци противправно и без одобрења истих обрађују, да би кроз сталну забрану и обструкцију одбране укинутих права и права на правични поступак (члан 6 ЕКООСИЉП, заштићено основно грађанско право из члана 19 став 4 Основног закона СРН) се установило поред осталог дејство Г-10 закона кроз заштиту агента „Лација“ као коуверт агента – провокатора и посебним правима позивања на забрану давања исказа управо у правним питањима и споровима повреде права других под институционалном заштитом као његовом основном заштићеном функционалном наменом и употребом.

У реалном развоју односа долази до понављања напада и трајног оштећења низа заштићених основних права, конструисања кривице оштећених без реалног права на било какву употребу ваљаних правних средстава, тиме одбрану и заштиту својих укинутих права. Све ово независно од знања, делимичног знања или незнања једног низа носилаца одлука у земљи и ностранству под начином деловања и заштите целе ове конструкције деценијама уназад.

Ваша обавеза из законског услова као члана Савета, Бироа за координацију и Канцеларије Савета:

 

Савет се стара о усаглашеној примени прописа и стандарда за заштиту података о личности, као и других прописа којима се штите људска права која могу да буду угрожена разменом информација или другим оперативним радњама. – Члан 5 став 4 ЗООУСБРС

 

Ваше даљне обавезе контроле из законског услова члана 5 ЗООУСБРС, а у вези сарадње и размене података са страним државама и међународним организацијама:

Истим чланом 5., истог закона (ЗООУСБРС) одређује се контрола и усмеравање рада служби безбедности, органа за одбрану и унутрашње послове у начину сарадње и усмеравања рада са осталим државним органима, као и са страним државама и међународним организацијама, односно њиховим одговарјућим, припадјућим службама. Напомињем да је дата правна основа, на основу које је препозната сарадња деценијама уназад без знања и без одобрења оштећених такође повређена, а да се при том ради о повреди основних заштићених грађанских права, чија је поверда међународном правном основом, уставним и законским забранама повреде бића значења заштићених права у континуитету изузета или повређена. Подсећам на забрану непосредне и посредне повреде заштићених основних грађанских права и посебно забране трајне непосредне и посредне дискриминације:

 

– разматра међусобну сарадњу органа надлежних за одбрану, органа надлежних за унутрашње послове и служби безбедности и њихову сарадњу с другим надлежним државним органима, као и сарадњу са органима и службама безбедности страних држава и међународних организација; – Члан 5 ЗООУСБРС

– доноси закључке којима усмерава сарадњу служби безбедности са службама безбедности страних држава и међународних организација; – Члан 5 ЗООУСБРС

 

Државни органи и институције, односно њихови руководиоци, чланови Савета за националну безбедност,  Бироа за координацију Савета и Канцеларије Савета, као и остали надлежни државни органи који могу по конкретним питањима извршавања одлуке Савета као чланови Бироа за координацију бити укључени у рад бироа и подлећи или су подлегали обавези извршавања одлуке Бироа и Савета у конкретном случају, замољени су да одговоре својој  контролној функцији и обавези примене и провере уставне, законске и међународно правне основе за конкретни случај, уважавајући битне релевантне чињенице и доказе у вези пријављеног противзаконског дела, обраде и употребе једнострано институционално манипулисаних података о личности и стварној породичној слици (Члан 8 Евр. конв. о зашт. осн. слобода и људских права) противно законском услову забране употребе података ван сврхе за коју су намењени.

Из услова начина институционалне организације и заштите противзаконске обраде, измене, употребе и правног дејства институционално манипулисаних неотуђивих личних и породичних података, настаје кроз примењене методе заштите целе тајне операције деценијама уназад повратни трајни процес институционалне тешке трајне дискриминације, супротно члану 21 устава републике, супротно члану 14 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. Исто важи и за начин одлучивања и сарадње са међународним организацијама и надлежним службама других држава у свим смеровима, а посебно у погледу размене манипулисаних података и чињеница и њихове заштите под законским условом обавеза одлучивања на основу тајности целе операције, даље правног трајног десјтва размењених манипулисаних – измењених чињеница под условом правног десјтва тајности, као и заштите лица са измењеним делимичним идентитетом у вршењу кривичних дела под институционалном заштитом, укључујући и низ непосредних и посредних кривичних дела под инститцуионалном заштитом према мени и породици из чије је стварне судбине настала цела конструкција са употребом „Лација“ као вишестрано заштићеног агента провокатора – срадника са измењеним, прикривеним, делимичним идентитетом.

 

Предмет дописа – Противзаконски акт продужавања – давања тајности

 

Радислав Бауков – „Лаци“, заштићени срадник више тајних служби, укључујући и све службе (СФРЈ од 70их година до данас) са измењеним прикривеним идентитетом је откривен, утврђен и по сопственом признању носилац једнострано, институционално под посебном тајности манипулисаних података у погледу непостојећих рођачких веза, као део његовог прикривеног делимичног идентитета сарадника у својству посебно заштићеног лица на датој правној основи назначеној у прилозима, члан 3 б Г-10 Закона СР Немачке и члан 38 став 1 додатног уговора о правном положају припадника или лица у својству припадника трупе НАТО на тлу СРН.

Свака веза у овом смислу са мном и са породицом је искључена и забрањена као непостојећа, јер је последица посебне обраде, циљне институционалне заштићене манипулације информацијама и подацима о породичној реалности у стварању конструкције и функционалне намене агента провокатора „Лација“ од 50их и 60их година у иностранству.

Утужује се противзаконски службени акт давања – продужавања тајности на целу конструкцију употребе „Лација“ Радислава Баукова. Посебно се утужује конструкција прикривеног, делимичног идентитета „Лација“ Радислава Баукова као посебног заштићеног сарадника више тајних служби, настале манипулацијом мојих и породичних личних података супротно законским условима забране обраде и употребе података ван сврхе за коју су намењени. Ова конструкција је настала 50их година у инострнаству, а кроз посебне мере од 70их година била заштићена у СФРЈ., укључујући земље наследнице као и земље подписнице законске основе које су дале основу и заштиту овој целој конструкцији.

Тајност је објављена и позната (члан 16 тачка 5 Закона о тајности података), процес институционалног опозива тајности и омогућавање утврђивања чињеница се институционално противправно обструише на трајну штету жртве и у корист починиоца кривичних дела под институционалном заштитом.

Како се поред осталог ради и о страним тајним подацима, њиховој раземни и чувању неопходна је провера и обустава дејства размењених манипулација и конструкција проглашених тајним (члан 29 Закона о тајности података). Важи у свим смеровима и правцима размене манипулисаних података, а ради се о заштити целе конструкције, односно откривене употребе и метода у вези шире мреже прикривених операција и у њој начина функционалне употребе агента „Лација“.

Примена у међувремену подписаних споразума о размени без икакве правне и демократске контроле оваквих манипулација подацима под ознакама различитих тајности као у конкретном случају:

 

 • Споразум између Републике Србије и Европске уније о безбедносним процедурама за размену и заштиту тајних података

 

 • Споразумa између Владе Републике Србије и Организације северноатлантског пакта о безбедности информација и кодекса о поступању

 

 

Одредбе цитираних споразума подлежу при даљњем инсистирању на одржавању препознате дискриминаторске позадине институционалном ћутњом провери кроз надлежне судове. Истине ради, све време се примењује и потпуно ограничење употребе ваљаних правних средстава трајним дејством члана 13 у вези члана 12 Г-10 закона СР Немачке – забрана оштећним лицима употребе правних средстава против трајних уведених мера и метода против истих лица, а чији се подаци деценијама противправно обрађују и таква обрада штити, и таквим третманом и односом врши реална трајна тешка дискриминација, врши се реално укидање или повреда низа основних грађанских права у бићу свог уставно-правног занчења, а из услова заштите обраде манипуласаних података који уједно чине комплекс личних грађанских права и самим тим су део корпуса заштићених основних грађанских права по уставно-правном и законском систему сваке чланице и Уније у целини.

Изричито скрећем пажњу да се ради о размени под тајношћу манипулисаних података и методама и мерама заштите које узрокују аутоматизам сталне изнуде прихватања последица намерно нанешене штете. У конкретном мом случају постоји континуитет наношења штете према мени из разлога противзаконске обраде података под условом размене тајности и метода заштите целе операције више деценија. Мени су укинута или оштећена права која чине комплекс основних заштићених грађанских права и у иностранству, значи свакој земљи подписници одговарајућих уговора, СР Немачкој, Великој Британији, САДу Француској и осталим чланицама НАТОа, свим правним наследницама СФРЈ и тиме је размена супротна међународним споразумима, уговорима и уставној и законској основи сваке стране земље или међународне организације са којом се ови подаци деценијама размењују, све време трајања заштите операције кроз заштиту агента провокатора „Лација“ са измњеним привидним делимичним прикривеним идентитетом, поред осталог у вршењу кривичних дела са институционалном заштитом у иностранству и земљи против лица чији се подаци противзаконски обрађују.

Опозив тајности – чл. 23, 24, 26,27,28 подлежу Вашој контроли и Вашој обавези у погледу разјашњења питања противазконске илегалне размене манипулисаних података и чињеница са међународним органзацијама, односно одговарајућим службеним местима страних држава. Изричито упућујем Вашу пажњу да су мени садржаји и позадина, као и докази у вези конкретног поднеска – правног средства у погледу метода и циљева ове сарадње познати.

Обзиром на размену података са страним државама, конкретно СР Немачком, скрећем пажњу на трајну повреду члана 3а у вези члана 3б Г-10 закона, члана 38 став 1 Додатног уговора између чланица НАТО од 3 ауг. 1959. Овим се одредбама цитиртаних закона у посебним случајевима чувања тајности једне или више земаља, поред увођења и озакоњења посебних мера заштите различитих тајности кроз забаране доказних поступака у управним и судским постуцима одлучивања, а који би могли довести до откривања тајности или под тајношћу брањених садржаја, изричито забрањује повреда заштићених основних права трећих лица у процесу одлучивања пред судским и управним властима. Управо настаје и траје стална провреда тих права из разлога обарде података жртве и трајни процес дискримианције кроз примену и развој метода заштите противправне обраде и функционалне употребе агентасарадника  увршењу кривичних дела, укључујући и низ кривичних дела против мене под обостраном међународном заштитом.

Поред осталог, кроз општу трајну забрану употребе ваљаних правних средстава и права на одбрану мојих оштећених или укинутих права, даље одбијање или неприхватање прихватање доказа у погледу утврђивања обавезујуће истине за конкретне процесе одлучивања, уочено је трајно дејство посебних мера, сталне мере праћења и методи мешања и уласка преко мрежа сарадника тајних политичких полиција у приватну и социјалну сферу живота. Овим постоји двострука, стална наизменична вишедеценијска поверда принципа истинитости, приннципа забране посредне и непосредне дискриминације – укидања или оштећења заштићених основних права и слобода, како по уставним ограничењима повреде истих, тако и по међународним признатим уговорима, али и на основу посебне цитиране законске основе Г-10 закона и Додтаног НАТО уговора од 1959 постоји грубо прекорачење забране дискримианције и повреде права оштећених лица. Све ово из услова начина конструкције и заштите агнета провокатора у вршењу противправних радњи, давању и подржавању тајности на строго противправну заштићену обраду и манипуалције подацима деценијама уназад.

Трајно дејство примене члана 13 Г-10 закона СР Немачке – забрана утуживања успостављеног трајног стања дискриминације из услова, како ће се доказати конструкције и заштите привидног прикривеног делимичног идентитета сарадника служби са основном наменом вршења кривичних дела под институционалном заштитом, укључујући и низ најпрефиднијих кривичних дела под датим условима према даваоцу легенде без знања и тиме одобрења истих, је све време на снази. Обструкција или одбијање прихватања правних средстава, општа реална забрана одбране или заступања повређених права је довољан услов за уставне жалбе.

Размена тајних података између СРН и Р.С. која тече на основу члана 7а Г-10 закона, чување и правно дејство под условима даљње размене са страним државама и међународним организацијама, подлеже вишеструкој провери обзиром на стеpен манипулације истих и димензије и трајање продра у заштићене сфере приватне организације живот из услова заштите тајне конструкције и агента – провакатора „Лација“.

Постоји трајна повреда члана 7а Г-10 закона СРН све време укључујући и текућу размену података као циљни облик наставка трајне дискриминације. Постоји повреда одредби истог члана 7а који забрањује обраду и размену података којима се угрожавају заштићена права лица чији се подаци размењују. Уз поновно подсећање да се ради све време о манипулисаним подацима који су са намером конструкције већ деценијама уназад. Погледати у овом смислу законску основу дату у образложењу Ваше надлежности као чланова Савета за националну безбедност, Бироа за координацију и Канцеларије Савета:

 

Постоји и повреда обзиром на трајање целе ове конструкције, примењене методе и мере заштите у погледу стварања и одржавања манипуалција критеријума правне државности и владавине права земаља које размењују податке, посебно имајући у виду да се ради о деловима служби и начину управљања целим процесима који је у домену прикривених операција са посебном наменом без икакве реалне правне или остале демократске – парламентарне контроле. Ово јесте један од услова у размени тајних података из члана 7а Г-10 закона који је повређен све време. О овоме је обавштен контролни одбор немачког Бунестага ПКГр., уз подсећање о противправности свих мера и посебно услова њиховог настанка кроз недозвољену обарду и манипулацију личних и породичних података:

Притужба контролном одбору немачког Бундестага ПКГру на основу члана 8 ПКХрГ о противзаконитости, противуставности и неоправданости трајних мера укидања заштићених грађанских права кроз преузете мере и методе ради заштите повреде основних права из услова противправне употребе личних и породичних података у вези лажног, прикривеног делимичног идентитета агнета „Лација“ од 29 марта 2014 – Линк

Подесак контролним надлежним службама СР Немачке о противправној размени измењених – манипулисаних података укључујући и Р. Србију од 8 октобра 2015 г. – Линк


Молим Вас да у вези члана 5 став 4 ЗООУСБРС, ( провера и забрана дискриминације) која може настати разменом личних и осталих података која су довела до трајног укидања низа заштићених грађанских права, обратите пажњу и извршите обавезе из члана 29 Закона о тајности података Р.С.:

Стрaни тaјни подaтaк

Члaн 29

Променa степенa и рокa тaјности, кaо и опозив тaјности стрaног тaјног подaткa, врши се у склaду сa зaкљученим међунaродним спорaзумом и утврђеним међунaродним обaвезaмa.


Размена тајних података, заштита метода у конкретној трајној операцији на штету лица чији се подаци противправно обрађују, заштита лица са прикривеним делимичним измењеним идентитетом противправном манипуалцијом стварних чињеница и односа, тече све време у супротности са ратификованим међународним споразумима о забарани дискрминације и забране обарде података ван сврхе за коју су намењени. Молим Вас да у оквиру размене са другим државама, њиховим одговорајућим службама, међународним организацијама, извршите обавезе из уважавања принципа сарадње у смислу поштовања критеријумима владавине права. Степена остварене заштите личних и осталих података у конкретном случају је све време сведен на заштиту тешке повреде уставног и законског ограничења о забарни обарде података ван сврхе за коју су намењени. Молим Вас да извршите обострану – вишестрану обуставу вишедеценијског процеса размене манипулисаних података под ознаком тајности и дозволите правичан процес утврђивања чињеница. Све време молим само за саморазумљиви минимум поштовања једнакости у третману и одлучивању пред управним и судским властима. Мени се живот систематски уништава више од 40 година губитком права из како ће се показати основног услова комплексне злоупотребе стварних односа и стварне породичне слике, без одобрења, знања и воље оштећених.

Покушај добијања помоћи Заштитника грађана и Повереникa зa информaције од јaвног знaчaјa и зaштиту подaтaкa о личности је од стране истих одбијен под правним образложењем њихове забране контроле рада председника републике, скупштине и владе. И поред мог указивања да се у мојој притужби ради о службеном акту давања тајности на једнострану трајну инститцуионалну манипулацију – недозвољену обарду личних података без одобрења и из услова тајности сталне дискримианције и забране употребе иначе дозвољених правних средстава, одговор је од стране повереника и заштитника изостао.

 

 • Опозив тaјности нa основу одлуке нaдлежног оргaнaЧлaн 25. Овлaшћено лице оргaнa јaвне влaсти опозивa тaјност подaткa, односно документa који сaдржи тaјни подaтaк и омогућaвa оствaривaње прaвa трaжиоцу, односно подносиоцу зaхтевa нa основу решењa Повереникa зa информaције од јaвног знaчaјa и зaштиту подaтaкa о личности у поступку по жaлби, односно нa основу одлуке нaдлежног судa у поступку по тужби, у склaду сa зaконом којим се уређује слободaн приступ информaцијaмa од јaвног знaчaјa и зaконом који уређује зaштиту подaтaкa о личности.

 

Надлежни судови на основу под тајношћу размењених манипулисаних података и њихове заштите су обавезни поштовати заштиту тајних података, односно забрану утуживања службеног акта противправног давања тајности на противправну обраду података, значи управо оне акте службених носилаца одлуке који су деценијама и повратни услов укидања заштићених грађанских права.  Овај абсурд кроз примену строгог правног формализма доводи до успостављања система правде и институционалног одлучивања који сваку врсту службене одлуке може претворити у легалну и поред намере носилаца одлуке да изврши строго противправни односно кривични службени акт.

Кроз размену података, информација, метода под тајношћу са иностраним организацијама и државама долази до преношења дејства члана 13 Г-10 закона СРН (забрана употребе правног пута и правних средстава), што је уједно и предмет тужбе, установљена противправна обарда података од стране институционалних органа деценијама у прошлости и вршење противправних дела под институционалном заштитом, као део целе прикривене операције. Потпуни изостанак и игнорисање права на саслушање странке и одбијање уважавања чињеница у вези повреде правне основе, јесте трајни основни метод у дискриминаторском односу институционалних и контролних носилаца одлуке.

 

http://wp.me/p3pD8b-fi

 

 • Заштитник грађана је обавештен, али користи своје дискреционо право абсолутне ћутње и тиме прећутног негирања постојања конкретног случаја и прихватања даљњих информација и доказа (Стандарди за практично поступање омудсмана 1.3): Питање неутралности омбудсмана у односу на конкретни предмет утуживања, а обзиром на препознату структуру мреже заштите тајне операције и употребе агента провокатора у вези главе 2 – Неутралност и непристрасност омбудсмана, не мења суштину питања трајне повреде права и трајне дискриминације из услова начина заштите и употребе целе операције кроз противправну употребу података о личности и породици.
 • http://wp.me/P3pD8b-cs без икакве реакције заштитника грађана
 • https://viktorkoss.wordpress.com/434-2/ са даљњом законско-правном основом

 

На процесе одлучивања свих државних органа, укључујући и јавно тужилаштво се примењују одредбе члана 13 ЗООУСБРС, – обавеза поштовања и спровођења одлуке Савета односно Бироа за координацију од 2007 године:

 

Сарадња са Саветом

Члан 13.

 

Надлежни државни органи дужни су да, у складу са својим уставним и законским положајем, сарађују са Саветом у питањима из надлежности Савета, а пре свега у извршењу закључака Савета.

Ако надлежни државни орган не сарађује са Саветом или не извршава закључке Савета, секретар Савета о томе, без одлагања, обавештава Савет, који у том случају може позвати руководиоца државног органа да предузме све мере које су предвиђене законом да би државни орган успоставио сарадњу са Саветом или извршио закључак Савета.

 

Овим се чланом закона објашњава уочени начин одлучивања у свим процесима од подизања прве кривичне пријаве од априла 2009 година. Међутим ни један надлежни државни орган у овом времену није поступио у складу са уставним и законским положајем у погледу питања из надлежности Савета, укључујући и службене носиоце одлука у савету, односно његовог председавајућег и секретара Бироа за координацију. Врши се утицај од стране законом овлашћених лица (Члан 13 . срадања са Саветом) на остале државне органе и тужилаштво да поступају супротно уставним и законским обавезама, супротно принципу истинитости у случајевима тешког оштећења заштићених грађанских права, а ради одбарне тајнсти и откривене, прикривене операције настале у иностранству без одобрења, без знања и на животну егзистенцијалну штету оштећених. Процес оваквог одлучивања по конкретним правним средствима утуживања противправне обарде података је уочен од 2007 – 2009 до данас.

Зато Вас молим да исправите ову грешку пре употребе осталих, до душе крајње ограничених, али ефктивних правних средстава у остваривању мојих трајно укинутих грађанских права. Информација да ће и овај правни пут, притужне надлежним уставним судовима бити онемогућен, независно од мог уништеног живота, поставља оправдано питање последица по општи недељиви минимум било чијег јавног интереса у погледу поштовања уставности и законитости сваког система правде, али и правцу развоја међународног система правде.

Политичка позадина је може бити некима више него уочљива и дата. Изричито се ограђујем од сваке врсте политичког одлучивања, политичке инструментализације било које врсте и са било које стране и молио бих Вас да се исто тако опходите према отвореним правним питањима и конкретнимсадржајима у вези трајне противправне обраде података кроз овај конкретни случај.

У конкретној размени података означених као тајни, дат је законски услов из члана 7а Г-10 закона, да такву размену одобрава служба канцелара СРН, а уставна и законска основа у вези надлежности Савте за националну безбендост Р. Србије је образложена.

Затворени – коверт – агент – провакатор Радислав Бауков „Лаци“ се налазио на тлу СРН од друге половине 50их година непрекидно до после 2000те године. У рационалној конструкцији употребе „Лација“ у вршењу различитих противправних дела као део шире операције узимања и управљања процесима унутар различитих емиграционих структура под контролом „мрежа ћутања“, познатијег као шири систем Гладио – НАТОа у доктрини хладноратовског рата, конструише се и лажни, привидни прикривени идентитет „Лација“. Мајка „Лација“, девојачко презиме Шефер, име непознато, датум и место смрти непознати, немица из Баната по пореклу (место Црна Бара – Чока) бива преиначена у рођаку моје бабе са очеве стране.  „Лаци“ је тврдио у СРН да је његова мајка умрла кад је он био беба. Провера ових навода, а у вези откривене манипулације не би требала представљати тешкоћу. Међутим мајка „Лација“ која је по његовом тврђењу умрла док је он био беба, значи 1936 – 37 – 38 године, није могла бити никаква рођака моје бабе са очеве стране. Из једноставног разлога јер је „Лаци“ даљњи рођак зета моје баке, односно супружника ћерке моје баке, а тај брак настаје 1951 г.. Да је 50их скупљањем података, информација, стварних односа, страна тајна служба на тлу СРН у оквиру сарадње са са гелен – групом канијом спољном обавештајном службом БНД, обрађивала ове податке у оквиру ширих система и веза служби за прикривене оепације унутар доктрине и циљева хладноратовског сукоба не може и не сме бити услов укидања мојих грађанских права.

Очева мајка је једина преживела процес холокауста од своје уже и шире породице, али „Лаци“ осим конструисане и заштићене непостојеће родбинске везе нема никакву другу везу у овом смислу са прородицом која би била ван оквира уобичајених односа. Не постоје никакви контакти све време. Бака, очева мајка умире 1979 г. Две године касније умире и деда, очев отац. Интересантно је из перспективе утврђене конструкције и институционалне заштите лажног, прикривеног делимичног идентитета да мере и методи у вези са овом конструкцијом трају од краја 60их и посебно 70их година у СФРЈ. Ради се о низу организација кроз мреже тајне политичке полиције (даље информације су доступне), а у мом случају постоји од 75/76 године директно уплитање у различитим фазама све до данас. Молим Вас да обуставите све даљње мере једностраног узимања утицаја, јер су ове мере у иностранству са анализом низа догађаја и постављањем питање сврхе у погледу ангажмана мрежа тајне политичке полиције откриле кључну поздину у погледу противправне обарде и манипуалције подацима.

 

Једна напомена. Ово чланови моје најближе породице су преминули. Они не маогу ни после своје смрти да се бране од неправде која оваквим односом настаје. Ради се о људима који су уз све своје губитке и жртве, а они су абсолутни, имали живот и однос који са опарцијаом и са агентом провокатором не да нема додирних тачака, већ чини свесну потпуну супротност.

 

Дозволите ми да Вам скренем пажњу на времеске и просторне димензије узимања утицаја и уласка у приватну и социјалну организацију живота, не напослетку кроз вршење противправних радњи и кривичних радњи са непосредном или посредном организацијом из начина тоталног окруживања у појединим фазама ове целе коснтрукције, уз орагнизацију или манипулацију чињеница из начина примене трајних мера и метода тајних политичких полиција у земљи и иностраству. Кроз све идеолошке, политичке уставно-правне, државотворне промене у земљи и иностранству постоји континуитет једног институционалног диксриминаторског односа, а спона у оваквој врсти третмана је организација, заштита и употреба агента – провокатора „Лација“ без икакве правне, остале парламентарне контроле.

Из познатих историјских услова и развоја од пре 1941, процеса холокауста, процеса укидања права домаћим немцима, постоји губитак низа права укључујући и права на својину и наследна права до данас моје породице, чија је стварна слика, чињенице, информације, њихова обрада, злоупотребљена у стврању конструкције са агентом – првокатором „Лацијем“. Ово помињем као део конструкције легенде контермен – провокатора – коуверт – агента „Лација“. Све ово настало без одобрења, знања оштећених, независно од личног чињења и нечињења у критичном пероду. Очев отац медикаментима и осталим услугама медицинског карактера помаже активно покрет отпора. И ове чињенице су део легенде „сирочета из лабораторија прикривених операција од 50их година употребом „Лација“.

Међутим кроз сва искуства, све губитке који су абсолутни, пре свега кроз губитак родбине, даље свим материјалним губицима кроз сукцесивно укинута права и укидање права наследства из идеолошких промена у свом критичном периоду 40их година, не постоји ни идеолошки ни политички интерес или активност породице ван оквира основног хуманистичког општег односа, што се да утврдити чињеницама. Како се све ово даје из различитих углова и перспектива различитих страна током времена од више деценија посматрати, вредновати и употребити кроз конструкцију легенде агента „Лација“ је део позадине који се на мене вратио губитком грађанских права из доказане чињенице манипулације – недозвољене обраде података кроз конструкцију агента – провокатора „Лација“. ( О овоме су потребне додатне информације, јер овде само назначени основни злоупотребљени садржајистварне егзистенције, представљају психолошку моторну манипулативу снагу у стварању конфликтних линија које је агент – провокатор уз заштиту тајности и свог посебног заштићеног положаја (члан 19 ЗООУСБРС) вршио до своје смрти марта 2015 г.) Посебно су ове информације у вези структуре, начина формирања и управљања прикривеним операцијама „мрежа ћутања“ кроз службе за прикривене операције и психолошко вођење рата од 50их, са тим употребе „Лација“ веома битне“. – Даљње информације обзиром на уочену мањкавост и нестручност нослилаца одлука у критичном периду као и периду од 2007 – 2009 су неопходне и тиме потребне.

Независно од свих ових околности постоји искрена неполитичка и неидеолошка грађанска лојалност, и начин у изградњи односа у социјалној околини. Све остале предпостављене везе, идеолошка или нека друга политичка извођења или приписивање садржаја из режије целе конструкције деценијама до данас, а на основу вишедеценијског узимања утицаја кроз методе и мере употребе мрежа тајних политичких полиција су део манипуалција у вези са основном конструкцијом употребе агнета – провокатора „Лација“, укључујући и његове дезинформације и наставак истих од 1990 односно 2009 године кроз начин одлучивања у различитим процесима укључујући и кривичне пријаве од 2009, односно заштите целе конструкције и лажног прикривеног иднетитета агента провокатора. Ради се о страним неегзистентним садржајима и провокацијама у начину организације метода узимања утицаја преко употреба мрежа тајних политичких полиција.

Потребно би било навођење даљњих чињеница подкрепљених доказима, који би узели превише простора овом приликом, али напомене ради да је „Лаци“ локализован као агент – сарадник у „мрежи ћутања“ ширег система ГЛАДИО у хладноратовском сукобу и прикривеним операцијама као његове употребне вредности. Са друге стране је утврђена двострука улога Станета Доланца и посебне везе од 60их не само кроз овај случај у погледу организације и заштите прикривених операција са иностраним деловима „мрежа ћутања“ поред осталог у начину заштите и организације низа процеса са тешким последицама по основна питања стабилности безбедоносног система у целини. Изјава сина „Лација“, који је узгред сам жртва, а дате зрењанинској полицији јануара 2011 и даље прослеђене Основном јавном тужилаштву негирају кућне посете 70их Станета Доланца Бауковима. Зашто  и чему овакве манипуалције чињеницама. Син је иначе сам у Аустрији био жртва начина „пословног успеха“ заштићеног агента – провокатора у вршењу кривичних дела. Остатак изајве, слично писму Баукових након подизања кривичне пријаве 1998 јесте део памфлета у начину спреге сраданика тајних служби и институционалних припадајућих органа под обавезом заштите тајности. (Више у наставку процеса).

 

„Мреже ћутања“ – шири концепт ГЛАДИО у хладноратовском периоду и агент „Лаци“

 

„Мреже ћутања“ jе терминолошки увео – означио 1990 г. Еберхардт Блум (БНД шеф   83 -85) након откривања постојања посебних структура Гладио система у институционалном – државном систему Италије.

 

Gladio in Deutschland?: Gefangen im Schweigenetz
Bonn und die Geheimorganisation für verdeckte Operationen – Линк

 

Сарадња и ангажман кадрова бивших служби за време нацизма и ЦИА, МИ6 и осталих служби унутар „мрежа ћутања“ је доказана отврањем дела архивске грађе:

CIA FOIA – Nazi War Crimes Disclosure Act – Линк

Declassified archives document ties between CIA and Nazis – Линк

 

У оквиру ове „мреже ћутања“ формира се крајем 50их и 60их идеја, конструкција употребе „Лација“ у СРН и обрада података и информација о мојој породици у стварању легенде – лажног прикривеног делимичног идентитета. Дозволите да поновим, предмет правног спора јесте акт давања – продужавања тајности на ову противзаконску употребу података ван сврхе за коју су намењени као повратни правни услов под дејством тајности укидања мојих заштићених грађанских права, односно наставак трајне дискриминације кроз методе и мере заштите целе конструкције, да би она тако била и препозната.

 

Напомена:

 

Обзиром на интензитет сардње и размене података и метода у оквиру заштите операције манипулације личним и породичним подацима и интензитету мера и метода против мене у трајању, молио бих Вас да прихватите и проверите чињенице, да никада, у никаквом облику нисам био ничији сарадник, информант или слично. Исто важи за оштећну породицу која је постала објектом ове злоупотребе њених података и чињеница. Не постоји идеолошка или политичка одредница ван контекста грађанске лојалности уставу, закону и обичајним нормама. Све оно што је поред осталог предмет правог спора, било чија одлука у овом процесу, договор или слично је безпредметно и нема и неће имати никакав утицај на успостављање принципа истинитости и тиме укинутих основних грађанских права и приближно разумљивог изгубљеног равноправног грађанског положаја. Овај ултимативни однос према општем јавном интерсу је недљив и важи у свим смеровима и у свакој средини односно утавно-правно надлежном систему правде као месту одлучивања о отвореним питањима. Да сам објект једне сложене, условно речено игре, позанто ми је, као и последице кроз циљно уништавање егзистенције кроз оштећење и губитак права, не напослетку кроз начин одлучивања иза услова чувања тајности, њихове размене и дејства супротно уставним и законским ограничењима у свакој одговорајућој средини.

 

Викрор Кос

Зрењанин 07. април 2016

Објављено 29 августа, 2016 од стране Viktor Koss

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

AnoNews Vienna

“In lulz we trust.”

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Machtelite

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: